Opis kriti?ne ispravke za za?titni zid operativnog sistema Windows ?Samo Moja mre?a (podmre?a)" koja se odnosi na operativni sistem Windows XP Service Pack 2

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 886185 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kriti?nu ispravku broj 886185. Ova ispravka poma?e da se suzi definicija opcije oblasti Samo Moja mre?a (podmre?a) ili lokalna podmre?a u za?titnom zidu operativnog sistema Windows. Ovo je korisno u situacijama u kojima bi za?titni zid operativnog sistema Windows posmatrao veliku mre?u kao deo lokalne podmre?e zbog na?ina na koji je softver za pozivanje podesio tabele usmeravanja. Nakon instalacije kriti?ne ispravke broj 886185, mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar.

SIMPTOMI

Nakon pode?avanja za?titnog zida u operativnom sistemu Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), mo?da ?ete otkriti da prilikom kori??enja pozivne veze za povezivanje sa Internetom bilo ko na Internetu mo?e pristupiti resursima na va?em ra?unaru. Na primer, nakon kreiranja izuzetka za ?Deljenje datoteka i ?tampa?a? u za?titnom zidu operativnog sistema Windows, mo?da ?ete otkriti da bilo ko mo?e pristupiti deljenim datotekama i ?tampa?ima.

Napomena Za?titni zid operativnog sistema Windows automatski izabira opciju oblasti Samo Moja mre?a (podmre?a) kada kreirate izuzetak za ?Deljenje datoteka i ?tampa?a?.

UZROK

Zbog na?ina na koji neki softver za pozivanje pode?ava tabele usmeravanja, za?titni zid operativnog sistema Windows XP SP2 mo?e ponekad protuma?iti ceo Internet kao lokalnu podmre?u. Ovo mo?e dozvoliti bilo kome na Internetu da pristupi izuzetku za?titnog zida operativnog sistema Windows ako je izuzetak pode?en za kori??enje opcije oblasti Samo Moja mre?a (podmre?a).

RE?ENJE

Informacije o a?uriranju

Informacije o preuzimanju

Da biste re?ili ovaj problem, morate da preuzmete i instalirate kriti?nu ispravku broj 886185. Kriti?nu ispravku broj 886185 mo?ete preuzeti i instalirati kori??enjem Web lokacije ?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows) ili Microsoft centra za preuzimanje.
?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows)
Da biste preuzeli i instalirali kriti?nu ispravku broj 886185 kori??enjem Web lokacije ?Windows Update? (A?uriranje sistema Windows), sledite ove korake:
 1. Pokrenite program ?Microsoft Internet Explorer?.
 2. U meniju Alatke, izaberite stavku A?uriranje sistema Windows.
 3. Sledite uputstva na ekranu da biste a?urirali svoj ra?unar.
Microsoft centar za preuzimanje
Slede?a datoteka je raspolo?iva za preuzimanje sa Microsoft centra za preuzimanje (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):


Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket za kriti?nu ispravku broj 886185.

Datum izdavanja: 14.12.04.

Za dodatne informacije o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Kako nabaviti Microsoft datoteke podr?ke kroz usluge na mre?i (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Korporacija Microsoft je skenirala ovu datoteku protiv virusa. Korporacija Microsoft je za detekciju virusa koristila najnoviji softver koji je bio raspolo?iv na datum objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa poja?anom bezbedno??u koji spre?avaju bilo kakve neovla??ene izmene datoteke.

Preduslovi

Morate da radite na nekom od slede?ih operativnih sistema:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition sa servisnim paketom Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Informacije o instalaciji


Da biste instalirali kriti?nu ispravku broj 886185 bez intervencije korisnika, koristite slede?u komandu:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /passive /quiet

Da biste instalirali kriti?nu ispravku bez ponovnog pokretanja ra?unara, koristite slede?u komandu:
windowsxp-kb886185-x86-enu.exe /norestart
Napomena Ove parametre mo?ete kombinovati u jednoj komandnoj liniji. Za dodatne informacije o parametrima komandne linije koji se koristiti sa kriti?nom ispravkom broj 886185, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
262841 Parametri komandne linije za pakete softverskih ispravki operativnog sistema Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za informacije o tome kako da instalirate ovu kriti?nu ispravku kori??enjem usluge SUS (Software Update Services ? usluge za softverske ispravke), posetite slede?u Web lokaciju korporacije Microsoft (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://technet.microsoft.com/wsus/bb466186.aspx

Informacije o uklanjanju

Da biste uklonili ovu kriti?nu ispravku, koristite alatku ?Dodaj ili ukloni programe? u prozoru ?Kontrolna tabla?.

