Straipsnio ID: 883260 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Laikini sprendimai, kai negalite atsisi?sti failo arba programos

Daug ?moni? susiduria su problemomis bandydami atsisi?sti fail? arba program? i? interneto. Taip gali nutikti d?l ?vairi? prie?as?i?. ?ia pateikiame du bendro pob?d?io sprendimus, kuriuos galite i?bandyti, jei gaunate klaidos prane?im?, kad atsisiuntimas u?blokuotas, arba prane?imus ?virus? ?valgymas nepavyko? ar ?aptiktas virusas?.

?sitikinkite, kad interneto saugos parametruose ?jungta parinktis ?Fail? atsisiuntimas?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Negal?site atsisi?sti joki? fail?, jei parinktis ?Fail? atsisiuntimas? bus i?jungta interneto saugos parametruose. Atlikdami ?iuos veiksmus patikrinkite interneto saugos parametrus:
 1. Atidarykite lang? Interneto ypatyb?s.
  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti ir Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. Spustel?kite Vykdyti.
  3. ?veskite inetcpl.cpl ir spustel?kite Gerai.
  ?Windows 8?
  1. Prad?ios ekrane ?veskite inetcpl.cpl ir paspauskite ?Enter?.
 2. Lange Interneto ypatyb?s spustel?kite skirtuk? Sauga, spustel?kite Interneto zon? (?em?s rutulio piktogram?), o tada spustel?kite mygtuk? Pasirinktinis lygis.
 3. Lange Saugos parametrai slinkite ? apa?i? iki Atsisiuntimai > Fail? atsisiuntimas.
 4. Spustel?dami pa?ym?kite ?jungti.
 5. Toliau slinkite s?ra?u iki ?vair?s > Taikom?j? program? ir nesaugi?j? fail? paleidimas.
 6. Spustel?dami pa?ym?kite Raginimas (rekomenduojama).
 7. Spustel?kite Gerai.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Laikinas virus? ?valgymo i?jungimas registro rengykl?je 

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bandydami atidaryti arba ?ra?yti fail? ar program? i? interneto galite gauti klaidos prane?im? ?Virus? ?valgymas nepavyko? arba ?Aptiktas virusas?. Daugeliu atvej? tok? prane?im? lemia ne operacin? sistema ?Windows?, o antivirusin? programin? ?ranga. Jei tikrai ?inote, kad ?altinis, kur? bandote atidaryti, yra saugus ir patikimas, naudodami toliau apra?yt? laikin? priemon? laikinai i?junkite virus? ?valgym?, o kai tik atsisi?site program? ar fail?, nedelsdami v?l j? ?junkite. Naudodami ?i? laikin? priemon? turite b?ti labai atsarg?s. Prie?ingu atveju neb?site apsaugoti nuo virus?. 
 1. Paleiskite registro rengykl?.
  ?Windows 7?
  1. Spustel?kite Prad?ti ir Visos programos, tada atidarykite aplank? Reikmenys.
  2. Spustel?kite Vykdyti.
  3. ?veskite regedit.exe ir spustel?kite Gerai.
  ?Windows 8?
  1. Prad?ios ekrane ?veskite regedit.exe ir paspauskite ?Enter?.

