Chương tr?nh có th? g?p m?t s? thay đ?i trong hành vi sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 886264
Chú ?
Bài vi?t này là dành cho ngư?i dùng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không c?m th?y tho?i mái v?i nâng cao, x? l? s? c?, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ? ho?c liên h? v?i h? tr?. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này ch?a m?t danh sách các chương tr?nh mà có th? kinh nghi?m m?t s? thay đ?i trong hành vi khi các chương tr?nh đang ch?y trên m?t Windows XP Service Pack 2 (SP2)-d?a trên máy tính.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
884130Chương tr?nh đư?c bi?t đ?n đ? tr?i nghi?m m?t m?t ch?c năng khi h? ch?y trên m?t máy tính d?a trên Windows XP Service Pack 2

N?i dung bài vi?t

Các chương tr?nh đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong Internet Explorer

Thay đ?i đ?i v?i các tính năng sau đây trong Microsoft Internet Explorer có th? ?nh hư?ng đ?n hành vi c?a chương tr?nh:
  • C?a s? pop-up Blocker
  • thanh thông tin
  • T?i v? t?p tin c?nh báo b?o m?t
  • Vùng máy c?c an ninh

B?ng sau đây li?t kê các chương tr?nh có th? g?p m?t thay đ?i hành vi khi b?n ch?y chương tr?nh trên m?t máy tính d?a trên Windows XP SP2.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánV?n đ?Gi?i pháp
Kinh doanh Winstone 2004Ziff Davis phương ti?n truy?n thông, IncN?u b?n không nh?p vào đ? t?i v? các ho?t đ?ng n?i dung, các chương tr?nh chu?n th?i gian. Nh?p vào đ? t?i v? n?i dung ho?t đ?ng, và ph?n m?m chu?n ti?p t?c. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
883255Làm th? nào đ? c?u h?nh Internet Explorer t?i v? t? đ?ng nh?c trên Windows XP Service Pack 2 d?a trên máy tính c?a b?n
CheckSoft ch? doanh nghi?p &2004Avanquest Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, LLC Khi b?n s? d?ng tr? giúp, b?n nh?n đư?c m?t "không t?m th?y t?p tin .htm" l?i, và giúp đ? trang không hi?n th? đúng.Đ? xem s? giúp đ? thông tin, b?m vào thanh thông tin trong Internet Explorer và cho phép các đ?a phương n?i dung.
N?i dung qu?n l? máy ch? năm 2001năm 2001Microsoft CorpL?i "Truy c?p b? t? ch?i" có th? x?y ra khi chương tr?nh s? d?ng m?t k?ch b?n đ? m? Internet Explorer.Vô hi?u hoá c?a s? bật lên Internet Explorer Ch?n.
Dave nhanh chóng tra c?u Deskbar3,16Dave Bau Thanh công c? c?a bên th? ba này kh?i thanh thông tin Internet Explorer hi?n th?.Đ? h? tr? thông tin, h?y truy c?p sau Dave Bau Trang web: http://www.dqsd.net/
Tư?ng l?a cá nhân Kerio4Công ngh? Kerio, IncKhi b?n s? d?ng Kerio 4 b?c tư?ng l?a cá nhân, b?n nh?n đư?c l?p đi l?p l?i Internet Explorer c?nh báo trên m?i web site.M?t nâng c?p b?o m?t đ? Windows XP SP2 ngăn ch?n c?a s? bật lên các tính năng c?a chương tr?nh này làm vi?c m?t cách chính xác.
Max Payne 2: S? s?p đ? c?a Max Payne1RockStar Tr? chơi, IncKhi b?n m? t?p tin Readme, tr?nh duy?t Internet Explorer thanh thông tin ngăn n?i dung ho?t đ?ng t?i.B?m vào các thanh thông tin, và sau đó nh?p vào t?i c?nh báo b?o m?t. N?i dung s? hi?n th? m?t cách chính xác. V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n tr? chơi thư?ng xuyên chơi ? b?t k? cách nào.
McAfee Internet Security Suite 20046McAfee, IncM?t c?a s? tr?ng xu?t hi?n khi b?n truy c?p t?i v? McAfee Web web site.M? m?t c?a s? Internet Explorer đ?u tiên, và sau đó truy c?p vào McAfee t?i web site.
Th?i Trung c?: Total War1Activision, IncCác trang tr? giúp kích ho?t đ?i h?i r?ng b?n ch?p nh?n các thông tin Thanh c?nh báo m?i khi b?n nh?n th?y nó.V?i Windows XP SP2, b?n ph?i ch?p nh?n các thông tin thanh c?nh báo đ? xem n?i dung ho?t đ?ng đ?a phương như là m?t web site. Hành vi này là do thi?t k?.
Văn ph?ng Excel 20032003Microsoft CorpKhi b?n s? d?ng m?t đư?ng d?n UNC đ? m? m?t PivotChart đư?c công b? như là m?t web site, trang không hi?n th? đúng.Đ? làm vi?c xung quanh đây v?n đ?, thêm các web site đ? các web site đáng tin c?y c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p các Microsoft Web site sau: http://www.Microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/HOWTO/Security/Settings.mspx
Office InfoPath 2003 2003Microsoft CorpB?n không th? m? t?p InfoPath XML trong Internet Thám hi?m.B?m đúp vào t?p tin đ? m? nó.
Văn ph?ng PowerPoint 20032003Microsoft CorpKhi b?n m? m?t phiên b?n Web c?a m?t bài tr?nh bày trong Toàn màn h?nh ch? đ?, và b?n không ch?p nh?n các thông tin thanh c?nh báo b?o m?t, không d? dàng tùy ch?n t?n t?i đ? đóng màn h?nh đ?y đ? tr?ng.Nh?n ALT + F4 đ? đóng các màn h?nh, ho?c nh?n CTRL + ALT + DEL, và sau đó s? d?ng Task Manager đ? đóng các PowerPoint tr?nh bày.
Văn ph?ng PowerPoint 20032003Microsoft CorpKhi PowerPoint c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t qu?n l? quy?n c?a Windows khách hàng, m?t c?a s? Internet Explorer tr?ng s? xu?t hi?n.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Visio Viewer 20032003Microsoft CorpKhi b?n c? g?ng s? d?ng web site xem trư?c đ? xem m?t b?n v?, b?n nh?n đư?c m?t thông báo trư?c khi b?n có th? xem n?i dung. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
843017Mô t? c?a thanh thông tin Internet Explorer trong Windows XP Service Pack 2
Văn ph?ng Visio 20032003Microsoft CorpKhi b?n m? m?t phiên b?n Web c?a m?t Visio b?n v? trong Toàn màn h?nh ch? đ?, và b?n không th?a nh?n các thông tin thanh c?nh báo b?o m?t, b?n nh?n đư?c m?t thông báo trư?c khi b?n có th? xem n?i dung. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
843017Mô t? c?a thanh thông tin Internet Explorer trong Windows XP Service Pack 2
PowerPoint 20022002 SP2Microsoft CorpKhi b?n c? g?ng s? d?ng web site xem trư?c đ? xem m?t bài tr?nh bày, b?n nh?n b?n thư khác nhau trư?c khi b?n có th? xem các n?i dung.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
843017Mô t? c?a thanh thông tin Internet Explorer trong Windows XP Service Pack 2
StarCraft1.05Blizzard Gi?i tríGiúp các web site hi?n th? m? HTML thay v? m?t web site th?c t? Trang.Ho?t đ?ng tiêu bi?u chương tr?nh là không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này.
TurboCAD chuyên nghi?p 9IMSI, IncKhi các hư?ng d?n đư?c ch?n, m?t thông tin Internet Explorer Thanh c?nh báo ngăn các văn b?n hi?n th? m?t cách chính xác.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
843017Mô t? c?a thanh thông tin Internet Explorer trong Windows XP Service Pack 2
Ho?t đ?ng b? 20042004Microsoft CorpM?t s? trang hi?n th? thanh thông tin Internet Explorer và yêu c?u r?ng b?n ch?p nh?n m?t thông tin thanh c?nh báo.Thông tin Thanh không không n?u không có hi?u l?c ch?c năng chương tr?nh.
Yahoo! Messenger6.0.0.167Yahoo! IncYahoo Messenger Launchcast b? ch?n b?i tr?nh duy?t Internet Explorer Tr?nh ch?n c?a s? bật lên.Thêm các web site sau đây đ? các Cho phép các web site danh sách:http://Music.yahoo.com
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
843016Làm th? nào đ? c?u h?nh b? ch?n c?a s? bật lên trên m?t máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 2

Các chương tr?nh đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong b?n ghi d?ch v? ?ng d?ng tr? giúp

Các thành ph?n b?n ghi d?ch v? tr? giúp ?ng d?ng cung c?p thông tin tr? giúp cho b?n khi b?n ch?y m?t chương tr?nh v?i m?t v?n đ? tương h?p v? sau đư?c bi?t đ?n. Khi chương tr?nh ch?y, m?t hộp thoại s? đư?c hi?n th? v?i m?t mô t? ng?n g?n v? các v?n đ?. B?n có th? sau đó truy c?p vào web site c?a nhà cung c?p chương tr?nh cho m?t b?n c?p nh?t ho?c thông tin v? vi?c gi?i quy?t v?n đ?.

B?ng sau đây li?t kê các chương tr?nh có th? t?o ra m?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp khi b?n ch?y chương tr?nh trên Windows XP SP2 d?a trên máy tính.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánV?n đ?Gi?i pháp
Dead Man tay1Atari, IncCác chương tr?nh không B?t đ?u.M?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp ch? đ?o b?n đ? C?p Nh?t t?i Atari Web site sau: http://www.Atari.com
Der Brockhaus đa phương ti?n 20042004Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, AGChương tr?nh không B?t đ?u.M?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp ch? đ?o b?n đ? Brockhaus Web site sau: http://www.Brockhaus.de/
Moto Racer 33Atari, Inc Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c B?t đ?u tr? chơi này, Microsoft t?o ra m?t ?ng d?ng tr? giúp tin thư thoại.M?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp ch? đ?o b?n đ?n trang Atari Web sau Trang web: http://www.Atari.com
Nero 6 c?c k? ?n b?n6Ph?n m?m phía trư?c, IncMicrosoft ch?n chương tr?nh này cài đ?t chuyên bi?t ho?c B?t đ?u.M?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp ch? đ?o b?n đ?n Nero C?p nh?t trang Web: http://www.Nero.com/Eng/index.html
Nero Burning ROM5.5.6Ph?n m?m phía trư?c, IncMicrosoft ch?n chương tr?nh này cài đ?t chuyên bi?t ho?c B?t đ?u.M?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp ch? đ?o b?n đ?n Nero C?p nh?t trang Web: http://www.Nero.com/Eng/index.html
WISO Sparbuch2004Buhl b?n ghi d?ch v? d? li?u GmbHKhi b?n c? g?ng ch?y chương tr?nh này, m?t thông báo nói r?ng các chương tr?nh là không tương h?p v? sau v?i phiên b?n này c?a Windows XP.M?t ?ng d?ng tr? giúp thông báo ch? đ?o b?n đ?n Buhl Web site sau: http://web.Buhl.de/Buhl_Homepage.BuhlData

Các chương tr?nh đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong tư?ng l?a c?a Windows

Cho khách hàng d?a trên ho?c máy ch? d?a trên các chương tr?nh giao ti?p qua Internet hay qua m?ng, tính năng tư?ng l?a c?a Windows trong Windows XP SP2 có th? ngăn ch?n không mong mu?n k?t n?i t?i máy tính c?a b?n. (Tư?ng l?a c?a Windows trư?c đây g?i là tư?ng l?a kết nối Internet.)

