a co Windows Installer 3.0

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 884016 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

GII THIU

Windows Installer 3.0 cua Microsoft c chuyn i la mt phn cua Microsoft Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) va gi la mt cu phn h thng co th phn phi lai danh cho Microsoft Windows 2000 SP3, Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP SP1 va Microsoft Windows Server 2003. Nhng tinh nng b sung giup dich vu d dang hn va hiu qua hn. (Dich vu bao gm vic tac chu, tao, phn phi va quan ly cp nht cho ng dung.) Nhng tinh nng nay cung giai quyt cac s c con tn tai cac phin ban trc o cua Windows Installer.

THNG TIN THM

i vi ngi dung Windows XP

cai t Windows Installer 3.0, hay cp nht thanh Windows XP SP2.

i vi ngi dung Windows Server 2003 va Windows 2000 Server

Lich s phat hanh:
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 phin ban 1.0 (8/11/2004)
 • Microsoft Windows Installer 3.0: KB884016 phin ban 2.0 (15.11.04)
Goi duyt lai nay thm kha nng cai t Windows Installer 3.0 trn may tinh ang chay Goi Giao din Ngi dung a ngn ng cua Windows 2000 (MUI).

Tp sau y sn co tai xung t Trung tm Tai xung cua Microsoft :

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi 884016 by gi.

bit thm thng tin v cach tai xung cac tp h tr Microsoft, bm s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
119591 Cach ly nhng tp h tr Microsoft t dich vu trc tuyn (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Nhng tinh nng mi cua Windows Installer 3.0

 • Trinh t Ban va

  Bng trinh t ban va, mt tp hp cac ban va mi hoc hin co c trin khai theo ung trinh t logic, khng tinh n k trinh t thi gian nhn cac ban va vao may tinh.
 • Cac ban va co th loai bo

  Gi ban co th loai bo cac ban va a c cai t cung vi Windows Installer 3.0 nu a anh du cac ban va o la cac ban va co th bo trong goi ban va. Loai bo ban va cho phep chng trinh a va tr lai trang thai trc o cua chng trinh trc khi ap dung ban va.
 • Ban va hiu qua hn

  Ban va co nhiu cai tin trong ln phat hanh nay. Nhng cai tin nay bao gm:
  • Ban co th bm up vao tp ban va ap dung ban va.
  • Cac ban va co dung lng nho hn va ang tin cy hn.
  • Cac ban va dung cng ngh nen ghi lai lch khng yu cu a phng tin ngun.
  • Ban co th cai t nhiu ban va trong mt giao tac.
  • Ban co th cai t cac ban va c dung cho cac san phm khac nhau trong mt giao tac.
 • Cac ban va khng quan tri vin va nng cp ban va

  Ngi dung co trng muc bi Gii han gi co th ap dung cac ban va c quan tri vin h thng anh du la ang tin cy.
 • API danh sach ngun va API quan ly kim k

  Vi API danh sach ngun mi, quan tri vin h thng co th d dang kim tra va thay i danh sach vi tri ngun a c ng ky vi Windows Installer. Windows Installer 3.0 cung h tr nhiu san phm, tinh nng, thanh phn va cac truy vn kim k ban va thng qua API quan ly kim k. Ngi dung co trng muc c quyn co th s dung API nay lit k tt ca ngi dung va bi canh cai t.
 • Tuy chon dong lnh chun

  thun tin cho vic trin khai chng trinh, Windows Installer h tr cac tuy chon dong lnh chun, d hiu giup iu khin hanh vi hin thi va khi ng lai va vic cai t, loai bo, ghi nht ky va ng dung cp nht. Tuy chon dong lnh cua Windows Installer 2.0 se tip tuc c h tr va co th c s dung vi tuy chon dong lnh mi. Cac tuy chon dong lnh mi sau c h tr:
  • /help
  • /quiet
  • /passive
  • /norestart
  • /forcerestart
  • /promptrestart
  • /uninstall
  • /log
  • /package
  • /update
  Windows Installer 3.0 cung h tr tuy chon msiexec /?. Ban co th s dung tuy chon nay hin thi tt ca tham s dong lnh co trong Windows Installer 3.0.
 • Dich vu hp nht tt hn

  H tr danh cho hng dn ban va co ghi lai lch nhi phn va tac chu hp nht mi va dich vu nng cao dich vu hp nht.
 • Giao din a cai tin i vi Thm va Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin cua Windows XP

  Gi y, tinh nng Thm va Loai bo Chng trinh trong Pa-nen iu khin cho phep ngi dung xem va tng tac vi cac ban cp nht a cai t vao chng trinh. Vi Windows XP SP2, ngi dung co th chon hp kim n xem cac ban cp nht chng trinh va mi quan h cua chung vi chng trinh. Cac ban cp nht gi c hp thanh nhom vi mt chng trinh phu hp va co ngay cai t.