 2. Raskite ?iuos dalinius registro raktus: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Jei nematote dalinio rakto Priedai, sukurkite j? de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?dami Strategijos, pasirinkdami Naujas, spustel?dami Raktas ir ?vesdami Priedai kaip rakto pavadinim?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Pried? dalinis registro raktas
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Priedai, pasirinkite Naujas ir spustel?kite DWORD (32 bit?) reik?m?.
 4. ?veskite reik?m?s pavadinim? ScanWithAntiVirus ir paspauskite ?Enter?.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nauj? ScanWithAntiVirus DWORD reik?m? ir spustel?kite Modifikuoti.
 6. Lauke Reik?m?s duomenys ?veskite 1, tada spustel?kite Gerai.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  ScanWithAntiVirus reik?m?
 7. I?eikite i? registro rengykl?s.
 8. Kad pakeitimas ?sigaliot?, atsijunkite nuo ?Windows? ir v?l prisijunkite.
 9. Atidarykite arba ?ra?ykite program? ar fail?, kuri? anks?iau nepavyko atidaryti ar ?ra?yti.
Pastaba Rekomenduojame pakeisti ScanWithAntiVirus dalinio rakto reik?m? ? 3, kad virus? ?valgymas b?t? ?jungtas baigus programos arba failo atidarym? ar ?ra?ym?.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Pried? tvarkytuvo ?vadas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Pried? tvarkytuvas ?trauktas ? ?Microsoft Windows?, kad pad?t? apsaugoti kompiuter? nuo nesaugi? pried?, kuriuos galite gauti su el. lai?kais, ir nuo nesaugi? fail?, kuriuos galite ?ra?yti i? interneto. 

Nustat?s, kad priedas gali b?ti nesaugus, pried? tvarkytuvas neleid?ia atidaryti failo arba ?sp?ja prie? j? atidarant. Ar bus neleid?iama atidaryti failo, ar bus ?sp?jama prie? j? atidarant, lemia toliau nurodyti veiksniai.
 • Naudojamos programos tipas.
 • Atsisiun?iamo arba bandomo atidaryti failo tipas.
 • ?iniatinklio turinio zonos, i? kurios atsisiun?iamas failas, saugos parametrai.

  Pastaba ?iniatinklio turinio zonas galima sukonfig?ruoti ?Microsoft Internet Explorer? skirtuke Sauga. Nor?dami per?i?r?ti ?iniatinklio turinio zonas, spustel?kite ?rankiai, Interneto parinktys, o tada ? skirtuk? Sauga. Toliau nurodytos keturios ?iniatinklio turinio zonos.
  • Internetas
  • Vietinis intranetas
  • Patikimos svetain?s
  • Apribotos svetain?s
Pried? tvarkytuvo taikom?j? program? programavimo s?saja (API) IAttachmentExecute nustato failo tip?, jo susiejim? ir tinkamiausi? veiksm?.

?Microsoft Outlook Express?, ?Microsoft Windows Messenger?, ?Microsoft MSN Messenger? ir ?Microsoft Internet Explorer? naudoja pried? tvarkytuv? el. lai?k? priedams ir i? interneto atsisi?stiems failams apdoroti.

Pried? tvarkytuvas klasifikuoja gaunamus ir atsisiun?iamus failus pagal j? tipus ir vard? pl?tinius. Pagal tipus pried? tvarkytuvas failus klasifikuoja ? didel?s, vidutin?s ir ma?os rizikos. Kai failas ? stand?j? disk? ?ra?omas i? pried? tvarkytuv? naudojan?ios programos, su failu ?ra?oma ir ?iniatinklio turinio zonos informacija. Pvz., jei ? stand?j? disk? ?ra?ote prie el. lai?ko prid?t? suglaudint? fail? (.zip), ?ra?ant suglaudint? fail? ?ra?oma ir ?iniatinklio turinio zonos informacija. I?skleisti suglaudinto failo turinio arba paleisti failo nepavyks. ?iniatinklio turinio zonos informacija su failais ?ra?oma tik jei stand?iajame diske naudojama NTFS fail? sistema.

Jei reikia, galima atidaryt i? ?inomo ?altinio gaut? u?blokuot? fail?. Nor?dami atidaryti u?blokuot? fail?, atliktie toliau nurodytus veiksmus.
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite u?blokuot? fail?, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Skirtuke Bendra spustel?kite Atblokuoti.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end
Didel?s rizikos fail? tipai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Bandant atsisi?sti arba atidaryti fail? i? ?iniatinklio svetain?s, priskirtos apribot? svetaini? ?iniatinklio turinio zonai, gali b?ti pateiktas prane?imas, nurodantis, kad failas yra u?blokuotas.