Ví d? v? khách hàng d?a trên ho?c máy ch? d?a trên các chương tr?nh có th? g?p v?n đ? này bao g?m các tùy ch?n sau:
  • Nhi?u ngư?i chơi đư?c s? d?ng trên các Internet.
  • Tin thư thoại t?c th? chương tr?nh đư?c s? d?ng trên các Internet.
  • Windows XP SP2 d?a trên khách hàng chương tr?nh nh?n d? li?u t? m?t máy ch?.
  • Windows XP SP2 d?a trên máy ch? các chương tr?nh đó đáp ?ng v?i khách hàng yêu c?u.
Cho bi?t thêm thông tin v? các chương tr?nh có th? d?ng làm vi?c v? các tính năng tư?ng l?a c?a Windows và làm th? nào đ? kh?c ph?c nh?ng các v?n đ?, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
875357 G? r?i cài đ?t chuyên bi?t tư?ng l?a c?a Windows trong Windows XP Service Pack 2
B?ng sau đây li?t kê các chương tr?nh có th? d?ng làm vi?c trên m?t máy tính d?a trên Windows XP SP2 v? tư?ng l?a c?a Windows.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánV?n đ?Gi?i pháp
Aelita ERDisk cho ho?t đ?ng m?c tin thư thoại 6,76.7.128.0Nhi?m v? ph?n m?m, IncChương tr?nh không th? liên h? v?i m?t máy tính t? xa.Nh?p vào T?p và máy in Chia s? tư?ng l?a c?a Windows, và sau đó nh?p vào Cho phép t?p và chia s? máy in. Hành đ?ng này s? m? ra c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n và UDP ports 137 và 138 139 và 445. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
?ng d?ng trung tâm 2000 SP2năm 2000 SP2Microsoft CorpTrung tâm ?ng d?ng-theo không hi?n th? thông tin s?c kh?e theo d?i chính xác.Thêm Giao th?c Ki?m soát Truy?n port445 đ?n các c?a s? Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
?ng d?ng trung tâm 2000 SP2năm 2000 SP2Microsoft CorpTrung tâm ?ng d?ng-theo không ch?y Y t? giám sát hành đ?ng trên h? th?ng giám sát.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 445 đ? các Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
AutoCAD 20042004Autodesk, Inc.B?n không th? s? d?ng tr?nh xem FTP (File m? h?p tho?i) đ? tra c?u các d? án n?u các máy ch? FTP t? xa có tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm h? ph?c v? FTP ho?c Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 21 vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Baseline Security Analyzer1.2Microsoft CorpMáy tính t? xa v?i b?o v? tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t không th? đư?c quét. Nh?p vào T?p và máy in chia s? trong Windows Tư?ng l?a. Nh?p vào Cho phép chia s? máy in và t?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
điện thoại di động c?a BV-Admin 4.1 BindView CorpChương tr?nh không k?t n?i v?i máy tính t? xa khi Windows Tư?ng l?a đư?c kích ho?t.Nh?p vào T?p và máy in chia s? trong Tư?ng l?a c?a Windows. Nh?p vào Cho phép chia s? máy in và t?p. Đi?u này hành đ?ng m? c?ng UDP 137 và 138 và c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 139 và 445. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
ColdFusion MX cho J2EE 6.1Macromedia, IncChương tr?nh không cho phép truy nh?p t? xa như m?t Máy ch? Web khi Tư?ng l?a c?a Windows đư?c b?t trên máy tính.Ngư?i qu?n tr? ph?i t? thêm c?ng chính vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
D? thương FTP 5.0 XP5.0 XPGlobalSCAPE Texas, LPB?n không th? s? d?ng FTP đ? truy c?p vào m?t máy tính d?a trên Windows XP SP2 v?i Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t. Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 21 ho?c FTP server cho Windows Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
EMC qu?n l? d? li?u3.1EMC CorpT? xa cài đ?t chuyên bi?t c?a m?t khách hàng EMC qu?n l? d? li?u cho m?t khách hàng d?a trên Windows XP SP2 th?t b?i khi tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 3895 đ? các Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
End2End 4.1 4.1NetIQ CorpWindows Tư?ng l?a ngăn ch?n máy ch? ch?y Clientautorun.exe chương tr?nh.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 10115 và 10116 vào tư?ng l?a c?a Windows danh sách các ngo?i l?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
eTrust Antivirus7Máy tính Associates International, IncTh? nghi?m cài đ?t chuyên bi?t t? xa kí nh?p vào Windows XP SP2 không thành công v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm các t?p và máy in chia s? c?ng và ICMP echo yêu c?u c?ng vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
eTrust Antivirus6.0.100Máy tính Associates International, IncM?t cài đ?t chuyên bi?t t? xa m?t Windows XP SP2-d?a khách hàng không.Thêm các t?p và máy in chia s? c?ng, ICMP echo yêu c?u c?ng, và c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 42510 vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
eTrust InnoculateIT 7,0Máy tính Associates International, Inccài đ?t chuyên bi?t t? xa c?a chương tr?nh này không thành công vào m?t khách hàng đang ch?y Windows XP SP2.Xem tài li?u hư?ng d?n InnoculateIT đ? xác đ?nh nh?ng c?ng trên máy tính khách ph?i đư?c m?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Vư?t quá7 và 8Công ty TNHH chim ru?iFTP Đ?i v?i Window Explorer s? không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa v?i Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm h? ph?c v? FTP ho?c c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 21 đ?n các c?a s? Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
THÊM! Bundle cho TCP/IP6.6Attachmate CorpTHÊM! Bundle cho TCP/IP 6,6 không th? thi?t l?p m?t phiên Telnet máy ch? t? xa v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm h? ph?c v? Telnet ho?c Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 23 vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
THÊM! Enterprise 2000năm 2000Attachmate CorpTHÊM! Enterprise 2000 không th? thi?t l?p phiên Telnet đ?n t? xa máy ch? lưu tr? v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Trên máy tính t? xa là ch?y Windows XP SP2, thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 23 vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows, ho?c thêm h? ph?c v? Telnet vào danh sách các b?n ghi d?ch v? m?ng cho phép. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
THÊM! Khách hàng cá nhân6,5Attachmate CorpTHÊM! Cá nhân khách hàng 6,5 và 6,7 không th? thi?t l?p Telnet Phiên làm vi?c đ?n máy ch? t? xa v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t. Ngày t? xa máy tính đang ch?y Windows XP SP2, thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 23 vào tư?ng l?a c?a Windows ngo?i l? danh sách, ho?c thêm h? ph?c v? Telnet vào danh sách các b?n ghi d?ch v? m?ng cho phép. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Phiên b?n doanh nghi?p linh 7,57.5Symantec CorpGhost Server Corporate Edition 7.5 không th? đ?y xu?ng linh khách hàng v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.T? m? các c?ng sau đây trong các Tư?ng l?a c?a Windows: b?n ghi d?ch v? phiên NetBIOS Giao th?c Ki?m soát Truy?n 139, 445 Giao th?c Ki?m soát Truy?n SMB qua Giao th?c Ki?m soát Truy?n, 137 b?n ghi d?ch v? tên NetBIOS UDP, và 138 UDP NetBIOS Datagram b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Harvard Graphics 3 dành cho Windows3Serif, IncB?n không th? tham gia m?t h?i ngh?.Thêm t?p tin và in chia s? danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
HostExplorer 8,0 8,0Chim ru?i Công ty TNHHMáy ch? lưu tr? Explorer 8 chương tr?nh không không telnet đ?n m?t Windows XP SP2-d?a khách hàng v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 23 và 21 đ? các Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
ICQ chuyên nghi?p3916 và Lite 1300ICQ, IncN?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2 Update, ICQ s? không c?n có th? đ? k?t n?i v?i Internet.Sau khi Windows XP SP2 đư?c lo?i b?, các Tư?ng l?a kết nối Internet đư?c kích ho?t. B?n ph?i xem tài li?u ICQ đ? t?m các c?ng chính xác đ? m?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
KEA! 3405.1Attachmate CorpKEA! 340 v5.1 không th? thi?t l?p phiên Telnet đ?n máy ch? t? xa v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Trên máy tính t? xa đang ch?y Windows XP SP2, b?ng tay m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 23, ho?c thêm h? ph?c v? Telnet vào danh sách cho phép m?ng b?n ghi d?ch v?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
McAfee NetShield4,5McAfee, IncNetShield Server không th? k?t n?i v?i m?t khách hàng đang ch?y Windows XP SP2.Xem tài li?u NetShield đ? tư?ng l?a c?a Windows thi?t đ?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Tu?n tra cho Windows 2000 Server 3.4.0.11 BMC Ph?n m?m, IncNgăn c?n c?a s? tư?ng l?a k?t n?i gi?a máy ph?c v? và m?t khách hàng.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 3181, 10128, và 25 và UDP c?ng 3181, 10128, và 25 vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
pcAnywhere 11Symantec CorpCác chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t m?t b?n ghi d?ch v? mà b? ch?n t? l?ng nghe trên c?ng m?t khi Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t. Không có thông báo cho b?n r?ng b?n ghi d?ch v? này b? ch?n.Khi b?n ch?y chương tr?nh, m?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp s? nh?c cho các b?n ghi d?ch v? s? đư?c thêm vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? gi?i quy?t các v?n đ?, b?n c?ng có th? thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 5631 vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Ph?n ánh9, 9,03, 10, 11 và 12WRQ, IncM?t khách hàng FTP không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa v?i Windows Tư?ng l?a đư?c kích ho?t.Xem lưu ? WRQ k? thu?t: http://support.wrq.com/techdocs/1784.html
Ph?n ánh x10, 11 và 12WRQ, IncM?t c?a s? x bu?i không th? đư?c thi?t l?p đ? máy tính t? xa v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Xem lưu ? WRQ k? thu?t: http://support.wrq.com/techdocs/1784.html
Bi?n pháp kh?c ph?c hành đ?ng yêu c?u h? th?ngBMC ph?n m?m, Incb?n ghi d?ch v? ?ng d?ng b? ch?n và ph?i đư?c t? thêm vào các Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows khi tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Nh?n l?i khách hàng5Dantz phát tri?n CorpChương tr?nh không k?t n?i t?i máy tính t? xa khi Windows Tư?ng l?a đư?c kích ho?t.M? c?ng 497 cho UDP và Giao th?c Ki?m soát Truy?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Văn ph?ng SmarTerm10 và 11Esker S.A.SmarTerm văn ph?ng 10 và 11 không th? thi?t l?p phiên Telnet đ?n m?t máy ch? t? xa v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Trên máy tính t? xa mà đang ch?y Windows XP SP2, t? m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 23, ho?c thêm h? ph?c v? Telnet đ?n danh sách các b?n ghi d?ch v? m?ng cho phép. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Văn ph?ng SmarTerm10 và 11Esker S.A.Công c? FTP không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa v?i Windows Tư?ng l?a đư?c kích ho?t.Trên máy tính t? xa đang ch?y Windows XP SP2, t? m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 23, ho?c thêm h? ph?c v? Telnet vào danh sách cho phép b?n ghi d?ch v? m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
SNA Server 4.04.0 SP4Microsoft CorpB?n không th? nh?n th?y m?t Windows XP SP2-d?a máy tính v?i các c?a s? Tư?ng l?a đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh.Thêm t?p tin và in chia s? cho các c?a s? Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
SQL Server Microsoft CorpWindows Ngo?i l? tư?ng l?a c?ng đư?c yêu c?u đ? g? l?i t? xa.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
SQL Server 2000 2000 Release A và năm 2000 SP3Microsoft CorpB?n không th? k?t n?i t?i m?t Windows XP SP2 d?a trên máy tính v?i tư?ng l?a c?a Windows trên b?i m?c đ?nh.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Symantec AntiVirus Corporate Phiên b?n9Symantec CorpChương tr?nh không th? C?p Nh?t đ?nh ngh?a virus v?i tư?ng l?a c?a Windows trên theo m?c đ?nh.Thêm các Defwatch.exe t?p tin th?c thi vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
h? th?ng qu?n lí máy ch?2003 RC2Microsoft CorpCông c? t? xa không th? ki?m soát m?t khách hàng d?a trên Windows XP SP2 v?i Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 2701 ho?c chương tr?nh Wuser32.exe danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, t?i v? các gi?y tr?ng sau đây: http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1 & DisplayLang = en
h? th?ng qu?n lí Server 2.02.0 SP5Microsoft CorpKhi b?n truy c?p vào m?t web site b? máy cơ s? d? li?u, b?n nh?n đư?c thông báo sau: "xu?t hi?n l?i trong thao tác cu?i c?a b?n. Liên h? v?i nhà cung c?p tin thư thoại SMS đ? b? m?t. Làm m?i nút ch?n m?t web site b? máy cơ s? d? li?u ho?c kh?i đ?ng l?i giao di?n. V?i thông tin g? l?i, nh?n nút ch?n m?t thông tin nhi?u hơn n?a." Thêm t?p tin Unsecapp.exe và c?ng 135 vào tư?ng l?a c?a Windows danh sách các ngo?i l?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, t?i v? gi?y tr?ng sau đây: http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1 & DisplayLang = en
h? th?ng qu?n lí Server 20032003Microsoft CorpM?t máy ch? tin thư thoại SMS không th? nh?n th?y m?t khách hàng d?a trên Windows XP SP2 v?i các Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.B?n ph?i cho phép các t?p tin và máy in chia s? c?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
ViaVoice10,0 13IBM CorpNhi?u hơn m?t hộp thoại tư?ng l?a c?a Windows s? xu?t hi?n trong khi cài đ?t chuyên bi?t này chương tr?nh.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
ViewNow1 và 1.05NetManage, IncB?n không th? thi?t l?p m?t phiên Telnet đ?n máy ch? t? xa v?i Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Trên máy tính t? xa đang ch?y Windows XP SP2, t? m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 23, ho?c thêm h? ph?c v? Telnet vào danh sách cho phép b?n ghi d?ch v? m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
ViewNow1 và 1.05NetManage, IncB?n không th? thi?t l?p X Windows bu?i v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.T? m? c?ng UDP 177 và c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 6000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
ViewNow1 và 1.05NetManage, IncCông c? FTP không th? k?t n?i t?i máy tính t? xa v?i Windows Tư?ng l?a đư?c kích ho?t.Trên máy tính t? xa đang ch?y Windows XP SP2, t? m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 21 ho?c thêm h? ph?c v? Telnet vào danh sách cho phép b?n ghi d?ch v? m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Tr?c quan InterDev 6.06Microsoft CorpTr?c quan Interdev 6.0 s? không t?o ra m?t d? án Web trên m?t xa ph?c v? v?i Windows XP SP2 và tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t. T? m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 80. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Visual Studio net (2003), phiên b?n phát tri?n doanh nghi?p 2003Microsoft CorpM?t ngo?i l? c?ng tư?ng l?a c?a Windows đư?c yêu c?u đ? g? l?i DCOM t? xa.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Visual Studio 6.06Microsoft CorpG? l?i t? xa không làm vi?c v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t trên đ?a phương ho?c t? xa máy tính.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Visual Studio 6.06Microsoft CorpG? l?i t? xa không làm vi?c v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t trên các đ?a phương ho?c máy tính t? xa.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
B? qu?n l? kh?i lư?ng3.1VERITAS Software CorpB?n không th? k?t n?i v?i m?t máy tính d?a trên Windows XP SP2 n?u các Tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh.Thêm c?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n 2148 và các C: Program Files files\Veritas\Veritas đ?i tư?ng Bus\Bin\Vxsvc.exe chương tr?nh đ? các Danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
Xoreax IncrediBuildXoreax ph?n m?m Công ty TNHHĐi?u ph?i viên máy tính không th? liên l?c v?i đ?i l? máy vi tính.T? m? Giao th?c Ki?m soát Truy?n c?ng 31104 trên máy tính đi?u ph?i viên. Đây là cài đ?t chuyên bi?t c?ng m?c đ?nh là c?n thi?t cho chương tr?nh này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2

