W tym artykule opisano Menedżera załączników systemie Windows. Podano w nim metody konfigurowania Menedżera załączników i obejścia dwóch dotyczących go problemów.

W tym artykule

Show all imagePokaż wszystkoHide all imageUkryj wszystko

Wprowadzenie

Menedżer załączników jest dołączany do systemu Microsoft Windows, aby ułatwić ochronę komputera przed niebezpiecznymi załącznikami otrzymywanymi z wiadomościami e-mail oraz przed niebezpiecznymi plikami zapisywanymi z Internetu.

Jeśli Menedżer załączników rozpozna załącznik, który może być niebezpieczny, uniemożliwia użytkownikowi otwarcie danego pliku lub ostrzega go przed otwarciem pliku. Aby uzyskać więcej informacji o Menedżerze załączników, zobacz sekcję Więcej informacji.

Obejścia problemu w przypadku, gdy nie można pobrać pliku lub programu

Wiele osób napotyka na problemy podczas prób pobrania plików lub programów z Internetu. Takie problemy mogą mieć wiele przyczyn. W tym artykule podano dwa ogólne rozwiązania, jakie można wypróbować w przypadku błędu z informacją o zablokowaniu pobierania albo komunikatów typu „skanowanie w poszukiwaniu wirusów nie powiodło się” i „wykryto wirusa”.

Upewnianie się, że opcja „Pobieranie pliku” w internetowych ustawieniach zabezpieczeń jest włączona

Jeśli opcja „Pobieranie pliku” w internetowych ustawieniach zabezpieczeń jest wyłączona, nie można pobierać żadnych plików. Aby sprawdzić internetowe ustawienia zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz okno Właściwości: Internet.
  Windows 7
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie otwórz folder Akcesoria.
  2. Kliknij polecenie Uruchom.
  3. Wpisz tekst inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
  Windows 8
  1. Na ekranie startowym wpisz tekst inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. W oknie Właściwości: Internet kliknij kartę Zabezpieczenia, kliknij strefę Internet (ikona kuli ziemskiej), a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 3. W oknie Ustawienia zabezpieczeń przewiń listę do pozycji Pobieranie > Pobieranie pliku.
 4. Zaznacz kliknięciem opcję Włącz.
 5. Przewiń listę w dół do pozycji Różne > Uruchamianie aplikacji i niebezpiecznych plików.
 6. Zaznacz kliknięciem pozycję Monituj (zalecane).
 7. Kliknij przycisk OK.

Tymczasowe wyłączanie skanowania pod kątem wirusów w Edytorze rejestru

Podczas próby otwarcia lub zapisania pliku lub programu z Internetu może pojawić się komunikat o błędzie „Skanowanie w poszukiwaniu wirusów nie powiodło się” lub „Wykryto wirusa”. W większość przypadków jest on wywoływany przez oprogramowanie antywirusowe, a nie przez system operacyjny Windows. W przypadku pewności, że otwierane źródło jest bezpieczne i zaufane, można wypróbować poniższe obejście w celu tymczasowego wyłączenia skanowania pod kątem wirusów, a następnie ponownego włączenia tego skanowania zaraz po pobraniu programu lub pliku. W przypadku tego obejścia należy zachować ostrożność. Nierozważne jego zastosowanie może narazić system na ataki wirusów.
 1. Uruchom Edytor rejestru.
  Windows 7
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie otwórz folder Akcesoria.
  2. Kliknij polecenie Uruchom.
  3. Wpisz polecenie regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
  Windows 8
  1. Na ekranie startowym wpisz polecenie regedit.exe, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 2. Odszukaj następujące podklucze rejestru: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

  Jeśli brakuje podklucza Attachments, utwórz go, klikając prawym przyciskiem myszy pozycję Policies, wybierając polecenie Nowy, klikając pozycję Klucz i wpisując nazwę klucza Attachments.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Podklucz rejestru Attachments
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Attachments, wybierz polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Wartość DWORD (32-bitowa).
 4. Wpisz nazwę wartości ScanWithAntiVirus, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy nową wartość DWORD ScanWithAntiVirus, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.
 6. W polu Dane wartości wpisz wartość 1, a następnie kliknij przycisk OK.
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Wartość ScanWithAntiVirus
 7. Zakończ działanie Edytora rejestru.
 8. Wyloguj się z systemu Windows i zaloguj ponownie, aby zastosować tę zmianę.
 9. Otwórz lub zapisz program lub plik, w przypadku którego wcześniej nie było to możliwe.
Uwaga Zaleca się, aby zaraz po otwarciu lub zapisaniu programu lub pliku włączyć skanowanie pod kątem wirusów przez ustawienie dla podklucza ScanWithAntiVirus wartości 3.