Bandydami atidaryti didel?s rizikos tip? failus, gautus i? svetaini?, priklausan?i? interneto ?iniatinklio turinio zonai, galite gauti ?sp?jimo prane?im?, bet atidaryti ?io tipo failus gali pavykti.

Toliau nurodyta, kokio tipo failus pried? tvarkytuvas priskiria didel?s rizikos tipui.
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .mdt
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Vidutin?s rizikos fail? tipai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Fail? tipai, kuri? pried? tvarkytuvas nepriskiria didel?s arba ma?os rizikos tipui, automati?kai priskiriami vidutin?s rizikos tipui.

Atidarydami vidutin?s rizikos tipo fail?, gaut? i? interneto ?iniatinklio turinio zonos arba apribot? svetaini? ?iniatinklio turinio zonos, galite gauti ?sp?jimo prane?im?, bet atidaryti ?io tipo failus gali pavykti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Ma?os rizikos fail? tipai

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Toliau nurodyta, koki? tip? failus pried? tvarkytuvas priskiria ma?os rizikos tipui, bet tik tada, jei jie atidaromi naudojant ?Notepad?. Jei su ?iuo fail? tipu susiejama kita programa, failas nebelaikomas ma?os rizikos tipo failu.  
 • .log
 • .text
 • .txt
Toliau nurodyta, koki? tip? failus pried? tvarkytuvas priskiria ma?os rizikos tipui, bet tik tada, jei jie atidaromi naudojant ?Microsoft Windows? paveiksl?li? ir faks? per?i?ros priemon?.
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .jfif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Pastaba Susiejus failo tip? su ?Notepad? arba ?Windows? paveiksl?li? ir faks? per?i?ros priemone, tas failo tipas ne?traukiamas ? ma?os rizikos fail? tip? s?ra??.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Pried? tvarkytuvo konfig?ravimas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kelias pried? tvarkytuvo funkcijas galima konfig?ruoti naudojant grup?s strategij? arba vietin? registr?.

Numatytasis pried? rizikos lygis

?is strategijos parametras leid?ia valdyti numatyt?j? fail? tip? rizikos lyg?. Norint visi?kai pritinkinti fail? pried? rizikos lyg?, gali tekti sukonfig?ruoti fail? pried? patikimumo logik?.
 • Didel?s rizikos
  Jei priedas nurodytas didel?s rizikos fail? tip? s?ra?e ir yra gautas i? apribotos zonos, ?Windows? u?blokuoja vartotojo prieig? prie ?io failo. Jei failas gautas i? interneto zonos, ?Windows? pateikia raginim? fail? pasiekti bandan?iam vartotojui.
 • Vidutin?s rizikos
  Jei priedas nurodytas vidutin?s rizikos fail? tip? s?ra?e ir yra gautas i? apribotos arba interneto zonos, ?Windows? pateikia raginim? fail? pasiekti bandan?iam vartotojui.
 • Ma?os rizikos
  Jei priedas nurodytas ma?os rizikos fail? tip? s?ra?e, ?Windows? nepateikia raginimo fail? pasiekti bandan?iam vartotojui, neatsi?velgiant ? failo zonos informacij?.
Jei ?? strategijos parametr? ?jungsite, gal?site nurodyti numatyt?j? fail? tip? rizikos lyg?. Jei ?? strategijos parametr? i?jungsite, ?Windows? nustatys numatyt?j? vidutin?s rizikos lyg?. Jei ?io strategijos parametro nesukonfig?ruosite, ?Windows? nustatys numatyt?j? vidutin?s rizikos lyg?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Grup?s strategijaDalinis registro raktasRegistro ?ra?as?ra?o reik?m?
Vartotojo konfig?racija \ administravimo ?ablonai \ ?Windows? komponentai \ pried? tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Didelis (6150)
arba
Vidutinis (6151)
arba

Ma?as (6152)
Pastaba Numatytoji registro ?ra?o DefaultFileTypeRisk reik?m? yra Vidutinis (6151).

