Sa?emat k??du kodu Stop 0x0000001a dator? Windows 2000 servera, kas ir fizisko adresi papla?in?jumi (PAE) aktiviz?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 885272 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Microsoft Windows 2000 Server datoru av?rij?m, un tiek par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
STOP 0X0000001A (0X00041284, 0X797D6000, 0X000331BA, 0XC0881000)
Piez?me ?etras pieturas k??da parametrus var at??irties.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja j?su dator? ir iesp?jots fizisko adresi papla?in?jumi (PAE) un PAE respekt?jo?u programma darbojas. Aktiviz?jot PAE, virtu?l?s atmi?as p?rvaldnieks var sadal?t lapu r?d?t?ja ievadni (PTE) las?t darb?bu uz diviem nesinhroniz?t?s 4 baitu las??anas oper?cijas. ?o sadal?jumu var izrais?t PTE korupcija sastopama.

RISIN?JUMS

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejami no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, tur ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Priek?noteikumi

Instal?t ?o labojumfailu, j?b?t palaistai Windows 2000 3. servisa pakotne vai jaun?ka versija.

Restart?jiet pras?ba

P?c ?? labojumfaila instal??anas dators ir j?restart?.

Labojumfails Nomai?a inform?ciju

?is labojumfails neaizst?j nevienu citu labojumfailu.

Inform?ciju par failu

?? labojumfaila versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  10-Feb-2004 19:47 5.0.2195.6897   30,160 Mountmgr.sys
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,704,128 Ntkrnlmp.exe   
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,703,808 Ntkrnlpa.exe   
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,725,568 Ntkrpamp.exe   
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,680,896 Ntoskrnl.exe 

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas min?ti sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par fizisk?s risin?t papla?in?jumus, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
268363Intel fizisk?s risin?t papla?in?jumi (PAE) sist?m? Windows 2000
283037 Lielu atmi?as atbalsts ir pieejams sist?m? Windows 2000 un Windows Server 2003
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? tiek nosaukti labojumfaili, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
816915Jaunu failu nosaukumdo?anas sh?ma Microsoft Windows labojumfailu pakotnes
824684 Microsoft programmat?ras atjaunin?jumu standarta terminolo?ijas apraksts

Rekviz?ti

Raksta ID: 885272 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 13. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB885272 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 885272

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com