Windows XP, Windows Server 2003 ir Windows 2000 sistemoms skirta Universal Audio Architecture (UAA) auk?to garso lygmens tvarkykl?s 1.0a versija

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 888111 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
?is straipsnis skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nesate pakankamai patyr? naudotis i?pl?stin?s trik?i? diagnostikos patarimais, papra?ykite pagalbos arba kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?. Informacijos, kaip tai padaryti, rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

I?leista Universal Audio Architecture (UAA) auk?to garso lygmens tvarkykl?s 1.0a versija, skirta Microsoft Windows. ?i versija palaiko auk?to garso lygmens tvarkykl?s ir modemo realizavimus, kurie Microsoft yra ?inomi nuo 2004 m. rugpj??io 1d. Tai antroji tvarkykl?s versija.

Universal Audio Architecture (UAA) auk?to garso lygmens tvarkykl?s 1a versija neveikia su tomis garso lygmens tvarkykl?mis, kurias Microsoft paskelb? po 2004 m. rugpj??io 1 d.

Prie? ?diegdami 1.0a versij?, turite pa?alinti UAA auk?to garso lygmens tvarkykl?s 1.0 versij?. Jei norite gauti papildomos informacijos apie UAA auk?to garso lygmens tvarkykl?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?ti Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
835221 Windows XP, Windows Server 2003 ir Windows 2000 sistemoms skirta Universal Audio Architecture (UAA) auk?to garso lygmens tvarkykl?

Daugiau informacijos

Naujinimo informacija

I? ?Microsoft? galite gauti pagalbin? funkcij?, modifikuojan?i? numatyt?j? ?io produkto veikim?. Ta?iau ?i funkcija yra skirta tik ?iame straipsnyje apra?ytam veikimui keisti. ?i? funkcij? taikykite tik sistemoms, kurioms jos tikrai reikia. ?i funkcija gali b?ti papildomai bandoma. Tod?l jei ?ios funkcijos tr?kumas sistemai didel?s ?takos nedaro, rekomenduojame palaukti kito programin?s ?rangos naujinimo su ?ia funkcija.

Jei ?i? funkcij? galima atsisi?sti, ?io ?ini? baz?s straipsnio vir?uje yra skyrius ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas?. Jei ?io skyriaus nematote, kreipkit?s ? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnyb?, kad gautum?te funkcij?.

Pastaba Jei kyla kit? problem? arba jei b?tina bet kokia trik?i? diagnostika, gali tekti sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?. Papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios n?ra susijusios su ?ia specifine funkcija, taikomos ?prastos palaikymo kainos. Nor?dami gauti vis? ?Microsoft? klient? aptarnavimo ir palaikymo tarnybos telefon? numeri? s?ra?? arba sukurti atskir? aptarnavimo u?klaus?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=lt&ws=support#tab0
Pastaba Formoje ?Galimas kar?t?j? patais? atsisiuntimas? parodomos kalbos, kuriomis gali b?ti pateikiama ?i funkcija. Jei nematote savo kalbos, ?i funkcija j?s? kalba neteikiama.

B?tinos s?lygos

Tvarkykl? skirta dirbti su ?iomis operacin?mis sistemomis:
 • Pradin? Microsoft Windows Server 2003 versija

  Pastaba: ?i tvarkykl? neveikia su Windows Server 2003 1 pakeitim? paketu ar naujesne paketo versija.
 • Microsoft Windows XP 1 pakeitim? paketas (SP1) arba 2 pakeitim? paketas (SP2)
 • Microsoft Windows 2000 4 pakeitim? paketas (SP4)

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim?, gali prireikti i? naujo paleisti kompiuter?, jei operacin?s sistemos komponentai, kuriuo atnaujinote, yra naudojami diegiant naujinim?.

