Article ID: 885523 - View products that this article applies to.


חשוב מאמר זה מכיל מידע על שינויים במערכת הרישום. לפני שאתה משנה את מערכת הרישום, הקפד לגבות אותה וודא כי ידוע לך כיצד לשחזר אותה במקרה של בעיה. לקבלת מידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של מערכת הרישום, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור מערכת הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)


תאריך עדכון: 6 באוקטובר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

לאחר התקנת Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)?, המחשב מופעל מחדש שוב ושוב עם שגיאת העצירה הבאה:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...? (אותרה בעיה ופעולת Windows הופסקה כדי למנוע נזק למחשב שלך...)
Technical information (מידע טכני):
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}?
This application has failed to start because winsrv was not found. Re-installing the application may fix this problem (אותרה בעיה ופעולת Windows הופסקה כדי למנוע נזק למחשב שלך... מידע טכני. STOP: c0000135 {אין אפשרות לאתר רכיב}. הפעלת היישום נכשלה מאחר ש-winsrv לא נמצא. התקנה מחדש של היישום עשויה לפתור בעיה זו).
הערה ייתכן שהמחשב יופעל מחדש באופן מיידי אם תצורתו מוגדרת להפעלה מחדש אוטומטית במקרה של כשל במערכת. כדי לבטל אפשרות זו כך שהמחשב לא יבצע הפעלה מחדש, הקש F8 בזמן האתחול, השתמש במקשי החצים כדי לבחור באפשרות Disable automatic restart on system failure (השבת הפעלה מחדש אוטומטית במקרה של כשל במערכת) ולאחר מכן הקש על ENTER.

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
 • T.V. Media (TvMedia.tvmbho)? של חברת Total Velocity Corporation מותקן במחשב.
 • לא התקנת את העדכון הקריטי 885523.
 • ניסית להתקין את Windows XP SP2.
א. בעיית תאימות בין מתקין Windows XP SP2 לתוכנית פרסום של ספק חיצוני בשם T.V. Media עלולה לגרום לבעיה זו. הבעיה מתרחשת כאשר התוכנית T.V. Media מותקנת במחשב שלך, ואתה מנסה להתקין את Windows XP SP2. הודעת שגיאה מתקבלת כאשר אתה מפעיל מחדש את המחשב ותהליך ההתקנה נכשל. באפשרותך למנוע בעיה זו על-ידי הסרת T.V. Media או על-ידי התקנת העדכון הקריטי 885523 לפני התקנת Windows XP SP2.

פתרון הבעיה

מידע על עדכונים

העדכון הקריטי 885523 זמין כעת באתר האינטרנט Windows Update ובאמצעות התכונה 'עדכונים אוטומטיים'. העדכון הקריטי 885523 מונע בעיה זו על-ידי טיפול בבעיית התאימות. עדכון זה מוצע רק באמצעות Windows Update ו'עדכונים אוטומטיים' למשתמשים שהתקינו את T.V. Media. אינך צריך להתקין עדכון זה אם התוכנית T.V. Media לא מותקנת במחשב שלך.

עדכון זה מיועד בראש ובראשונה למשתמשי Windows Update ו'עדכונים אוטומטיים' שייתכן שאינם יודעים שהתוכנית T.V. Media מותקנת במחשב שלהם. אם התוכנית T.V. Media מותקנת במחשב שלך, Windows Update ו'עדכונים אוטומטיים' לא יציעו לך להתקין את Windows XP SP2 עד שתתקין את העדכון הקריטי 885523.

אם נתקלת בהודעת השגיאה Stop c0000135 לאחר שהתקנת את Windows XP SP2, עיין בסעיף "מידע נוסף" לקבלת הוראות על האופן שבו יש לשחזר את המערכת. פעל בהתאם להנחיות בסעיף זה כדי למנוע אפשרות שבעיה זו תחזור על עצמה.

עדכונים אוטומטיים

העדכון האוטומטי 885523 יוצע כעדכון קריטי עבור Windows XP לפני התקנת Windows XP Service Pack 2 אם התוכנית T.V. Media מותקנת במחשב שלך. לא נדרשות פעולות מיוחדות. פשוט קבל את העדכון ואפשר את התקנתו. עדכון זה יוצע לך רק אם התוכנית T.V. Media מותקנת כעת במחשב שלך.

אתר האינטרנט Windows Update

בעת ביקור באתר האינטרנט Windows Update, עדכון 885523 יוצע כעדכון קריטי וייבחר באופן אוטומטי אם התוכנית T.V. Media מותקנת במחשב שלך. לחץ על התקן, קבל את הסכם הרישיון למשתמש קצה (EULA) ולאחר מכן אפשר את התקנת העדכון. עדכון זה יוצע לך רק אם התוכנית T.V. Media מותקנת כעת במחשב שלך.

מייד עם סיום ההתקנה, לאחר שתפעיל מחדש את המחשב, חזור לאתר האינטרנט Windows Update וסרוק שוב את המחשב. Windows XP Service Pack 2 יוצע לך ותוכל להמשיך בהתקנה קריטית זו.

מידע על ההורדה

הקובץ הבא עומד לרשותך להורדה במרכז ההורדות של מיקרוסופט:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה 885523 כעת.

