Identifikator ?lanka: 884070 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada pokrenete program u sistemu Microsoft Windows XP ili u njemu radite, program mo?e da se sru?i kada poku?a da pro?ita valjane podatke sa medijuma za skladi?tenje ili da ih u njega upi?e. Na primer, program mo?e da se sru?i kada poku?a da pro?ita valjane podatke da ?vrstog diska. Mo?da ?ete primiti slede?u poruku o gre?ci:
Ime_programa je izazvao gre?ku i mora da se zatvori.
Izvinjavamo se zbog neprijatnosti. Ako ste bili usred posla, informacije na kojima ste radili mogle bi biti izgubljene.
Molimo Vas da o ovom problemu obavestite Microsoft. napravili smo izve?taj o gre?ci koji nam mo?ete poslati da biste nam pomogli da pobolj?amo Ime_programa. Taj izve?taj smatra?emo poverljivim i anonimnim.
Da biste videli koje podatke sadr?i izve?taj o gre?ci, kliknite ovde.

UZROK

Ovaj problem se javlja kada sistem Windows XP ne mo?e da pristupi datoteci zbog problema sa ?vrstim diskom na kojem je ona spremljena ili sa upravlja?kim programima namenjenim medijumu za skladi?tenje. Kada se javi ovaj problem, sistem Windows XP zatvara program.

ZAOBILA?ENJE

Da biste zaobi?li ovaj problem, sledite ove korake:
 1. Identifikujte datoteku kojoj ne mo?ete da pristupite. Da biste identifikovali datoteku, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte EVENTVWR i zatim kliknite na dugme U redu.
  2. U programu Event Viewer, kliknite na Prijava aplikacije.
  3. Kliknite na zaglavlje kolone Izvor kako biste pore?ali listu prema izvoru i kako biste prikazali sve izvore Gre?aka aplikacije na vrhu liste.
  4. Potra?ite doga?aj sa izvorom Gre?ke aplikacije i identifikatorom doga?aja 1005.
  5. Dvaput kliknite na doga?aj.
  6. Datoteka koja nije mogla biti otvorena prikaza?e se u dijalogu za opis. Zapi?ite ime datoteke i zatim zatvorite Svojstva doga?aja.
 2. Ponovo poku?ajte da otvorite datoteku. Problem je mo?da bio privremene prirode i mo?da se ne?e pojaviti prilikom ponovnog pokretanja programa.
 3. Ako ne mo?ete da otvorite datoteku, potvrdite i popravite sistem datoteka na ?vrstom disku pomo?u programa Chkdsk.exe. Sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, ukucajte cmd i zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Ukucajte chkdsk /f i zatim pritisnite taster ENTER.

   Od Vas se tra?i da isplanirate da se program Chkdsk pokre?e prilikom ponovnog uklju?ivanja ra?unara.
  3. Pritisnite taster Y.
  4. Ponovo pokrenite ra?unar.
 4. Utvrdite da li mo?ete pristupiti i drugim datotekama na istom ?vrstom disku. Ako ne mo?ete, ?vrsti disk je mo?da o?te?en. Ako je problem u ?vrstom disku, za pomo? se obratite Va?em administratoru ili prodavcu hardvera.
Napomena Mo?da ?ete morati da povratite doti?nu datoteku pomo?u rezervne kopije.

Za vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
309340 Kako se koriste rezervne kopije da bi se povratile datoteke i fascikle na Va?em ra?unaru pod operativnim sistemom Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila postojanje tog problema kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku "Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Okvir za dijalog Prijava gre?ke otvara se prilikom pojave gre?ke koja uzrokuje fatalan doga?aj u programu. Prijava gre?ke uklju?uje opciju slanja informacija o fatalnom doga?aju korporaciji Microsoft. Microsoft skuplja informacije o takvim doga?ajima u bazu podataka kako bi poku?ala da otkrije njihov uzrok. Za vi?e informacija o Microsoft smernicama za sakupljanje podataka, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp
Slede?i opis gre?ke odnosi se na poruku o gre?ci spomenutu u odeljku "Simptomi".
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
EventTypeNameNTStatusCode
InPageError c000009c ili C0000185 ili C0000102 ili C000003F ili 00000002 ili 00000003

Svojstva

Identifikator ?lanka: 884070 - Poslednji pregled: 13. septembar 2006. - Revizija: 2.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbdrwatson kbprb KB884070

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com