Các chương tr?nh đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong b?n ghi d?ch v? g?i th? t?c t? xa

Thay đ?i quan tr?ng đ? đư?c th?c hi?n đ? g?i th? t?c t? xa b?n ghi d?ch v? (RPC). Nh?ng thay đ?i này có th? gây ra các chương tr?nh th?c hi?n cu?c g?i vô danh đ? ng?ng ho?t đ?ng.

B?ng sau đây li?t kê các chương tr?nh có th? ng?ng làm vi?c trên m?t máy tính d?a trên Windows XP SP2. N?u b?n có v?n đ? v?i các chương tr?nh này, ghé thăm web site Microsoft sau đây đ? bi?t thông tin v? c?u h?nh các b?n ghi d?ch v? RPC trong Windows XP SP2:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/6858ad63-7254-4630-a41d-67305964312c.aspx
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánV?n đ?
BizTalk Server 2004 (t?t c? Phiên b?n)2004Microsoft CorpChương tr?nh không B?t đ?u m?t cách chính xác.
eTrust Antivirus7Máy tính Associates International, IncM?t cài đ?t chuyên bi?t t? xa t? máy tính Associates eTrust 7.0 cho Windows XP SP2 th?t b?i.
Diskeeper8Ph?n m?m đi?u hành qu?c t?, IncM?t máy ch? d?a trên chương tr?nh không th? th?c hi?n m?t cài đ?t chuyên bi?t t? xa đ?n m?t khách hàng khi tư?ng l?a c?a Windows đư?c b?t trên máy tính khách.
HP LaserJet 6350 và HP PrecisionScan Chuyên nghi?pHewlett-Packard CorpB?n không th? th?c hi?n t? xa Quét vào m?t máy quét máy in HP 6350 đư?c chia s?.
Ho?t đ?ng qu?n l?2000 SP1Microsoft Corpb?n ghi d?ch v? Microsoft Operations Manager (MOM) không th? g?i m?t truy v?n Qu?n l? Yêu c?u đ?i l?.
Ho?t đ?ng qu?n l?2000 SP1Microsoft Corpb?n ghi d?ch v? Microsoft Operations Manager (MOM) không th? đ?y m?t Đ?i l? cài đ?t chuyên bi?t t? các máy ch? n?u khách hàng đang ch?y Windows XP SP2 v?i các tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.
TalkWorks PROSymantec CorpTalkWorks PRO không th? giao ti?p v?i m?t tin thư thoại chia s? máy ch? lưu tr?.
WinFax PRO10Symantec CorpWinFax PRO khách hàng máy tính đang ch?y Windows XP SP2 không th? giao ti?p v?i m?t WinFax PRO máy ch?.

Các chương tr?nh đang b? ?nh hư?ng b?i nh?ng thay đ?i trong định dạng văn bản phong phú

định dạng văn bản phong phú (RTF) là m?t văn b?n tài li?u d?ng (.rtf) là đôi khi đư?c s? d?ng thay v? định dạng văn bản thu?n (.txt) ho?c đ?nh d?ng Microsoft Word (doc). Windows XP SP2 vô hi?u hóa các chuy?n đ?i RTF đư?c cài đ?t chuyên bi?t v?i các phiên b?n c?a Windows XP đư?c s?m hơn Windows XP SP2. N?u b?n không có m?t chuy?n đ?i RTF t? m?t chương tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t, tài li?u yêu c?u này chuy?n đ?i s? không m?.

B?ng sau đây li?t kê các chương tr?nh s? d?ng RTF cho t?p tin Readme và giúp đ? và r?ng có th? không m? ra khi b?n ch?y chương tr?nh trên m?t máy tính d?a trên Windows XP SP2.

