Da?as k?rtulas ir atsp?jotas, un, m??inot izveidot vai iesp?jot k?rtulas programm? Outlook, tiek par?d?ts k??das zi?ojums

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 886616 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Simptomi

P?c jaunin??anas uz Microsoft Office Outlook 2003 (vai jaun?ku versiju) da?as k?rtulas, iesp?jams, b?s atsp?jotas, un t?s nevar?s atsp?jot. Citas k?rtulas darbosies pareizi. Ja m??in?t iesp?jot atsp?jot?s k?rtulas, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Vienu vai vair?kas k?rtulas nevar?ja aug?upiel?d?t Exchange server?, t?p?c t?s ir deaktiviz?tas. ?? probl?ma var rasties, jo da?i parametri nav atbalst?ti vai nepietiek vietas visu k?rtulu saglab??anai.

Iemesls

 • Microsoft Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 vai Exchange Server 2013 pastkastes

  ?? probl?ma rodas, ja pastkast? eso?o k?rtulu skaits p?rsniedz k?rtulu kvotu, kas iestat?ta j?su pastkastei. K?rtulu lieluma ierobe?ojums programm? Exchange Server 2007 (un jaun?k?s versij?s) p?c noklus?juma ir 64 KB vienai pastkastei. Kop?jo k?rtulu lieluma ierobe?ojumu ar? var piel?got l?dz 256 KB vienai pastkastei.

 • Exchange Server 2003 pastkastes

  ?? probl?ma rodas, ja j?su pastkast? eso?o k?rtulu lielums p?rsniedz 32 kilobaitus (KB). Kop?jais k?rtulu lieluma ierobe?ojums Exchange Server 2003 pastkast?s ir 32 KB. K?rtulu ierobe?ojumu programm?  2003 nevar main?t.
Programm? Outlook 2003 (un jaun?k? versij?) k?rtulu lielums galvenok?rt ir palielin?ts, lai atbalst?tu unikoda form?tu.

Profilakse

Exchange Server 2007 Exchange Server 2010 un Exchange Server 2013

Ja jums ir pastkaste programm? Exchange Server 2007 vai jaun?k? versij?, varat l?gt Exchange administratoram palielin?t k?rtulu kvotu j?su pastkastei.

Piem?r? t?l?k ir nor?d?ta komanda, kas k?rtulu kvotas maksim?lo v?rt?bu iestata uz 256 KB.

Set-Mailbox john@contoso.com -RulesQuota:256kb
Piem?r? t?l?k ir nor?d?ta komanda, kas ?auj skat?t pa?reiz?jo pastkastes k?rtulu kvotu.

Get-Mailbox john@contoso.com |FL displayname, rulesquota

Ja j?su Exchange administrators nevar palielin?t j?su pastkastes k?rtulu kvotu, m??iniet k?du no t?l?k min?taj?m metod?m, kas attiecas uz vis?m Exchange versij?m.

Visas Exchange versijas

Lai nov?rstu ?o k??du un atjaunotu j?su k?rtulas, izmantojiet vienu vai vair?kas no t?l?k min?taj?m metod?m eso?o k?rtulu izm?ra samazin??anai

1. metode

Sa?siniet k?rtulu nosaukumu. Lai p?rd?v?tu k?rtulu programm? Outlook, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Programm? Outlook 2013 un Outlook 2010
 1. Ciln? Fails noklik??iniet uz Inform?cija.
 2. P?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t k?rtulas un br?din?jumus.
 3. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties p?rd?v?t.
 4. Noklik??iniet uz Main?t k?rtulas un p?c tam noklik??iniet uz P?rd?v?t k?rtulu.
 5. Ierakstiet jaunu, ?s?ku k?rtulas nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 6. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.
Programm? Outlook 2007 un Outlook 2003
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz K?rtulas un br?din?jumi.
 2. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties p?rd?v?t.
 3. Sarakst? Main?t k?rtulu noklik??iniet uz P?rd?v?t k?rtulu.
 4. Ierakstiet jaunu, ?s?ku k?rtulas nosaukumu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.