Cac s c c giai quyt trong Windows Installer 3.0

 • Windows Installer a khng s dung ung ma thng bao sau khi chc nng LogonUser c goi.
 • Li xay ra khi thao tac tuy chinh a goi API yu cu mt chui ln hn 256 ky t.
 • Hin thi li "Khng th truy cp dich vu Windows Installer" khi ng ky lp MSIServer bi thiu trn may chu.
 • Chc nng MsiOpenProduct li khi ng ky san phm bi hong.
 • Thit lp bi hong nu ban ong mt ca s trinh duyt bng cach bm up vao biu tng chng trinh sau khi ban m menu biu tng chng trinh.
 • Bang ServiceInstall khng cai t ung dich vu nu ng dn cha du cach.
 • Chc nng MsiGetComponentPath i khi bi li t ngt.
 • Khi ban huy cai t chng trinh trong khi khi tao chng trinh trinh cai t, thao tac bi bo qua va tra lai li khng mong mun.
 • Khi ban c loai bo mt chng trinh, tn chng trinh khng ung se c hin thi la chng trinh ang chay.
 • Vit bang MsiAssemblyName khng ung co th ngn can loai bo hp nht toan cu trn may tinh cua ban.
 • Windows Installer quay lai qua trinh cai t khi thao tac cam kt tuy chinh bi li, nhng cui cung vn bao cao thanh cng thay vi tht bai.
 • Windows Installer khng cho phep giao din ngi dung bn ngoai loc cac thng bao tp ang dung. Windows Installer 3.0 gi thm tham s INSTALLLOGMODE_FILESINUSE = (1 << (INSTALLMESSAGE_FILESINUSE >> 24)) vao cac u trang cng khai.
 • Gia tri ng ky DependantService bi bo bt.
 • Windows Installer cung cp thng tin ng nhp khng y u khi BindImage API bi li.
 • Windows Installer khng cng b tham s INSTALLMODE_NODETECTION_ANY u trang cng khai i vi chc nng MsiProvideAssembly.
 • Kich hoat COM tht bai nu mt thanh phn chay t ngun va xac nhn ngun tht bai.
 • Hin thi mt con tro ng nh mt ng h cat va khng thay i.
 • Dich vu khng ong lai sau khi tht bai.
 • Nu quan tri vin hoc h thng cuc b khng truy cp c vao mt tp, Windows Installer khng th xoa tp o.
 • Ban ServiceInstall khng chu y bit msidbServiceInstallErrorControlVital nu thoai chun bi v hiu hoa bi khoa chuyn i gia /qb- hoc /qn.
 • Phng thc OpenPackage bo qua c Phin An toan.
 • inh nghia bang cai t msiUILevelSourceResOnly bi thiu trong inh nghia typelib i vi giao din T ng cua Windows Installer.
 • Khng th cai t cac tp a c xac inh phin ban nu cac tp i kem c chi inh vi cac thanh phn chay t ngun.
 • Hp thoai bao li c Thng tin Khach hang s dung a dung sai con tro.
 • Khi ban nhn phim spacebar hoc ENTER, ban kich hoat nut Cancel bi n.
 • Windows Installer khng cho ngi khng phai la quan tri vin tao cac tp lnh quang cao khi DisableMSI=1.
 • Li bao mt chi hin thi nut OK khi ban c nhc bm vao Retry hoc Cancel.
 • Cac bin mi trng bi mt khi ban loai bo chng trinh.
 • API cua Windows Installer cung cp ng dn thanh phn tra lai ng dn khng ung nu thanh phn c cai t vi thanh phn chay t ngun va nu ID ia a phng tin cua thanh phn dai hn 99 ky t.
 • Windows Installer khng th loai bo cac tp chi cho phep oc i vi quan tri vin va cac trng muc h thng.
 • Hp thoai FilesInUse co th a hin thi tiu ca s khng ung nu tiu ca s cha tham chiu [tn thuc tinh].

Thu?c tnh

ID c?a bi: 884016 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Hai 2007 - Xem xt l?i: 4.6
p d?ng
 • Microsoft Windows Installer 3.0
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Professional SP4
T? kha:
kbinfo atdownload KB884016

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com