Raksta ID: 884016 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Programma Microsoft Windows Installer 3.0 ir pieg?d?ta k? sist?mas Microsoft Windows XP ar 2. servisa pakotni (SP2) da?a un tagad t? ir pieejama k? atk?rtoti izplat?ms sist?mas komponents, kas paredz?ts sist?mai Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 un Microsoft Windows Server 2003. ?ie papildu l?dzek?i apkopi padara ?rt?ku un efekt?v?ku. (Apkop? ietilpst lietojumprogrammu atjaunin?jumu autor??ana, rad??ana, izplat??ana un p?rvald??ana.) ?ie l?dzek?i nov?r? ar? probl?mas, kas past?v vec?k?s programmas Windows Installer versij?s.

PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas Windows XP lietot?jiem

Lai instal?tu programmu Windows Installer 3.0, atjauniniet sist?mu uz Windows XP SP2.

Sist?mas Windows Server 2003 un Windows 2000 Server lietot?jiem

Izlai?anas v?sture:
 • Programma Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 versija 1.0 (2004. gada 8. novembris).
 • Programma Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 versija 2,0 (2004. gada 15. novembris).
?aj? p?rskat?taj? pakotn? ir pievienota iesp?ja instal?t programmu Microsoft Windows Installer 3.0 datoros, kuros darbojas sist?mas Windows 2000 daudzvalodu lietot?ja interfeisa pakotne (Multilingual User Interface Pack ? MUI).

?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des centra:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 884016 pakotni tagad.

Lai sa?emtu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana, izmantojot tie?saistes pakalpojumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmanto jaun?ko v?rusu programmat?ru, kas ir pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts dro?os serveros, kas ne?auj taj? veikt nek?das nesankcion?tas izmai?as.

Jaunie l?dzek?i programm? Windows Installer 3.0

 • Iel?pu sec?ba

  Izmantojot iel?pu sec?bu, jauno vai eso?o iel?pu kopa tiek izvietota pareiz? lo?isk? sec?b? neatkar?gi no hronolo?isk?s sec?bas, k?d? iel?pi tika sa?emti dator?.
 • No?emamie iel?pi

  Tagad j?s varat no?emt iel?pus, kas instal?ti, izmantojot programmu Windows Installer 3.0, ja iel?pu pakotn? tie ir atz?m?ti k? no?emami. Iel?pa no?em?ana ?auj iel?poto programmu atgriezt st?vokl?, k?d? t? bija pirms iel?pa lieto?anas.
 • Efekt?v?ka iel?po?ana

  ?aj? laidien? iel?po?anai ir veikti vair?ki uzlabojumi. Tie ir ??di:
  • Var veikt dubultklik??i uz iel?pa faila, lai to lietotu.
  • Iel?pi ir maz?ki un dro??ki.
  • Delta saspie?anas iel?piem vairs nav nepiecie?ams avota datu nes?js.
  • Vien? darb?b? var instal?t vair?kus iel?pus.
  • Vien? darb?b? var instal?t iel?pus, kas ir adres?ti da??diem produktiem.
 • Iel?pi, kam nav administratora, un iel?pu paaugstin??ana

  Lietot?js, kuram ir ierobe?ots konts, tagad var lietot iel?pus, kas ir atz?m?ti k? t?di, kuriem uzticas sist?mas administrators.
 • Avotu saraksta lietojumprogrammu interfeisi un kr?jumu vad?bas lietojumprogrammu interfeisi

  Izmantojot jaunos avotu sarakstu lietojumprogrammu interfeisus, sist?mu administratori var viegli p?rbaud?t un main?t avotu atra?an?s vietu sarakstu, kas ir re?istr?tas programm? Windows Installer. Programm? Windows Installer 3.0 tiek ar? atbalst?ts pla?s produktu, l?dzek?u, komponentu un iel?pu kr?jumu kl?sts, izmantojot jaunos kr?jumu vad?bas lietojumprogrammu interfeisus. Privili??to kontu lietot?ji ?os lietojumprogrammu interfeisus var izmantot, lai veiktu uzskaiti visos lietot?ju un instal?ciju kontekstos.
 • Standartveida komandrindas opcijas

  Lai atvieglotu programmas instal??anu, Windows Installer atbalsta standartveida, viegli saprotamas komandrindas opcijas, kas tiek par?d?tas vad?kl?, k? ar? restart??anu, instal??anu, no?em?anu, pieteik?anos un atjaunin?jumu lieto?anu. Programmas Windows Installer 2.0 komandrindas opcijas ar? turpm?k tiks atbalst?tas, un t?s var?s lietot paral?li jaunaj?m komandrindas opcij?m. Tiek atbalst?tas ??das jaunas komandrindas opcijas:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Programm? Windows Installer 3.0 tiek ar? atbalst?ta opcija msiexec /?. Varat izmantot ?o opciju, lai par?d?tu visus komandrindas parametrus, kas pieejami programm? Windows Installer 3.0.
 • Lab?ka mont??as apkope

  Bin?r?s delta iel?po?anas un jaun?s mont??as autor??anas un apkopes vadl?niju atbalsts uzlabo mont??as apkopi.
 • Uzlabots sada?as Programmu pievieno?ana vai no?em?ana interfeiss sist?mas Windows XP vad?bas panel?.

