Thông tin quan tr?ng mà b?n ph?i bi?t v? các b?n c?p nh?t b?o m?t MS04-028 n?u b?n đang s? d?ng Windows XP Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 885876 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các 832332 (Microsoft Office XP), 831932 (Microsoft Visio 2002), ho?c 831931 An ninh (Microsoft d? án 2002) C?p Nh?t mà Microsoft security bulletin MS04-028 mô t? tháng năm xu?t hi?n cài đ?t chuyên bi?t đúng trên c?a b?n Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)-d?a trên máy tính. Tuy nhiên, các phiên b?n g?c c?a các b?n C?p Nh?t đư?c phát hành ngày 14 tháng 9 năm 2004 có th? không hoàn thành công thành cài đ?t chuyên bi?t n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t trong nh?ng C?p nh?t ph?n m?m Đ?i v?i Office XP, Visio 2002 ho?c Microsoft d? án 2002 đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 886992.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 • cài đ?t chuyên bi?t c?p nh?t quan tr?ng 885884 b?ng cách s? d?ng các tính năng c?p nh?t t? đ?ng ho?c Microsoft Windows Update Web site.
 • cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n s?a đ?i c?a các 832332, 831932 ho?c 831931 C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c phát hành ngày 12 tháng 10 năm 2004 t? các Văn ph?ng C?p Nh?t web site.
Bài vi?t này c?ng bao g?m thay th? các phương pháp nâng cao ngư?i s? d?ng và các chuyên gia CNTT có th? s? d?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? này ho?c đ? xác đ?nh xem máy tính khách hàng b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.

TRI?U CH?NG

Các b?n c?p nh?t b?o m?t sau đây có th? xu?t hi?n cài đ?t chuyên bi?t đúng trên c?a b?n Windows XP Service Pack 2 (SP2)-d?a trên máy tính:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
bài KBNgày 14 tháng 9 năm 2004 an ninh C?p Nh?t tên gói
832332Officexp-kb832332-khách hàng-enu, Officexp-kb832332-fullfile-enu
831932Visio2002-KB831932-FullFile-ENU
831931Project2002-kb831931-fullfile-enu
Tuy nhiên, vi?c cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n g?c c?a các b?n C?p Nh?t đư?c phát hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2004, có th? không chính xác C?p nh?t t?p Mso.dll trong c?p Files\Microsoft Shared\Office10 %Programfiles%\Common c?a b?n. Xem các "Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n đang b? ?nh hư?ng"ph?n đ? xác đ?nh li?u v?n đ? này ?nh hư?ng đ?n b?n.

Lưu ? V?n đ? này ch? ?nh hư?ng đ?n các b?n c?p nh?t b?o m?t b?n g?c đ? đư?c phát hành ngày Ngày 14 tháng 9 năm 2004. Các b?n g?c an ninh C?p Nh?t gói b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này đư?c đ?t tên là Officexp-kbs?-filetype-đ?a phương hoáexe. Ví d?, khách hàng Anh b?o m?t C?p Nh?t gói ban đ?u cho an ninh C?p Nh?t 832332 đư?c đ?t tên Officexp-kb832332-khách hàng-ENU.exe, enu.exe.

Ngày 12 tháng 10 năm 2004, 832332, 831932, và 831931 C?p Nh?t b?o m?t đ? đư?c tái phát hành trong vi?c gi?i quy?t v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Các b?n C?p Nh?t phát hành l?i mà gi?i quy?t v?n đ? này đư?c đ?t tên là Officexp-kbs?-v2-filetype-đ?a phương hoáv2.exe. ví d?, gói phát hành l?i cho an ninh C?p Nh?t 832332 đư?c đ?t tên Officexp-kb832332-v2-khách hàng-ENU.exe enu.exe.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t trong nh?ng C?p nh?t ph?n m?m Đ?i v?i Office XP, Visio 2002 ho?c Microsoft d? án 2002 đó đ? đư?c di?n t? trong bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 886992 trên m?t máy tính trên Windows XP SP2.

