Dobijate poruku o gre?ci zaustavljanja: c0000135? i ?winsrv was not found? nakon instalacije servisnog paketa Windows XP Service Pack 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 885523 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.


Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju baze ?Registry?. Pre nego ?to izmenite bazu ?Registry?, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da znate kako da je oporavite ukoliko se dogodi problem. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, oporavite i ure?ujete bazu ?Registry?, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis baze Microsoft Windows Registry (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)


A?urirano: 06.10.04.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

Nakon instalacije servisnog paketa Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), ra?unar se uzastopno pokre?e sa slede?om gre?kom zaustavljanja:
Otkriven je problem i Windows je isklju?en da bi se spre?ilo o?te?enje ra?unara...
Tehni?ki podaci:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}
Pokretanje ove aplikacije je bilo neuspe?no jer nije prona?en winsrv. Ponovna instalacija aplikacije mo?e otkloniti problem.
Napomena Ra?unar ?e se mo?da ponovo pokrenuti ukoliko je pode?en da se automatski ponovo pokre?e kada se dogodi otkaz sistema. Da biste isklju?ili ovu opciju tako da se ra?unar ne pokre?e ponovo, pritisnite taster F8 prilikom pokretanja, koristite tastere sa strelicama da biste izabrali opciju Onemogu?i automatsko ponovno pokretanje prilikom otkaza sistema i zatim pritisnite taster ENTER.

UZROK

Ovaj problem se mo?e javiti ako su ispunjeni svi slede?i uslovi:
 • Program ?T.V. Media? (TvMedia.tvmbho) korporacije Total Velocity je instaliran na ra?unaru.
 • Niste instalirali kriti?nu ispravku broj 885523.
 • Poku?ali ste da instalirate servisni paket Windows XP SP2.
Problem u kompatibilnosti izme?u instalacionog programa servisnog paketa Windows XP SP2 i programa za ogla?avanje samostalnog proizvo?a?a koji se zove ?T.V. Media? mo?e izazvati ovaj problem. Problem se doga?a kada je program ?T.V. Media? instaliran na ra?unaru i kada poku?ate da instalirate servisni paket Windows XP SP2. Prilikom ponovnog pokretanja ra?unara dobijate gre?ku zaustavljanja i proces instalacije ne uspeva. Ovaj problem mo?ete spre?iti uklanjanjem programa ?T.V. Media? ili instalacijom kriti?ne ispravke broj 885523 pre nego ?to instalirate servisni paket Windows XP SP2.

RE?ENJE

Informacije o ispravkama

Kriti?na ispravka broj 885523 je sada raspolo?iva na Web lokaciji ?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows) i kroz funkciju automatskih ispravki. Kriti?na ispravka broj 885523 spre?ava ovaj problem jer je usmerena na problem u kompatibilnosti. Ova ispravka se nudi samo kroz a?uriranje operativnog sistema Windows i funkcije automatskih ispravki onim korisnicima koji imaju instaliran program ?T.V. Media?. Ukoliko program ?T.V. Media? nije instaliran na ra?unaru, ne morate da instalirate ovu ispravku.

Ova ispravka je prvenstveno namenjena korisnicima a?uriranja operativnog sistema Windows i funkcije automatskih ispravki koji nisu svesni da na ra?unarima imaju instaliran program ?T.V. Media?. Ako je program ?T.V. Media? instaliran na ra?unaru, a?uriranje operativnog sistema Windows i funkcija automatskih ispravki ne?e ponuditi Windows XP SP2 dok ne instalirate kriti?nu ispravku broj 885523.

Ako ste se susreli sa ovom porukom o gre?ci ?Stop c0000135? posle instalacije servisnog paketa Windows XP SP2, pogledajte odeljak ?Vi?e informacija? za uputstva o tome kako da oporavite sistem. Pratite smernice u ovom odeljku da biste spre?ili ponavljanje ovog problema.

Automatske ispravke

Kriti?na ispravka broj 885523 ?e biti ponu?ena kao kriti?na ispravka operativnog sistema Windows XP pre instalacije servisnog paketa Windows XP Service Pack 2 ako je program ?T.V. Media? instaliran na ra?unaru. Nisu potrebni nikakvi posebni koraci. Samo prihvatite ispravku i zatim je pustite da se instalira. Ova ispravka je ponu?ena samo ako je program ?T.V. Media? trenutno instaliran na ra?unaru.

Web lokacija ?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows)

Kada posetite Web lokaciju ?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows), ispravka broj 885523 ?e biti ponu?ena kao kriti?na ispravka i bi?e automatski izabrana ako je program ?T.V. Media? instaliran na ra?unaru. Kliknite na dugme Instaliraj, prihvatite ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom (EULA) i zatim pustite ispravku da se instalira. Ova ispravka je ponu?ena samo ako je program ?T.V. Media? trenutno instaliran na ra?unaru.

?im se instalacija zavr?i i posle ponovnog pokretanja ra?unara, vratite se na Web lokaciju ?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows) i ponovo pregledajte ra?unar. Servisni paket Windows XP Service Pack 2 ?e biti ponu?en i mo?ete nastaviti sa ovom kriti?nom instalacijom.

Informacije o preuzimanju

Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket broj 885523.

Datum izdavanja: 05.10.04.