Nesaugoti zonos informacijos fail? prieduose

?is strategijos parametras leid?ia nustatyti, ar ?Windows? turi pa?ym?ti fail? priedus, kuriuose yra informacijos apie ?altinio zon?. ?ios zonos arba ?altiniai yra internete, intranete ir vietiniame tinkle. Kad b?t? taikomas ?is strategijos parametras, turi tinkamai veikti NTFS fail? sistema: sistemose, kuriose naudojama FAT32, parametras nebus taikomas apie tai ne?sp?jant. Kadangi zonos informacija nei?saugoma, ?Windows? negali tinkamai ?vertinti rizikos. Jei ?? strategijos parametr? ?jungsite, ?Windows? ne?ym?s fail? pried? pagal tai, ar juose naudojama zonos informacija. Jei ?? strategijos parametr? i?jungsite, ?Windows? ?ym?s fail? priedus pagal tai, ar juose naudojama zonos informacija. Jei ?io strategijos parametro nesukonfig?ruosite, ?Windows? ?ym?s fail? priedus pagal tai, ar juose naudojama zonos informacija.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Grup?s strategijaDalinis registro raktasRegistro ?ra?as?ra?o reik?m?
Vartotojo konfig?racija \ administravimo ?ablonai \ ?Windows? komponentai \ pried? tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

?jungta (1)
arba

I?jungta (2)
Pastaba Numatytoji registro ?ra?o DefaultFileTypeRisk reik?m? yra I?jungta (2).

Sl?pti zonos informacijos ?alinimo mechanizmus

?is strategijos parametras leid?ia nustatyti, ar vartotojai gal?s rankiniu b?du pa?alinti zonos informacij? i? ?ra?yt? fail? pried? spustel?dami Atblokuoti failo skirtuke Ypatyb?s arba spustel?dami ir pa?ym?dami ?ym?s langel? dialogo lange Saugos ?sp?jimas. Pa?alin? zonos informacij? vartotojai gal?s atidaryti fail? priedus, kurie gali b?ti nesaug?s ir kuriuos ?Windows? u?blokavo, kad vartotojai j? neatidaryt?. Jei ?? strategijos parametr? ?jungsite, ?Windows? pasl?ps ?ym?s langel? ir mygtuk? Atblokuoti. Jei ?? strategijos parametr? i?jungsite, ?Windows? pateiks ?ym?s langel? ir mygtuk? Atblokuoti. Jei ?io strategijos parametro nesukonfig?ruosite, ?Windows? pateiks ?ym?s langel? ir mygtuk? Atblokuoti.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Grup?s strategijaDalinis registro raktasRegistro ?ra?as?ra?o reik?m?
Vartotojo konfig?racija \ administravimo ?ablonai \ ?Windows? komponentai \ pried? tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

I?jungta (0)
arba

?jungta (1)
Pastaba Numatytoji registro ?ra?o
DefaultFileTypeRisk
reik?m? yra I?jungta (0).

S?ra?ai, ? kuriuos ?traukti ma?os, vidutin?s ir didel?s rizikos fail? tipai

?ie strategijos parametrai leid?ia sukonfig?ruoti ma?os, vidutin?s ir didel?s rizikos fail? tip? s?ra?us. S?ra?ui, ? kur? ?traukti didel?s rizikos tipai, teikiamas pirmumas s?ra??, ? kuriuos ?traukti vidutin?s ir ma?os rizikos tipai, at?vilgiu. Be to, pl?tiniai gali b?ti ?traukti ? daugiau nei vien? s?ra??. Jei ?? strategijos parametr? ?jungsite, gal?site sukurti pasirinktinius ma?os, vidutin?s ir didel?s rizikos fail? tip? s?ra?us. Jei ?? strategijos parametr? i?jungsite, ?Windows? naudos ?taisyt?j? fail? tip? s?ra??. Jei ?io strategijos parametro nesukonfig?ruosite, ?Windows? naudos ?taisyt?j? fail? tip? s?ra??.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Grup?s strategijaDalinis registro raktasRegistro ?ra?as?ra?o reik?m?
Vartotojo konfig?racija \ administravimo ?ablonai \ ?Windows? komponentai \ pried? tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Pried? patikimumo logika