2. metode

Dz?siet visas vec?s k?rtulas. Lai dz?stu k?rtulu programm? Outlook, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Programm? Outlook 2013 un Outlook 2010
 1. Ciln? Fails noklik??iniet uz Inform?cija.
 2. P?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t k?rtulas un br?din?jumus.
 3. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties p?rd?v?t.
 4. Noklik??iniet uz pogas Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu dz??anu.
 5. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.
Programm? Outlook 2007 un Outlook 2003
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz K?rtulas un br?din?jumi.
 2. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties dz?st.
 3. Noklik??iniet uz Dz?st un p?c tam noklik??iniet uz J?, lai apstiprin?tu dz??anu.
 4. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.

3. metode

Apvienot l?dz?gas k?rtulas, lai samazin?tu kop?jo k?rtulu izm?ru. Ja iesp?jams, apvienojiet l?dz?gas k?rtulas, lai samazin?tu kop?jo k?rtulu izm?ru. P?c l?dz?go k?rtulu apvieno?anas dz?siet t?s k?rtulas, kas jums vairs nav nepiecie?amas. Lai redi??tu eso?u k?rtulu programm? Outlook, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Programm? Outlook 2013 un Outlook 2010
 1. Ciln? Fails noklik??iniet uz Inform?cija.
 2. P?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t k?rtulas un br?din?jumus.
 3. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties p?rd?v?t.
 4. Noklik??iniet uz Main?t k?rtulu un p?c tam noklik??iniet uz Redi??t k?rtulas iestat?jumus.
 5. Atbilsto?i modific?jiet k?rtulu.
 6. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.
Programm? Outlook 2007 un Outlook 2003

 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz K?rtulas un br?din?jumi.
 2. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties redi??t.
 3. Sarakst? Main?t k?rtulu noklik??iniet uz Redi??t k?rtulas iestat?jumus.

  Atbilsto?i modific?jiet k?rtulu.
 4. Kad tas ir paveikts, noklik??iniet uz Pabeigt un p?c tam noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.

  Piez?me Ja ?? ir klienta k?rtula, divas reizes noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.

4. metode

P?rvietojiet personisk?s mapes (.pst) failu uz atra?an?s vietu, kurai ir ?s?kais ce?a nosaukums. Ja jums ir k?rtula, kas p?rvieto e-pasta zi?ojumus .pst fail?, p?rvietojiet .pst failu uz atra?an?s vietu, kurai ir ?s?kais iesp?jamais ce?a nosaukums. Piem?ram, p?rvietojiet .pst failu uz atra?an?s vietu C:\faila_nosaukums.pst. Lai p?rvietotu .pst failu programm? Outlook, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
 1. Navig?cijas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Personisk?s mapes vai uz t?s mapes nosaukuma, kas tiek att?lota j?su .pst failam, un p?c tam noklik??iniet uz mapes_nosaukums rekviz?ti.

  Piez?me ?? mape navig?cijas r?t? ciln? Pasts vienm?r b?s augst?k? l?me?a mape.
 2. Ciln? Visp?r?gi noklik??iniet uz Papildu.
 3. Tekstlodzi?? Faila nosaukums izveidojiet piez?mi ar pilno .pst faila ce?u un faila nosaukumu.
 4. Divreiz noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u mapes_nosaukums rekviz?ti.
 5. Aizveriet programmu Outlook.
 6. Izmantojiet Microsoft Windows Explorer, lai p?rvietotu .pst failu uz jauno atra?an?s vietu.

  Piez?me P?c noklus?juma .pst faila atra?an?s vieta ir mape disks:\Dokumenti un iestat?jumi\lietot?ja_v?rds\Lok?lie iestat?jumi\Lietojumprogrammu dati\Microsoft\Outlook. Noklus?juma atra?an?s vieta ir sl?pta mape. Lai atrastu ?o mapi, izmantojot programmu Windows Explorer, vispirms iesl?dziet sl?pto mapju r?d??anu. Lai to izdar?tu, r?kojieties, k? aprakst?ts t?l?k.
  1. Programmas Windows Explorer izv?ln? R?ki noklik??iniet uz Mapes opcijas.
  2. Noklik??iniet uz cilnes Skats.
  3. Lodzi?a Papildu iestat?jumi sada?? Sl?ptie faili un mapes noklik??iniet uz R?d?t sl?ptos failus un mapes.
  4. Ja v?laties skat?t visu failu nosaukumu papla?in?jumus, noklik??iniet sada?? Faili un mapes, lai no?emtu atlasi no izv?les r?ti?as Pasl?pt zin?mo failu tipu papla?in?jumus.

