Raksta ID: 884202 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Simptomi

Katru reizi start?jot Microsoft Office programmu, piem?ram, Microsoft Office Word, tiek atv?rts dialoglodzi?? Lietot?ja licences l?gums. Noklik??inot uz Es piekr?tu, dialoglodzi?? Lietot?ja licences l?gums tiek aizv?rts un no jauna atv?rts. V?lreiz noklik??inot uz Es piekr?tu, dialoglodzi?? Lietot?ja licences l?gums tiek aizv?rts, un Office programma darbojas k? paredz?ts.

?? situ?cija rodas Office programm?m, kas tiek start?tas.

Iemesls

?? situ?cija rodas, ja lietot?ja kontam nav at?aujas main?t Microsoft Windows re?istru.

Risin?jums

Lai nov?rstu ?o situ?ciju, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Piesakieties dator?, izmantojot lietot?ja kontu ar administrat?viem akredit?cijas datiem.
 2. Start?jiet Office programmu, piem?ram, Word. Tiek atv?rts dialoglodzi?? Lietot?ja licences l?gums.

  Piez?me. Sist?m? Windows Vista noklik??iniet uz S?kt, uz Visas programmas, uz Microsoft Office, veiciet peles lab?s pogas klik??i uz Office programmas, noklik??iniet uz Palaist k? administratoram un p?c tam noklik??iniet uz Turpin?t.
 3. Noklik??iniet uz Es piekr?tu.
 4. Aizveriet tikko start?to Office programmu.
 5. Atk?rtojiet no 2. l?dz 4. darb?bai cit?m Office programm?m, kur?m joproj?m tiek pras?ts piekrist Lietot?ja licences l?gumam (EULA).

Profilakse

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir ietvertas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t un atjaunot re?istru, noklik??iniet uz ?? raksta numura, lai skat?tu rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru oper?t?jsist?m? Windows


Lai apietu ?o situ?ciju, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Piesakieties dator?, izmantojot administratora lietot?ja kontu.
 2. Ja izmantojat sist?mu Microsoft Windows XP, noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi. Ja izmantojat Microsoft Windows 2000 Server, ievadiet regedt32.

  Piez?me. Oper?t?jsist?m? Windows Vista un Windows 7 var tikt atv?rts dialoglodzi?? Lietot?ja konta p?rbaude (UAC). Lai atv?rtu re?istra redaktoru, ir j?noklik??ina uz Turpin?t.
 3. Atrodiet programm?m atbilsto??s t?l?k min?t?s re?istra apak?atsl?gas un veiciet peles lab?s pogas klik??i uz t?m.

  Windows 32 bitu versij?m:
  • Microsoft Office 2010. gada programmu komplektiem:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0
  • Microsoft Office 2007. gada programmu komplektiem:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0
  • Programmai Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
  • Programmai Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0
  • Programmai Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0
  Windows 64 bitu versij?m:
  • Microsoft Office 2010. gada programmu komplektiem:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\14.0
  • Microsoft Office 2007. gada programmu komplektiem:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0
  • Programmai Microsoft Office 2003:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0
  • Programmai Microsoft Office 2002:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0
  • Programmai Microsoft Office 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Office\9.0
 4. Noklik??iniet uz At?aujas.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2896060
 5. Noklik??iniet uz Lietot?ji (Datora_nosaukums/lietot?ji) un p?c tam noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u At?aut at?aujai Pilna kontrole.
  Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2896061
 6. Noklik??iniet uz Labi un aizveriet re?istra redaktoru.
 7. Start?jiet Office programmu un piekr?tiet Lietot?ja licences l?gumam.
 8. Atk?rtojiet no 2. l?dz 4. darb?bai un p?c tam no?emiet at?auju Pilna vad?ba, kuru 5. darb?b? pie???r?t opcijai Lietot?ji (Datora_nosaukums/lietot?ji). Lai to paveiktu, atrodiet opciju Lietot?ji (Datora_nosaukums/lietot?ji) un noklik??iniet, lai iz?emtu atz?mi no izv?les r?ti?as At?aut at?aujai Pilna kontrole.
 9. Noklik??iniet uz Labi un aizveriet re?istra redaktoru.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 884202 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 3. oktobris - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office profesion?lais izdevums 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbregistry kbtshoot kbprb kbcip KB884202

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com