M?t s? quy t?c b? vô hi?u hoá, và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? t?o ra ho?c kích ho?t các quy t?c trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 886616 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Sau khi b?n nâng c?p đ? Microsoft Office Outlook 2003 (ho?c m?i hơn), b?n có th? nh?n th?y r?ng m?t s? quy t?c c?a b?n b? vô hi?u hoá và không th? đư?c kích ho?t. Quy đ?nh khác làm vi?c m?t cách chính xác. N?u b?n c? g?ng đ? cho phép các quy t?c mà b? vô hi?u hoá, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
M?t ho?c nhi?u quy t?c có th? không đư?c t?i lên máy ch? Exchange và có đư?c ng?ng ho?t đ?ng. Đi?u này có th? là b?i v? m?t s? các tham s? không đư?c h? tr? ho?c không đ? không gian đ? lưu tr? t?t c? các quy t?c c?a b?n.

Nguyên nhân

 • H?p thư trên máy ch? Microsoft Exchange 2007, Exchange Server 2010 ho?c Exchange Server 2013

  Hành vi này x?y ra n?u các quy t?c trong h?p thư c?a b?n vư?t quá h?n ng?ch quy t?c thành l?p cho h?p thư c?a b?n. Gi?i h?n kích thư?c quy t?c cho các h?p thư trong Exchange Server 2007 (và sau đó) có kích thư?c m?c đ?nh 64 KB m?t h?p thư. T?t c? quy t?c gi?i h?n kích thư?c c?ng là tùy ch?nh gi?i h?n t?i đa 256 KB cho m?t h?p thư.

 • H?p thư trên máy ch? Exchange 2003

  Hành vi này x?y ra n?u các quy t?c trong h?p thư c?a b?n vư?t quá kích thư?c 32 kilobyte (KB). Gi?i h?n kích c? t?t c? các quy t?c c?a h?p thư trên Exchange Server 2003 là 32 KB. Gi?i h?n quy đ?nh cho Exchange 2003 không th? thay đ?i.
Trong Outlook 2003 (và sau đó), kích thư?c c?a các quy t?c đ? tăng lên ch? y?u là đ? cung c?p h? tr? cho các đ?nh d?ng Unicode.

Cách gi?i quy?t khác

Exchange Server 2007, Exchange Server 2010, và trao đ?i máy ch? 2013

N?u h?p thư c?a b?n là trên Exchange Server 2007 ho?c m?i hơn, b?n có th? yêu c?u ngư?i qu?n tr? Exchange đ? tăng dung lư?ng quy t?c cho h?p thư c?a b?n.

Ví d? l?nh sau đ?t dung lư?ng quy đ?nh t?i đa 256 KB.

Set-Mailbox john@contoso.com - RulesQuota: 256kb
Ví d? l?nh cho pheùp baïn xem dung lư?ng quy t?c hi?n t?i cho m?t h?p thư.

Get-Mailbox john@contoso.com |FL displayname, rulesquota

N?u ngư?i qu?n tr? Exchange không th? tăng h?n ng?ch quy t?c cho h?p thư c?a b?n, xin vui l?ng th? m?t trong các gi?i pháp sau đây áp d?ng cho t?t c? các phiên b?n c?a Exchange.

T?t c? các phiên b?n c?a Exchange

Đ? làm vi?c xung quanh hành vi này đ? quy t?c c?a b?n đư?c khôi ph?c, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đ? gi?m kích thư?c c?a quy t?c hi?n t?i c?a b?n

Phương pháp 1

Đ?i tên quy t?c c?a b?n đ? m?t tên ng?n hơn. Đ? đ?i tên m?t quy t?c trong Outlook, h?y làm theo các bư?c sau.

Đ?i v?i năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. Trên các T?p tin tab, b?m vào thông tin.
 2. Sau đó, nh?p vàoQu?n l? các quy t?c và c?nh báo.
 3. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n đ?i tên.
 4. B?m chu?t Thay đ?i quy t?c, và sau đó nh?p vào Đ?i tên quy t?c.
 5. Nh?p m?t tên m?i, ng?n hơn cho các quy t?c, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Quy t?c và c?nh báo.
 2. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n đ?i tên.
 3. Trong các Thay đ?i quy t?c danh sách, h?y nh?p vào Đ?i tên quy t?c.
 4. Nh?p m?t tên m?i, ng?n hơn cho các quy t?c, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.

