Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?ng cách s? d?ng t?p tin kí nh?p trong Office 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 884290 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u v?n đ? x?y ra v?i vi?c cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t cho Microsoft Office 2003, b?n có th? ho?c có th? không nh?n đư?c m?t thông báo mô t? l?i. Trong c? hai trư?ng h?p, b?ng cách s? d?ng m?t t?p nh?t kí có th? giúp b?n xác đ?nh l?i chính xác và kh?c ph?c v?n đ?.

Bài vi?t này th?o lu?n v? k? thu?t đ? gi?i thích nh?ng thông tin trong các t?p tin C?p Nh?t Office 2003. Các ch? đ? đư?c li?t kê theo th? t? mà b?n nên s? d?ng m?i k? thu?t. Bài vi?t này không áp d?ng m?i t?nh hu?ng mà b?n có th? g?p, nhưng nó th?o lu?n v? m?t s? ví d? nơi mà v?n đ? c?p nh?t đư?c gi?i quy?t b?i gi?i thích m?t t?p nh?t kí.

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng các t?p tin kí nh?p đư?c t?o ra khi b?n c? g?ng đ? c?p nh?t Microsoft Office 2003 đ? giúp b?n xác đ?nh nguyên nhân c?a m?t b?n C?p Nh?t Microsoft Office không thành công.

THÔNG TIN THÊM

Xác đ?nh v? trí t?p nh?t k? C?p Nh?t

T?t c? các khách hàng C?p Nh?t cho Microsoft Office 2003 t?o t?p tin kí nh?p trong m?c tin thư thoại sau đây:
%Temp%\OHotfix
% Temp % là các bi?n môi trư?ng tr? đ?n m?c tin thư thoại t?m th?i c?a h? sơ hi?n đang kí nh?p ngư?i dùng. Ví d?, t?p này t?m th?i có th? đư?c đ?t t?i C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp.

T?p nh?t k? có tên gi?ng v?i các tên sau đây:
OHotfix (#) log
OHotfix (#) _Msi.log
Lưu ? "#####" đ?i di?n cho m?t s?. Nh?ng con s? này B?t đ?u lúc 00001 và đư?c incremented cho m?i l?n C?p Nh?t ti?p theo. V? v?y, n?u b?n ch?y C?p Nh?t cùng m?t l?n n?a, ho?c n?u b?n ch?y m?t c?p nh?t m?i, các c?p ti?p theo các t?p tin log s? đánh s? 00002.

Đ?i v?i m?i l?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t, hai t?p tin kí nh?p đư?c t?o ra. T?p nh?t k? đ?u tiên đư?c t?o ra b?i t?p tin thi?t l?p nó Ohotfix.exe, và t?p tin kí nh?p th? hai đư?c t?o ra b?i Microsoft Windows cài đ?t chuyên bi?t, các t?p tin Msiexec.exe. C?p thi?t l?p và cài đ?t chuyên bi?t Windows kí nh?p t?p tin có cùng m?t s? (#) trong kí nh?p t?p tin tên, như trong ví d? sau:
OHotfix (00001) log
OHotfix (00001) _Msi.log
V? v?y, b?n d? dàng có th? k?t h?p các t?p tin kí nh?p dư?i tên là m?t ph?n c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t cùng m?t.

Xác đ?nh t?p tin kí nh?p đúng C?p Nh?t

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t nhi?u hơn m?t b?n C?p Nh?t, b?n không th? xác đ?nh đó kí nh?p t?p tin thu?c v? ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t m?i nh?t. B?i v? t?p đ? đ?t tên tin C?p Nh?t kí nh?p tương t? đư?c đ?t tên, cách t?t nh?t đ? xác đ?nh t?p tin ghi C?p nh?t g?n đây nh?t là s? (#) trong t?p đ? đ?t tên tin kí nh?p. Các c?p s? cao nh?t thu?c v? vi?c cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t m?i nh?t.

Cách d?t khoát đ? xác đ?nh t?p tin kí nh?p c?a Office 2003 là m? các t?p tin log Ohotfix.exe, OHotfix (#) log, và xem các d?ng th? tám trong các t?p tin log. theo m?c đ?nh, các t?p tin kí nh?p ch?a m?t d?ng MessageTitle đó là tương t? như sau đây trên d?ng th? tám:
MessageTitle = "Office 2003 b?n c?p nh?t quan tr?ng: KB828041"
D?ng MessageTitle ch?a các s?n ph?m, các phiên b?n và tài li?u tham kh?o cho b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ? Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Microsoft văn ph?ng C?p nh?t web site, t?p tin kí nh?p cài đ?t chuyên bi?t không đư?c t?o ra.