   ?emiet v?r?, ka sl?pt?s mapes ir pel?kotas, t?d?j?di nor?dot, ka t?s nav parastas mapes.
  5. Noklik??iniet uz Labi.
 7. Lai atv?rtu e-pasta vienumu sada?? Vad?bas panelis, izmantojiet k?du no t?l?k nor?d?taj?m metod?m.
  • Lai to paveiktu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows XP vai Windows Server 2003, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Vad?bas panelis, noklik??iniet uz Lietot?ju konti un p?c tam noklik??iniet uz Pasts.

   Piez?me Ja izmantojat klasisko skatu, noklik??iniet uz S?kt, noklik??iniet uz Vad?bas panelis un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pasts.
  • Lai to paveiktu dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Microsoft Windows 2000, noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi, noklik??iniet uz Vad?bas panelis un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Pasts.
 8. Noklik??iniet uz R?d?t profilus un p?c tam noklik??iniet uz profila, kur? ir j?su .pst fails.
 9. Noklik??iniet uz Rekviz?ti un p?c tam noklik??iniet uz Datu faili.
 10. Noklik??iniet uz .pst datu faila, kuru p?rvietoj?t, un p?c tam noklik??iniet uz Iestat?jumi.
 11. Kad sa?emat pazi?ojumu, ka iepriek??j? atra?an?s viet? datu failu nevar atrast, noklik??iniet uz Labi.
 12. Jaunaj? mapes atra?an?s viet? atrodiet .pst failu un noklik??iniet uz t?, un p?c tam noklik??iniet uz Atv?rt.
 13. Noklik??iniet uz Labi un p?c tam divreiz noklik??iniet uz Aizv?rt.
 14. Noklik??iniet uz Labi.
 15. Aizveriet sada?u Vad?bas panelis.
 16. Restart?jiet programmu Outlook.

5. metode

No?emiet atlasi no izv?les r?ti?as Tikai ?aj? dator?. Ja izmantojat k?rtulu, lai p?rvietotu e-pasta zi?ojumus .pst fail?, noklik??iniet, lai no?emtu atlasi no izv?les r?ti?as Tikai ?aj? dator?, iz?emot tad, ja piek??stat Exchange Server e-pastam no citu klientu datoriem. Lai to izdar?tu programm? Outlook, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Programm? Outlook 2013 un Outlook 2010
 1. Ciln? Fails noklik??iniet uz Inform?cija.
 2. P?c tam noklik??iniet uz P?rvald?t k?rtulas un br?din?jumus.
 3. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties p?rd?v?t.
 4. Noklik??iniet uz Main?t k?rtulu un p?c tam noklik??iniet uz Redi??t k?rtulas iestat?jumus.
 5. Noklik??iniet, lai no?emtu atlasi no izv?les r?ti?as Tikai ?aj? dator?, ja t? ir atz?m?ta.
 6. Pabeidziet darbu K?rtulu vedn?. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.
Programm? Outlook 2007 un Outlook 2003
 1. Izv?ln? R?ki noklik??iniet uz K?rtulas un br?din?jumi.
 2. Ciln? E-pasta k?rtulas noklik??iniet uz k?rtulas, kuru v?laties redi??t.
 3. Sarakst? Main?t k?rtulu noklik??iniet uz Redi??t k?rtulas iestat?jumus.
 4. Noklik??iniet, lai no?emtu atlasi no izv?les r?ti?as Tikai ?aj? dator?, ja t? ir atz?m?ta.
 5. Pabeidziet darbu K?rtulu vedn?.
 6. Noklik??iniet uz Labi, lai aizv?rtu dialoglodzi?u K?rtulas un br?din?jumi.

  Piez?me Ja izmantojat klientu k?rtulas, kas nor?da uz lok?lo resursu failiem, piem?ram, p?rvietojot vienumus uz mapi .pst fail?, un j?s izmantojat vair?kus datorus, lai piek??tu programmai Microsoft Outlook, var rasties k?rtulu konflikti. ?? iemesla d?? da?as klientu k?rtulas var tikt atsp?jotas.

Papildindorm?cija

Lai sa?emtu papildinform?ciju par 32 KB k?rtulu ierobe?ojumu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
147298 Maksim?lais k?rtulu skaits katr? map?
241325 K??das zi?ojums par vietas tr?kumu, veidojot vai import?jot k?rtulas

Rekviz?ti

Raksta ID: 886616 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2013. gada 29. novembris - P?rskat??ana: 4.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbtshoot kbprb KB886616

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com