Programi za koje se zna da gube deo funkcionalnosti kada rade na ra?unarima na kojima je instaliran operativni sistem Windows XP Service Pack 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 884130 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ovaj ?lanak sadr?i listu programa za koje se zna da gube deo funkcionalnosti kada rade na ra?unarima na kojima je instaliran servisni paket Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Ako koristite neki od programa koji se pojavljuju u ovoj listi, kontaktirajte snabdeva?a softvera za vi?e informacija. Korporacija Microsoft a?urira ovu listu novim podacima kako oni pristi?u. Zato ?esto proveravajte ovaj ?lanak.

Za klijentske i serverske programe koji komuniciraju preko Interneta ili mre?e, nova funkcija za?titnog zida operativnog sistema Windows koja je uklju?ena u servisni paket Windows XP SP2 mo?e blokirati ne?eljene veze sa ra?unarom. Primeri ovih vrsta programa su:
  • Igre za vi?e igra?a i programi za razmenu instant poruka koji se koriste preko Interneta.
  • Klijentski programi zasnovani na Windows XP SP2 koji primaju podatke sa servera.
  • Serverski programi zasnovani na servisnom paketu Windows XP SP2 koji odgovaraju na zahteve klijenata.

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o tome kako da koristite funkciju za?titnog zida operativnog sistema Windows da biste dozvolili programima da prihvataju veze, kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
842242 Neki programi prestaju da rade posle instalacije servisnog paketa Windows XP Service Pack 2
875357 Re?avanje problema postavki za?titnog zida operativnog sistema Windows u servisnom paketu Windows XP Service Pack 2
Za programe koji imaju problema na 64-bitnim ra?unarima koji podr?avaju NX (No Execute ? Ne izvr?avaj) tehnologiju, nova funkcija ?Data Execution Prevention? (Spre?avanje izvr?avanja podataka) koja je uklju?ena u servisni paket Windows XP SP2 mo?e spre?iti pravilan rad programa.

Za vi?e informacija o tome kako da koristite funkciju spre?avanja izvr?avanja podataka, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
875351 Dobijate poruku o gre?ci ?Data Execution Prevention" (Spre?avanje izvr?avanja podataka) u servisnom paketu Windows XP Service Pack 2 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