Lưu ? Các b?n c?p nh?t ph?n m?m phát hành r?ng r?i sau đây có th? làm đi?u này v?n đ?:
833858 Mô t? c?a Office XP update: ngày 23 tháng 3 năm 2004
831931 Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t c?a Microsoft d? án 2002: 12 tháng 10 năm 2004
832668 Office XP thay th? ngư?i s? d?ng đ?u vào Update: 9 tháng 11, 2004
831932 Mô t? v? C?p Nh?t b?o m?t Visio 2002: 12 tháng 10 năm 2004
830241 Mô t? c?a Microsoft d? án 2002 gói b?n ghi d?ch v? 1

GI?I PHÁP

Ngư?i s? d?ng máy vi tính

N?u máy tính c?a b?n đ? không đư?c c?p nh?t m?t cách chính xác, b?n có các tùy ch?n sau:
 • B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t đ? s?a đ?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n "T? đ?ng C?p Nh?t ho?c Windows Update", ho?c các phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n "Văn ph?ng C?p Nh?t".
 • B?n có th? s?a ch?a văn ph?ng. Đ? làm đi?u này, theo các ch? d?n trong ph?n "S?a ch?a văn ph?ng".

C?p nh?t t? đ?ng ho?c Windows Update

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng tính năng t? đ?ng C?p Nh?t ho?c s? d?ng Web site Windows Update đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 885884.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh tính năng c?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306525Làm th? nào đ? c?u h?nh và s? d?ng C?p nh?t t? đ?ng trong Windows XP


Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này t? web site C?p nh?t Windows, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://Update.Microsoft.com/
 2. Nh?p vào Th? hi?n cài đ?t chuyên bi?t (khuy?n cáo).
 3. N?u máy tính c?a b?n b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, quan tr?ng C?p Nh?t 885884 t? đ?ng đư?c ch?n đ? b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t. Nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Xem xét và ch?p nh?n th?a thu?n Gi?y phép ngư?i dùng (EULA).
B?n c?p nh?t quan tr?ng 885884 s? đư?c t?i xu?ng máy tính c?a b?n, và thu?t s? thi?t l?p s? giúp b?n cài đ?t chuyên bi?t nó.Đ? thêm thông tin v? 885884 quan tr?ng C?p Nh?t, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885884Mô t? v? b?n c?p nh?t quan tr?ng đ?i v?i Office XP trên Windows XP Service Pack 2

Văn ph?ng C?p Nh?t

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t s?a đ?i 832332, 831932, hay 831931 C?p Nh?t b?o m?t t? văn ph?ng C?p nh?t web site. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://officeupdate.Microsoft.com
 2. Nh?p vào Ki?m tra C?p Nh?t.

  B?n C?p Nh?t Office web site s? quét máy tính c?a b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
 3. N?u b?n đang b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, tái phát hành b?n C?p Nh?t s? đư?c li?t kê trong ph?n "B?n c?p nh?t cho Office XP".
 4. Nh?p vào B?t đ?u cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh đ? cài đ?t chuyên bi?t các b?n c?p nh?t b?o m?t phát hành l?i thích h?p.

S?a ch?a văn ph?ng

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a ch?a c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i appwiz.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, b?m c?a b?n s?n ph?m Microsoft Office XP, Microsoft d? án 2002 ho?c Visio 2002 trong danh sách các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Nh?p vào Click vào đây đ? bi?t thông tin h? tr?.
 5. Nh?p vào S?a ch?a.

  Lưu ? N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n s?n ph?m Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có th? đư?c nh?c cho đ?a CD-ROM c?a b?n trong quá tr?nh phát hi?n và s?a ch?a. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n t? m?t chia s? m?ng và chia s? m?ng không có s?n trong quá tr?nh phát hi?n và s?a ch?a, b?n có th? đư?c nh?c cho v? trí c?a tài nguyên m?ng ch?a cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Office c?a b?n t?p tin m? ngu?n.
 6. N?u b?n b? nh?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào .

Khách hàng doanh nghi?p

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Lưu ? Chúng tôi khuyên b?n s? d?ng các phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n "Cài đ?t s?a đ?i C?p Nh?t b?o m?t".

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t b?o m?t đ? s?a đ?i

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n s?a đ?i c?a các b?n c?p nh?t b?o m?t b? ?nh hư?ng mà đư?c liên k?t v?i MS04-028, phát hành ngày 12 tháng 10 năm 2004, b?ng cách s? d?ng các Văn ph?ng C?p Nh?t web site ho?c b?ng cách t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t các b?n C?p Nh?t thích h?p t? trung tâm t?i v?:

cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t quan tr?ng 885884

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t quan tr?ng C?p Nh?t 885884.