Konfigurowanie Menedżera załączników

Istnieje kilka funkcji Menedżera załączników, które można skonfigurować przy użyciu zasad grupy lub lokalnego rejestru.

Domyślny poziom ryzyka dla plików załączników

To ustawienie zasad pozwala zarządzać domyślnym poziomem ryzyka dla typów plików. Aby w pełni dostosować poziom ryzyka dla plików załączników, konieczna może być konfiguracja logiki zaufania.
 • Wysoki stopień ryzyka
  Jeśli załącznik znajduje się na liście typów plików o wysokim stopniu ryzyka i pochodzi ze strefy z ograniczeniami, to system Windows blokuje użytkownikowi dostęp do pliku. Jeśli plik pochodzi ze strefy Internet, to system Windows wyświetla monit przed udostępnieniem pliku użytkownikowi.
 • Średni poziom ryzyka
  Jeśli załącznik znajduje się na liście typów plików o średnim stopniu ryzyka i pochodzi ze strefy z ograniczeniami lub ze strefy Internet, to system Windows wyświetla monit przed udostępnieniem pliku użytkownikowi.
 • Niski poziom ryzyka
  Jeśli załącznik znajduje się na liście typów plików o niskim stopniu ryzyka, to system Windows nie wyświetla monitu przed udostępnieniem pliku użytkownikowi, niezależnie od informacji o strefie pochodzenia pliku.
Jeżeli to ustawienie zasad zostanie włączone, to będzie można określić domyślny poziom ryzyka dla typów plików. Jeżeli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, to system Windows ustawi domyślnie średni poziom ryzyka. Jeżeli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, to system Windows ustawi domyślnie średni poziom ryzyka.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
DefaultFileTypeRisk
Wysoki (6150)
lub
Średni (6151)
lub

Niski (6152)
Uwaga Domyślna wartość wpisu rejestru DefaultFileTypeRisk to Średni (6151).

Nie zachowuj informacji o strefie w plikach załączników

To ustawienie zasad pozwala zarządzać tym, czy system Windows oznacza pliki załączników, które mają informacje o ich strefie pochodzenia. Te strefy to Internet, intranet i lokalna. To ustawienie zasad wymaga, aby system plików NTFS działał poprawnie. Nie będzie ono działać z systemem plików FAT32, bez żadnego powiadomienia. Gdy informacja o strefie nie zostanie przechowywana, system Windows nie będzie mógł przeprowadzić odpowiedniej oceny ryzyka. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, to system Windows nie będzie oznaczał plików załączników informacją o strefie ich pochodzenia. Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, to system Windows będzie oznaczać pliki załączników informacją o strefie ich pochodzenia. Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, to system Windows będzie oznaczał pliki załączników informacją o strefie ich pochodzenia.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
SaveZoneInformation

Włączone (1)
lub

Wyłączone (2)
Uwaga Domyślna wartość wpisu rejestru DefaultFileTypeRisk to Wyłączone (2).

Ukryj mechanizmy do usuwania informacji o strefie

To ustawienie zasad pozwala określić, czy użytkownicy mogą ręcznie usuwać informacje o strefie z zapisanych plików załączników przez kliknięcie pozycji Odblokuj na karcie Właściwości pliku lub przez kliknięcie w celu zaznaczenia pola wyboru w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach. Usunięcie informacji o strefie pozwala użytkownikom na otwieranie potencjalnie niebezpiecznych plików załączników, do których dostęp został zablokowany przez system Windows. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, to pole wyboru i przycisk Odblokuj zostaną ukryte przez system Windows. Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, to pole wyboru i przycisk Odblokuj będą wyświetlane przez system Windows. Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, to pole wyboru i przycisk Odblokuj będą wyświetlane przez system Windows.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
HideZoneInfoOnProperties

Wyłączone (0)
lub

Włączone (1)
Uwaga Domyślna wartość wpisu rejestru
DefaultFileTypeRisk
to Wyłączone (0).

Lista dołączania dla typów plików niskiego, średniego i wysokiego ryzyka

Te ustawienia zasad pozwalają skonfigurować listy typów plików niskiego, średniego i wysokiego ryzyka. Lista dołączania wysokiego ryzyka ma priorytet przed listami dołączania średniego i niskiego ryzyka. Dzięki temu rozszerzenie może znajdować się na więcej niż jednej liście dołączania. Jeśli to ustawienie zasad zostanie włączone, to można tworzyć niestandardowe listy typów plików o niskim, średnim i wysokim stopniu ryzyka. Jeśli to ustawienie zasad zostanie wyłączone, to system Windows będzie korzystał z wbudowanych list typów plików. Jeśli to ustawienie zasad nie zostanie skonfigurowane, to system Windows będzie korzystał z wbudowanych list typów plików.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Associations
HighRiskFileTypes