Administratori sistema mogu koristiti uslu?ni program Spuninst.exe da bi uklonili ovu kriti?nu ispravku. Uslu?ni program Spuninst.exe se nalazi u fascikli %windir%\$NTUninstallKB886185$\Spuninst. Uslu?ni program podr?ava slede?e parametre za instalaciju:
 • /? : Prika?i listu instalacionih parametara.
 • /u : Koristi re?im ?Nepra?eno?.
 • /f : Primoraj ostale programe da se zatvore kada se ra?unar isklju?i.
 • /z : Ne pokre?i sistem ponovo kada se zavr?i instalacija.
 • /q : Koristi re?im ?Tiho? (bez interakcije korisnika).

Zahtev za ponovno pokretanje sistema

Mo?da ?ete morati ponovo da pokrenete ra?unar posle primene ove ispravke.

Informacije o zameni ispravki

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su izlistani u slede?oj tabeli. Datumi i vremena za ove datoteke su izlistani u koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
DatumVremeVerzijaVeli?inaIme datotekeFascikla
29.09.2004.22:285.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2GDR
29.09.2004.22:315.1.2600.2524134,912Ipnat.sysSP2QFE
Za dodatne informacije o paketima za softverske ispravke operativnog sistema Windows XP Service Pack 2, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824994 Opis sadr?aja paketa za softverske ispravke operativnih sistema Windows XP Service Pack 2 i Windows Server 2003 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

DODATNE INFORMACIJE


Neki softveri za pozivanje pode?avaju tabele usmeravanja na na?in koji navodi za?titni zid operativnog sistema Windows da odredi da se pozivna veza nalazi na lokalnoj podmre?i. Nakon instalacije kriti?ne ispravke broj 886185, za?titni zid operativnog sistema Windows vi?e ne?e tuma?iti mre?ne veze kao deo lokalne podmre?e ako za njih postoje stavke u tabeli ?IP usmeravanje? koje imaju IP adresu 0.0.0.0 i masku 0.0.0.0. Ovo zna?i da bilo kakvi izuzeci za port ili program koji koriste opciju oblasti Samo Moja mre?a (podmre?a) u za?titnom zidu operativnog sistema Windows ne?e biti raspolo?ivi preko ve?ine pozivnih veza. Jo? uvek ?ete biti u mogu?nosti da pristupite izuzecima preko pozivne veze ako uklonite sva ograni?enja oblasti ili ukoliko kreirate prilago?enu oblast za izuzetke.

Pode?avanje lokalne podmre?e se menja u zavisnosti od mre?e sa kojom ste povezani i na?ina na koji je ta mre?a pode?ena. Kori??enje ograni?enja oblasti Samo Moja mre?a (podmre?a) ne garantuje bezbednost zato ?to se definicija lokalne mre?e odre?uje na osnovu pode?avanja podmre?e.

Va?no Preporu?ujemo da koristite opciju prilago?ene oblasti kada ?elite da se uverite da ne?eljeni dolazni saobra?aj sme da pro?e kroz izuzetke u za?titnom zidu.

Da biste pristupili opcijama prilago?ene oblasti za izuzetak, sledite ove korake:
 1. Prijavite se na ra?unar kao ?lan grupe lokalnih administratora.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte firewall.cpl i zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U prozoru ?Windows Firewall? (Za?titni zid sistema Windows) izaberite karticu Izuzeci. Kliknite na program ili uslugu za koju ?elite da kreirate izuzetak.
 4. Kliknite na dugme Ure?ivanje, kliknite na dugme Promeni oblast i zatim izaberite opciju Prilago?ena lista.
Za vi?e informacija o pode?avanju za?titnog zida operativnog sistema Windows, posetite slede?u Microsoft TechNet Web stranicu (ova veza mo?e voditi do sadr?aja koji nije nu?no na srpskom jeziku):
http://technet.microsoft.com/library/bb877979.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 886185 - Poslednji pregled: 11. septembar 2006. - Revizija: 4.3
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2)
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfirewall atdownload kbtshoot KB886185

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com