Neka pravila su onemogu?ena, a dobijate poruku o gre?ci kada poku?ate da kreirate ili omogu?ite pravila u programu Outlook

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 886616 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Nakon nadogradnje na Microsoft Office Outlook 2003 ili noviju verziju, mo?da ?ete primetiti da su neka pravila onemogu?ena i ne mogu se omogu?iti. Druga pravila ispravno funkcioni?u. Ako poku?ate da omogu?ite pravila koja su onemogu?ena, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Neka pravila nije bilo mogu?e otpremiti na Exchange server i ona su deaktivirana. Do ovoga je mo?da do?lo zbog toga ?to neki parametri nisu podr?ani ili nema dovoljno prostora za skladi?tenje svih pravila.

Uzrok

 • Po?tanski sandu?i?i u sistemima Microsoft Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 ili Exchange Server 2013

  Do ovog pona?anja dolazi ako pravila koja su u po?tanskom sandu?i?u prema?uju kvotu za pravila uspostavljenu za po?tansko sandu?e. Ograni?enje za veli?inu pravila za po?tanske sandu?i?e u sistemu Exchange Server 2007 (i novijim verzijama) ima podrazumevanu veli?inu od 64 kB po po?tanskom sandu?etu. Ukupno ograni?enje za veli?inu pravila tako?e mo?e da se prilagodi do 256 kB po po?tanskom sandu?etu.

 • Po?tanski sandu?i?i u sistemu Exchange Server 2003

  Do ovog pona?anja dolazi ako pravila u po?tanskom sandu?etu prekora?uju veli?inu od 32 kilobajta (kB). Ukupno ograni?enje za veli?inu pravila za po?tanske sandu?i?e u sistemu Exchange Server 2003 je 32 kB. Ograni?enja za pravila za Exchange 2003 ne mogu da se menjaju.
U programima Outlook 2003 i novijim verzijama, veli?ina pravila je uglavnom pove?ana da bi se obezbedila podr?ka za Unikod format.

Zaobila?enje

Exchange Server 2007, Exchange Server 2010 i Exchange Server 2013

Ako je va?e po?tansko sandu?e u sistemu Exchange Server 2007 ili novijoj verziji, mo?ete da tra?ite od Exchange administratora da pove?a kvotu za pravila u po?tanskom sandu?etu. 

Slede?i primer komande pode?ava kvotu za pravila na maksimalnu vrednost od 256 kB.

Set-Mailbox john@contoso.com -RulesQuota:256kb
Slede?i primer komande omogu?ava da vidite kvotu za trenutna pravila za po?tansko sandu?e.

Get-Mailbox john@contoso.com |FL displayname, rulesquota

Ako va? Exchange administrator ne mo?e da pove?a kvotu za pravila za po?tansko sandu?e, poku?ajte sa nekim od slede?ih re?enja koja se odnose na sve verzije sistema Exchange.

Sve verzije sistema Exchange

Da biste re?ili ovaj problema tako da pravila budu sa?uvana, koristite jedan ili vi?e metoda za smanjivanje veli?ine postoje?ih pravila

1. metod

Preimenujte pravila tako da imaju kra?e ime. Da biste preimenovali pravilo u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obave?tenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da preimenujete.
 4. Izaberite Promeni pravila, a zatim Preimenuj pravilo.
 5. Otkucajte novo, kra?e ime za pravilo, a zatim kliknite na dugme U redu.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da preimenujete.
 3. Na listi Promena pravila izaberite stavku Preimenuj pravilo.
 4. Otkucajte novo, kra?e ime za pravilo, a zatim kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

2. metod

Izbri?ite stara pravila. Da biste izbrisali pravilo u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obave?tenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da preimenujete.
 4. Kliknite na dugme Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.
 5. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da izbri?ete.
 3. Kliknite na dugme Izbri?i, a zatim kliknite na dugme Da da biste potvrdili brisanje.
 4. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

3. metod

Kombinujte sli?na pravila da biste umanjili ukupnu veli?inu pravila. Ako je mogu?e, kombinujte sli?na pravila da biste umanjili ukupnu veli?inu pravila. Kada kombinujete sli?na pravila, izbri?ite pravila koja vam vi?e nisu potrebna. Da biste uredili postoje?e pravilo u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku ?Informacije?.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obave?tenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da preimenujete.
 4. Izaberite Promeni pravilo, a zatim izaberite Uredi postavke za pravilo.
 5. Izmenite pravilo na odgovaraju?i na?in.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da uredite.
 3. Na listi Promena pravila izaberite stavku Uredi postavke pravila.

  Izmenite pravilo na odgovaraju?i na?in.
 4. Kada zavr?ite, kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

  Napomena Ako je pravilo samo klijentsko, morate kliknuti dvaput na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

4. metod

Premestite datoteku li?nih fascikli (.pst) na lokaciju koja ima najkra?e ime putanje. Ako imate pravila koja preme?taju e-poruke u .pst datoteku, premestite .pst datoteku na lokaciju koja ima najkra?e ime putanje koje je mogu?e. Na primer, premestite .pst datoteku na lokaciju kao ?to je C:\ime_datoteke.pst. Da biste premestili .pst datoteku u programu Outlook, sledite ove korake:
 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Li?ne fascikle ili na ime fascikle za .pst datoteku, a zatim izaberite stavku Svojstva za ime_fascikle.

