Raksta ID: 887742 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows XP 2. servisa pakotne (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 vai Microsoft Windows Server 2003 negaid?ti p?rtrauc. Turkl?t ??ds Stop k??das zi?ojums zil? ekr?n? tiek par?d?ts:
P?rtraukt 0x05 (INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT)
Piez?me Windows XP SP2 iez?mes un sast?vda?as ir iek?autas Windows XP Tablet PC Edition 2005.

IEMESLS

?? probl?ma rodas, jo kod??anas k??da fail? http. sys izraisa steka boj?jumu. ?? probl?ma rodas, ja izpild?s ??di nosac?jumi:
 • TDI filtra draiveri instal?ta j?su dator?. TDI filtra draiverus parasti instal? pretv?rusu vai ugunsm?ra programmas.
 • Instal?tie TDI filtra draiveri atgriezties STATUS_PENDING, lai TDI_SET_EVENT_HANDLER ievadizvades piepras?jumu, lai izsaukums tiktu apstr?d?ts k? sinhrona APC.
Kod??anas k??da fail? http. sys var izrais?t steka boj?jumu, kad TDI filtra draiveris pabeidz apstr?di TDI_SET_EVENT_HANDLER ievadizvades piepras?jumu asinhroni uz citu pavedienu. S?kotn?j? Pavediena steks ir p?rrakst?ti, ievadizvades piepras?jumu apstr?d?t. Tas izraisa p?rtrauk?anas k??das zi?ojums.

Piez?me ?? probl?ma nerodas ar s?kotn?jo atmaks? versiju Windows XP vai Windows XP Service Pack 1 (SP1).

RISIN?JUMS

Windows XP

Lai atrisin?tu ?o probl?mu Windows XP SP2, lejupiel?d?t un instal?t Windows XP atjaunin?jumu 887742.

Uz ?o failu var lejupiel?d?t no Microsoft lejupiel?des Centrs:
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet 887742 oper?t?jsist?mai Windows XP pakotni tagad.
Release Date: Novembris 2004

Pla??ku inform?ciju par to, k? lejupiel?d?t Microsoft atbalsta failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
119591 K? ieg?t Microsoft atbalsta failus no tie?saistes pakalpojumiem
Microsoft ir sken?jusi ?o failu, v?rusu. Microsoft izmantoja visjaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, kas bija pieejama faila gr?mato?anas datums. Fails ir saglab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, kas pal?dz nov?rst neautoriz?tas izmai?as fail?.

Windows Server 2003

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, sist?m? Windows Server 2003, ieg?stiet Windows Server 2003 1. servisa pakotne (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
889100Sist?mai Windows Server 2003 jaun?k?s servisa pakotnes ieg??ana

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti sada?? "Attiecas uz".

Windows XP

?? probl?ma tika atrisin?ta atjaunin?jumu 887742 oper?t?jsist?mai Windows XP.

PAPILDINDORM?CIJA

Inform?ciju par failu

?? atjaunin?juma versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki faila atrib?ti) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti atbilsto?i koordin?tajam pasaules laikam (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a vienuma datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size   File name Platform
  ---------------------------------------------------------------
  08-Oct-2004 15:18 5.1.2600.2525 262,400 Http.sys  x86

Rekviz?ti

Raksta ID: 887742 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 13. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver atdownload kbtshoot kbprb kbmt KB887742 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 887742

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com