B? chuy?n đ?i văn b?n phong phú đ? lo?i b? kh?i Windows XP, nhưng cung c?p h?u h?t x? l? văn b?n chương tr?nh này ch?c năng. N?u b?n có v?n đ? v?i các chương tr?nh đư?c li?t kê trong các b?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
883090 Thông báo l?i khi b?n m? m?t t?p tin tài li?u trong Windows XP Service Pack 2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánV?n đ?
Adventure h?i th?o 1-3 l?p: StoryBook Weaver Deluxe2Riverdeep, Inc Các t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Ch? huy và Conquer Red Alert 21WestwoodCác t?p tin Readme không m? ho?c m? v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Vi?t Britannica 2003 s?n sàng tham chi?u (m?t ph?n c?a WordPerfect gia đ?nh Pack 5)2003Corel CorpReadme t?p không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
FileMaker Pro không gi?i h?n (ti?ng Đ?c)5FileMaker, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
T? do 8 (ti?ng Đ?c)8Macromedia, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Trư?ng trung h?c l?i th? 2003 (m?i phiên b?n) 2003Encore, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c m? v?i nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Lion King ho?t h?nh Storybook1Disney Tương tác, IncReadme t?p không m? ho?c s? m? ra v?i c?t xén nhân v?t trong WordPad.
Hoa Sen ScreenCam (ti?ng Đ?c)9,5IBM CorpTài li?u ScreenCam C?p Nh?t s?n ph?m hi?n th? m?t thông báo r?ng ch? ra r?ng b?n không th? n?p Microsoft Word cho Windows 6.0 t?p trong WordPad.
PageMaker7Adobe Systems, IncCác t?p README không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
PageMaker (ti?ng Đ?c)6,5Adobe Systems, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Photoshop Elements2Adobe Systems, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Quicken 2003 Premier nhà & Kinh doanh2003Intuit, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
Quicken 2004 (m?i phiên b?n) 2004Intuit, Inc"What's New in Quicken" t?p tin không m? và t?o ra các "Không th? n?p Word cho Windows 6.0" l?i.
Sam nghiêm tr?ng: Th? hai cu?c g?p g?1Croteam Công ty TNHHReadme và giúp t?p tin do không m? ho?c m? v?i c?t xén nhân v?t trong WordPad.
Tonka tra c?u và c?u h?1Atari, IncCác t?p tin Readme không m? ho?c s? m? ra v?i các nhân v?t b? c?t xén trong WordPad.
ViaVoice cho Windows, cá nhân b?n10IBM CorpB?n không th? m? SpeakPad tài li?u trong WordPad.
Visual C ++ cho Windows, 16-bit Phiên b?n1.51Microsoft CorpKhi b?n nh?p vào Tài li?u errata trong menu Bắt Đầu, b? c?t xén kí t? đ?i di?n xu?t hi?n.

Thay đ?i ?nh hư?ng đ?n các c?nh báo b?o m?t tư?ng l?a c?a Windows và tr? chơi trên m?ng

Tr? chơi m?ng nhi?u ngư?i nh?t s? gây ra các Windows C?nh báo b?o m?t tư?ng l?a hộp thoại đ? ch? khi các tr? chơi B?t đ?u ho?c khi các tr? chơi s? cho m?t máy ch? tr? chơi tr?c tuy?n. B?n ch?t c?a nh?ng tr? chơi có th? gây ra các C?nh báo b?o m?t tư?ng l?a c?a Windows hộp thoại m? đ?ng sau c?a s? ch?y tr? chơi hay không đ? m? ? t?t c?. K?ch b?n này có th? gây ra b?n ngh? r?ng các tr? chơi đ? không có k?t n?i m?ng ho?c có th? gây ra các tr? chơi ng?ng đáp ?ng ho?c b? b?t ng?.

Khi Tư?ng l?a c?a Windows C?nh báo b?o m?t hộp thoại s? m? ra h?p đ?ng sau m?t tr? chơi, b? các tr? chơi, ch?p nh?n c?nh báo b?o m?t, và sau đó kh?i đ?ng l?i các tr? chơi. B?n s? c?n ph?i làm đi?u này ch? m?t th?i gian như các tr? chơi s? đư?c t? đ?ng thêm vào tư?ng l?a c?a Windows danh sách các ngo?i l?.

N?u các B?o m?t tư?ng l?a c?a Windows C?nh báo hộp thoại m? sau khi b?n thoát kh?i các tr? chơi, b?n có th? có đ? t? thêm các tr? Phát Đến ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows danh sách.

Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t các chương tr?nh b?ng cách s? d?ng Windows Tư?ng l?a, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
B?ng sau đây li?t kê các chương tr?nh có th? d?ng làm vi?c v? các v?n đ? v?i c?nh báo b?o m?t tư?ng l?a c?a Windows. Khi b?n s? d?ng nhi?u ch?c năng, tr? chơi có th? không đáp ?ng ho?c có th? đóng b?t ng?.

N?u b?n có m?t v?n đ? v?i m?t trong các chương tr?nh, b? thu?c lá các chương tr?nh, và sau đó thêm chương tr?nh vào danh sách ngo?i l? tư?ng l?a c?a Windows.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bán
Age of Empires1Microsoft Corp
Tu?i c?a Đ? ch? II: tu?i KingsMicrosoft Corp
Aliens vs. Predator 21Sierra Entertainment, Inc
Battlefield 1942: Deluxe EditionDeluxe Phiên b?nElectronic Arts, Inc
Battlefield Vi?t Nam1Ngh? thu?t đi?n t?, Inc
Yêu c?u nhi?m v?1Activision, Inc
Chi?n đ?u Flight Simulator 3: Tr?n cho Europe1Microsoft Corp
L?nh & chinh ph?c tư?ngĐi?n t? Ngh? thu?t, Inc
L?nh & chinh ph?c tư?ng Zero Gi?Electronic Arts, Inc
L?nh & Conquer: Red Alert 21Electronic Arts, Inc
Xung đ?t: B?o táp Sa m?cTake-Two Interactive Ph?n m?m, Inc
Delta Force: Black Hawk DownNovaLogic, Inc
Dungeon Siege1Microsoft Corp
Dungeon Siege: Legends c?a ArannaMicrosoft Corp
Trái đ?t & Beyond1Ngh? thu?t đi?n t?, Inc
Far Cry1Ubi m?m Entertainment, Inc
FIFA Soccer 20031Electronic Arts, Inc
Final Fantasy XI1.14Square Enix Co, Công ty TNHH
Ki?m soát m?t đ?t II: Chi?n d?ch Exodus1Vivendi Universal tr? chơi, Inc
Chu k? bán r?1Vivendi Universal Games, Inc
Chu k? bán r?: Counter Strike1Vivendi Universal Tr? chơi, Inc
Trư?ng trung h?c l?i th? 2003 (m?i phiên b?n)2003Encore, Inc
Madden NFL 20031Electronic Arts, Inc
N?a đêm Outlaw b?t h?p pháp Street Kéo1ValuSoft, m?t b? ph?n c?a THQ, Inc
NASCAR đua 2003 mùa 2003Sierra Vui chơi gi?i trí, Inc
NBA s?ng 20041Electronic Arts, Inc
Need for Speed: Hot Pursuit 21Đi?n t? Ngh? thu?t, Inc
Tr? v? lâu đài Wolfenstein1ID Software, Inc
S? tr?i d?y c?a các qu?c giaMicrosoft Corp
Scrabble hoàn ch?nh3Atari, Inc
Lính c?a Fortune II: đôi Xo?n ?c1,03Activision, Inc
StarCraft1.11Blizzard Entertainment
Star Trek: StarFleet l?nh III 1Activision Inc
Galactic Battlegrounds Star Wars1Lucas Ngh? thu?t
Star Wars: Knights c? C?ng h?a1Lucas ngh? thu?t
Tom Clancy's Ghost Recon1Storm đ? Vui chơi gi?i trí, Inc
Unreal Tournament 20031Atari, Inc
Unreal Tournament: Tr? chơi c?a năm1Atari, Inc
Unreal Tournament 20041Tr? chơi s? thi, Inc

Chương tr?nh khác mà ch?c năng khác nhau v?i Windows XP SP2

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? thay đ?i s? ki?m nh?p. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? ki?m nh?p trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? ki?m nh?p n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi phục s? ki?m nh?p trong Windows


H?u h?t các chương tr?nh sau đó đ? đư?c th? nghi?m trong Windows XP SP2 đ? đư?c t?m th?y có thay đ?i ch?c năng không th? phân lo?i đ? tra c?u d? dàng. Các chương tr?nh này đư?c li?t kê theo th? t? abc b?ng tên chương tr?nh trong b?ng sau.