Đ? thêm thông tin v? Critical Update 885884, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
885884Mô t? v? b?n c?p nh?t quan tr?ng đ?i v?i Office XP trên Windows XP Service Pack 2

Ph?n m?m C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? (SUS) c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? tri?n khai Critical Update 885884. SUS cho phép khách hàng đ? cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n ghi d?ch v? mà có th? t?i v? t?t c? các c?p nh?t quan tr?ng, an ninh thông tin C?p Nh?t và service pack khi chúng đư?c đăng cho Microsoft Windows Update Web site sau:
http://www.Update.Microsoft.com/microsoftupdate/V6/Default.aspx
Khi qu?n tr? viên đ? ch?p thu?n các b?n C?p Nh?t, SUS s? t? đ?ng t?o h? có s?n t?t c? các c?u h?nh s?n máy ch? đang ch?y Microsoft Windows Server 2003 và Microsoft Windows 2000, và máy tính đ? bàn đang ch?y Microsoft Windows XP Professional và Microsoft Windows 2000 Professional.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n ghi d?ch v? c?p nh?t ph?n m?m và các b?n ghi d?ch v? Windows Update, th? h? k? ti?p c?a các b?n ghi d?ch v? c?p nh?t ph?n m?m, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/WSUS/bb466186.aspx

MS04-028 C?p Nh?t công c? quét

Các chuyên gia CNTT có th? s? d?ng m?t trong nh?ng C?p Nh?t MS04-028 quét công c? đ? quét máy tính đ? C?p Nh?t yêu c?u an ninh MS04-028 và áp d?ng b?t k? thông tin C?p Nh?t không có trong b?ng t? m?t chia s? m?ng c?c b?. Công c? có th? đư?c ch?y t? m?t t?p l?nh kh?i đ?ng ho?c kí nh?p, ho?c b?ng m?t ngư?i dùng có quy?n qu?n tr? đ?a phương. Có hai phiên b?n c?a công c? này:
 • M?t phiên b?n đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng trong môi trư?ng nơi mà h? th?ng qu?n lí máy ch? (SMS) hay b?t k? gi?i pháp khác qu?n l? doanh nghi?p không đư?c s? d?ng đ? C?p Nh?t qu?n l?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  886988Làm th? nào đ? có đư?c và s? d?ng MS04-028 doanh nghi?p C?p nh?t các Scanning Tool trong môi trư?ng không s? d?ng h? th?ng qu?n lí máy ch?
 • M?t phiên b?n đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng trong môi trư?ng nơi SMS đư?c s? d?ng đ? C?p Nh?t qu?n l?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  885920Làm th? nào đ? có đư?c và s? d?ng MS04-028 doanh nghi?p C?p nh?t các Scanning Tool trong môi trư?ng s? d?ng h? th?ng qu?n lí Server 2003 và h? th?ng qu?n lí máy ch? 2.0

S?a ch?a văn ph?ng

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s?a ch?a c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t Office XP. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i appwiz.cpl trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Nh?p vào Thay đ?i ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 3. Trong danh sách chương tr?nh hi?n đ? cài đ?t chuyên bi?t, nh?p vào s?n ph?m c?a b?n Office XP, Microsoft d? án 2002 ho?c Visio 2002 trong danh sách các s?n ph?m đư?c cài đ?t chuyên bi?t.
 4. Nh?p vào Click vào đây đ? bi?t thông tin h? tr?.
 5. Nh?p vào S?a ch?a.

  Lưu ? N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n s?n ph?m Office XP t? đ?a CD-ROM, b?n có th? đư?c nh?c cho đ?a CD-ROM c?a b?n trong quá tr?nh phát hi?n và s?a ch?a. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m văn ph?ng c?a b?n t? m?t chia s? m?ng và chia s? m?ng không có s?n trong quá tr?nh phát hi?n và s?a ch?a, b?n có th? đư?c nh?c cho v? trí c?a tài nguyên m?ng ch?a cài đ?t chuyên bi?t văn ph?ng c?a b?n t?p tin m? ngu?n.
 6. N?u b?n b? nh?c ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, h?y nh?p vào .
N?u b?n là ngư?i qu?n tr? và b?n không mu?n cài đ?t chuyên bi?t l?i phiên b?n s?a đ?i c?a các b?n C?p Nh?t MS04-028 riêng, b?n có th? s? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t L?I =FeatureName> b? ch? huy. S? d?ng các phương pháp sau đây n?u b?n là ngư?i qu?n tr? và b?n s? d?ng l?nh Msiexec.exe cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t.

