B?n nh?n đư?c m? l?i d?ng 0x0000001a trên Windows 2000 Server d?a trên máy c?a b?n có v?t l? đ?a ch? m? r?ng (PAE) kích ho?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 885272 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Tai n?n Microsoft Windows 2000 Server d?a trên máy tính c?a b?n và b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
NG?NG 0X0000001A (0X00041284, 0X797D6000, 0X000331BA, 0XC0881000)
Lưu ? Tham s? b?n l?i d?ng có th? khác nhau.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u ph?n m? r?ng đ?a ch? v?t l? (PAE) đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n và b?n đang ch?y m?t chương tr?nh nh?n th?c PAE. N?u PAE đư?c kích ho?t, ngư?i qu?n l? b? nh? ?o có th? tách m?t b?ng trang m?c (CP) đ?c chi?n d?ch vào hai ho?t đ?ng đ?c 4-byte ví. Phân chia này có th? gây ra tham nh?ng CP x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, đó là m?t "Hotfix download available" ph?n đ?u c?a bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t hotfix này, b?n ph?i ch?y Windows 2000 Service Pack 3 ho?c b?n sau.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

B?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  10-Feb-2004 19:47 5.0.2195.6897   30,160 Mountmgr.sys
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,704,128 Ntkrnlmp.exe   
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,703,808 Ntkrnlpa.exe   
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,725,568 Ntkrpamp.exe   
  02-Sep-2004 08:20 5.0.2195.6972 1,680,896 Ntoskrnl.exe 

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n m? r?ng đ?a ch? v?t l?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
268363Intel đ?a ch? v?t l? Extensions (PAE) trong Windows 2000
283037 H? tr? b? nh? l?n có s?n trong Windows 2000 và Windows Server 2003
Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào hotfix gói đư?c đ?t tên, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816915T?p m?i lư?c đ? đ?t tên cho Microsoft Windows hotfix gói
824684 Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 885272 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Giêng 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbhotfixserver kbqfe kbmt KB885272 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:885272

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com