Sistemos ?urnale pasirodo ?vykio ID 7000, o ?ISA Server? saugyklos tarnyba nepaleid?iama, kai paleid?iate kompiuter?, kuriame veikia ?ISA Server?, ?Forefront Threat Management Gateway?, ?Medium Business Edition? ir ?Windows Essential Business Server 2008?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 884495 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro modifikavim?. Prie? modifikuodami registr?, sukurkite atsargin? jo kopij? ir i?siai?kinkite, kaip registr? atkurti, jei kilt? problem?. Jei norite su?inoti, kaip kurti atsargines kopijas, atkurti ar redaguoti registr?, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 ?Microsoft Windows? registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai paleid?iate kompiuter?, kuriame veikia ?Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004?, ?ISA Server 2006?, ?Microsoft Forefront Threat Management Gateway?, ?Medium Business Edition? ir ?Windows Essential Business Server 2008?, gali b?ti parodytas toks klaidos prane?imas:
Sistemos paleisties metu nepavyko paleisti ma?iausiai vienos tarnybos arba tvarkykl?s. I?samesn?s informacijos rasite ?vyki? per?i?ros programoje per?i?r?j? ?vyki? ?urnal?.
Be to, ?vyki? per?i?ros programoje per?i?rint sistemos ?urnal? rodomas nurodytas ?vykis:

?vykio ?altinis: tarnyb? valdymo tvarkytuvas
?vykio kategorija: n?ra
?vykio ID: 7000
Data: data
Laikas: laikas
Tipas: klaida
Vartotojas: nepasiekiamas
Kompiuteris: computername
Apra?ymas ?Microsoft ISA Server? saugyklos tarnyba nepaleid?iama d?l ?ios klaidos: tarnyba laiku neatsako ? paleidimo arba valdymo u?klaus?. ?altinis: tarnyb? valdymo tvarkytuvas ?vykio ID: 7009 Tipas Klaidos apra?ymas Praeina skirtasis laikas (30 000 milisekund?i?) laukiant, kol prisijungs ?Microsoft ISA Server? saugyklos tarnyba.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei ?Microsoft ISA Server? saugojimo tarnybai skirtas laikas baigiasi prie? j? s?kmingai paleid?iant. ?i problema grei?iausiai gali kilti, jei kompiuteris yra stipriai apkrautas.

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, padidinkite tarnybos paleisties proceso skirt?j? laik?. Padidinus ?i? reik?m?, paleid?iant kompiuter? ?Microsoft ISA Server? saugyklos tarnybai ?kelti skiriama daugiau laiko. Paprastai duomen? reik?m?s 35 000 pakanka, kad nesibaigt? tarnybos skirtasis laikas. Ta?iau ?i? reik?m? padidinti arba suma?inti galite atsi?velgdami ? konkre?ius paleisties reikalavimus. Pavyzd?iui, nor?dami naudoti 60 sekund?i? skirtojo laiko reik?m?, registro ?ra?ui ?ServicesPipeTimeout? priskirkite duomen? reik?m? 60 000. Didesn? duomen? reik?m? nepadidina kompiuterio efektyvumo.

Pataisyti u? mane

Nor?dami automati?kai padidinti tarnybos paleisties laik? iki 60 000, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50476


Pastaba ?iuo vedliu galima naudotis tik angl? kalba; ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei nesate prie kompiuterio, kuriame kilo problema, galite ?ra?yti automatin? taisym? ?flash? atmintin?je arba CD diske, kad j? gal?tum?te paleisti kompiuteryje, kuriame kilo problema.

Leiskite taisyti pa?iam

Persp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr? prisiimate atsakomyb?.

Jei tarnybos paleisties laik? norite padidinti savaranki?kai, sukurkite nurodyt? registro ?ra??:
Dalinis raktas:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control

Pavadinimas: ServicesPipeTimeout
Tipas: REG_DWORD
Duomenys: milisekund?i? skai?ius, kur? norite suteikti tarnyboms paleisti
Nor?dami sukurti ?? registro ?ra??, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Valdyti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Nauja, tada spustel?kite DWORD reik?m?.
 4. Lauke Nauja reik?m? #1 ?ra?ykite ServicesPipeTimeout, tada paspauskite ENTER.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ServicesPipeTimeout, tada spustel?kite Keisti.
 6. Spustel?kite De?imtain?, ?veskite milisekund?i? skai?i?, kur? norite laukti, kol baigsis tarnybai skirtas laikas, tada spustel?kite Gerai.

  Pavyzd?iui, nor?dami laukti 60 sekund?i?, kol baigsis tarnybai skirtas laikas, ?veskite 60000.
 7. U?darykite registro rengykl? ir i? naujo paleiskite kompiuter?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
824344 Kaip derinti ?Windows? tarnybas

Savyb?s

Straipsnio ID: 884495 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 11 d. - Per?i?ra: 3.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 Standard Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 Enterprise Edition
 • Microsoft Forefront Threat Management Gateway, Medium Business Edition
Rakta?od?iai: 
kbisa2006swept kbeventlog kbfirewall kbenv kbprb kbtshoot kbfixme kbmsifixme KB884495

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com