Lưu ? Không s? d?ng phương pháp này n?u b?n đang C?p Nh?t m?t h?nh ?nh hành chính, ho?c n?u b?n đang C?p Nh?t m?t đi?m cài đ?t chuyên bi?t hành chính.

Sau đây là ví d? c?a các dòng lệnh mà b?n có th? s? d?ng đ? s?a ch?a các s?n ph?m Microsoft Office c? th? b?ng cách s? d?ng các Msiexec.exe/i {S?n ph?m GUID} cài đ?t chuyên bi?t L?I =FeatureName> l?nh:

Đ?i v?i Microsoft Office 2003 (t?t c? s?n ph?m), Microsoft Office Project 2003 và Microsoft Office Visio 2003, s? d?ng dòng lệnh sau đây:
Msiexec/i {S?n ph?m GUID} cài đ?t chuyên bi?t l?i = ProductNonBootFiles REINSTALLMODE = omu /qb-
Đ?i v?i Office XP (t?t c? s?n ph?m), Microsoft d? án 2002 và Visio 2002, s? d?ng dòng lệnh followng:
Msiexec/i {S?n ph?m GUID} cài đ?t chuyên bi?t l?i = ProductFiles REINSTALLMODE = omu /qb-
Ghi chú
 • Các FeatureName ho?c ProductFiles là trư?ng h?p nh?y c?m. Đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các tính năng, b?n có th? s? d?ng các cài đ?t chuyên bi?t l?i = t?t c? giá tr?, ho?c b?n có th? cài đ?t chuyên bi?t ch? là các tính năng đư?c C?p Nh?t.
 • ? nh?ng l?nh này, S?n ph?m GUID là GUID cho s?n ph?m Office 2003 ho?c Office XP c?a b?n. Ví d?, {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} là GUID cho phiên b?n doanh nghi?p chuyên nghi?p c?a chúng tôi Anh Microsoft Office 2003. Đ? tham kh?o, các bài vi?t sau đây cung c?p thông tin v? các đ? án đánh s? cho m?i s?n ph?m Office 2003 và Office XP.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  832672Mô t? v? s? lư?ng đ? án cho s?n ph?m m? GUIDs trong Office 2003
  302663 Mô t? v? các đ? án đánh s? cho s?n ph?m m? GUIDs cho các chương tr?nh Office XP
B?n có th? s? d?ng dòng lệnh đ? cài đ?t chuyên bi?t t?t c? các b?n C?p Nh?t trong m?t t?p tin th?c thi mà b?n có th? ch?y trên máy tính đích, ho?c như m?t ph?n c?a m?t k?ch b?n kí nh?p tin thư thoại SMS khi ngư?i dùng kí nh?p máy tính.


THÔNG TIN THÊM

N?u b?n không ch?y Windows XP SP2, v?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n b?n. N?u b?n đang ch?y Windows XP SP2, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp trong ti?t đo?n này đ? xác đ?nh xem b?n đang b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này:

S? d?ng Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)

S? d?ng MBSA đ? xác đ?nh xem các b?n C?p Nh?t s?a đ?i (832332, 831932 và 831931) đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính khách hàng cho máy tính c?c b? quét ch?. Đ?i v?i thông tin chi ti?t v? làm th? nào MBSA phát hi?n văn ph?ng thông tin C?p Nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd277352.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chương tr?nh c?a MBSA không phát hi?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306460Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) tr? v? tin thư thoại c?a lưu ? cho m?t s? C?p Nh?t


Đ? bi?t thêm chi ti?t v? MBSA và đ? có đư?c MBSA, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Security/cc184924.aspx

Xác minh Phiên b?n c?a t?p tin Mso.dll

Các b?n C?p Nh?t b? ?nh hư?ng không cài đ?t chuyên bi?t các phiên b?n chính xác c?a các Mso.dll t?p tin. V? v?y, b?n có th? xác đ?nh xem b?n đang b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này b?ng cách t? ki?m tra các phiên b?n c?a t?p Mso.dll trong c?p %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10, sau đó b?m Ok.
 2. B?m chu?t ph?i vào các Mso.dll t?p tin, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 3. Trên các Phiên b?n tab, lưu ? các s? phiên b?n c?a t?p tin Mso.dll. N?u s? phiên b?n không ph?i là 10.0.6714.0 ho?c m?t phiên b?n sau này, b?n có th? b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 885876 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Project 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbsecurity kbtshoot kbmt KB885876 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 885876

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com