Slede?a tabela izlistava programe za koje se zna da gube deo funkcionalnosti kada rade na ra?unarima na kojima je instaliran servisni paket Windows XP SP2.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime programa Verzija programa Snabdeva? programa Tip procesoraWeb lokacijaProblem ili simptom
AOL Toolbar1.13.2 AOL 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.aol.com Traka sa informacijama blokira pristup poljima za ure?ivanje u okviru alata.
PhotoShop CS8.0Adobe 64-bitni (NX) http://www.adobe.com/products/photoshop/main.html Program se instalira, ali se ne pokre?e.
BlackICE 3.6 crj Internet Security Systems 64-bitni (NX)http://www.iss.net Prilikom kori??enja programa mo?e se dobiti gre?ka zaustavljanja koja izaziva prestanak rada programa.
BootSkin Sve Stardock 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.stardock.com Kada ponovo pokrenete ra?unar tokom instalacije servisnog paketa Windows XP SP2, doga?a se gre?ka zaustavljanja. Za vi?e informacija, pogledajte slede?i ?lanak u Microsoft bazi znanja: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln];873159.
Command Antivirus 4.9 Authentium 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.authentium.com Ovaj program se ne pokre?e.
Encyclopedia Britannica 2000 Deluxe 1 Encyclopedia Britannica 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.britannica.com Java prikazivanje ne radi nakon instalacije ovog programa.
eTrust EZ Armor 1 Computer Associates 64-bitni (NX)http://www.ca.com Deo ovog programa pod imenom ?EZ Firewall? izaziva gre?ku zaustavljanja prilikom instalacije.
Freedom Force 1 Electronic Arts 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.ea.com Kada pokrenete program, pojavljuje se poruka koja upu?uje na slede?u EA Web lokaciju: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus  (German) 4.5 i 5.0 Kaspersky Labs 64-bitni (NX)http://www.kaspersky.com Pregledanje u realnom vremenu ne radi u verzijama 4.5 i 5.0. Web lokacija snabdeva?a ima raspolo?ive ispravke za proizvod koje su dizajnirane da otklone ovaj problem.
Live Motion 1 Adobe 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.adobe.com Ovaj program prikazuje razne gre?ke koje spre?avaju uobi?ajen rad.
MapSend DirectRoute 1.0 Magellan 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.magellangps.com Kada pokrenete program, pojavljuje se poruka koja upu?uje na slede?u Web lokaciju: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVD Sve Canopus 32-bitni i 64-bitni (NX) Kada poku?ate da sa?uvate datoteku tipa MPEG, dobijate gre?ku ?Ure?ivanje nije uspelo" i ne mo?ete sa?uvati datoteku.
NBA LIVE 2000 1 Electronic Arts 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.ea.com Ovaj program se ne pokre?e na odre?enim sistemima.
NOD32 za Microsoft Windows 2.000.11 Eset 64-bitni (NX)http://www.eset.com Kada se ovaj program pokrene na ra?unaru zasnovanom na AMD64, sve mre?ne veze se gube. Da biste re?ili ovaj problem, pre?ite na verziju broj 2.12.2 ili noviju verziju programa NOD32.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.norman.com Deo programa pod imenom ?Norman Personal Firewall Assistant? se ne pokre?e.
Norman Personal Firewall 1.4 Norman 64-bitni (NX) Nakon instalacije ovog programa i ponovnog pokretanja, radna povr?ina se ne u?itava ispravno.
Norton AntiVirus 2003 Symantec 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.symantec.comPrilikom podizanja sistema, planirani zadaci u programu ?Norton AntiVirus 2003? ne pregledaju automatski.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition 2003 Symantec 64-bitni (NX)http://www.symantec.com Ako instalirate ovaj program, dobijate gre?ku ?DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" svaki put kada se pokrene ra?unar.
Norton SystemWorks 2004 - GoBack32 2004 Symantec 64-bitni (NX)http://www.symantec.com Ako instalirate ovaj program, dobijate gre?ku ?DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" svaki put kada se pokrene ra?unar.
OmniPage Pro 11 ScanSoft 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.nuance.com Kada uklanjate ovaj program, program za uklanjanje se ne zavr?ava.
Outpost Firewall 2.1 Agnitum 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.agnitum.com Kada pokrenete ovaj program, mo?da ?ete dobiti gre?ku zaustavljanja i morati da ponovo pokrenete ra?unar.
PaperPort Deluxe 8 ScanSoft 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.nuance.com Programi za instalaciju ili uklanjanje se ne zavr?avaju.
Pinnacle Studio 9 Pinnacle Systems 64-bitni (NX)http://www.pinnaclesys.com Ako instalirate ovaj program, dobijate gre?ku ?Data Execution Prevention? (Spre?avanje izvr?avanja podataka) prilikom pristupa datoteci tipa MPEG.
Rational ClearCase 2003 IBM 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.ibm.com/cs/sr/ Kada ponovo pokrenete ra?unar tokom instalacije servisnog paketa Windows XP SP2, doga?a se gre?ka zaustavljanja.
Roboword Pro (japanski) 6 TechnoCraft 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.technocraft.co.jp/english/pagehelp.html Prilikom kori??enja alatke ?Search Station?, ovaj program se prerano zatvara.
Semagic 1.3.9.6 Live Journal 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.livejournal.com Ovaj program se zatvara posle unosa podataka za prijavljivanje.
Style XP 2 TGTSoft 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.tgtsoft.com A?urirana verzija ovog programa se mo?e na?i na TGTSoft Web lokaciji.
Virtual PC 2004 Microsoft 32-bitnihttp://www.microsoft.comKada pokrenete virtuelnu ma?inu zasnovanu na operativnom sistemu Windows XP SP2, ona radi sporije u pore?enju sa virtuelnom ma?inom zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP SP1.
VirusSecurity 2004 (japanski) 2004 Sourcenext 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.sourcenext.com Deo programa pod imenom ?Real Time Monitor? se ne pokre?e.
Window-Eyes Professional 4.2 GW Micro 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.gwmicro.com Vi?e poruka o gre?kama se javlja tokom instalacije programa. Posetite GW Micro Web lokaciju za informacije o novijoj verziji programa.
WinRoute Pro 4.25 Kerio 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.kerio.com Kada pokrenete ovaj program, pojavljuje se poruka koja upu?uje na slede?u Web lokaciju: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office 11 Corel 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.corel.com Funkcija ?WordPerfect Office Update? ne mo?e a?urirati program. Korisnici mogu da preuzmu WordPerfect Office 11 Servisni paket 2 da bi ispravili ovaj problem. Za vi?e informacija, posetite slede?u Corel Web lokaciju: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm 3.7 Zone Labs 64-bitni (NX)http://www.zonelabs.com Ako instalirate ovaj program, dobijate gre?ku ?PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA? svaki put kada pokrenete ra?unar.
ZoneAlarm 4 Zone Labs 64-bitni (NX)http://www.zonelabs.com Ako instalirate ovaj program, dobijate gre?ku zaustavljanja svaki put kada pokrenete ra?unar.
ZoneAlarm 4.5x Zone Labs 64-bitni (NX)http://www.zonelabs.com Ovaj program se ne instalira. Ako poku?ate da ga instalirate, dobijate gre?ku zaustavljanja ?8e? svaki put kada pokrenete ra?unar.
ZoneAlarm 5.0.590 Zone Labs 32-bitni i 64-bitni (NX)http://www.zonelabs.com Kada poku?ate da uklonite program ?ZoneAlarm?, dobijate poruku o gre?ci zaustavljanja ili se ra?unar ponovo pokre?e pre nego ?to se zavr?i program za uklanjanje instalacije.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 884130 - Poslednji pregled: 2. avgust 2006. - Revizija: 20.1
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Service Pack 2
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbtshoot kbprb kbpubtypekc KB884130

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com