Lưu ?Cho các chương tr?nh tri?n l?m các v?n đ? trên 64-bit d?a trên các máy tính h? tr? công ngh? không th?c thi (NX), tính năng Ngăn cản thực hiện dữ liệu m?i đó là bao g?m trong Windows XP SP2 có th? ngăn chương tr?nh ch?y đúng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Ngăn cản thực hiện dữ liệu, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
875351B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Data Execution Prevention" trong Windows XP Service Pack 2 ho?c Windows XP máy tính bảng Edition 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánV?n đ?Gi?i pháp
Truy c?p 20022002Microsoft CorpKhi b?n s? d?ng các đ?i tư?ng t? đ?ng hoá Wizard di chuy?n trên thanh công c?, m?t khác nhau l?i x?y ra hơn x?y ra trong Windows XP SP1.L?i ch?c năng không có thay đ?i. Ch? là nh?ng t? ng? đ? thay đ?i.
T?i v? ch? đ? suy ngh? ho?t đ?ngThinkPad Phiên b?nIBM Corpd?u ki?m hi?u trạm đậu m?ng vào các ho?t đ?ng ThinkPad phông n?n ch? đ? không ho?t đ?ng.Hi?n nay, có là không có gi?i pháp Đ?i v?i v?n đ? này.
AdShield3T?t c? các h? th?ng ph?n m?m Star, LLCCác web site b? ch?n v?n có th? đư?c hi?n th? n?u trang thông tin lưu tr?.Xoá b? nh? cache c?a Internet Explorer. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260897Làm th? nào đ? xóa n?i dung c?a c?p T?p Internet t?m th?i
Adventure h?i th?o 1-3 l?p: cá nhân hoá Toán h?c2Riverdeep, IncKhi b?n c? g?ng ch?y các đ?u m?i T?m b?n demo, b?n nh?n đư?c thông báo sau: "chương tr?nh này yêu ít 3 MB mi?n phí b? nh? ?o ch?y."Các b?n demo đ?u m?i Finder không ch?y, nhưng chương tr?nh chính là không b? ?nh hư?ng.
Al-Mawrid t? đi?n 2003 (ti?ng ? R?p/ti?ng Anh, Ti?ng Anh/ti?ng ? R?p)2003Ariss Computer, IncChương tr?nh không B?t đ?u.Đ? bi?t thêm chi ti?t, liên h? v?i Ariss Computer Inc, ho?c truy c?p vào Ariss Web site sau: http://www.elariss.com
AOL9America tr?c tuy?n, IncTr? giúp/v? thông tin hệ thống h?nh th?c không c?n hi?n th? các phiên b?n c?a Internet Explorer.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh ho?t đ?ng đi?n h?nh trong b?t k? cách nào.
AOL 9America tr?c tuy?n, IncKhi b?n ch?y AOL 9 b?n có th? ti?p t?c đ? có m?t c?a s? Internet Explorer m? ngay c? sau khi b?n đóng t?t c? các trư?ng h?p có th? nh?n th?y c?a Internet Explorer.Đi?u này ?n c?a s? s? b? đóng khi t?t máy tính ho?c có th? đư?c đóng l?i b?ng tay b?ng cách nh?n CTRL + ALT + DEL và b?ng cách s? d?ng tr?nh qu?n l? tác v? đ? đóng t?t c? các Internet Quy tr?nh thám hi?m.
AppManager5,01NetIQ CorpNetIQ AppManager máy ch? không th? giao ti?p v?i m?t khách hàng NetIQ AppManager đó là ch?y Windows XP SP 2.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho đi?u này v?n đ?.
ARCserveIT6,61Máy tính Associates International, IncARCserveIT 6,61 có th? không thành công tr? l?i lên t?t c? t?p tin trên máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP SP2. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870904ARCserveIT 6,61 không thành công tr? l?i lên t?p tin n?m trong m?c tin thư thoại %Windir%\SoftwareDistribution máy tính c?a b?n d?a trên Windows XP Service Pack 2
ARCserve7Máy tính tác qu?c t?, Inc cài đ?t chuyên bi?t t? xa, mức cấp phép và khách hàng giao ti?p th? không ch?c năng n?u tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p máy tính Associates Web site sau: http://www.ca.com
sao lưu Exec cho NetWare9 và 9.1VERITAS Ph?n m?m CorpThông tin v? c?u h?nh Backup Exec, đ?c bài vi?t h? tr? t?i VERITAS Web site sau: http://seer.support.Veritas.com/Docs/270510.htm
sao lưu Exec cho máy ch? Windows9 và 9.1VERITAS Software CorpThông tin v? c?u h?nh sao lưu Exec, đ?c bài vi?t h? tr? t?i Web VERITAS sau Trang web: http://seer.support.Veritas.com/Docs/270139.htm
Becky! Thư Internet2.09.01RimArts, IncChương tr?nh có th? ng?ng đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? vi?t m?t m?i tin thư thoại.Nâng c?p lên phiên b?n m?i nh?t c?a Becky! các l?a ch?n sau RimArts trang web: http://www.rimarts.co.jp/Becky.htm
B?o v? BlackICE PC3.6Internet Security Systems, IncChương tr?nh không th? b? g? cài đ?t chuyên bi?t trên m?t máy tính v?i m?t CPU AMD 64. B?n nh?n đư?c l?i sau: "ISS BlackICE Setup - đ? th?t b?i nh?n đư?c phiên b?n s?n ph?m t? c:\windows\biversion.dl."BlackICE đư?c bi?t đ?n g?p v?n đ? v?i b? x? l? 64-bit đang ch?y trong ch? đ? 32-bit và s? không ph?i ch?y trong ch? đ? 64-bit.
BrightStor ARCserve Backup9Máy tính Associates International, IncChương tr?nh không th? sao lưu Windows XP SP2 d?a trên máy tính t? máy tính t? xa. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
873165B?n không th? s? d?ng máy tính Associates BrightStor ARCServe Backup 9,0 Manager đ? sao lưu m?t máy tính d?a trên Windows XP Service Pack 2 t? m?t máy tính t? xa
Gi?i pháp kinh doanh CRMMicrosoft Corp Doanh nghi?p gi?i pháp CRM Phiên b?n 1,0 và 1.2 không ch?y m?t cách chính xác. Doanh nghi?p gi?i pháp CRM Phiên b?n 1.0 không đư?c h? tr? v?i Windows XP SP2. Microsoft CRM Phiên b?n 1.2 yêu c?u b?n c?p nh?t cho Microsoft CRM h? ph?c v? và Microsoft CRM bán hàng cho Outlook khách hàng d?a trên máy tính. M?t s? hư?ng d?n s? d?ng cách gi?i quy?t đư?c yêu c?u đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870635M?t b?n C?p Nh?t có s?n cho phép Microsoft CRM đ? làm vi?c trên Microsoft Windows XP Service Pack 2 và trên Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
Cabela c?a tr? chơi l?n Hunter6Activision giá tr? Publishing, IncPhiên b?n chương tr?nh d?ng đáp ?ng sau khi các chương tr?nh đư?c B?t đ?u và khi xem video Indeo b?t lên phía sau nó. Tr?nh t? m? video đang yêu c?u Indeo codec. Báo chí và gi? phím ALT, b?m tab đ? chuy?n sang Indeo thư, b?m tab ba l?n, và sau đó nh?n ENTER. S? tr? (d?y này v? vi?c ti?p t?c nút ch?n m?t.) Tr? chơi B?t đ?u b?nh thư?ng nhưng không có b?t k? m?t vi?c m? video sequences, v? các codec Indeo không ph?i là hi?n t?i.
N?n văn minh III: Tr? chơi c?a năm Phiên b?n1,29Atari, Inc Chương tr?nh đ? thoát kh?i các bàn làm vi?c sau khi nó s? d?ng chuy?n đ?i (FUS) ngư?i dùng nhanh chóng chuy?n đ?i cho ngư?i dùng th? hai, đ? ch?y các tr? chơi, và đ? tr? v? ngư?i s? d?ng đ?u tiên.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Corel PhotoPaint 9 (ti?ng Đ?c)9Corel CorpCác tr?nh đơn và tiêu đ? thanh b? thi?u lúc kh?i đ?ng.Khi các chương tr?nh đang m?, xác đ?nh v? trí chương tr?nh PhotoPaint trên thanh tác v?, B?m chu?t ph?i PhotoPaint, và sau đó B?m chu?t trái là s? l?a ch?n tr?nh đơn c?c đ?i hóa. Các menu nên quay tr? l?i. B? chương tr?nh trong nhà nư?c maximized, và cài đ?t chuyên bi?t này nên duy tr?.
Dell trung tâm gi?i pháp2.0.58Dell, IncLiên k?t trên Dell trung tâm gi?i pháp không làm vi?c, và trang không th? hi?n th? tin thư thoại.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Diva Starz1Mattel, inc.Âm thanh hi?n không chơi trong các tr? chơi.Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t cho các tr? chơi, sao lưu các t?p tin Setupapi.dll, và sau đó xóa các t?p tin Setupapi.dll. Tr? chơi bây gi? s? ch?y v?i âm thanh.
DivX Player2.5.3DivXNetworks, IncNgư?i chơi không th? chơi kho?ng tr?ng video audio (AVI) t?p tin.Liên h? v?i DivX ho?c s? d?ng m?t máy nghe nh?c đa phương ti?n đ? chơi AVI t?p tin.
D? dàng CD Creator5,0/5,02Roxio, IncChương tr?nh không đư?c li?t kê trên báo cáo nâng c?p khi b?n nâng c?p t? Microsoft Windows NT ho?c Windows 2000.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Giáo d?c c?a s? l?a ch?n 1 & 2 l?p ExceleratorCác ch? đ? gi?i trí, IncChương tr?nh CD không không autorun.S? d?ng My Computer ho?c Window Explorer đ? m? đ?a compact b?t lên và ch?y chương tr?nh.
L?c lư?ng ưu tú Vi?t Nam 2: đ?c bi?t Chuy?n như?ng1Valusoft, m?t b? ph?n c?a THQ, IncKhi b?n thoát kh?i các tr? chơi, thanh công c? di chuy?n đ?n m?t v? trí m?i và không th? di chuy?n Quay l?i.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. B?n c?ng có th? có th? gi?i quy?t v?n đ? này b?ng cách B?m chu?t ph?i vào m?t ph?n có s?n ph?m nào c?a máy tính đ? bàn, và sau đó left-clicking trên Thu?c tính. Thay đ?i m?c đ?nh b? b?o v? màn h?nh, h?y nh?p vào Áp d?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
L?c lư?ng ưu tú Vi?t Nam 2: đ?c bi?t Chuy?n như?ng1Valusoft, m?t b? ph?n c?a THQ, IncKhi b?n thoát kh?i các tr? chơi, m?t khách hàng MFC l?i x?y ra.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n đi?n h?nh chương tr?nh ho?t đ?ng.
Encarta Vi?t Deluxe 2002 (Ti?ng Đ?c)2002Microsoft CorpB?n không c?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n k?t n?i đ?n m?t m?ng chia s? video.B?n có th? không chơi m?ng chia s? video trư?c ho?c sau khi cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2. Không có không có thay đ?i trong ch?c năng.
Encarta 20042004Microsoft CorpTrong Công c? t? đi?n Encarta, khi b?n ch?n các Lưu vào Nhà nghiên c?u tùy ch?n, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau: "ch? d? 2004 đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t l?y làm ti?c cho các s? b?t ti?n." Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Excel 2002 SP22002 SP2 Microsoft CorpKhi b?n nh?p vào m?t liên k?t URL trong m?t văn ph?ng Microsoft c?u ph?n Web b?ng tính, b?n nh?n đư?c l?i sau: "Microsoft Visual C ++ Runtime Thư vi?n." L?i th?i gian ch?y! Chương tr?nh: C: Program Files Internet Explorer\iexplore.exe R6025-tinh khi?t ?o hàm g?i. "Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
