Slik bruker du ASP.NET ValidatePath Module Scanner (VPModuleScanner.js)

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 887290 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Microsoft har gitt ut filen Microsoft ASP.NET ValidatePath Module Scanner (VPModuleScanner.js). Filen VPModuleScanner.js tester en datamaskin for å fastslå om ASP.NET ValidatePath Module er installert. VPModuleScanner.js rapporterer om noen av følgende betingelser er oppfylt:
 • ASP.NET ValidatatePath-modulen er installert på det skannede systemet.
 • ASP.NET ValidatatePath-modulen er ikke installert på det skannede systemet.
 • Installasjonsstatusen for ValidatePath-modulen kan ikke fastslås av en av følgende årsaker:
  • Microsoft Internet Information Services (IIS) er ikke installert på den skannede datamaskinen.
  • ASP.NET er ikke installert på den skannede datamaskinen.
  • Det oppstod en feil under skanning av datamaskinen.

Du kan bruke filen VPModuleScanner.js med filen VPMultimachineWrapper.js for å skanne mer enn én datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du ser etter kanoniseringsproblemer med ASP.NET, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
887289 HTTP-modul som søker etter kanoniseringsproblemer med ASP.NET
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner ut hvilken versjon av ASP.NET du har, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
318785 Fastslå om oppdateringspakkene er installert i .NET Framework (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

Nedlastingsinformasjon

Følgende fil kan lastes ned fra Microsoft Download Center:

Skjul dette bildetVis dette bildet
Last ned
Last ned VPModuleScanner-pakken nå.

Utgivelsesdato: 14.10.04

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Microsoft-støttefiler, klikker du dette artikkelnummeret for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
119591 Slik laster du ned Microsoft-støttefiler fra elektroniske tjenester
Microsoft søkte etter virus i denne filen. Microsoft brukte det nyeste antivirusprogrammet som var tilgjengelig den datoen filen ble gjort tilgjengelig. Filen er lagret på servere med forbedret sikkerhet, noe som bidrar til å forhindre at uvedkommende gjør endringer i filen.

Kjente begrensninger og problemer

 • Du må ha administrativ tilgang for å kjøre dette verktøyet eksternt eller lokalt.
 • Du kan ikke angi legitimasjon for å kjøre dette verktøyet. Du kan imidlertid bruke kommandoen kjør som til å starte en kommandolinjeøkt som har den riktige legitimasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon om kommandoen kjør som, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  294676 Slik aktiverer du kommandoen "kjør som" når du kjører programmer i Windows (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 • VPModuleScanner.js bruker proxyen Active Directory Service Interfaces (ADSI) til å koble til en ekstern metabase. Datamaskinen som kjører skriptet, må derfor ha delkomponenten Fellesfiler for IIS installert. Verktøyet vil ellers rapportere at IIS ikke er installert på klientdatamaskinen.
 • Dette verktøyet er avhengig av en registernøkkel for å fastslå om det indre skriptet ble tidsavbrutt. Du må derfor bare kjøre én forekomst av verktøyet på hver datamaskin.
 • Bare med IIS versjon 6.0 rapporterer datamaskinen statusen for ValidatePath-modulen selv om ASP.NET er deaktivert fra listen Webtjenesteutvidelse.
 • Skanneren rapporterer at ASP.NET ikke er aktiv hvis Microsoft .NET Framework installeres før IIS. I dette tilfellet har IIS ingen ASP.NET-tilordning, og ASP.NET-funksjonaliteten kan ikke brukes.

Teknologier som brukes

VPModuleScanner.js bruker følgende teknologier som kan være deaktivert eller begrenset i et bedrifts- eller datasentermiljø:
 • ADSI: VPModuleScanner.js bruker DCOM til å koble til IIS-metabasen.
 • SMB deles for å koble til og hente filer fra en ekstern, delt administratorressurs. Eksterne, delte administratorressurser må aktiveres.
 • COM-komponenten FileSystemObject (Scrrun.dll) må være registrert på datamaskinen som kjører skriptet. FSO-komponenten brukes til å åpne filen Machine.config på det eksterne filsystemet. Visse sikkerhetspolicyer anbefaler at denne komponenten deaktiveres på IIS-produksjonsservere. Hvis du vil ha mer informasjon om disse policyene, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:
  Sikre IIS 6.0
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_6_0.mspx

  Sikre IIS 5.0 og 5.1
  http://www.microsoft.com/smallbusiness/support/articles/sec_IIS_5_0_5_1.mspx

Bruke ASP.NET ValidatePath Module Scanner

VPModuleScanner.js skanner en datamaskin som du angir for ASP.NET ValidatePath-modulen. I virksomhetsmiljøer der flere datamaskiner må skannes, kan du bruke VPModuleScanner.js sammen med VPMultiMachineWrapper.js.

