วิธีการปรับปรุงรอบระยะเวลาสำหรับการกำหนดโซนเวลาใน Windows SharePoint Services โดยการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml ด้วยตนเอง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888253 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการปรับปรุงรอบระยะเวลาการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาลสำหรับโซนเวลาที่กำหนด ใน Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 และ ใน Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 โดยการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml ด้วยตนเอง windows SharePoint Services ใช้แฟ้ม Timezone.xml เพื่อเก็บข้อมูลโซนเวลา แฟ้ม Timezone.xml ประกอบด้วยวันเริ่มต้นและเวลา สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล และ การเวลามาตรฐานสำหรับโซนเวลาที่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

แฟ้มคำจำกัดความของโซนเวลาในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณจะไม่ประกอบด้วยคำนิยามปัจจุบันสำหรับการเริ่มต้นและสิ้นสุดของเวลาสำหรับตำแหน่งที่ตั้งบางหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ถ้าจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสำหรับโซนเวลา และคุณไม่ใช้ซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Windows SharePoint Services ปรับปรุงการปรับปรุงแฟ้มข้อกำหนดโซนเวลา (Timezone.xml)
 • โปรแกรมปรับปรุง definition โซนเวลาที่สอดคล้องกันไม่พร้อมใช้งานสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ
นอกจากนี้คุณอาจมีการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml ในสถานการณ์เมื่อโซนเวลาที่คุณต้องการใช้สำหรับไซต์ของคุณ Windows SharePoint บริการเว็บ ไม่มีวันคงปรับบันทึกเวลาตามกาลและเวลา ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้ คุณได้กำหนดค่า Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ของคุณใช้การ(gmt + 02:00) เยรูซาเล็มโซนเวลา อย่างไรก็ตาม วันเริ่มต้น และเวลา และวันสิ้นสุด และเวลาสำหรับการปรับบันทึกเวลาในที่ตามกาลโซนเวลาอยู่แตกต่างกันแต่ละปี ไม่มีระบุแฟ้ม Timezone.xml วันเริ่มต้นและเวลา สำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล หรือเวลามาตรฐานสำหรับการ(gmt + 02:00) เยรูซาเล็มโซนเวลา ดังนั้น คุณจำเป็นต้องระบุวันเริ่มต้นและเวลา สำหรับเวลามาตรฐาน และ การปรับเวลาตามฤดูกาลในแฟ้ม Timezone.xml เมื่อคุณดำเนินการ เวลาที่ถูกปรับใน Windows SharePoint บริการเว็บไซต์ที่มีการกำหนดค่าให้ใช้เขตเวลานั้นเมื่อทำการปรับเวลาตามฤดูกาลเกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Timezone.xml จะเข้ากันได้กับระยะเวลาใหม่ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญเราขอแนะนำให้ คุณใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows SharePoint Services ล่าสุดในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับแฟ้ม Timezone.xml ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ถ้าคุณไม่สามารถใช้โปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Windows SharePoint Services

หลังจากที่คุณแก้ไขแฟ้ม Timezone.xml รวมวันและเวลา สำหรับเวลามาตรฐาน และ การปรับเวลาตามฤดูกาล คุณต้องเริ่มต้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ปรับเปลี่ยนแฟ้ม Timezone.xml รวมวันที่ถูกต้องและเวลา สำหรับเวลามาตรฐาน และ การปรับเวลาตามฤดูกาล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. เริ่มการทำงาน Notepad แล้ว เปิดแฟ้ม Timezone.xml