  Napomena Ova fascikla ?e uvek biti fascikla najvi?eg nivoa u oknu za navigaciju, u okviru Po?ta.
 2. Na kartici Op?ti podaci izaberite stavku Vi?e opcija.
 3. U okviru za tekst Ime datoteke zapi?ite kompletnu putanju i ime datoteke za .pst datoteku.
 4. Kliknite dvaput na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Svojstvaime_fascikle.
 5. Napustite Outlook.
 6. Koristite Microsoft Windows Explorer da biste premestili .pst datoteku na novu lokaciju.

  Napomena Po podrazumevanoj vrednosti, lokacija za .pst datoteku jeste fascikla disk jedinica:\Documents and Settings\korisni?ko_ime\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook. Podrazumevana lokacija je skrivena fascikla. Da biste koristili Windows Explorer kako biste prona?li ovu fasciklu, morate prvo uklju?iti prikaz skrivenih fascikli. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. U programu Windows Explorer, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije fascikle.
  2. Izaberite karticu Prikaz.
  3. U odeljku Vi?e opcija za postavke, u okviru Skrivene datoteke i fascikle izaberite stavku Prika?i skrivene datoteke i fascikle.
  4. Ako ?elite da vidite sve oznake tipa datoteke, u okviru Datoteke i fascikle opozovite izbor u polju za potvrdu Sakrij oznake tipa datoteke za poznate tipove datoteka.

   Obratite pa?nju na to da se skrivene fascikle prikazuju kao nedostupne da bi se pokazalo da nisu tipi?ne fascikle.
  5. Kliknite na dugme U redu.
 7. Koristite neki od slede?ih metoda da biste otvorili stavku po?te na kontrolnoj tabli:
  • Da biste to uradili na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Windows XP ili na sistemu Windows Server 2003, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, izaberite stavku Korisni?ki nalozi, a zatim izaberite stavku Po?ta.

   Napomena Ako koristite klasi?ni prikaz, kliknite na dugme Start, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na stavku Po?ta.
  • Da biste to uradili na ra?unaru zasnovanom na operativnom sistemu Microsoft Windows 2000, kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na stavku Po?ta.
 8. Kliknite na dugme Prika?i profile, a zatim kliknite na profil koji sadr?i .pst datoteku.
 9. Izaberite stavku Svojstva, a zatim izaberite stavku Datoteke sa podacima.
 10. Kliknite na .pst datoteku sa podacima koju ste premestili, a zatim izaberite stavku Postavke.
 11. Kada dobijete upit da datoteka sa podacima nije mogla biti prona?ena na staroj lokaciji, kliknite na dugme U redu.
 12. Prona?ite .pst datoteku na novoj lokaciji fascikle i kliknite na nju, a zatim kliknite na dugme Otvori.
 13. Kliknite na dugme U redu, a zatim kliknite dvaput na dugme Zatvori.
 14. Kliknite na dugme U redu.
 15. Napustite kontrolnu tablu.
 16. Ponovo pokrenite Outlook.

5. metod

Opozovite izbor u polju za potvrdu samo na ovoj ma?ini. Ako koristite pravilo za preme?tanje e-poruka u .pst datoteku, opozovite izbor u polju za potvrdu samo na ovoj ma?ini osim ukoliko Exchange Server e-po?ti ne pristupate sa razli?itih klijentskih ra?unara. Da biste to uradili u programu Outlook, sledite ove korake:

Za Outlook 2013 i Outlook 2010:
 1. Na kartici Datoteka izaberite stavku Informacije.
 2. Zatim izaberite Upravljanje pravilima i obave?tenjima.
 3. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da preimenujete.
 4. Izaberite Promeni pravilo, a zatim izaberite Uredi postavke za pravilo.
 5. Opozovite izbor u polju Samo na ovom ra?unaru ako je polje izabrano.
 6. Zavr?ite rad u ?arobnjaku za pravila. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.
Za Outlook 2007 i Outlook 2003:
 1. U meniju Alatke izaberite stavku Pravila i upozorenja.
 2. Na kartici Pravila za e-po?tu kliknite na pravilo koje ?elite da uredite.
 3. Na listi Promena pravila izaberite stavku Uredi postavke pravila.
 4. Ako je potvr?en, opozovite izbor u polju za potvrdu samo na ovoj ma?ini.
 5. Zavr?ite rad u ?arobnjaku za pravila.
 6. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Pravila i upozorenja.

  Napomena Ako koristite samo klijentska pravila koja ukazuju na lokalne datoteke resursa, na primer preme?tanje stavki u fasciklu u .pst datoteci, i koristite vi?e ra?unara za pristup programu Microsoft Outlook, mo?e do?i do neusagla?enosti pravila. Zbog toga neka samo klijentska pravila mogu biti onemogu?ena.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o ograni?enju od 32 kB za pravila kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
147298 Maksimalni broj pravila po fascikli
241325 Poruka o gre?ci o nedovoljno prostora prilikom kreiranja ili uvoza pravila
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 886616 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB886616

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com