VPMultiMachineWrapper.js

Kommandolinjebrytere

 • /l angir en fil som inneholder en liste over datamaskiner som skal skannes. Datamaskinnavn kan være et NetBIOS-navn eller en IP-adresse. Det er én oppføring per linje.
 • /d domenenavn grense angir et Windows-domene som skal skannes, der domenenavn er navnet på domenet, og grense er grensen for oppføringer. Følgende eksempelkommando skanner de første 1 000 datamaskinene i domenet example.domain.com:
  VPMultiMachineWrapper.js /d example.domain.com 1000
  Obs!  Domeneskanningen søker bare etter datamaskinkontoer som er innenfor organisasjonsenheten CN=Computers (OU). Dette er den innebygde OUen der datamaskinkontoer lagres i Active Directory. Hvis datamaskinkontoer finnes i en egendefinert OU, for eksempel OU=Web_Servers, finner imidlertid ikke skriptet dem.
 • /t angir tidsavbruddet for det indre skriptet (VPModuleScanner.js). Visse kall i VPModuleScanner.js blir ikke tidsavbrutt. Dette gjorde det nødvendig å bygge VPModulescanner.js inn i VPMultimachineWrapper.js og introdusere et tidsavbrudd som en systemansvarlig kan bruke til å angi hvor lenge VPMultimachineWrapper.js skal vente på at VPModulescanner.js skal returnere. Følgende eksempel skanner datamaskinene som er oppført i filen Computers.txt. Det indre skriptet (VPModulescanner.js) blir tidsavbrutt etter 30 sekunder, og en tidsavbruddsoppføring legges til i loggfilen:
  VPMultiMachineWrapper.JS /t 30 /l computers.txt
 • /o angir plasseringen og navnet til loggfilen. Hvis denne bryteren ikke angis, logger verktøyet til VPModuleScanner.log i mappen der skriptet finnes. Navnet du angir, kan være et filnavn eller en fullstendig bane til der du vil plassere filen. Filen lagres i et kommadelt CSV-filformat, slik at du kan åpne den i Microsoft Excel eller med LOGPARSER. Hvis /o ikke angis, skrives utdataene (VPModulescanner.log og VPModulescanner_trace.txt) til den gjeldende mappen. Følgende eksempel skanner de første 100 datamaskinene i domenet example.com, og skriver loggen og sporingsutdataene til mappen som systemvariabelen %temp% peker på: PVMScanner.js /d example.com 100 /o %temp%\vpoutput.txt
 • /? viser Hjelp.

Hva VPMultiMachineWrapper.js gjør

VPMultiMachineWrapper.js samler en liste over datamaskiner fra en tekstfil eller gjennom en LDAP-spørring fra Active Directory. Når VPMultiMachineWrapper.js har den fullstendige listen over datamaskiner, starter den en løkke, og kaller VPModuleScanner.js for hver datamaskin.

Feilsøking

VPMultiMachineWrapper.js logger feilsøkingsmeldingene i filen VPMultiMachineWrapper_Trace.txt. Du kan bruke sporingsfilen hvis du må feilsøke VPMultiMachineWrapper.js.

VPModulesScanner.js logger feilsøkingsmeldingene i filen VPModulesScanner_Trace.txt. Du kan bruke sporingsfilen hvis du må feilsøke VPModulesScanner.js.

Hvordan VPModuleScanner.js startes

Følgende eksempel viser hvordan VPMultiMachineWrapper.js starter:
cscript //nologo //t:30 VPModuleScanner.js /o "c:\temp" Machine1
Følgende tabell forklarer bryterne som brukes:
Skjul denne tabellenVis denne tabellen
//t:30verdi for tidsavbrudd, i dette tilfellet 30 sekunder, støttet av skriptmotoren
/o ?c:\temp?angir utdatamappen som skal brukes
Machine1angir datamaskinen som skal skannes

VPModuleScanner.js

Kommandolinjebrytere

 • /install installerer forminskningen på den lokale datamaskinen
  Obs!  /install kan bare brukes lokalt. Hvis du bruker /install sammen med et datamaskinnavn, genereres det en feilmelding. VPModule.msi må ligge i den samme mappen som VPModuleScanner.js.
  VPModuleScanner.js bruker følgende kommandolinje for å installere VPModule.MSI:
  MSIexec /install script_path\VPModule.msi /qn
 • /O angir mappen for skanningsloggen. Hvis du ikke angir en mappe, skrives rapporten til VPMultiMachineWrapper.log.
 • <machinename> angir navnet på den eksterne datamaskinen som VPModuleScanner.js skal skanne. Denne bryteren kan ikke brukes med /install.
 • /? viser Hjelp.

