Làm th? nào đ? thi?t l?p l?i các m?c tin thư thoại ?o m?c đ?nh đư?c yêu c?u đ? cung c?p cho Outlook Web Access, Exchange ActiveSync và Outlook Mobile Access b?n ghi d?ch v? trong Exchange Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 883380 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? tái t?o các liên quan đ?n Microsoft Exchange Server thư ?o m?c trong Internet Information Services (IIS). Microsoft Exchange Server 2003 h? tr? Microsoft Office Outlook Web Access, Exchange ActiveSync và Outlook Mobile Access. Các b?n ghi d?ch v? này đư?c kích ho?t thông qua sáu m?c tin thư thoại ?o đư?c t?o ra theo m?c đ?nh trong IIS khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Exchange Server 2003. N?u các m?c tin thư thoại ?o b? l?i, ho?c n?u b?t k? m?t trong các b?n ghi d?ch v? liên quan đ?n th?t b?i, b?n có th? mu?n lo?i b? các m?c tin thư thoại ?o. Tuy nhiên, các m?c tin thư thoại ?o đư?c không t? đ?ng tái t?o.

Trong trư?ng h?p này, b?n ph?i s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây đ? lo?i b? và sau đó tái t?o các m?c tin thư thoại ?o trong IIS:
  • Phương pháp 1: S? d?ng Metabase Explorer t? IIS 6.0 tài nguyên Kit công c?
  • Phương pháp 2: S? d?ng Adsutil.vbs
  • Phương pháp 3: Ch?nh s?a các t?p tin Metabase.xml

GI?I THI?U

Đôi khi b?n ph?i tái t?o các m?c tin thư thoại ?o IIS khi b?n có v?n đ? v?i Outlook Web Access ho?c các b?n ghi d?ch v? di đ?ng khác trên Exchange Server 2003 máy tính c?a b?n. theo m?c đ?nh, Exchange Server 2003 t?o ra các m?c tin thư thoại ?o IIS sau: Exadmin, trao đ?i, ExchWeb, Microsoft-máy ch?-ActiveSync, OMA, và khu v?c.

Tuy nhiên, n?u b?n xóa các m?c tin thư thoại ?o IIS đư?c s? d?ng b?i Outlook Web Access và các b?n ghi d?ch v? di đ?ng khác, các m?c tin thư thoại ?o không t? đ?ng đư?c t?o l?i ra khi b?n kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? trao đ?i h? th?ng Attendant. Bài vi?t này mô t? ba phương pháp mà b?n có th? s? d?ng đ? xóa và t?o l?i các m?c tin thư thoại ?o đư?c s? d?ng b?i Outlook Web Access.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Trong Microsoft Exchange 2000 Server, sau khi b?n xóa các m?c tin thư thoại ?o cho Outlook Web Access, m?c tin thư thoại ?o đư?c tái l?p khi b?n kh?i đ?ng l?i b?n ghi d?ch v? trao đ?i h? th?ng Attendant.

Đ? bi?t thêm thông tin v? các m?c tin thư thoại ?o cho Outlook Web Access trong Exchange Server 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
821898 m?c tin thư thoại ?o Internet Information Services (IIS) đư?c s? d?ng b?i Outlook Web Access trong Exchange Server 2003

Thông tin thêm

Đ? xoá và tái t?o các m?c tin thư thoại ?o cho Outlook Web Access, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau.

Phương pháp 1: S? d?ng Metabase Explorer t? IIS 6.0 tài nguyên Kit công c?

Đ? s? d?ng Metabase Explorer t? IIS 6.0 tài nguyên Kit công c?, h?y làm theo các bư?c sau:

Phương pháp 2: S? d?ng Adsutil.vbs

Đ? s? d?ng Adsutil.vbs, h?y làm theo các bư?c sau:

Phương pháp 3: Ch?nh s?a các t?p tin Metabase.xml

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i thay đ?i t?p tin Metabase.xml. Các t?p tin Metabase.xml thay đ?i gây ra các m?c tin thư thoại ?o liên quan đ?n máy ch? Exchange đư?c tái t?o ra khi b?n ghi d?ch v? Microsoft Exchange h? th?ng ti?p viên hàng không đư?c kh?i đ?ng l?i. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:

Thông tin thêm

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
Windows Mobile Forum
Ghé thăm chúng tôi Windows Phone di?n đàn h?u ích g?i ? và ? tư?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 883380 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft ActiveSync 4.5
  • Windows Mobile 6.5 Standard
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB883380 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 883380

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com