T?p tin và lưu tr? qu?n tr?2.1NetIQ CorpT?p tin và lưu tr? qu?n tr? không th? đ?y các đ?i l? cho m?t c?a s? XP SP2 d?a trên khách hàng v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
F-Secure Anti-Virus Client An ninh5.52F-Secure CorpF-Secure 5.52 t?o ra m?t th?i gian ch?y l?i trong Backweb ngày kh?i đ?ng.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Halo1Microsoft CorpNvidia 5900 Series video card v?i phiên b?n tr?nh đi?u khi?n 61.77 gây ra tham nh?ng đ? h?a trong video.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Halo: Chi?n đ?u phát tri?n, phiên b?n th? nghi?m (ti?ng ? R?p và Ti?ng Hebrew)Th? nghi?mMicrosoft CorpPhiên b?n dùng th? trong Ti?ng ? R?p và ti?ng Do Thái không ho?t đ?ng.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho đi?u này v?n đ?.
iMesh 3.13.1iMesh Ltd.Chương tr?nh này s? không cài đ?t chuyên bi?t trên Windows XP SP2 d?a trên máy tính đang ch?y m?t AMD64 b? vi x? l? v?i b?o v? NX (không có thi) đư?c kích ho?t. Đ? bi?t thêm thông tin v? b?o v? NX và làm th? nào đ? c?u h?nh nó, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft: http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457155.aspx
InstallShield8InstallShield ph?n m?m CorpChương tr?nh không th? xu?t chuy?n m?t d? án đ? m?t.ISV file trong Windows XP ho?c trong Microsoft Windows Server 2003.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Ngay l?p t?c CD/DVD7Đ?nh cao h? th?ng, IncTrong các phiên b?n đ?u c?a Instant CD/DVD, m?t thông báo ?ng d?ng tr? giúp xu?t hi?n cài đ?t chuyên bi?t ho?c khi b?n ch?y chương tr?nh. Phiên b?n đ?u tiên là không tương h?p v? sau v?i Windows XP SP2, nhưng m?t b?n C?p Nh?t có s?n t? đ?nh cao H? th?ng đ? gi?i quy?t v?n đ? này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p sau đây Đ?nh cao h? th?ng trang web: http://www.pinnaclesys.com
Nhà phát minh8Autodesk, Inc.Các Autodesk Inventor thi?t k? tr? l? c?a s? m? ra trong n?n thay v? khai m?c t?i phía sau.Gi?m thi?u ho?c đóng các Nh?ng g? c?a M?i c?a s?, và chương tr?nh ch?c năng b?nh thư?ng.
QUAI HÀM 5,05T? do khoa h?c, IncB?n nh?n đư?c m?t "JAWS cho Windows không đúng cách ch?n thông báo l?i video".V?n đ? này x?y ra khi b?n c?ng có ZoomText 8,0 cài đ?t chuyên bi?t. Gi?i pháp là đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t và sau đó cài đ?t chuyên bi?t l?i ZoomText 8,0.
Hành tr?nh đ?n các hành tinh (đây là m?t ph?n c?a Merriam Webster Tham kh?o vi?n 2003.)2003M-2 K (Multimedia 2000, Inc)Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh, m?t tài li?u Microsoft Word s? m? ? phía trư?c c?a ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t.Đóng tài li?u Word đ? ti?p t?c các cài đ?t chuyên bi?t. V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng đi?n h?nh.
Kh?i đ?ng nâng cao 3 l?p 20031Ki?n th?c Phiêu lưu, IncB?t đ?u nh?y cao c?p 3 l?p Adventures: Mystery câu l?c b? Ti?n ích tr? chơi t?o ra m?t l?i và quits.Khi v?n đ? này x?y ra, t? thay đ?i đ? phân gi?i màn h?nh c?a b?n đ? thi?t l?p m?t, và sau đó B?t đ?u tr? chơi m?t l?n n?a. Thay đ?i tr? l?i thi?t đ?t hi?n th? ban đ?u, và sau đó B?t đ?u tr? chơi. (Đ? thay đ?i hi?n th?, b?m chu?t ph?i vào m?t ph?n có s?n ph?m nào c?a b?n máy tính đ? bàn, và sau đó B?m chu?t trái Thu?c tính. B?m vào các cài đ?t chuyên bi?t tab, và sau đó thay đ?i thanh trư?t cho màn h?nh đ? phân gi?i. Thi?t l?p tiêu chu?n là 800 × 600 ho?c 1024 x 768.)
Kh?i đ?ng m?u giáo1.4Ki?n th?c cu?c phiêu lưu, IncB?n không th? xem b?t k? m?t chương tr?nh "Xem trư?c". Chương tr?nh này đ?i h?i ph?i có ít nh?t 3 MB mi?n phí b? nh? ?o đ? ch?y.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
LingoWare (ti?ng ? R?p)4,44LingoCom Công ty TNHHkí t? đ?i di?n không c?n thi?t đư?c hi?n th? trong tr?nh làm phim trong l? khai m?c hộp thoại thông tin.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Hoa Sen FastSite (đây là m?t ph?n c?a Thiên niên k? SmartSuite sen Edition.)9,5IBM CorpKhi b?n g? tên t?p dài vào m?t t?p tin thêm truy v?n, x?y ra m?t l?i khác nhau hơn x?y ra trong Windows XP SP1.L?i ch?c năng đ? không thay đ?i. Ch? là nh?ng t? ng? đ? thay đ?i.
MapPoint châu Âu2004Microsoft CorpCác thông báo l?i r?ng b?n nh?n đư?c sau khi b?n nh?p m?t t?p tin không h?p l? tên đ? thay đ?i.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n chương tr?nh tiêu bi?u ho?t đ?ng.
McAfee Internet Security Suite 20046McAfee, IncTrên máy 64-bit (NX) tính đang ch?y Windows XP SP2, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i trong quá tr?nh Mghtml.exe và Shdocvw.dll khi b?n c? g?ng c?u h?nh chương tr?nh này sau khi cài đ?t chuyên bi?t.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
McAfee kiểm soát của cha mẹ1McAfee, IncSau khi b?n nâng c?p lên Windows XP SP2, nhưng trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính, b?n có th? nh?n đư?c m?t tin thư thoại t? McAfee WinSock l?c đó ch? ra r?ng nh?ng thay đ?i trong giao th?c Windows c?a b?n đ? đư?c phát hi?n.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u b?n nâng c?p t? Microsoft Windows 2000 lên Windows XP, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh.
McAfee VirusScan4,51McAfee, IncSau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP SP2, b?n đư?c nh?c nh? đ? kh?i đ?ng l?i c?a b?n máy tính. Ngày đó kh?i đ?ng l?i đ?u tiên, m?t màn h?nh gi?t gân McAfee xu?t hi?n.Đi?u này hành vi mong đ?i và ch? x?y ra trên kh?i đ?ng l?i đ?u tiên.
McAfee VirusScan7McAfee, IncSau khi b?n nâng c?p lên Windows XP SP2, nhưng trư?c khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t tin thư thoại t? McAfee WinSock l?c đó cho th?y r?ng nh?ng thay đ?i trong giao th?c Windows c?a b?n đ? đư?c phát hi?n.Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n. N?u b?n nâng c?p t? Windows 2000 lên Windows XP, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh.
MSN 7.2Microsoft CorpB?n có th? không g? cài đ?t chuyên bi?t MSN 7,2.B?n nh?n đư?c m?t l?i, và quá tr?nh g? cài đ?t chuyên bi?t ti?p t?c. Tuy nhiên, MSN không đư?c c?t b? hoàn toàn, và b?n không th? thêm này Phiên b?n b?ng cách s? d?ng Thêm và lo?i b? các chương tr?nh.
Musicmatch Jukebox8.20.0107MusicMatch, IncPhiên b?n Musicmatch Jukebox không đóng m?t cách chính xác.Khi b?n t?t máy tính, b?n có th? có đ? ngăn ch?n các Mmjb.exe quá tr?nh cho các máy tính đ? k?t thúc chu?i t?t máy.
Norton SystemWorks 2003 chuyên nghi?p Phiên b?n2003Symantec CorpSau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t này chương tr?nh, màn h?nh yêu c?u kh?i đ?ng l?i có văn b?n thi?u.V?n đ? này nào không ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng đi?n h?nh chương tr?nh.
NovaNet-WEB3.6NovaStor CorpChương tr?nh s? không sao lưu các t?p tin nh?t đ?nh đư?c s? d?ng b?i Windows XP SP2.Liên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh cho phiên b?n m?i nh?t này s?n ph?m. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p NovaStor Web site sau: http://www.NovaStor.com
Office 20032003Microsoft CorpCross-mi?n truy c?p đ?n m?t ngu?n tài nguyên không thành công mà không có l?i tin thư thoại.S? thay đ?i này tăng b?o m?t khi b?n truy c?p vào cross-mi?n tài nguyên.
Văn ph?ng tiêu chu?n XP2002Microsoft CorpN?u b?n m? m?t tài li?u Word, h?y nh?p vào Xem, b?m Thanh công c?, b?m Công c? web, và sau đó b?m vào các Phim nút ch?n m?t, b?n nh?n đư?c m?t "truy c?p ph?m - m? c0000005 "l?i.Hi?n nay, Microsoft đ? không có gi?i pháp cho đi?u này v?n đ?.
Outlook 2000năm 2000Microsoft CorpOutlook 2000 không th? phát hi?n Windows Messenger. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
839226Outlook t?m th?y tính năng và thông báo thư m?i không làm vi?c sau khi b?n áp d?ng Windows XP Service Pack 2
Outlook 20022002Microsoft CorpOutlook không th? phát hi?n Windows Messenger. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
839226Outlook t?m th?y tính năng và thông báo thư m?i không làm vi?c sau khi b?n áp d?ng Windows XP Service Pack 2
Outlook Web Access 5,5 5.5 SP1Microsoft CorpKhi b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh cài đ?t chuyên bi?t đi?u khi?n MIME, ngư?i s? d?ng tùy ch?n giao di?n không hi?n th? các hộp kiểm tra hai m?t m? hóa thư g?i đi và cho thêm m?t ch? được kí theo số thức cho thư.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
PhotoClickAL MAALIMSau khi b?n nh?p vào Khóa s?n ph?m, b?n s? nh?n đư?c hai l?i. L?n đ?c đ?u tiên "Internet Và l?n đ?c th? hai l?i"" đ?m b?o r?ng đ?a đư?c đưa vào c?a b?n Đ?a CD-Rom và r?ng nó là b?n g?c." Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho đi?u này v?n đ?.
PhotoImpact 7 (truy?n th?ng Trung Qu?c)7Ulead Systems, IncChương tr?nh đóng, và b?n nh?n đư?c l?i sau: "Iedit.exe đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và c?n ph?i đóng. Chúng tôi r?t l?y làm ti?c cho các s? b?t ti?n khi ngư?i dùng cho phép đa ch?c năng in."Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
PlayZone! M?u giáo & M?u giáo1.0.2Ki?n th?c cu?c phiêu lưu, IncCác chương tr?nh không đư?c hi?n th? trên màn h?nh m?t cách chính xác.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Nhanh chóng kh?i đ?ng nút ch?n m?t4.20 eHewlett-Packard CorpN?u b?n g? b? cài đ?t chuyên bi?t các máy in HP nhanh chóng kh?i đ?ng nút ch?n m?t, b?n có th? nh?n đư?c m?t báo cáo l?i.Đóng các báo cáo l?i và đ? cho quá tr?nh g? cài đ?t chuyên bi?t ti?p t?c. Ho?t đ?ng tiêu bi?u chương tr?nh là không b? ?nh hư?ng.
