Mô t? c?a Microsoft Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói: ngày 15 tháng 10 năm 2004

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 887570 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành ngày 15 tháng 10 2004 post-Service Pack 1 hotfix gói cho Microsoft Office 2003. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? gói hotfix:
 • Các v?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix
 • Thông tin v? vi?c b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix
 • Thông tin v? vi?c li?u hotfix gói đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Thông tin v? vi?c b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i ki?m nh?p s? d?ng m?t ho?c nhi?u các hotfixes trong gói
 • Hotfix gói ch?a các t?p tin

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office 2003 đư?c c? đ?nh trong Office 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói là ngày 15 tháng 10 năm 2004.

V?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a

Gói hotfix này s?a ch?a các v?n đ? sau đây:
 • 887571 Ki?m tra chính t? Office 2003 không chính xác nh?n d?ng ch? "Iqaluit" như là sai chính t?

THÔNG TIN THÊM

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 2.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây có đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix gói:
 • Phiên b?n t?i ưu hóa c?a hotfix này có m?t hotfix Office 2003 Service Pack 1 (SP1) post-Microsoft. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, b?n ph?i có Office 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2003 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  842532Mô t? c?a Office 2003 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Phiên b?n đ?y đ? t?p tin hotfix này c?ng là phiên b?n hành chính c?a hotfix này. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n này c?a các hotfix trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i Office 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Tuy nhiên, chúng tôi đ? th? nghi?m hotfix này r?ng r?i hơn trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i Office 2003 SP1 cài đ?t chuyên bi?t hơn chúng tôi có trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này vào m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 cài đ?t chuyên bi?t, m?t s? cu?c xung đ?t t?p tin có th? x?y ra. Chúng tôi h? tr? c?u h?nh này, nhưng chúng tôi không khuyên b?n nên c?u h?nh này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?ng b?t k? hotfix sau này.

ki?m nh?p thông tin

B?n không có đ? t?o ra ho?c s?a đ?i b?t k? khóa registry đ? kích ho?t b?t k? hotfix này gói ch?a.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? công c? ngày và th?i gian trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
  Date     Time  Version     Size    File name
  --------------------------------------------------------------------------
  15-Oct-2004 17:45 5.0.2919.6304  2,120,224 Office2003-kb887570-glb.exe

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
 
  Date     Time  Size    File name
  ---------------------------------------------
  15-Oct-2004 03:16  8,711,168 Msspellff.msp
  14-Oct-2004 22:28  4,962,816 Msspellop.msp

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.
 
  Date     Time  Size   File name
  -------------------------------------------
  07-Aug-2004 23:54  404,671 Mssp3en.lex
  07-Aug-2004 16:59  436,122 Mssp3ena.lex

Thêm ghi chú:

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng cho ph?n m?m này s?a ch?a sau khi nó đư?c phát hành, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? s?n ph?m Microsoft thông tin C?p Nh?t, công c? và ti?n ích

Thu?c tính

ID c?a bài: 887570 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kboffice2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup kboffice2003presp2fix kbmt KB887570 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:887570

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com