Rinkmenos informacija

?io naujinimo versija angl? kalba turi rinkmenos atributus (arba naujesnius rinkmenos atributus), kurie i?vardyti toliau esan?ioje lentel?je. ?i? rinkmen? datos ir laikai sura?yti pasauliniu koordinuotuoju laiku (CUT). Per?i?rint rinkmenos informacij?, ?is laikas pakei?iamas ? vietos laik?. Jei norite pamatyti skirtum? tarp CUT ir vietos laiko, naudokite aplanko Valdymo skydas elemento Data ir laikas skirtuk?Laiko juosta.
Windows Server 2003, originali leidimo versija
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140147,45608-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.2.3790.141146,43215-Mar-200420:44x86
Windows XP su 1 pakeitim? paketu (SP1)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Mssap.dll9.0.0.3140134,14408-Jan-200501:06x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows XP su 2 pakeitim? paketu (SP2)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.1.2600.1364136,96016-Mar-200418:58x86
Windows 2000 su 4 pakeitim? paketu (SP4)
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hdaprop.dll5.10.1.501325,08808-Jan-200501:07x86
Hdashcut.exe5.10.1.501361,95208-Jan-200501:07x86
Hdaudbus.sys5.10.1.5013138,75208-Jan-200501:07x86
Hdaudio.sys5.10.1.5013145,92008-Jan-200501:07x86
Hdaudres.dll5.10.1.50135,12008-Jan-200501:07x86
Portcls.sys5.0.2195.6906148,36815-Mar-200418:20x86
Sysaudio.sys5.0.2195.690646,03215-Mar-200419:19x86

Pastabos

UAA apib?dina lygmens tvarkykl?, palaikom? Microsoft Windows operacini? sistem? ir skirt? kompiuterio garsui reguliuoti.

Operacin? sistema palaikys tvarkykl?, jei garso ?renginys yra suderinamas su UAA. Tod?l aparat?ros tiek?jai neprivalo pateikti tvarkykl?s, skirtos vartotojo ?renginiui.

Auk?to lygmens garso ?renginys atitinka Intel auk?to garso lygmens specifikacij?. Auk?to garso lygmens ?renginiai jungiami prie PCI arba PCI Express magistral?s. Auk?to garso lygmens ?renginys gali b?ti vidin?je garso plok?t?je arba jis gali b?ti integruoto pagrindin?s plok?t?s lusto dalimi.

2004 m. pavasar? Intel Corporation i?leido pirm?j? aparat?r?, turin?i? suderinam? auk?to garso lygmens sistem?. ?iame straipsnyje apra?ytas naujinimas palaiko suderinam? Intel auk?to garso lygmens aparat?r?.

Anks?iau garso aparat?ros pramon?je buvo naudojamas AC?97 garso kodekas. UAA patobulintas produktas skirtas vartotojams, originaliosios ?rangos gamintojams ir aparat?ros gamintojams.

Patobulinimai vartotojams

 • Lengviau ?diegti periferinius garso ?renginius
 • Lengviau ?diegti garso tvarkykles
 • Sistema tampa stabilesn?
 • Geriau veikia
 • Garso ?renginys staiga nesugenda
 • Geriau apsaugomas turinys, kur? norite apsaugoti
 • Tiek?jai pateikia ma?iau tvarkykli?
 • Tvarkykles reikia re?iau atnaujinti
 • Garantuojamas pagrindinis garso palaikymas su UAA suderinamuose prietaisuose.

Patobulinimai, skirti originaliosios ?rangos ir aparat?ros gamintojams

 • Programin? ?ranga re?iau kuriama, i?bandoma ir palaikoma
 • Ma?iau d?mesio skiriama skambu?iams d?l produkto prie?i?ros ir produkto gr??inimo
 • Lengviau likviduoti susid?v?jusius produktus
?diegus, pa?alinus ir tada v?l ?diegus ?? naujinim?, jis daugiau neberodomas valdymo skydo elemente Prid?ti arba pa?alinti programas. Vadinasi, j?s nebegalite ?io naujinimo pa?alinti i? savo kompiuterio. Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus.

Svarbu ?iame skyriuje, b?do apra?e ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei registro duomenis pakeisite netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l ?iuos veiksmus atlikite atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet, jei kils problem?, gal?site atkurti registr?. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ? lauk? Atidaryti ?ra?ykite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP3\KB888111
 3. Meniu Redaguoti spustel?kite Naikinti.
 4. Spustel?kite Taip ir baikite dirbti su registro rengykle.
Tre?i?j? ?ali? produktus, apra?ytus ?iame straipsnyje, gamina Microsoft nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? neteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Nuorodos

Jei norite gauti daugiau informacijos apie standartin? terminologij?, vartojam? Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?je esant? straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos Microsoft programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as (angl? kalba)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 888111 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. spalio 31 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Rakta?od?iai: 
kbautohotfix kbresolve kbqfe kbhotfixserver kbsound kbinfo KB888111

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com