Phương pháp 2

Xóa b?t k? quy t?c c?. Đ? xoá quy t?c trong Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:

Đ?i v?i năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. Trên các T?p tintab, b?m vào thông tin.
 2. Sau đó, nh?p vàoQu?n l? các quy t?c và c?nh báo.
 3. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n đ?i tên.
 4. B?m vào các Xóa nút ch?n m?t, và sau đó b?m vào xác nh?n Xoá.
 5. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Quy t?c và c?nh báo.
 2. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c mà b?n mu?n xóa.
 3. B?m chu?t Xóa, và sau đó nh?p vào xác nh?n Xoá.
 4. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.

Phương pháp 3

K?t h?p các quy t?c tương t? đ? gi?m kích thư?c t?ng th? c?a các quy t?c c?a b?n. N?u có th?, k?t h?p các quy t?c tương t? đ? gi?m kích thư?c t?ng th? c?a các quy t?c c?a b?n. Sau khi b?n đ? k?t h?p các quy t?c tương t?, xoá các quy t?c mà b?n không c?n b?t k? chi ti?t. Đ? ch?nh s?a quy t?c hi?n có trong Outlook, h?y làm theo các bư?c sau.

Đ?i v?i năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. Trên các T?p tintab, b?m vào thông tin.
 2. Sau đó, nh?p vàoQu?n l? các quy t?c và c?nh báo.
 3. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n đ?i tên.
 4. B?m chu?t Thay đ?i quy t?c, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a cài đ?t chuyên bi?t quy t?c.
 5. S?a đ?i các quy t?c là thích h?p.
 6. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:

 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Quy t?c và c?nh báo.
 2. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n ch?nh s?a.
 3. Trong các Thay đ?i quy t?c danh sách, h?y nh?p vào Ch?nh s?a cài đ?t chuyên bi?t quy t?c.

  S?a đ?i các quy t?c là thích h?p.
 4. Khi b?n hoàn t?t, b?m vào K?t thúc, và sau đó nh?p vào Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.

  Lưu ? N?u các quy t?c là m?t quy t?c ch? có khách hàng, b?n ph?i nh?p vào Ok hai l?n đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.

Phương pháp 4

Di chuy?n t?p m?c tin thư thoại cá nhân (.pst) đ?n m?t v? trí có tên đư?ng d?n ng?n nh?t. N?u b?n có quy t?c chuy?n thư e-mail đ?n m?t .pst t?p tin, di truy?n t?p PST c?a b?n vào m?t v? trí có tên đư?ng d?n ng?n nh?t có th?. Ví d?, di truy?n t?p PST c?a b?n đ?n m?t v? trí như C:\file_name.PST. Đ? di chuy?n c?a b?n t?p tin PST trong Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trong Ngăn dẫn hướng, B?m chu?t ph?i vào m?c tin thư thoại cá nhân ho?c tên m?c tin thư thoại xu?t hi?n cho t?p .pst, và sau đó nh?p vào Thu?c tính folder_name.

  Lưu ? C?p này s? luôn luôn là m?t m?c tin thư thoại c?p cao nh?t trong Ngăn dẫn hướng, trong Thư.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Nâng cao.
 3. Trong các t?p đ? đ?t tên tin h?p văn b?n, th?c hi?n m?t lưu ? c?a đư?ng d?n và t?p tin tên đ?y đ? c?a các .pst file.
 4. B?m chu?t Ok hai l?n đ? đóng các folder_name Thu?c tính hộp thoại.
 5. Thoát Outlook.
 6. S? d?ng Microsoft Window Explorer đ? di chuy?n các t?p tin PST c?a b?n đ?n v? trí m?i.

  Lưu ? theo m?c đ?nh, v? trí cho m?t t?p tin PST là các lái xe: \Documents và Settings\user_name\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook m?c tin thư thoại. vị trí mặc định là m?c tin thư thoại ?n. Đ? s? d?ng Window Explorer đ? xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại này, b?n ph?i đ?u tiên b?t hi?n th? m?c tin thư thoại ?n. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Trong Window Explorer, b?m vào Tuøy choïn thö muïc trên các Công c? tr?nh đơn.
  2. B?m vào các Xem tab.
  3. Trong các Thi?t đ?t chuyên sâu ph?n, b?m vào Hi?n th? t?p và c?p ?n theo T?p và c?p ?n.
  4. N?u b?n mu?n xem t?t c? các ph?n m? r?ng tên t?p, b?m đ? b? ch?n các ?n ph?n m? r?ng cho các loại tệp đ? bi?t hộp kiểm dư?i T?p và c?p.