ModRiskFileTypes

LowRiskFileTypes

Logika zaufania dla plików załączników

To ustawienie zasad pozwala skonfigurować logikę używaną przez system Windows do określania ryzyka dla plików załączników. Preferowanie obsługi pliku oznacza, że w systemie Windows będą wykorzystywane dane o programie obsługi pliku, a nie dane o typie pliku. Można na przykład podać instrukcje, aby system Windows ufał programowi Notepad.exe, ale nie plikom typu txt. Preferowanie typu pliku oznacza, że w systemie Windows będą wykorzystywane dane o typie pliku, a nie dane o programie obsługi pliku. Na przykład należy ufać plikom typu txt, niezależnie od programu ich obsługi. Korzystanie zarówno z programu obsługi pliku, jak i z typu danych jest opcją najbardziej restrykcyjną. System Windows wybiera zalecenie bardziej restrykcyjne. Powoduje to wyświetlanie większej liczby monitów dotyczących zaufania niż przy wyborze pozostałych opcji. Jeżeli to ustawienie zasad zostanie włączone, to będzie można wybrać kolejność, w jakiej system Windows przetwarza dane na potrzeby oceny ryzyka. Jeśli ta zasada zostanie wyłączona, to w systemie Windows będzie stosowana domyślna logika zaufania, preferująca program obsługi pliku, a nie typ pliku.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_CURRENT_USER\ Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
UseTrustedHandlers

Typ pliku (1)
lub
Obsługa (2)
lub
Obydwa (3)
Uwaga Domyślna wartość wpisu rejestru
DefaultFileTypeRisk
to Obsługa (2).

Powiadamiaj programy antywirusowe podczas otwierania załączników

To ustawienie zasad pozwala zarządzać zachowaniem powiadamiania zarejestrowanych programów antywirusowych. Jeśli zarejestrowano wiele programów, to wszystkie będą powiadamiane. Jeśli zarejestrowany program antywirusowy wykonał już sprawdzanie plików przy dostępie lub skanuje pliki, gdy pojawiają się one na serwerze pocztowym komputera, to dodatkowe jego wywołania byłyby zbyteczne. Jeśli ta zasada zostanie włączona, to system Windows przekaże do zarejestrowanego programu antywirusowego polecenie przeskanowania pliku załącznika przy próbie jego otwarcia przez użytkownika. Jeśli operacja programu antywirusowego nie powiedzie się, to otwarcie załącznika zostanie zablokowane. Jeśli ta zasada zostanie wyłączona, to system Windows nie będzie wywoływał zarejestrowanego programu antywirusowego podczas otwierania pliku załącznika. Jeśli ta zasada nie zostanie skonfigurowana, to system Windows nie będzie wywoływał zarejestrowanego programu antywirusowego podczas otwierania pliku załącznika.
Zwiń tę tabelęRozwiń tę tabelę
Zasady grupyPodklucz rejestruWpis rejestruWartość wpisu
User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Attachment Manager
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Attachments
ScanWithAntiVirus

Wyłączone (1)
lub Opcjonalne (2) lub

Włączone (3)
Uwaga Domyślna wartość wpisu rejestru DefaultFileTypeRisk to Wyłączone (1). Gdy jest ustawiona wartość Opcjonalne (2), wszystkie skanery są wywoływane, nawet jeśli jeden zgłosi wykrycie.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
182569 Wpisy rejestru stref zabezpieczeń programu Internet Explorer dla użytkowników zaawansowanych
Uwaga: Niniejszy artykuł, przeznaczony do „SZYBKIEJ PUBLIKACJI”, został utworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Zawarte w nim informacje są udostępniane „w stanie takim, w jakim są” w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego trybu udostępniania materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać poprawione w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Więcej informacji można znaleźć w Warunkach użytkowania.

Aby uzyskać więcej informacji

Jak działa Menedżer załączników

Następujące czynniki określają, czy użytkownik nie może otworzyć pliku, czy tylko jest ostrzegany przed jego otwarciem:
 • Typ używanego programu.
 • Typ pobieranego lub otwieranego pliku.
 • Ustawienia zabezpieczeń strefy zawartości sieci Web, z której plik jest pobierany.

  Uwaga W programie Microsoft Internet Explorer na karcie Zabezpieczenia można skonfigurować strefy zawartości sieci Web. Aby wyświetlić strefy zawartości sieci Web, kliknij menu Narzędzia, kliknij polecenie Opcje internetowe, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia. Oto cztery strefy zawartości sieci Web:
  • Internet
  • Lokalny intranet
  • Zaufane witryny
  • Witryny z ograniczeniami
Menedżer załączników używa funkcji interfejsu programowania aplikacji (API) IAttachmentExecute w celu znalezienia typu pliku, znalezienia skojarzenia pliku i określenia najodpowiedniejszej czynności.

