ข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange 2000 Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 885917 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: ใน Microsoft Office Outlook 2003 ผู้ใช้ที่ส่งข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange 2000 Server แม้ว่าข้อความเกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ การส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • outlook มีการกำหนดค่าให้ใช้โหมดแคช
 • outlook มีการกำหนดค่าให้ใช้โหมดออฟไลน์
 • outlook มีการกำหนดค่าการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เป็นตำแหน่งการนำส่ง
เมื่อ Exchange server ได้รับข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ Exchange server สร้างรายงานไม่ได้จัดส่ง (NDR) ที่มีข้อความต้นฉบับที่แนบ จากนั้น Outlook 2003 ดาวน์โหลด NDR

เมื่อส่งข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange คุณอาจพบลักษณะการทำงานต่อไปนี้:
 • ปัญหาประสิทธิภาพการทำงานทั่วไปเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • มีใช้แบนด์วิดท์ของเครือข่ายมากเกินไประหว่าง Outlook 2003 และเซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • ล็อกธุรกรรมที่มากเกินไปถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange
 • เรขาคณิตฐานข้อมูลมากเกินไปเกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ hotfix 885917 ที่นำไปใช้กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange เมื่อต้องการเปิดการใช้งานลักษณะการทำงานใหม่ใน Outlook 2003, Microsoft Office 2003 Service Pack 2 (SP2) ที่นำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของ Outlook 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003
หลังจากคุณใช้ Office 2003 SP2 ไปยังคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Outlook ผู้ใช้ Outlook พบลักษณะการทำงานต่อไปนี้เมื่อพวกเขาส่งข้อความ โปรดสังเกตว่า ลักษณะการทำงานต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อมีการกำหนดค่า Outlook 2003 ใช้โหมดที่เก็บไว้ชั่วคราว การใช้โหมดออฟไลน์ หรือใช้แฟ้ม.pst เป็นตำแหน่งการนำส่ง:
 • ถ้ากล่องจดหมายของผู้ใช้ Outlook เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ จะไม่ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange ผู้ใช้ Outlook ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  งาน ' Microsoft Exchange Server - ส่ง ' รายงานข้อผิดพลาด (0x8004060C): ' เก็บข้อความได้ถึงขนาดสูงสุด เมื่อต้องการลดจำนวนข้อมูลในที่เก็บข้อความนี้ ให้เลือกบางรายการที่คุณไม่จำเป็น และลบอย่างถาวร (SHIFT + DEL) ออกไป '
  นอกจากนี้ ผู้ใช้ Outlook ได้รับพร้อมท์ให้ใช้ตัวช่วยสร้างการล้างข้อมูลบนกล่องจดหมาย
 • ถ้าข้อความเกินขนาดที่กำหนดไว้บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange จะไม่ส่งข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange นอกจากนี้ ผู้ใช้ Outlook รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  งาน ' Microsoft Exchange Server - ส่ง ' รายงานข้อผิดพลาด (0x80040610): 'ข้อความจัดส่งเกินขนาดของข้อความที่กำหนดสำหรับผู้ใช้นี้'
การกำหนดค่าขนาดจำกัดของที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใช้ Exchange System Manager เพื่อกำหนดค่านี้ห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)ขีดจำกัดห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)ขีดจำกัด และขนาดของข้อความที่ส่งขีดจำกัด
 2. กำลังรอให้ caches เซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่อธิบายไว้ในบทความต่อไปนี้ของ Knowledge Base จะหมดอายุ:
  327378จำกัดขนาดกล่องจดหมาย exchange 2000 และ Exchange 2003 ไม่ได้กำลังบังคับใช้ในรอบระยะเวลาเหมาะสม การแก้ไขที่จำเป็นต้องใช้ Exchange 2000 SP3
 3. เมื่อมีการหมดอายุ caches ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange เริ่ม Outlook เพื่อให้ Outlook ที่รู้จักข้อจำกัดใหม่

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณต้องติดตั้ง Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 3 (SP3), ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
301378วิธีการขอรับ Exchange 2000 Server Service Pack รุ่นล่าสุด

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เริ่มต้นอย่างไรก็ตาม บริการที่เก็บ Microsoft Exchange ข้อมูลและบริการทั้งหมดที่อ้างถึงอยู่ใหม่