Quicken 2001 Deluxe năm 2001Intuit, IncKhi b?n c? g?ng xem v? quy?n riêng tư sau khi b?n áp d?ng các r3deluxe C?p Nh?t, chương tr?nh ra kh?i v?i m?t l?i th?i gian ch?y. V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng đi?n h?nh.
Ghi l?i bây gi? DX3,01Các gi?i pháp âm, IncKhi b?n c? g?ng ch?y h? sơ bây gi? DX, chương tr?nh B?t đ?u các cài đ?t chuyên bi?t và s? yêu c?u b?n xác đ?nh đi?m cài đ?t chuyên bi?t.Phiên b?n 3.01 hi?n chương tr?nh này không đang làm vi?c v?i Windows XP SP2, nhưng phiên b?n m?i nh?t ho?t đ?ng b?nh thư?ng.
Roller Coaster Factory 33Valusoft, m?t b? ph?n c?a THQ, IncKhi b?n t?t chương tr?nh này, m?t "truy c?p vi ph?m - m? c0000005 "l?i x?y ra.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n đi?n h?nh chương tr?nh ho?t đ?ng.
SimCity 41Ngh? thu?t đi?n t?, IncALT + TAB ch?c năng không c?n ho?t đ?ng cho đi?u này tr? chơi.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Ch?ng vi-rút hoàn ch?nh SonicWALLSonicWALL, IncChương tr?nh không.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho đi?u này v?n đ?.
SQL Server 7.07Microsoft CorpB?n không th? ch?y Microsoft phân ph?i giao d?ch v?i các b?n ghi d?ch v? tư?ng l?a c?a Windows vô hi?u hoá.Đ?m b?o r?ng các b?n ghi d?ch v? chia s? kết nối Internet (ICS) là B?t đ?u và đư?c thi?t l?p đ? t? đ?ng khi Windows XP kh?i đ?ng. (Đây là b?n ghi d?ch v? dư?i Tư?ng l?a c?a Windows.)
Star Trek: Khai sinh c?a liên bang1Atari, IncKhi tr? chơi này B?t đ?u, gi?i thi?u m? đ?u video là không hi?n th?.Các v?n đ? ?nh hư?ng đ?n vi?c s? d?ng t?ng th? c?a tr? chơi.
Star Trek: Starfleet l?nh III1Activision, IncCác mi?ng vá DirectX 9 cho các tr? chơi. T?i v? này cho phép Starfleet l?nh III đúng cách phát hi?n sau các phiên b?n c?a DirectX và cho phép các tr? Phát Đến chơi trên h? th?ng DirectX 9 cài đ?t chuyên bi?t. Khi b?n B?t đ?u là m?t ph?n c?a tr? chơi mà đ?i h?i ph?i chi?n đ?u, tr? chơi tai n?n.Đ?i v?i m?t s? h? th?ng, b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? b?ng cách t?i v? các b?n vá DirectX 9 cho các tr? chơi. T?i v? này cho phép Starfleet l?nh III đúng cách phát hi?n phiên b?n m?i nh?t c?a DirectX và cho phép các tr? Phát Đến chơi trên h? th?ng DirectX 9 cài đ?t chuyên bi?t.
Star Wars: Knights c? C?ng h?a1Lucas ngh? thu?tKhi b?n s? d?ng tính năng C?p Nh?t chương tr?nh này, hộp thoại b?o m?t tư?ng l?a c?a Windows s? xu?t hi?n. Sau khi b?n ch?p nh?n c?nh báo, C?p Nh?t không ti?p t?c.H?y b? ho?c kh?i đ?ng l?i các tính năng C?p Nh?t.
Phong cách ChangerNEC CorpB?n có th? không thay đ?i ch? đ?.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Siêu s?p đ?! II (gi?i thi?u)2GameHouse, IncCác b?n demo tr? chơi không ch?y.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i Đ?i v?i v?n đ? này.
Symantec Antivirus Corporate Phiên b?n8Symantec CorpSymantec Antivirus Server nào cài đ?t chuyên bi?t máy tính khách khi tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t.Xem c?a Symantec Service Pack 2 h?i đáp v? Symantec Web site sau: http://www.symantec.com/techsupp/Enterprise/SP2/FAQ.html
h? th?ng qu?n lí Server 2.0 SP52.0 SP5Microsoft CorpTin thư thoại SMS 2.0 không th? qu?n l? tin thư thoại SMS các web site.Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem câu h?i thư?ng g?p trên web site Microsoft sau đây Trang web: http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&DisplayLang=en
TaxSaver 19991999Microsoft CorpChương tr?nh video s? không chơi.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n đi?n h?nh chương tr?nh ho?t đ?ng.
Tom Clancy c?a Rainbow sáu 3: Raven Khiên1Red Storm Entertainment, IncB?n nh?n đư?c các sau khi thông báo: "b?n có mu?n thi?t l?p đ? c?p nh?t phiên b?n hi?n t?i c?a b?n c?a DirectX Phiên b?n 9.0?" (DirectX 8.1b ho?c m?t phiên b?n sau này là c?n thi?t đ? chơi Raven Shield.)B?m không lúc thông báo này. Windows XP SP2 đi kèm v?i DirectX 9.0 c.
B? l?c 21Vivendi Universal tr? chơi, Inc Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u tr? chơi, m?t trư?ng h?p ngo?i l? Unhandled "c0000005" l?i x?y ra.Đ? l?y các tr?nh đi?u khi?n Nvidia m?i nh?t, ghé thăm sau đây Web site c?a Microsoft: http://Update.Microsoft.com/
Uno Game (nhân vs. máy tính)1Aris BuenaventuraKhi b?n g? cài đ?t chuyên bi?t các tr? chơi, b?n nh?n đư?c sau Ikernal.exe ?ng d?ng l?i: "hư?ng d?n t?i 0x02241d76 tham chi?u b? nh? t?i 0x7c0da840. B? nh? có th? không đư?c đ?c." Quá tr?nh g? cài đ?t chuyên bi?t k?t thúc b?t k? các l?i.
Hư không II: The Awakening1Atari, IncN?u b?n lo?i b? Windows XP SP2 và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t tr? chơi này, các tr? chơi không d? cài đ?t chuyên bi?t.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n tr? chơi, nhưng hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i.
Unreal Tournament: Tr? chơi c?a năm1Atari, IncN?u b?n lo?i b? Windows XP SP2 và sau đó g? b? cài đ?t chuyên bi?t tr? chơi này, các tr? chơi không d? cài đ?t chuyên bi?t.V?n đ? này không ?nh hư?ng đ?n tr? chơi, nhưng hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i.
UXTheme Multi-Patcher1.5.1Windows XB?n không th? thay đ?i phong cách.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Visual Studio .net.NETMicrosoft CorpT? xa DCOM L?i không ho?t đ?ng v?i tư?ng l?a c?a Windows đư?c kích ho?t trên máy tính t? xa.M? tr?nh so?n th?o đ?i tư?ng chính sách nhóm. ? bên trái c?t, xác đ?nh v? trí các cây tư?ng l?a c?a Windows. (Click vào Máy tính c?c b? policy\Computer Configuration\Admin Templates\Internet k?t n?i Tư?ng l?avà sau đó ch?n c?u h?nh mi?n.) Trong c?t bên ph?i, nh?n vào đây đ? kích ho?t tính năng t? đ?ng gán c?ng cho RPC và DCOM. Nh?n vào đây đ? kích ho?t M? c?ng. B?m vào các Hi?n th? nút ch?n m?t, và sau đó Nh?p vào thêm. Lo?i 135:TCP: * trong văn b?n h?p.
Visual Studio 9797Microsoft CorpVisual Studio Analyzer không làm vi?c v?i c?a s? Firewall đư?c kích ho?t.Thông tin v? COM và tư?ng l?a c?a Windows, t?i xu?ng "B?ng cách s? d?ng phân ph?i COM v?i tư?ng" gi?y tr?ng t? sau đây Web site c?a Microsoft: http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms809327.aspx
Warcraft III: Th?i gian tr? v? c?a Chaos Collector Phiên b?n1Blizzard EntertainmentB?n không th? có đư?c h? tr? k? thu?t thông tin t? màn h?nh l?a ch?n.V?n đ? này nào không ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng đi?n h?nh chương tr?nh.
Windows Media PlayerT?t c? các phiên b?nMicrosoft CorpĐôi khi, khi b?n chơi m?t clip Windows Media Player, máy nghe nh?c s? ch?y b? ng?t k?t n?i t? c?a s? MSN MSN.Thoát kh?i máy nghe nh?c phương ti?n truy?n thông, và nó ph?i k?t n?i l?i.
Windows SharePoint ServicesT?t c? Các phiên b?nMicrosoft CorpM?t web site SharePoint v?i m?t siêu liên k?t đ?n t?p InfoPath trên m?t máy tính c?c b? không làm vi?c. B?n ph?i thay đ?i m?t ki?m nh?p thi?t l?p nh?c ho?c cho phép đ? kích ho?t l?i khu v?c đ? cao đ? local t?p tin. Nh?p đư?ng d?n đ?a phương mong mu?n vào Thanh đ?a ch?. Sau đó, m? các ki?m nh?p và xác đ?nh v? trí following registry subkey: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\microsoft\windows\currentversion\internet settings\lockdown_zones\0. Thay đ?i DWORD đ? 1 cho nh?c ho?c đ?n 0 đ? cho phép.
Windows SharePoint Services 2,02Microsoft CorpKhi b?n s? d?ng m?t ph?n web Page Viewer trong ch? đ? m?c tin thư thoại, bài ki?m tra liên k?t b? h?ng, và n?i dung c?a m?c tin thư thoại không hi?n th?.Hi?n nay, không có gi?i pháp t?n t?i cho v?n đ? này.
Windows SharePoint Services 2,02Microsoft CorpWindows SharePoint Services không th? b? qua vi?c xác th?c hộp thoại c?a c?p tài li?u chia s? trong Window Explorer xem khi SharePoint web site đư?c tri?n khai b?ng cách s? d?ng ch? đ? sáng t?o tài kho?n Thư mục Họat động.Đ? l?c lư?ng s? d?ng sự xác thực cơ bản trong WebDAV redirector, b?n ph?i t?o m?t khóa s? ki?m nh?p v?i DWORD UseBasicAuth theo HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient\Parameters. Thi?t l?p giá tr? 1.
WinGate5.2.3Qu?n l? Qbik IP Gi?i h?nKhi b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh, Wingate s? nh?c đ? vô hi?u hoá Windows Firewall m?c dù nó có đ? b? vô hi?u hoá. B?n nh?n đư?c các sau khi thông báo: "chia s? kết nối Internet ho?c cá nhân Internet Tư?ng l?a (trên Windows XP) đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Wingate s? không ho?t đ?ng đúng n?u h? đang ch?y trên máy tính này. B?n ph?i t?t internet chia s? k?t n?i và các b?c tư?ng l?a cá nhân Internet đ? cài đ?t chuyên bi?t WinGate." T?t tư?ng l?a kết nối Internet và kết nối Internet Chia s? b?n ghi d?ch v? và kh?i đ?ng l?i trư?c khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t WinGate. Hành đ?ng này lo?i b? b?o v? tư?ng l?a c?a Windows.
Word 20022002Microsoft CorpKhi b?n s? d?ng t? đ? m? m?t tài li?u đư?c lưu tr? trên m?t máy ch? Windows SharePoint b?ng cách s? d?ng tính năng xem giao di?n Web.Tính năng này hi?n không hi?n nay làm vi?c v?i Windows XP SP2.
C?p tài li?u Yahoo!Yahoo! Inc.Khi b?n t?i lên t?p đ? đ?t tên tin không h?p l? cho chương tr?nh, nó l?i, nhưng trang ti?n tr?nh v?n ho?t đ?ng.Duy?t t?m t?p đ? giúp tránh nh?p t?p không h?p l? tên.