Programy Microsoft Outlook Express, Microsoft Windows Messenger, Microsoft MSN Messenger i Microsoft Internet Explorer używają Menedżera załączników do obsługi załączników e-mail i plików pobieranych z Internetu.

Menedżer załączników klasyfikuje pliki otrzymywane lub pobierane przez użytkownika na podstawie typu pliku i rozszerzenia nazwy pliku. Menedżer załączników klasyfikuje typy plików jako typy o wysokim, średnim i niskim stopniu ryzyka. Podczas zapisywania pliku na dysku twardym z poziomu programu, który korzysta z Menedżera załączników, wraz z plikiem są też zapisywane informacje o strefie zawartości sieci Web. Jeśli na przykład użytkownik zapisuje na dysku twardym plik skompresowany (zip), który jest dołączony do wiadomości e-mail, to wraz z tym plikiem są zapisywane informacje o strefie zawartości sieci Web. Próba wyodrębnienia zawartości z pliku skompresowanego lub uruchomienia pliku kończy się niepowodzeniem. Informacje o strefie zawartości sieci Web są zapisywane wraz z plikami tylko wtedy, gdy na dysku twardym jest używany system plików NTFS.

Użytkownik może otworzyć zablokowany plik ze znanej lokalizacji źródłowej. Aby otworzyć zablokowany plik, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy zablokowany plik, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Odblokuj.

Typy plików wysokiego ryzyka

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
W razie próby pobrania lub otwarcia pliku z witryny sieci Web znajdującej się w ograniczonej strefie zawartości sieci Web może pojawić się komunikat informujący, że plik jest zablokowany.

Przy próbie otwarcia typów plików o wysokim stopniu ryzyka z witryn należących do strefy zawartości sieci Web Internet, może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem, ale użytkownik może otworzyć pliki tych typów.

Typy plików, które Menedżer załączników oznacza jako typy o wysokim stopniu ryzyka:
 • .ade
 • .adp
 • .app
 • .asp
 • .bas
 • .bat
 • .cer
 • .chm
 • .cmd
 • .com
 • .cpl
 • .crt
 • .csh
 • .exe
 • .fxp
 • .hlp
 • .hta
 • .inf
 • .ins
 • .isp
 • .its
 • .js
 • .jse
 • .ksh
 • .lnk
 • .mad
 • .maf
 • .mag
 • .mam
 • .maq
 • .mar
 • .mas
 • .mat
 • .mau
 • .mav
 • .maw
 • .mda
 • .mdb
 • .mde
 • .md
 • .mdw
 • .mdz
 • .msc
 • .msi
 • .msp
 • .mst
 • .ops
 • .pcd
 • .pif
 • .prf
 • .prg
 • .pst
 • .reg
 • .scf
 • .scr
 • .sct
 • .shb
 • .shs
 • .tmp
 • .url
 • .vb
 • .vbe
 • .vbs
 • .vsmacros
 • .vss
 • .vst
 • .vsw
 • .ws
 • .wsc
 • .wsf
 • .wsh
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Typy plików średniego ryzyka

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Typy plików, które nie zostały oznaczone przez Menedżera załączników jako pliki wysokiego lub niskiego ryzyka, są automatycznie oznaczane jako pliki średniego ryzyka.

Podczas otwierania pliku o średnim stopniu ryzyka ze strefy zawartości sieci Web Internet lub strefy zawartości sieci Web z ograniczeniami może pojawić się komunikat z ostrzeżeniem, ale użytkownik może otworzyć ten plik.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Typy plików niskiego ryzyka

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Menedżer załączników oznacza następujące typy plików jako niskiego ryzyka tylko wtedy, gdy są one otwierane przy użyciu Notatnika. Jeśli z którymś z tych typów plików zostanie skojarzony inny program, dany typ pliku przestaje być uważany za typ o niskim stopniu ryzyka.
 • .log
 • .text
 • .txt
Menedżer załączników oznacza następujące typy plików jako typy o niskim stopniu ryzyka tylko wtedy, gdy są one otwierane za pomocą Podglądu obrazów i faksów systemu Windows firmy Microsoft:
 • .bmp
 • .dib
 • .emf
 • .gif
 • .ico
 • .fif
 • .jpg
 • .jpe
 • .jpeg
 • .png
 • .tif
 • .tiff
 • .wmf
Uwaga Skojarzenie typu pliku z programem Notatnik lub Podgląd obrazów i faksów systemu Windows nie powoduje dodania tego typu pliku do listy typów plików niskiego ryzyka.
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 883260
Ostatnia recenzja: 24 czerwca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Dodatek Service Pack 2 do systemu Windows Vista, Microsoft Windows XP Service Pack 2
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.