   แฟ้ม Timezone.xml จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

   windows SharePoint Services 3.0
   ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\12\Config เซิร์ฟเวอร์
   Microsoft Windows SharePoint Services 2.0
   ไดรฟ์: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Extensions\60\Config เซิร์ฟเวอร์
  2. เนื้อหาของแฟ้ม Timezone.xml ควรมีลักษณะตัวอย่างต่อไปนี้:
   <TimeZone ID="17" Name="(GMT+12:00) Auckland, Wellington" Hidden="FALSE">
   <Bias>-720</Bias>
   <StandardTime>
           <Bias>0</Bias>
           <Date>
             <Month>3</Month>
             <Day>3</Day>
             <Hour>2</Hour>
           </Date>
         </StandardTime>
         <DaylightTime>
           <Bias>-60</Bias>
           <Date>
             <Month>10</Month>
             <Day>1</Day>
             <Hour>2</Hour>
           </Date>
         </DaylightTime>
     </TimeZone>
   มีใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้สำหรับองค์ประกอบลูกของวันที่องค์ประกอบ กระบวนการวันที่องค์ประกอบที่ระบุเมื่อเริ่มต้นของเวลามาตรฐานและเมื่อปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่มต้น:
   • <month></month>nแทนnเดือน th เมื่อเวลามาตรฐานหรือการปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่ม ที่ใดnเป็นตัวเลข
   • <day></day>nแทนnสัปดาห์ th เดือนเมื่อเวลามาตรฐานหรือการปรับเวลาตามฤดูกาลเริ่ม โดยที่ n คือ จำนวนที่แสดงถึงวันที่เปลี่ยน ถ้ามีการเปลี่ยนวันที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์เป็น ค่า "% 1" บ่งชี้ว่า วันอาทิตย์แรกของเดือน ค่า "2" บ่งชี้วันอาทิตย์ที่สองของเดือน และอื่น ๆ ค่า "5" บ่งชี้วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน
   • <hour></hour>nชั่วโมงเมื่อเริ่มเวลามาตรฐานหรือ daylight เวลาการบันทึกต้น แทนที่nหมายเลขที่แสดงถึงเวลาได้
  3. ค้นหาในโซนเวลาที่คุณต้องการแก้ไข
  4. ในแฟ้ม Timezone.xml สร้างเป็น<history></history>แท็กสำหรับโซนเวลาสอบถาม และคัดลอก และวางที่มีอยู่โซนเวลาเนื้อหาลงในนั้น คุณต้องระบุปีและชื่อ:คุณลักษณะในการ<history></history>การติดแท็กที่ใดปีมีปีรอบระยะเวลานี้มีผลบังคับใช้ และชื่อ:เป็นเอง
  5. ปรับเปลี่ยน หรือแทรกนั้นStandardTimeองค์ประกอบเพื่อระบุวันที่ถูกต้องและเวลาสำหรับเวลามาตรฐาน และปรับเปลี่ยน หรือแทรกนั้นDaylightTimeองค์ประกอบที่ใช้เพื่อระบุวันที่ถูกต้องและเวลาสำหรับการปรับเวลาตามฤดูกาล

   สำหรับโซนเวลาปัจจุบัน เปลี่ยนฟิลด์ในเดือนและวันที่จาก<month>3</month> and <day>3</day>เมื่อต้องการ<month>4</month> and <day>1</day>. นอกจากนี้ เปลี่ยน<month>10</month>และ<day>1</day>เมื่อต้องการ<month>9</month>และ<day>5</day>.
  6. ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนเนื้อหาของแฟ้ม Timezone.xml สำหรับ "ปรบ ID 17" เนื้อหาต่อไปนี้:
   <TimeZone ID="17" Name="(GMT+12:00) Auckland, Wellington" Hidden="FALSE">
       <Bias>-720</Bias>
       <StandardTime>
         <Bias>0</Bias>
         <Date>
           <Month>4</Month>
           <Day>1</Day>
           <Hour>2</Hour>
         </Date>
       </StandardTime>
       <DaylightTime>
         <Bias>-60</Bias>
         <Date>
           <Month>9</Month>
           <Day>5</Day>
           <Hour>2</Hour>
         </Date>
       </DaylightTime>
       <History Year="2006" Name="nz2007">
         <Bias>-720</Bias>
         <StandardTime>
           <Bias>0</Bias>
           <Date>
             <Month>3</Month>
             <Day>3</Day>
             <Hour>2</Hour>
           </Date>
         </StandardTime>
         <DaylightTime>
           <Bias>-60</Bias>
           <Date>
             <Month>10</Month>
             <Day>1</Day>
             <Hour>2</Hour>
           </Date>
         </DaylightTime>
       </History> 
   </TimeZone>
  7. คลิกบันทึกในการแฟ้ม:เมนูการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
  8. ทำซ้ำขั้นตอนcผ่านgสำหรับทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบปรบรหัสค่า
  หมายเหตุ:If you install a Windows SharePoint Services software update that includes a version of the Timezone.xml file, your modified version of the Timezone.xml file will be overwritten by the Windows SharePoint Services software update. To prevent your version of the Timezone.xml file from being overwritten, we recommend that you back up the Timezone.xml file. By doing this, you can restore your modified version of the Timezone.xml file to the server.
 2. เริ่มต้น IIS เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:iisresetในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
สิ่งสำคัญIf you decide to use the stsadm.exe –o tzmove command after you manually modify the Timezone.xml file, make sure that you carefully follow the manual modification instructions that are described in the following article in the Microsoft Knowledge Base:
939809Description of the update that addresses the issue in Windows SharePoint Services 3.0 in which items that use the Date and Time fields are off by one hour

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about time zones in Windows SharePoint Services, see the "Regional and Language Settings" topic in the "Reference" section of theMicrosoft Windows SharePoint Services Administrator's Guide. การขอรับการMicrosoft Windows SharePoint Services Administrator's Guideแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230&displaylang=en
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการTimeZoneelement in the Timezone.xml file, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms459863.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการStandardTimeelement in the Timezone.xml file, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms414936.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการDaylightTimeelement in the Timezone.xml file, visit the following Microsoft Web site:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms425850.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888253 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Windows SharePoint Services
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbconfig kbmt KB888253 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888253

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com