Thi?t l?p thi?t b? chuy?n m?ch

N?u b?n đang cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t t? Microsoft Download Center, thi?t b? chuy?n m?ch cho t?p tin C?p Nh?t là thi?t b? chuy?n m?ch gói IExpress tiêu chu?n.

Đ? bi?t thêm v? các thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh, mà b?n có th? s? d?ng v?i các ph?n m?m C?p Nh?t gói đó s? d?ng công ngh? IExpress, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
197147Thi?t b? chuy?n m?ch dòng lệnh cho IExpress ph?n m?m C?p Nh?t gói

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? v?i t?p tin kí nh?p

Xem xét m?t t?p nh?t kí ti?t là phương pháp t?t nh?t đ? s? d?ng cho x? l? s? c? m?t C?p Nh?t không thành công văn ph?ng. Ghi s? ti?t t? đ?ng kích ho?t cho các t?p tin _Msi.log OHotfix (#).

Làm th? nào đ? đ?c t?p tin kí nh?p Ohotfix.exe

T?p nh?t k? Ohotfix.exe, OHotfix (#) log, là m?t nơi đư?c đ? ngh? đ? B?t đ?u x? l? s? c? c?a b?n. T?p này có th? cho bi?t các thông tin sau:
 • Xây d?ng và các phiên b?n c?a văn ph?ng đang đư?c C?p Nh?t.

  Xây d?ng đư?c li?t kê trên m?t d?ng đó là tương t? như d?ng sau:
  Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional 
  Edition 2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
  Trong ví d? này, văn ph?ng đang đư?c C?p Nh?t là 5614. Xây d?ng 5614 là phiên b?n cơ b?n g?c cho Office 2003. N?u b?n th?y m?t s? xây d?ng th?p hơn 5614, b?n không th? c?p nh?t các s?n ph?m b?i v? các cơ s? là c?n thi?t đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t. (M?t xây d?ng th?p hơn đư?c coi là m?t phiên bản bê-ta c?a s?n ph?m.)
 • Các c?a s? cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t gói (.msp) đư?c ch?a trong b?n c?p nh?t mà ph?i đư?c áp d?ng.

  Khi b?n áp d?ng m?t b?n C?p Nh?t Office 2003, các t?p tin Ohotfix.exe ki?m tra các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n và quy?t đ?nh các b?n c?p nh?t gói đó ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t (khi C?p Nh?t ch?a nhi?u b?n c?p nh?t gói). Văn b?n sau đây t? m?t t?p nh?t k? Ohotfix.exe cho th?y r?ng gói duy nh?t ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho Microsoft Office 2003 Critical Update: KB828041:
  Getting the patches...
  Getting the products to patch...
  Seeing if patch C:\DOCUME~1\<username>\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\mso-Binary-GLB.msp is needed...
     Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional Edition 
  2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
  
  Văn b?n sau đây t? m?t t?p nh?t kí Ohotfix.exe cho th?y các gói C?p Nh?t ph?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho Office 2003 Critical Update: KB828041:
  Getting the patches...
  Getting the products to patch...
  		
  Seeing if patch C:\Temp\IXP000.TMP\mso-Binary-GLB.msp is needed...
     Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional Edition 
  2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
     Product {90170409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office FrontPage 2003 Version 
  11.0.5614.0: Needs patch.
     Product {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} Microsoft Office Professional Edition 
  2003 Version 11.0.5614.0: Needs patch.
  

kí nh?p thành công trong t?p nh?t k? Ohotfix.exe

M?t trong nh?ng ph?n quan tr?ng nh?t c?a đ?c t?p nh?t k? Ohotfixe.exe là d?ng sau:
The patch was applied successfully.
D?ng này ti?p theo là văn b?n sau đây:
The update was applied successfully.

