เมาส์ที่เข้ากันได้ใน Windows และ Microsoft ในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 88543
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้กล่าวถึงในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเมาส์ของ Microsoft และเมาส์ที่เข้ากันได้กับ Microsoft ใน Microsoft Windows และ Windows สำหรับ Workgroups บทความนี้มีส่วนที่สองต่อไปนี้:
 • เมาส์ไม่ฟังก์ชันใน Windows
 • การย้ายตัวชี้เมาส์เป็น Erratic

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนที่จะทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กำหนดต่อไปนี้:
 • Is it a Microsoft Mouse or a Microsoft-compatible mouse?

  NOTE: A "Microsoft-compatible" mouse is not a Microsoft Mouse.
 • How is the mouse connected to the machine? Is it a bus mouse, PS/2-style mouse, or a serial mouse?
 • If it is a serial mouse, to which COM port is it connected?
 • Some BIOS problems result in a non-functioning serial mouse in Windows (usually on COM2) and can be resolved by a BIOS upgrade. You may want to check the Microsoft Windows Resource Kit for version 3.1 to see if your system BIOS could be the problem.

Mouse Does Not Function in Windows

 1. Load the MS-DOS Mouse driver to enable the use of a mouse in MS-DOS-based applications.

  If you are having problems using the mouse in MS-DOS-based applications under Windows, make sure the mouse functions in your MS-DOS-based application before starting Windows. If it does not, then the mouse probably won't function in an MS-DOS-based application running inside of Windows. Consult your mouse manufacturer for assistance configuring the mouse so it will run in MS-DOS-based applications outside of Windows.

  If you are using a Microsoft mouse, you can test this by running MOUSE.COM and then running an application that uses the mouse such as the MS-DOS 5.0 Edit program or MS-DOS Shell.

  Version 8.2 of the mouse driver should be used if you are using a Microsoft Mouse. This driver comes with Windows 3.1. If you do not have the correct MOUSE.COM or MOUSE.SYS file on your hard disk drive, expand MOUSE.SY_ and MOUSE.CO_ from the Windows disks to the hard disk drive as MOUSE.SYS and MOUSE.COM. For more information about expanding files, refer to page 61 of the "Getting Started with Microsoft Windows" manual for version 3.1.
 2. Make sure the correct Windows mouse driver was installed.

  To determine if the correct mouse driver was installed during Setup, exit Windows, change to the C:\WINDOWS directory and typeการตั้งค่าat the MS-DOS command prompt. If "No mouse or other pointing device" or an incorrect mouse is selected, select the "Microsoft, or IBM PS/2" option.

  Some "Microsoft-compatible" mice are more compatible with the Mouse Systems driver or another mouse driver listed in Setup. It may be necessary to try other mouse driver selections. Some "compatible" mice may come with a driver disk that contains both Windows and MS- DOS mouse drivers. These should be tried in place of the Microsoft drivers.

  NOTE: The MS-DOS- and Windows-level driver may need to be from the same vendor (that is, use both the Microsoft drivers or both the vendor-supplied drivers). Microsoft MS-DOS drivers are only licensed for use with the Microsoft Mouse and only guaranteed to work with the Microsoft Mouse.
 3. Look for multiple MOUSE.DRV files.

  Search the drive for multiple MOUSE.DRV files. If you find multiple mouse driver files, rename them to something else, except for the one in the Windows SYSTEM directory. To search for multiple mouse files, choose Search from the File Manager File menu, or type the following command at the MS-DOS root directory command prompt:
  dir mouse.drv /s
  You can also check for other mouse-related files by typing:
  dir mouse.* /s
  NOTE: This DIR command only works if you have MS-DOS version 5.0 or later.
 4. The MOUSE.DRV file located in the Windows SYSTEM subdirectory may be corrupted or damaged. Rename the file and then expand MOUSE.DR_ from the original Windows disks to the Windows SYSTEM subdirectory by typing the following at the MS-DOS command prompt and pressing ENTER after each line:
  ren c:\windows\system\mouse.drv mouse.old
  expand a:\mouse.dr_ c:\windows\system\mouse.drv
  Make sure the file is the correct size and date. The mouse driver supplied with Windows 3.1 is:
     MOUSE.DRV   10672 03-10-92  3:10a
  					
 5. Make sure the correct mouse driver entry is in the SYSTEM.INI file.

  For the Microsoft Mouse, the following line should be in the [boot] section of the SYSTEM.INI file:
  mouse.drv=mouse.drv
  No additional path to MOUSE.DRV should be indicated in this line.
 6. Clean boot the system without loading an MS-DOS mouse driver.

  For more information about this procedure, query on the following words in the Microsoft Knowledge Base:
  what and clean and boot and windows and tsr
 7. Check the communications port (COM), I/O address, and interrupt (IRQ) being used by the mouse. Consider the following:
  • You cannot use a mouse on COM3 or COM4.
  • All hardware devices need a dedicated I/O or base address.
  • The mouse should not share an interrupt (IRO setting) with another installed peripheral device.
  If there is a conflict, make the appropriate changes to the hardware settings and then retest the problem in Windows.

  Standard IRQ and I/O information for the Microsoft Mouse:
     Device         IRQ     I/O
     ---------------------------------------
  
     COM1          4      03F8h
     COM2          3      02F8h
     PS/2 port        12     060h
     Microsoft Bus Card   2,3,4,5   23Ch-23Fh or 238h-23Bh
  						
  To test this hardware information, use the Microsoft Diagnostics utility (MSD) after loading an MS-DOS level mouse driver, or use the MS-DOS DEBUG command. For more information on using Debug, query on the following words in the Microsoft Knowledge Base:
  debug and serial and mouse and prompt and displayed
 8. Choosing a different port to test the mouse.