  L?dzeklis Programmu pievieno?ana vai no?em?ana, kas atrodas vad?bas panel?, tagad lietot?jiem ?auj skat?t instal?tos programmu atjaunin?jumus un mijiedarboties ar tiem. Lai Sist?m? Windows XP SP2 skat?tu programmas atjaunin?jumus un to saist?bu ar programmu, lietot?jiem ir j?atz?m? tikai viena izv?les r?ti?a. Atjaunin?jumi tagad tiek grup?ti, izmantojot saist?tu programmu, papildus iek?aujot instal?cijas datumu.

Probl?mas, kas ir nov?rstas programm? Windows Installer 3.0

 • P?c funkcijas LogonUser izsauk?anas programma Windows Installer neizmanto pareizo mar?ieri.
 • K??me rad?s, kad piel?got? darb?ba izsauca API, kas piepras?ja virkni, kas bija gar?ka par 256 rakstz?m?m.
 • Kad server? nebija iev?rota MSIServer klases re?istr?cija, tika par?d?ta k??da ?The Windows Installer Service could not be accessed? (?Nevar?ja piek??t pakalpojumam Windows Installer?).
 • Kad produkta re?istr?cija bija boj?ta, funkcijas MsiOpenProduct izpilde neizdev?s.
 • Uzst?d??ana neizdev?s, ja p?c programmas ikonas izv?lnes atv?r?anas esat aizv?ris p?rl?kprogrammas logu, veicot dubultklik??i uz programmas ikonas.
 • Ja ce?? ir iek?auta atstarpe, tabula ServiceInstall pakalpojumus uzinstal? nepareizi.
 • Funkcijas MsiGetComponentPath izpilde da?reiz negaid?ti neizdodas.
 • Ja programmas instal?ciju bij?t atc?lis Windows Installer programmas inicializ?cijas laik?, darb?ba tika ignor?ta un atgriezta neparedz?ta k??da.
 • Kad m??in?j?t no?emt programmu, nepareizs programmas nosaukums tika par?d?ts k? palaista programma.
 • Tabula MsiAssemblyName, kas nebija uzrakst?ta pareizi, var trauc?t glob?lo mont??u no?em?anu no datora.
 • Kad piel?goto darb?bu izpilde neizdev?s, programma Windows Installer atritin?ja instal?ciju, bet beig?s nepazi?oja par k??mi, bet gan par to, ka instal?cija ir veikta sekm?gi.
 • Programma Windows Installer ne??va ?r?jam lietot?ja interfeisam filtr?t failus zi?ojumos, kas tiek lietoti, Programma Windows Installer 3.0 publiskaj?m galven?m tagad pievieno parametru INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)).
 • Re?istra DependantService v?rt?ba tika apcirpta.
 • Kad BindImage API izpilde neizdev?s, programma Windows Installer nenodro?in?ja pietiekamu pieteik?an?s inform?ciju.
 • Programma Windows Installer funkcijai MsiProvideAssembly publiskaj? galven? nav deklar?jusi parametru INSTALLMODE_NODETECTION_ANY.
 • Ja komponents tika palaists no avota un ja avota valid?cija neizdev?s, COM aktiviz??ana neizdev?s.
 • Darb?b? eso?s r?d?t?js tika par?d?ts k? smil?u pulkstenis un tas nav main?jies.
 • P?c tam, kad pakalpojuma izpilde neizdev?s, tas netika beidz?ts.
 • Ja administrators vai lok?l? sist?ma ir liegusi piek?uvi failam, programma Windows Installer failu nevar izdz?st.
 • Ja sl?d?i /qb- vai /qn mod?los dialoglodzi?us bija atsp?joju?i, tabula ServiceInstall neiev?roja msidbServiceInstallErrorControlVital bit.
 • Metode OpenPackage dro??s sesijas karodzi?u ignor?ja.
 • Programmas Windows Installer automatiz?cijas interfeisam no typelib defin?cijas tr?kst msiUILevelSourceResOnly instal?cijas tabulas defin?cija.
 • Versiju failus nevar?ja instal?t, ja pavadfaili ir nor?d?ti ar komponentiem, kas ir palai?ami no avota.
 • K??das dialoglodzi??, ko izmanto klienta inform?cijas dialoglodzi??, tiek lietots nepareizs r?d?t?js.
 • Nospie?ot atstarpes tausti?u vai tausti?u ENTER, tiek iesp?jota sl?pt? poga "Atcelt".
 • Programma Windows Installer ne??va lietot?jiem, kas nav administratori, ?ener?t rekl?mu skriptus, kad DisableMSI=1.
 • Kad jums tika pied?v?ts noklik??in?t uz M??in?t v?lreiz vai Atcelt, dro??bas k??das par?d?ja tikai pogu Labi.
 • Kad no??m?t programmas, vides main?gie tika zaud?ti.
 • Programmas Windows Installer API, kas nodro?ina komponentu ce?us, atgrieza nepareizus ce?us, ja komponents ir bijis instal?ts, izmantojot no avota palai?amu komponentu, un ja komponenta datu nes?ja diska ID ir bijis liel?ks par 99.
 • Programma Windows Installer nevar no?emt administratora un sist?mas kontu failus, kurus ir at?auts tikai las?t.
 • Iesp?jams, ka dialoglodzi?? FilesInUse ir par?d?ti nepareizi loga nosaukumi, ja tajos ir ietvertas atsauces [propertyname].

Rekviz?ti

Raksta ID: 884016 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2008. gada 31. janv?ris - P?rskat??ana: 4.3
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Installer 3.0
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 4. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 3. servisa pakotne
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo atdownload KB884016

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com