   Lưu ? r?ng ?n m?c tin thư thoại xu?t hi?n m? đi đ? cho bi?t h? không có c?p đi?n h?nh.
  5. B?m chu?t Ok.
 7. S? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đ? m? m?c thư trong Pa Panel điều khiển:
  • Đ? làm đi?u này trên m?t máy tính d?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, b?m vào Tài kho?n ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào Thư.

   Lưu ? N?u b?n đang s? d?ng Classic view, nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp Thư.
  • Đ? làm đi?u này trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000, nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Panel điều khiển, và sau đó b?m đúp Thư.
 8. B?m chu?t Hi?n th? c?u h?nh, và sau đó nh?p vào ti?u s? có ch?a t?p .pst.
 9. B?m chu?t Thu?c tính, và sau đó nh?p vào T?p tin d? li?u.
 10. Nh?p vào .pst t?p tin d? li?u mà b?n di chuy?n, và sau đó nh?p vào cài đ?t chuyên bi?t.
 11. Khi b?n đư?c nh?c nh?p các t?p tin d? li?u có th? không đư?c t?m th?y t?i v? trí c?, h?y nh?p vào Ok.
 12. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m t?p .pst, v? trí m?c tin thư thoại m?i, và sau đó nh?p vào M?.
 13. B?m chu?t Ok, và sau đó nh?p vào Đóng hai l?n.
 14. B?m chu?t Ok.
 15. Thoát kh?i Panel điều khiển.
 16. Kh?i đ?ng l?i Outlook.

Phương pháp 5

R? ràng các trên máy tính này ch? hộp kiểm. N?u b?n s? d?ng m?t quy t?c đ? di chuy?n thư e-mail đ?n m?t t?p tin PST, b?m đ? b? ch?n các trên máy tính này ch? ki?m tra h?p tr? khi b?n đang truy c?p vào e-mail Exchange Server c?a b?n t? máy tính khách hàng khác nhau. Đ? làm đi?u này trong Outlook, h?y làm theo các bư?c sau:

Đ?i v?i năm 2013 Outlook và Outlook 2010:
 1. Trên các T?p tintab, b?m vào thông tin.
 2. Sau đó, nh?p vàoQu?n l? các quy t?c và c?nh báo.
 3. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n đ?i tên.
 4. B?m chu?t Thay đ?i quy t?c, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a cài đ?t chuyên bi?t quy t?c.
 5. Nh?n vào đây đ? r? ràng các Trên máy tính này ch? ki?m tra h?p n?u hộp kiểm đ? đư?c ch?n.
 6. Hoàn thành các Quy t?c hư?ng d?n. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.
Cho Outlook 2007 và Outlook 2003:
 1. Trên các Công c? tr?nh đơn, nh?p vào Quy t?c và c?nh báo.
 2. Trên các Quy t?c b?c e-mail tab, b?m vào quy t?c b?n mu?n ch?nh s?a.
 3. Trong các Thay đ?i quy t?c danh sách, h?y nh?p vào Ch?nh s?a cài đ?t chuyên bi?t quy t?c.
 4. N?u đư?c ch?n, b?m đ? b? ch?n các trên máy tính này ch? hộp kiểm.
 5. Hoàn t?t thu?t s? quy t?c.
 6. B?m chu?t Ok đ? đóng các Quy t?c và c?nh báo hộp thoại.

  Lưu ? N?u b?n s? d?ng quy t?c ch? có khách hàng tr? đ?n t?p tin đ?a phương tài nguyên, ví d?: di chuy?n các m?c vào m?t m?c tin thư thoại trong m?t t?p tin PST, và b?n s? d?ng nhi?u máy tính đ? truy c?p vào Microsoft Outlook, quy t?c xung đ?t có th? x?y ra. V? v?y, m?t s? quy t?c ch? có khách hàng có th? đư?c vô hi?u hóa.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? gi?i h?n 32 KB cho quy t?c, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
147298S? lư?ng t?i đa c?a các quy t?c cho m?i m?c tin thư thoại
241325 Ra kh?i space thông báo l?i khi t?o ho?c nh?p kh?u n?i quy

Thu?c tính

ID c?a bài: 886616 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbtshoot kbprb kbmt KB886616 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 886616

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com