Chương tr?nh đư?c bi?t đ?n đ? tr?i nghi?m m?t m?t ch?c năng v?i Windows XP SP2

Lưu ? Cho các chương tr?nh tri?n l?m các v?n đ? trên 64-bit d?a trên các máy tính h? tr? công ngh? không th?c thi (NX), tính năng Ngăn cản thực hiện dữ liệu m?i đó là bao g?m trong Windows XP SP2 có th? ngăn chương tr?nh ch?y đúng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Ngăn cản thực hiện dữ liệu, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
875351B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i "Data Execution Prevention" trong Windows XP Service Pack 2 ho?c Windows XP máy tính bảng Edition 2005
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Chương tr?nhPhiên b?nNhà bánB? x? l? ki?uweb siteC?p ho?c tri?u ch?ng
AOL Toolbar1.13.2AOL32-bit và 64-bit (NX)http://www.AOL.comthanh thông tin ch?n quy?n truy c?p vào các công c? ch?nh s?a h?p.
PhotoShop CS8Adobe64-bit (NX)http://www.Adobe.com/Products/Photoshop/Main.htmlChương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t, nhưng s? không B?t đ?u.
BlackICE3,6 crjH? th?ng an ninh Internet64-bit (NX)http://www.ISS.netKhi b?n s? d?ng chương tr?nh này, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i d?ng gây ra chương tr?nh đ? b? thu?c lá.
BootSkinT?t c?Stardock32-bit và 64-bit (NX)http://www.Stardock.comKhi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong chương tr?nh Cài đặt Windows XP SP2, m?t l?i d?ng x?y ra. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft sau: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;[ln]; 873159.
L?nh Antivirus4.9Authentium32-bit và 64-bit (NX)http://www.authentium.comChương tr?nh này không B?t đ?u.
Vi?t Britannica 2000 Deluxe1Encyclopedia Britannica32-bit và 64-bit (NX)http://www.Britannica.comJava v? không ho?t đ?ng sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này.
eTrust EZ Armor1Máy tính Associates64-bit (NX)http://www.ca.comEZ tư?ng l?a ph?n c?a chương tr?nh này t?o ra m?t l?i d?ng trong khi cài đ?t chuyên bi?t.
L?c lư?ng t? do1Ngh? thu?t đi?n t?32-bit và 64-bit (NX)http://www.EA.comKhi b?n ch?y chương tr?nh, m?t tin thư thoại xu?t hi?n mà đi?m b?n đ?n EA Web site sau: http://techsupport.ea.com.
Kaspersky Anti-Virus (ti?ng Đ?c)4.5 và 5.0Kaspersky Labs64-bit (NX)http://www.Kaspersky.comTh?i gian th?c quét không ho?t đ?ng trong phiên b?n 4.5 ho?c 5.0. web site c?a nhà cung c?p đ? c?p nh?t s?n ph?m có s?n mà đư?c thi?t k? đ? gi?i quy?t v?n đ? này.
Live Motion1Adobe32-bit và 64-bit (NX)http://www.Adobe.comChương tr?nh này hi?n th? các l?i r?ng ngăn ch?n ho?t đ?ng đi?n h?nh.
MapSend DirectRoute1Magellan32-bit và 64-bit (NX)http://www.magellangps.comKhi b?n ch?y chương tr?nh, m?t tin thư thoại xu?t hi?n mà đi?m b?n đ?n các web site sau đây: http://www.magellangps.com/en/support.
MPEGcraft DVDT?t c?Canopus32-bit và 64-bit (NX)0Khi b?n c? g?ng đ? lưu m?t t?p tin MPEG, b?n nh?n đư?c m?t l?i "Không th? đ? s?a", và không th? lưu t?p.
NBA S?NG 20001Ngh? thu?t đi?n t?32-bit và 64-bit (NX)http://www.EA.comChương tr?nh này không B?t đ?u trong h? th?ng nh?t đ?nh.
NOD32 cho Microsoft Windows2.000.11ESET64-bit (NX)http://www.eset.comKhi chương tr?nh này B?t đ?u trên m?t máy tính d?a trên AMD64, t?t c? các k?t n?i m?ng b? m?t. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, nâng c?p lên phiên b?n NOD32 2.12.2 ho?c cao hơn.
Norman Personal Firewall1.4Norman32-bit và 64-bit (NX)http://www.Norman.comTr? l? Norman cá nhân tư?ng l?a không kh?i đ?ng.
Norman Personal Firewall1.4Norman64-bit (NX)0Sau khi cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này và kh?i đ?ng l?i, máy tính đ? bàn không t?i m?t cách chính xác
Norton AntiVirus2003Symantec32-bit và 64-bit (NX)http://www.symantec.comKhi kh?i đ?ng h? th?ng, theo l?ch tr?nh công vi?c trong Norton AntiVirus 2003 không t? đ?ng quét.
Norton SystemWorks 2003 - GoBack Personal Edition2003Symantec64-bit (NX)http://www.symantec.comN?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này, b?n nh?n đư?c báo l?i "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" m?i khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.
Norton SystemWorks 2004 - GoBack322004Symantec64-bit (NX)http://www.symantec.comN?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này, b?n nh?n đư?c báo l?i "DRIVER_OR_IRQ_NOT_EQUAL" m?i khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.
OmniPage Pro11ScanSoft32-bit và 64-bit (NX)http://www.Nuance.comKhi b?n lo?i b? chương tr?nh này, chương tr?nh g? cài đ?t chuyên bi?t không hoàn thành.
Outpost Firewall2.1Agnitum32-bit và 64-bit (NX)http://www.Agnitum.comKhi b?n ch?y chương tr?nh này, b?n có th? nh?n đư?c m?t l?i d?ng và ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
PaperPort Deluxe8ScanSoft32-bit và 64-bit (NX)http://www.Nuance.comcài đ?t chuyên bi?t ho?c g? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh không hoàn thành.
Đ?nh cao Studio9Đ?nh cao h? th?ng64-bit (NX)http://www.pinnaclesys.comN?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này, b?n nh?n đư?c m?t l?i "Data Execution Prevention" b?t c? khi nào m?t t?p tin MPEG đư?c truy c?p.
H?p l? ClearCase2003IBM32-bit và 64-bit (NX)http://www.IBM.comKhi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trong chương tr?nh Cài đặt Windows XP SP2, m?t l?i d?ng x?y ra.
Roboword Pro (ti?ng Nh?t)6TechnoCraft32-bit và 64-bit (NX)http://www.technocraft.co.jp/English/pagehelp.htmlKhi b?n s? d?ng các mô tơ tìm kiếm Station, chương tr?nh này đóng c?a s?m.
Semagic1.3.9.6T?p chí s?ng32-bit và 64-bit (NX)http://www.livejournal.comChương tr?nh này ra kh?i sau khi b?n nh?p thông tin kí nh?p.
Ki?u XP2TGTSoft32-bit và 64-bit (NX)http://www.tgtsoft.comM?t phiên b?n C?p Nh?t c?a chương tr?nh này có th? đư?c t?m th?y trên TGTSoft web site.
Virtual PC2004Microsoft32-bitt?iKhi b?n ch?y m?t máy ?o Windows XP SP2 d?a trên, nó s? th?c hi?n ch?m so v?i m?t máy ?o trên Windows XP SP1.
VirusSecurity 2004 (ti?ng Nh?t)2004Sourcenext32-bit và 64-bit (NX)http://www.sourcenext.comTh?i gian th?c màn h?nh không kh?i đ?ng.
C?a s?-m?t chuyên nghi?p4.2GW Micro32-bit và 64-bit (NX)http://www.gwmicro.comNhi?u l?i x?y ra trong khi cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh. Truy c?p vào các web site GW Micro Web cho thông tin v? m?t phiên b?n nâng c?p c?a chương tr?nh.
WinRoute Pro4,25Kerio32-bit và 64-bit (NX)http://www.Kerio.comKhi b?n ch?y chương tr?nh này, m?t tin thư thoại xu?t hi?n mà đi?m b?n đ?n các web site sau đây: http://www.kerio.com.
WordPerfect Office11Corel32-bit và 64-bit (NX)http://www.Corel.comWordPerfect Office C?p Nh?t không th? c?p nh?t chương tr?nh. Ngư?i dùng có th? t?i WordPerfect Office 11 Service Pack 2 đ? s?a v?n đ? này. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p Corel Web site sau: http://www.corel.com/support.
ZoneAlarm3.7Khu Labs64-bit (NX)http://www.zonelabs.comN?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này, b?n nh?n đư?c m?t l?i "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" m?i khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.
ZoneAlarm4Khu Labs64-bit (NX)http://www.zonelabs.comN?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh này, b?n nh?n đư?c m?t l?i d?ng m?i khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.
ZoneAlarm4,5 xKhu Labs64-bit (NX)http://www.zonelabs.comChương tr?nh này không cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t nó, b?n nh?n đư?c m?t l?i d?ng "8e" m?i khi máy tính c?a b?n kh?i đ?ng.
ZoneAlarm5.0.590Khu Labs32-bit và 64-bit (NX)http://www.zonelabs.comKhi b?n c? g?ng lo?i b? ZoneAlarm, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i d?ng hay kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n trư?c khi k?t thúc chương tr?nh g? cài đ?t chuyên bi?t.

Tài li?u tham kh?o

Thông tin v? nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n, ghé thăm Web site sau:
http://support.Microsoft.com/GP/vendors/en-US
Microsoft cung c?p bên th? ba thông tin liên h? đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ch? đ? liên quan, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
842242 Tư?ng l?a c?a Windows có th? ngăn ch?n m?t s? chương tr?nh t? giao ti?p qua Internet sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Windows XP Service Pack 2
889743 Windows XP Service Pack 2 (ph?n 9): G? b? cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 2

Thu?c tính

ID c?a bài: 886264 - L?n xem xét sau cùng: 24 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 1.0
T? khóa: 
kbresolve kbinfo kbmt KB886264 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 886264

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com