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Korporacija Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Korporacija Microsoft je za detekciju virusa koristila najnoviji softver koji je bio raspolo?iv na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa poja?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi. Me?utim, ova ispravka je potrebna samo ako ne ?elite da uklonite program ?T.V. Media? iz sistema.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Morate ponovo pokrenuti ra?unar posle primene ove ispravke, a pre instalacije servisnog paketa Windows XP SP2.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DatumVremeVerzijaVeli?inaIme datotekeSP zahtevGrana usluge
24.09.2004.03:005.1.2600.1681,802,240Acgenral.dllNemaRTMQFE
24.09.2004.03:011,055,490Sysmain.sdbNemaRTMQFE
24.09.2004.03:055.1.2600.15941,822,208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24.09.2004.03:055.1.2600.1594 220,160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24.09.2004.03:061,089,198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24.09.2004.02:555.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23.09.2004.23:571,192,266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24.09.2004.02:435.1.2600.25231,852,928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24.09.2004.02:441,192,266Sysmain.sdbSP2SP2QFE

ZAOBILA?ENJE

Nakon instalacije kriti?ne ispravke broj 885523, mo?ete instalirati servisni paket Windows XP SP2 i ne?ete imati problem kompatibilnosti sa programom ?T.V. Media?. U suprotnom, da biste zaobi?li ovaj problem, koristite jedan od slede?ih metoda za uklanjanje svih ?T.V. Media? programa pre nego ?to instalirate servisni paket Windows XP SP2.

Koristite alat ?Adware T.V. Media Removal Tool? (KB 886590)

Uklanjanje svih ?T.V. Media? programa. Da biste ovo uradili, preuzmite slede?i alat sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590).

Ru?no uklanjanje programa ?T.V. Media?

Upozorenje Ako pogre?no koristite program za ure?ivanje baze ?Registry?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Korporacija Microsoft ne mo?e garantovati da mo?ete re?iti probleme koji su izazvani pogre?nim kori??enjem programa za ure?ivanje baze ?Registry?. Program za ure?ivanje baze ?Registry? koristite na sopstveni rizik.

Da biste ru?no uklonili program ?T.V. Media? (TvMedia.tvmbho), sledite ove korake.

Va?no Vodite ra?una da veoma pa?ljivo sledite uputstva i izbri?ete sve ?to je pomenuto. Obi?no, uklanjanje ne?e uspeti ako ne izbri?ete neku stavku. Ako program ?T.V. Media? (TvMedia.tvmbho) ostane na ra?unaru posle primene uputstava za uklanjanje, ponovo pro?ite kroz njih korak po korak.
 1. Pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Prona?ite slede?e potklju?eve u bazi ?Registry?. Izbri?ite stavku programa ?TV Media? za svaki potklju? ukoliko ona postoji.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Prona?ite i zatim obri?ite slede?e potklju?eve u bazi ?Registry? ukoliko postoje:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Zatvorite program za ure?ivanje baze ?Registry? i zatim ponovo pokrenite ra?unar u bezbednom re?imu.
 6. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte appwiz.cpl i zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Uklonite program ?T.V. Media?.
 8. Na radnoj povr?ini, dvaput kliknite na ikonu Moj ra?unar.
 9. Prona?ite i zatim obri?ite fasciklu ?TV Media?. Ova fascikla se po podrazumevanoj vrednosti nalazi u fascikli C:\Program Files.
 10. Ponovo pokrenite ra?unar.

STATUS

Korporacija Microsoft istra?uje ovaj problem i objavi?e vi?e informacija u ovom ?lanku kada one postanu dostupne.

DODATNE INFORMACIJE

Da biste uklonili gre?ku ?Stop c0000135? po?to se ona ve? dogodila i da biste uklonili program ?T.V. Media?, sledite ove korake.

Korak 1: Koristite konzolu za oporavak da biste uklonili servisni paket Windows XP SP2

Uklonite servisni paket Windows XP SP2 sa ra?unara kori??enjem konzole za oporavak. Za dodatne informacije, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja i zatim pogledajte odeljak ?Kori??enje konzole za oporavak?:
875350 Kako ukloniti servisni paket Windows XP Service Pack 2 sa ra?unara

Korak 2: Uklonite program ?T.V. Media? ili instalirajte kriti?nu ispravku broj 885523

Koristite jedan od metoda u odeljku ?Zaobila?enje? da biste uklonili program ?T.V. Media? ili da biste instalirali kriti?nu ispravku broj 885523 za ispravku problema kompatibilnosti. Za vi?e informacija o instalaciji kriti?ne ispravke broj 885523, pogledajte odeljak ?Uklanjanje problema?.

Korak 3: Ponovo instalirajte servisni paket Windows XP SP2

Po?to ste uklonili program ?T.V. Media? ili instalirali kriti?nu ispravku broj 885523 za uklanjanje problema kompatibilnosti, ponovo instalirajte servisni paket Windows XP SP2. Da biste ovo uradili, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;EN-US;windowsxpsp2


Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Korporacija Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 885523 - Poslednji pregled: 24. avgust 2007. - Revizija: 9.4
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klju?ne re?i: 
kberrmsg kbtshoot kbqfe kbsetup kbprb atdownload kbhotfixserver KB885523

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com