תאריך הפרסום: 5 באוקטובר 2004 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

לקבלת פרטים נוספים על הורדת קובצי תמיכה של מיקרוסופט, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד להשיג קובצי תמיכה של מיקרוסופט מהשירותים המקוונים (Online Services) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מיקרוסופט סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. מיקרוסופט השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים שמסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

אין תנאים מוקדמים. עם זאת, עדכון זה דרוש רק אם אינך רוצה להסיר את T.V. Media מהמחשב שלך.

חובת הפעלה מחדש

עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר שתחיל עדכון זה ולפני שתתקין את Windows XP SP2.

מידע על החלפת עדכון

עדכון זה לא מחליף כל עדכון אחר.

פרטי הקובץ

הגירסה האנגלית של עדכון זה היא בעלת תכונות הקובץ הרשומות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מתקדמות יותר). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה מוצגים לפי זמן עולמי מתואם (UTC). כאשר אתה מעיין בפרטי הקבצים, הם עוברים המרה לשעון המקומי. כדי לבדוק מה ההבדל בין UTC לבין השעון המקומי שלך, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בכלי 'תאריך ושעה' בלוח הבקרה.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
תאריךשעהגירסהגודלשם קובץSP נדרשענף שירות
24 בספט' 200403:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllאין.RTMQFE
24 בספט' 200403:011,055,490Sysmain.sdbאין.RTMQFE
24 בספט' 200403:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24 בספט' 200403:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24 בספט' 200403:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24 בספט' 200402:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23 בספט' 200423:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24 בספט' 200402:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24 בספט' 200402:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

דרכים לעקיפת הבעיה

לאחר התקנת העדכון הקריטי 885523, באפשרותך להתקין את Windows XP SP2 בלי שתיתקל בבעיות תאימות עם T.V. Media. לחלופין, כדי לעקוף בעיה זו, השתמש באחת השיטות הבאות להסרת כל התוכניות של T.V. Media לפני שתתקין את Windows XP SP2.

השתמש בכלי Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)??

Remove all T.V. Media programs. לשם כך, הורד את הכלי הבא ממרכז ההורדות של מיקרוסופט:
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורד
הורד את חבילת Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)? כעת.

הסר את T.V. Media באופן ידני

אזהרה שימוש לא נכון בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות שכתוצאה מהן יהיה עליך להתקין מחדש את מערכת ההפעלה. מיקרוסופט אינה יכולה להבטיח שתוכל לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום מתבצע על אחריותך בלבד.

כדי להסיר באופן ידני את T.V. Media (TvMedia.tvmbho)?, בצע את הפעולות הבאות.

חשוב הקפד לפעול בדיוק בהתאם להוראות ולמחוק כל פריט שהוזכר. בדרך כלל, ההסרה נכשלת אם פריט יחיד לא נמחק. אם T.V. Media (TvMedia.tvmbho)? נשאר במחשב לאחר השלמת הוראות ההסרה, פעל שוב בהתאם להוראות.
 1. הפעל את המחשב במצב בטוח.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit, ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתחות המשנה הבאים של הרישום. מחק את הערך TV Media עבור כל מפתח משנה אם קיים ערך כזה.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. אתר את מפתחות המשנה הבאים של מערכת הרישום, ואם הם קיימיים, מחק אותם:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}?
 5. צא מעורך הרישום, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח.
 6. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד appwiz.cpl ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. הסר את T.V. Media.
 8. בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על המחשב שלי.
 9. אתר את התיקייה TV Media ומחק אותה. כברירת מחדל, תיקייה זה ממוקמת בתיקייה C:\Program Files.
 10. הפעל מחדש את המחשב.

סטטוס

מיקרוסופט בודקת את הבעיה ובכוונתה לפרסם מידע נוסף במאמר זה ברגע שיהיה זמין.

מידע נוסף

כדי לפתור את השגיאה Stop c0000135 לאחר שהתרחשה וכדי להסיר את T.V. Media, בצע את הפעולות הבאות.

שלב 1: השתמש במסוף השחזור להסרת Windows XP SP2

הסר את Windows XP SP2 מהמחשב באמצעות מסוף השחזור. לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לראות את המאמר ב-Microsoft Knowledge Base, ולאחר מכן השתמש בסעיף "השתמש במסוף השחזור":
875350 אופן ההסרה של Windows XP Service Pack 2 מהמחשב

שלב 2: הסר את T.V. Media או התקן את העדכון הקריטי 885523

השתמש באחת מהשיטות הבאות בסעיף "דרכים לעקיפת הבעיה" כדי להסיר את T.V. Media או כדי להתקין את העדכון הקריטי 885523 לתיקון בעיית התאימות. לקבלת מידע נוסף על התקנת העדכון הקריטי 885523, ראה סעיף "פתרון הבעיה".

שלב 3: התקן מחדש את Windows XP SP2

לאחר שהסרת את T.V. Media או התקנת את העדכון הקריטי 885523 לתיקון בעיית התאימות, התקן מחדש את Windows XP SP2. לשם כך, בקר באתר האינטרנט הבא של מיקרוסופט:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;he-il;windowsxpsp2


מוצרי חברות אחרות הנזכרים במאמר זה מיוצרים על ידי חברות שאין להן זיקת תלות למיקרוסופט. מיקרוסופט אינה מעניקה אחריות, אם במפורש ואם מכללא, לגבי הביצועים או האמינות של מוצרים אלה.

מאפיינים

Article ID: 885523 - Last Review: יום שישי 24 אוגוסט 2007 - Revision: 9.7
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbtshoot kbqfe kbsetup kbprb atdownload kbhotfixserver KB885523

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com