  The Windows mouse driver searches in the following order:
  InPort, Bus, PS/2, COM2, COM1
  If a mouse is on COM1 and one of these other ports exists and is incorrectly identified as having a mouse connected, the port may trick the Windows mouse driver into thinking the mouse is located on the wrong port. If the mouse is on a PS/2-style port, you may want to try it on COM1 or COM2. If on COM2, then try COM1.
 9. Some third-party applications replace the Windows mouse, keyboard, or communications drivers. The normal values in the SYSTEM.INI file for these drivers are:
     [boot]
     mouse.drv=mouse.drv
     comm.drv=comm.drv
     keyboard.drv=keyboard.drv
  
     [386enh]
     mouse=*vmd
  						
  Check the size and dates of the MOUSE.DRV, COMM.DRV, and KEYBOARD.DRV drivers to make sure they are the correct drivers. The following versions of these driver are supplied with Windows 3.1:
     COMM.DRV     9280 03-10-92  3:10a
     KEYBOARD.DRV   7568 03-10-92  3:10a
     MOUSE.DRV    10672 03-10-92  3:10a
  						
  If necessary, expand these files from the original disks.
 10. Check the MOUSE.INI settings:
  • Make sure there is only one MOUSE.INI file and that it is located in the Windows directory or where the MOUSE= environment variable is pointing. To search for multiple MOUSE.INI files, choose Search from the File menu in File Manager, or issue the following command from the MS-DOS root directory command prompt:
   dir mouse.ini /s
   NOTE: This DIR command only works if you have MS-DOS 5.0.
  • Make sure the MouseType= line in the [mouse] section of the MOUSE.INI file is pointing to the correct port for your mouse:
      Line      Description
      -------------------------------------------------------
   
      Serial1    For the mouse on COM1
      Serial2    For the mouse on COM2
      PS2      For the mouse on a PS/2-style mouse port
      Bus      If you are using an earlier bus card
      InPort1    If you are using an InPort card:
              - Jumper 3 set to primary
      InPort2    If you are using an InPort card:
              - Jumper 3 set to secondary
   							
  The Bus setting is for the earlier Microsoft Bus mouse; the InPort setting is for the later Microsoft InPort mouse.
 11. The Bus setting is for the earlier Microsoft Bus mouse; the InPort setting is for the later Microsoft InPort mouse. Try running in standard mode. If the problem only occurs in 386 enhanced mode, try starting Windows with the /D:X parameter (WIN /D:X). If the mouse works, add the following line to the [386Enh] section of the SYSTEM.INI file:
  EmmExclude=A000-EFFF
  If this solves the problem, you should continue to troubleshoot in this area, either forcing the mouse driver to load low, or determining where there is an address conflict.
 12. The Bus setting is for the earlier Microsoft Bus mouse; the InPort setting is for the later Microsoft InPort mouse. Try using the standard video drivers that ship with Windows (either EGA or VGA).
 13. การตั้งค่าบัสมีไว้สำหรับเมาส์บัส Microsoft ก่อนหน้า การตั้งค่า InPort มีไว้สำหรับเมาส์ InPort Microsoft ในภายหลัง ถ้าคุณกำลังมีปัญหาในการใช้เมาส์จากผู้จำหน่ายบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดหาโปรแกรมควบคุมเมาส์ของคุณเองสำหรับ Windows ถ้าเป็นไปได้ ลองยี่ห้ออื่นของเมาส์ที่ใช้ไดรเวอร์ที่ให้มา โดย Windows ถ้ามีการใช้งานเมาส์นี้ได้ใน Windows ในเครื่องของคุณ ติดต่อผู้ผลิตเมาส์ที่ไม่ทำงานสำหรับการสนับสนุนด้านเทคนิค

การย้ายตัวชี้เมาส์เป็น Erratic

 1. ถ้าเมาส์ jumpy ลดค่าระดับความลับในส่วนของเมาส์ของ'แผงควบคุม'
 2. ถ้าเมาส์ jumpy ในตัวจัดการโปรแกรมการจัดกลุ่มหน้าต่าง ลดการตั้งค่า granularity ในไอคอนเดสก์ท็อปของ'แผงควบคุม'
 3. ถ้าคุณใช้เมาส์โปรแกรม-DOS ใช้ไดรเวอร์ MOUSE.COM หรือ MOUSE.SYS รุ่น 7.04 หรือรุ่นใหม่กว่า เพิ่มสวิตช์ /Y ไปท้ายบรรทัดคำสั่งเมาส์เป็นดังนี้:
  c:\windows\mouse.com /y
 4. ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในส่วนข้างต้น "เมาส์ไม่ ฟังก์ชันใน Windows
 5. เป็นไปได้ว่า ย้ายเมาส์ erratic ที่คุณเผชิญอยู่เฉพาะขอโปรแกรมประยุกต์ การ์ดแสดงผล BIOS ของเครื่องจักร BIOS ของแป้นพิมพ์ หรือเครื่องจักรชนิดที่คุณกำลังใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้เฉพาะ แบบสอบถามบนคำต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
  เมาส์ และ erratic หรือ jumpy wild หรือ jerky

ข้อมูลอ้างอิง

"Kit ทรัพยากรของ Microsoft windows" ที่แนะนำสำหรับเวอร์ชัน 3.1 หน้า 13, 14, 18, 26 และ 398

README.WRI, Microsoft Windows เวอร์ชัน 3.1, 3 ดิสก์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 88543 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbmt KB88543 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:88543

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com