Slik leser du loggfilene

Loggfilene bruker følgende format:
DATETIME,SERVERNAME,NETFX_VERSION_STRING,MACHINESTATUS,PATCHSTATUS
Følgende punkt beskriver elementene i dette formatet:
 • DATETIME angir datoen og klokkeslettet for når skanningsoppføringen ble generert.
 • SERVERNAME er NetBIOS-navnet eller IP-adressen for det skannede systemet.
 • NETFX_VERSION_STRING er .NET-kjøretidsversjonen som installeres på det skannede systemet. Denne oppføringen angis til Ukjent hvis datamaskinen ikke blir funnet.
 • MACHINESTATUS er datamaskinstatusen. Følgende strenger for datamaskinstatus er mulige:
  • IIS installed IIS og .NET Framework er installert, og ASP.NET er aktivert.
  • IIS not installed on client computer Skanningsdatamaskinen (klienten) kan ikke skanne fordi den ikke har komponenten Fellesfiler for IIS installert.
  • Error (errnumber: Feilbeskrivelse) Det ble rapportert en feil mens du prøvde å koble til IIS, eller under skanningen.
  • Config file not found Skriptet bestemmer den eksterne UNC-banen, men kan ikke koble til den delte administratorressursen for det eksterne systemet. Dette oppstår for eksempel hvis du deaktiverer servertjenesten på den eksterne datamaskinen, eller hvis de delte administratorressursene deaktiveres.
 • PATCHSTATUS angir om oppdateringen er installert. Følgende strenger for oppdateringsstatus er mulige:
  • Module not installed Datamaskinen har ikke ValidatePath httpModule installert.
  • Module installed Datamaskinen har ValidatePath httpModule installert.
  • Unknown status Kan ikke vise statusen for oppdateringen.
Følgende er eksempler på loggoppføringer:
 • 10-5-2004 12:00:05 PDT,SERVER1,Unknown, Unknown,Error(0x800A0046: Permission denied),Unknown status
  Brukeren som kjørte skriptet, har ikke administrative rettigheter på serveren.
 • 10-5-2004 12:00:06 PDT,SERVER2,v1.1.4322,IIS installed,Module installed
  VPmodule er installert på SERVER2.
 • 10-5-2004 12:00:07 PDT,SERVER3,v1.1.4322,IIS installed,Module not installed
  VPmodule er ikke installert på SERVER3.
Du kan bruke VPModuleScanner.js som et SMS-skript. Følgende returkoder brukes til å samsvare med SMS:
 • 20000 VPmodule er ikke installert på systemet.
 • 20001 Kan ikke finne Machine.config. IIS er ikke installert.
 • 0 VPmodule er installert.
 • <annet> Det oppstod en feil som ikke forklares av kodene ovenfor.
Følgende er feilmeldinger i loggfiler i MACHINESTATUS:
 • Error(0x800A01CE: The remote server machine does not exist or is unavailable) IIS er ikke installert på den skannede datamaskinen, eller den angitte datamaskinen svarer ikke.
 • Error(0x800A0046: Permission denied) Brukeren som utfører skanningen, har ikke administratorrettigheter på den skannede datamaskinen.
 • Error(0x80070424: ) Bare komponenten Fellesfiler for IIS er installert på den skannede datamaskinen.
 • Unknown,Error(0x80070422: ) IIS-administrasjonstjenesten er deaktivert.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om LOGPARSER, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
840671 Verktøyene i IIS 6.0 Resource Kit (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base: (Disse artiklene kan være på engelsk.)
887405 Slik bruker du Windows Installer og gruppepolicy til å distribuere VPModule.msi i et Active Directory-domene
887404 Slik bruker du Systems Management Server 2003 til å distribuere ValidatePath-modulen
887787 Du kan få feilmeldinger fra Reporting Services etter at du har installert ASP.NET ValidatePath-modulen

Egenskaper

Artikkel-ID: 887290 - Forrige gjennomgang: 3. desember 2007 - Gjennomgang: 2.4
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework Software Development Kit 1.0 Service Pack 2
Nøkkelord: 
kbsecurity atdownload KB887290

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com