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Mdbmsg.dll6.0.6617.892,342,91217 Sep 200502:04x86
Store.exe6.0.6617.894,714,49617 Sep 200502:55x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เซิร์ฟเวอร์ exchange ที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วน 885917 ใช้แสดงถึงสองใหม่แบบอ่านอย่างเดียว MAPI คุณสมบัติที่ประกอบด้วยขนาดจำกัดของข้อมูล มีคุณสมบัติที่ exposed ใหม่นั้นpr_prohibit_send_quotaคุณสมบัติและpr_max_submit_message_sizeคุณสมบัติ
 • pr_prohibit_send_quota = 0x666e0003

  ขีดจำกัดที่ผู้ใช้สามารถไม่ส่งข้อความถูกแสดงเป็นกิโลไบต์ (KB)

  ค่าของการpr_prohibit_send_quotaคุณสมบัติถูกกำหนด โดยขั้นตอนต่อไปนี้:
  • If the user account is configured to use custom storage limits, and neither theProhibit send at (KB)limit nor theProhibit send and receive at (KB)limit is configured for the user account, MAPI_E_NOT_FOUND is returned when you query thePR_PROHIBIT_SEND_QUOTAคุณสมบัติ Additionally, no mailbox size-limit checks are performed.
  • If the user account is configured to use custom storage limits, and either theProhibit send at (KB)limit or theProhibit send and receive at (KB)limit is configured for the user account, the limit that is configured for the user account is used.
  • If the user account is configured to use custom storage limits, and both theProhibit send at (KB)limit and theProhibit send and receive at (KB)limit are configured for the user account, the lesser of the two values is used.
  • If the user account is configured to use mailbox store defaults, and neither theProhibit send at (KB)จำกัด หรือยังห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีการกำหนดค่าที่จำกัดสำหรับเก็บกล่องจดหมาย MAPI_E_NOT_FOUND ถูกส่งกลับเมื่อคุณทำการสอบถามpr_prohibit_send_quotaคุณสมบัติ นอกจากนี้ ทำเช็คไม่จำกัดขนาดของกล่องจดหมาย
  • ถ้าบัญชีผู้ใช้มีการกำหนดค่าการใช้ค่าเริ่มต้นการจัดเก็บกล่องจดหมาย ใดห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)จำกัดหรือห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีการกำหนดค่าขีดจำกัดของบัญชีผู้ใช้ ใช้ขีดจำกัดที่มีการกำหนดค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้
  • ถ้ามีการกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้ในการใช้ค่าเริ่มต้นการจัดเก็บกล่องจดหมาย และทั้งสองแบบห้ามไม่ให้ส่งใน (KB)ข้อจำกัดและห้ามไม่ให้ส่ง และรับที่ (KB)มีการกำหนดค่าที่จำกัดสำหรับเก็บกล่องจดหมาย กเกของค่าที่สองจะใช้
 • pr_max_submit_message_size = 0x666d0003

  ขนาดสูงสุดสำหรับข้อความที่ผู้ใช้สามารถส่งได้ถูกแสดงเป็นกิโลไบต์ (KB)

  ค่าของการpr_max_submit_message_sizeคุณสมบัติถูกกำหนด โดยขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ถ้ามีขนาดของข้อความที่ส่งมีการกำหนดค่าขีดจำกัดของบัญชีผู้ใช้ ค่าสำหรับการขนาดของข้อความที่ส่งมีใช้ข้อจำกัด
  • ถ้ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับความปลอดภัยมีการกำหนดค่าสำหรับบัญชีผู้ใช้ ระดับองค์กรขนาดของข้อความที่ส่งมีใช้ข้อจำกัด
  • ถ้าระดับองค์กรขนาดของข้อความที่ส่งขีดจำกัดที่กำหนดไว้เป็นมีข้อจำกัดเกี่ยวกับ, MAPI_E_NOT_FOUND ถูกส่งกลับเมื่อคุณทำการสอบถามpr_max_submit_message_sizeคุณสมบัติ นอกจากนี้ เช็คสูงข้อความขนาดไม่ได้ดำเนินการ
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
817903รูปแบบการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพ็คเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Exchange Server

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แก้ไขปัญหาที่คล้ายกันใน Microsoft Exchange Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
894795ข้อความที่เกินขีดจำกัดของขนาดที่กำหนดไว้ถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Exchange Server 2003
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 885917 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexchange2000presp4fix kbbug kbmt KB885917 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:885917

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com