Standarta 1394 ier??u veiktsp?jas pazemin??an?s p?c Windows XP 2. servisa pakotnes instal??anas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 885222 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumkopiju un p?rliecinieties, vai saprotat, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu inform?ciju par re?istra dubl?jumkopijas veido?anu, atjauno?anu un redi???anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

P?c datora atjaunin??anas uz Microsoft Windows XP 2. servisa pakotni (SP2) standarta 1394a vai 1394b FireWire ier??u veiktsp?ja var iev?rojami pazemin?ties. ??da ier?ce ir, piem?ram, ciparkamera, kas izmanto ?trumu S400.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, ja standarta 1394a vai 1394b FireWire ier?ce tiek pievienota standarta 1394b portam. Probl?ma rodas t?p?c, ka Windows XP SP2 atjauninot maina standarta 1394b portu ?trumu uz S100.

RISIN?JUMS

Inform?cija par atjaunin??anu

?o failu var lejupiel?d?t Microsoft lejupiel?des centr?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?t Windows XP atjaunin?juma (KB885222) pakotni t?l?t.

Izlaides datums: 2004. gada 17. decembris

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?d??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir sken?jusi ?o failu, lai p?rbaud?tu, vai taj? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz aizsarg?t failu pret nesankcion?tu izmai?u veik?anu.

Priek?nosac?jumi

Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, dator? ir j?b?t instal?tai sist?mai Windows XP SP2.

Inform?cija par restart??anu

P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?.

Inform?cija par atjaunin?juma aizvieto?anu

?o atjaunin?jumu neaizvieto neviens jaun?ks labojumfails vai atjaunin?jums.

Inform?cija par re?istru

Br?din?jums. Nepareizi lietojot re?istra redaktoru, varat rad?t nopietnas probl?mas, kuru d?? var n?kties atk?rtoti instal?t oper?t?jsist?mu. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka j?s var?sit nov?rst probl?mas, kas radu??s nepareizas re?istra redaktora lieto?anas d??. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra redaktora lieto?anu.

Ja p?c ?? atjaunin?juma instal??anas pievienojat datoram jaunu standarta 1394 ier?ces vieso?anas kontrolleri, ir j?pievieno vai j?modific? jaun? 1394 vieso?anas kontrollera Windows re?istra ieraksts SidSpeed. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Izpild?t), ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Atrodiet ??du re?istra apak?atsl?gu un noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\1394_hc_hw_id\1394_instance_id\Device Parameters
 3. Ja, veicot 2. darb?bu un noklik??inot uz apak?atsl?gas Device Parameters (Ier?ces parametri), labaj? r?t? nav v?rt?bas SidSpeed, izveidojiet to. Lai to paveiktu, izv?ln? Edit (Redi??t) nor?diet uz New (Jauns), noklik??iniet uz DWORD Value (V?rt?ba DWORD), ierakstiet SidSpeed un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz SidSpeed un p?c tam noklik??iniet uz Modify (Modific?t).
 5. Lodzi?? Value data (V?rt?bu dati) ierakstiet vienu no tabul? dotaj?m v?rt?b?m un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
  Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
  V?rt?ba?trums
  0?trums S100
  1?trums S200
  2?trums S400 (noklus?t? v?rt?ba)
  3?trums S400/S800 (Windows XP 1. servisa pakotnes (SP1) noteikt? v?rt?ba)
  Piez?me. Ja m??in?t izmantot v?rt?bu, kas ir liel?ka nek? 3, SidSpeed izmanto v?rt?bu 0 (?trumu S100).
 6. Izejiet no re?istra redaktora.
Lai atrastu inform?ciju par FireWire kontrolleri, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet ier??u p?rvaldnieku. Lai to paveiktu, izv?ln? Start (S?kt) ar peles labo pogu noklik??iniet uz My Computer (Mans dators), noklik??iniet uz Manage (P?rvald?t) un p?c tam sada?? System Tools (Sist?mas r?ki) noklik??iniet uz Device Manager (Ier??u p?rvaldnieks). Varat ar? p?c noklik??in??anas uz My Computer (Mans dators) noklik??in?t uz Properties (Rekviz?ti) un p?c tam z?mn? Hardware (Aparat?ra) noklik??in?t uz Device Manager (Ier??u p?rvaldnieks).
 2. Atrodiet FireWire kontrolleri sada?? IEEE 1934 Bus host controllers (Standarta IEEE 1934 kopnes vieso?anas kontrolleri).
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz FireWire kontrollera ieraksta, noklik??iniet uz Properties (Rekviz?ti) un p?c tam uz z?mnes Details (Deta?as).
 4. Noklik??iniet uz Device Instance Id (Ier?ces gad?juma ID). Tiek par?d?ta burtu un ciparu virkne, kas ir l?dz?ga ?ai:
  PCI\VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00\4&19FD8D60&0&60F0
  Inform?cija starp ab?m sl?psv?tr?m (\) ir ?1394_hc_hw_id?. ?VEN_104C&DEV_8020&SUBSYS_00D81028&REV_00? ?aj? piem?r? ir aparat?ras ID. Inform?cija, kas atrodas aiz otr?s sl?psv?tras (\), ir ?1394_instance_id?. ?4&19FD8D60&0&60F0? ?aj? piem?r? ir gad?juma ID.

Inform?cija par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir ?aj? tabul? sniegtie faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti). ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, tas tiek konvert?ts uz viet?jo laiku. Lai uzzin?tu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet vad?bas pane?a r?ka Date and Time (Datums un laiks) z?mni Time Zone (Laika josla).
  Datums   Laiks  Versija    Lielums Faila nosaukums
  -----------------------------------------------------------------
  04. Nov 2004 20:59 5.1.2600.2549  6 656 Cstupd1394sidspeed.dll 
  04. Nov 2004 19:33 5.1.2600.2549 61 184 Ohci1394.sys

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas ir min?ti sada?? ?Attiecas uz?.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 885222 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2006. gada 11. janv?ris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbfix atdownload kbwinxppresp3fix KB885222

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com