?is strategijos parametras leid?ia sukonfig?ruoti logik?, pagal kuri? ?Windows? nustato fail? pried? rizik?. Pirmenyb? teikiant fail? apdorojimo programai, ?Windows? nurodoma vadovautis fail? apdorojimo programos, o ne failo tipo duomenimis. Pvz., ?Windows? nurodoma Notepad.exe laikyti patikimu failu, o .txt failus laikyti nepatikimais. Pirmenyb? teikiant failo tipui, ?Windows? nurodoma vadovautis failo tipo, o ne fail? apdorojimo programos duomenimis. Pvz., .txt failus laikyti patikimais, neatsi?velgiant ? fail? apdorojimo programos duomenis. Labiausiai apribojanti parinktis ? naudoti ir fail? apdorojimo programos, ir tipo duomenis. ?Windows? pasirenka grie?tesn? rekomendacij?. Tada vartotojams pateikiama daugiau patikimumo raginim? nei pasirinkus kitas parinktis. Jei ?jungsite ?? strategijos parametr?, gal?site pasirinkti, kokia tvarka ?Windows? tur?s apdoroto rizikos ?vertinimo duomenis. Jei ?i? strategij? i?jungsite, ?Windows? naudos numatyt?j? patikimumo logik?, pagal kuri? fail? apdorojimo programai teikiamas pirmumas failo tipo at?vilgiu.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Grup?s strategijaDalinis registro raktasRegistro ?ra?as?ra?o reik?m?
Vartotojo konfig?racija \ administravimo ?ablonai \ ?Windows? komponentai \ pried? tvarkytuvas
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Failo tipas (1)
arba
Apdorojimo programa (2)
arba
Abu (3)
Pastaba Numatytoji registro ?ra?o
DefaultFileTypeRisk
reik?m? yra Apdorojimo programa (2).

Prane?ti antivirusin?ms programoms apie pried? atidarym?

?is strategijos parametras leid?ia nustatyti prane?im? siuntimo u?registruotoms antivirusin?ms programoms parametrus. Jei u?registruotos kelios programos, prane?imai siun?iami visoms programoms. Jei u?registruota antivirusin? programa jau vykdo patikras bandant prisijungti arba nuskaito ? kompiuterio el. pa?to server? atsi?stus failus, papildom? programos i?kviet? nebereikia. Jei ?i? strategij? ?jungsite, ?Windows? nurodys u?registruotai antivirusinei programai nuskaityti fail?, kai vartotojas atidaro failo pried?. Jei sutrinka antivirusin?s programos veikimas, priedas u?blokuojamas ir jo atidaryti neleid?iama. Jei ?i? strategij? i?jungsite, atidarant priedus ?Windows? nei?kvies u?registruot? antivirusini? program?. Jei ?ios strategijos nesukonfig?ruosite, atidarant priedus ?Windows? nei?kvies u?registruot? antivirusini? program?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Grup?s strategijaDalinis registro raktasRegistro ?ra?as?ra?o reik?m?
Vartotojo konfig?racija \ administravimo ?ablonai \ ?Windows? komponentai \ pried? tvarkytuvas
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

I?jungta (1)
arba Pasirinktinai (2), arba

?jungta (3)
Pastaba numatytoji registro ?ra?o DefaultFileTypeRisk reik?m? yra I?jungta (1). Nusta?ius reik?m? Pasirinktinai (2), i?kvie?iami visi nuskaitymo procesai, net jei vienas jau nurodo aptikim?.
Daugiau informacijos rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, kuris pateikiamas spustel?jant ?? straipsnio numer?:
182569 ?Internet Explorer? saugos zon? registro ?ra?ai pa?engusiems vartotojams
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Savyb?s

Straipsnio ID: 883260 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 25 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbdownload kbperformance kbsecurity kbvirus kbnetwork kbhowto kbinfo KB883260

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com