kí nh?p th?t b?i trong t?p nh?t k? Ohotfix.exe

Đi?u quan tr?ng là ph?i bi?t nh?ng g? m?t cài đ?t chuyên bi?t không thành công trông như th?, trong đi?u kho?n c?a các t?p tin log. N?u b?n C?p Nh?t không thành công ? giai đo?n nào, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau đây trong t?p tin đăng nh?p:
The update failed.
Ti?p theo là m?t d?ng có ch?a m?t s? hi?u l?i như trong ví d? sau:
Encountered error 1603 while updating.
Trong ví d? này, s? hi?u l?i 1603 là tương đương v?i các thông tin sau:
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Fatal error during installation.
s? hi?u l?i đư?c li?t kê trên d?ng này thư?ng là 1603 khi quá tr?nh C?p Nh?t không thành công. B?i v? các l?i 1603 là m?t l?i th?t b?i chung, b?n ph?i m? tương ?ng Windows Installer t?p nh?t k?, các t?p tin _Msi.log OHotfix (#), đ? có đư?c l?i chính xác và sau đó g? r?i d?a trên con s? hi?u l?i đó. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? đ?c t?p tin kí nh?p Windows cài đ?t chuyên bi?t, xem ph?n "Windows installer đăng nh?p".

Các d?ng trong t?p nh?t k? Ohotfix.exe có th? hi?n th? s? đi?n tho?i l?i khác v?i năm 1603. B?n nên ki?m tra các t?p tin log Windows cài đ?t chuyên bi?t cho b?t k? thông tin có liên quan.

cài đ?t chuyên bi?t c?a s? kí nh?p

N?u b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong quá tr?nh C?p Nh?t, b?n ph?i xem các t?p tin kí nh?p Windows Installer, ví d?, OHotfix (0001) _Msi.log t?p tin. B?n có th? ch?n đoán và gi?i quy?t nhi?u v?n đ? b?ng cách xác đ?nh v? trí các hành đ?ng ho?c không gây ra l?i.

Khi b?n xem m?t t?p tin kí nh?p Windows Installer, b?n ph?i s? d?ng các k? thu?t tương t? như nh?ng ngư?i đư?c mô t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau:

826511 Làm th? nào đ? s? d?ng m?t t?p nh?t kí thi?t l?p đ? g? r?i các v?n đ? thi?t l?p trong Office 2003

Làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin kí nh?p khi b?n C?p Nh?t ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hành chính c?a Office 2003

Không gi?ng như các b?n C?p Nh?t c?a khách hàng, m?t t?p nh?t kí không đư?c t?o ra theo m?c đ?nh cho vi?c C?p Nh?t b?n cài đ?t chuyên bi?t hành chính c?a Office 2003. Đ? t?o m?t t?p nh?t kí sau khi b?n t?i v? b?t lên và ch?y gói IExpress đ? trích xu?t các t?p tin hành chính, ch?y C?p Nh?t v?i m?t dòng lệnh là tương t? như sau:
msiexec.exe /p [path\name c?a t?p tin C?p Nh?t MSP] /a [path\name c?a MSI file] /qb / lv * [path\name c?a t?p tin đăng nh?p]
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? C?p Nh?t ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t hành chính c?a Office 2003, xem ch? đ? C?p phân ph?i Office 2003 s?n ph?m nh?p vào sau Web site c?a Microsoft:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-2003-Resource-Kit/distributing-Office-2003-product-Updates-HA001140238.aspx

Gi?i đáp th?c m?c

N?u b?n không th? hi?u đư?c v?n đ? t? các t?p tin Ohotfix.exe ho?c t? các t?p tin kí nh?p Windows Installer, và b?n v?n c?n g?p v?n đ? c?p nh?t cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n, c? g?ng s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Panel điều khiển.
 2. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Nh?p vào chương tr?nh Office 2003 b?n mu?n s?a ch?a, và sau đó nh?p vào Thay đ?i.
 4. Trong các Tùy ch?n ch? đ? b?o tr? hộp thoại h?p, b?m vào cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c s?a ch?a, sau đó b?m Ti?p theo.
 5. Trong các cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c s?a ch?a văn ph?ng hộp thoại h?p, b?m vào Phát hi?n và s?a ch?a l?i trong cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a tôi, sau đó b?m cài đ?t chuyên bi?t.
 6. Khi hoàn t?t quá tr?nh s?a ch?a ch?y b?n c?p nh?t công c?ng l?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 884290 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
T? khóa: 
kbsetup kbupdate kbtshoot kbmt KB884290 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:884290

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com