วิธีการใช้ API ของกล่องโต้ตอบทั่วไปในฐานข้อมูลใน Access 2003 หรือ 2007 ในการเข้าถึง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 888695 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ API ของกล่องโต้ตอบทั่วไป ใน Microsoft Office Access 2003 หรือ ใน Microsoft Office Access 2007 เพื่อเปลี่ยนฟังก์ชันของกล่องโต้ตอบทั่วไปที่มีอยู่เฉพาะ ใน Edition นักพัฒนาของ 2000 Office Microsoft หรือใน Microsoft Office XP นักพัฒนา Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการแทนฟังก์ชันการทำงานของกล่องโต้ตอบทั่วไป

Microsoft Office Access 2003

 1. ในการเข้าถึง เปิดฐานข้อมูลตัวอย่างที่ชื่อ Northwind.mdb

  หมายเหตุ:ฐานข้อมูล Northwind.mdb 2003 ในการเข้าถึงโดยทั่วไปอยู่ในโฟลเดอร์ Office\OFFICE11\Samples Files\Microsoft C:\Program
 2. ภายใต้วัตถุในหน้าต่างฐานข้อมูล Northwind คลิกแบบฟอร์ม.
 3. ในการหน้าต่างฐานข้อมูลแถบเครื่องมือ คลิกใหม่.
 4. ในการฟอร์มใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกมุมมองออกแบบแล้ว คลิกตกลง.
 5. เพิ่มกล่องข้อความลงใน Form1 คลิกขวากล่องข้อความ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 6. คลิกการทั้งหมดแท็บ คลิกชื่อ:ประเภท:Text1แล้ว ปิดคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 7. คลิกขวาที่ตัวควบคุมป้ายชื่อที่เกี่ยวข้องกับText1กล่องข้อความ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการทั้งหมดแท็บ
 8. คลิกคำอธิบายเฉพาะประเภท:Text1แล้ว ปิดคุณสมบัติกล่องโต้ตอบ
 9. เพิ่มปุ่มคำสั่งform1คลิกขวาปุ่มคำสั่ง คลิกคุณสมบัติคลิกชื่อ:ประเภท:Command1คลิกคำอธิบายเฉพาะจากนั้น พิมพ์Command1.
 10. คลิกการเหตุการณ์แท็บ คลิก[กระบวนงานเหตุการณ์]ในการเมื่อคลิรายการ และจากนั้น คลิกปุ่มจุดไข่ปลาเพื่อเริ่มตัวแก้ไข Microsoft Visual Basic
 11. แก้ไขรหัสใน Command1_Click ขั้นตอนต่อไปนี้:
  Private Sub Command1_Click()
    Me!Text1 = LaunchCD(Me)
  End Sub
 12. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลแล้ว ใส่รหัสต่อไปนี้ลงใน Module1:
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
  "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  
  Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
  
  Function LaunchCD(strform As Form) As String
    Dim OpenFile As OPENFILENAME
    Dim lReturn As Long
    Dim sFilter As String
    OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
    OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd
    sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _
     "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)
    OpenFile.lpstrFilter = sFilter
    OpenFile.nFilterIndex = 1
    OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)
    OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
    OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
    OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
    OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"
    OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"
    OpenFile.flags = 0
    lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
      If lReturn = 0 Then
        MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _ 
         "Select a file using the Common Dialog DLL"
       Else
        LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1)) 
       End If
  End Function
  
 13. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกการคอมไพล์ Northwindแล้ว ปิดตัวแก้ไข Visual Basic
 14. ในการมุมมองเมนู คลิกแบบฟอร์มมุมมอง.
 15. คลิกCommand1แล้ว คลิกแฟ้มในหน้าต่างที่เปิดอยู่

  เส้นทางของแฟ้มปรากฏขึ้นในการText1กล่องข้อความ

Microsoft Office Access 2007

 1. ในการเข้าถึง 2007 เปิดฐานข้อมูลตัวอย่างที่ชื่อ Northwind.accdb
 2. ในการสร้างแท็บ คลิกแบบฟอร์มในการแบบฟอร์มกลุ่ม
 3. ในการรูปแบบ:แท็บ คลิกที่ลูกศรลงที่ด้านล่างมุมมองแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ.
 4. เพิ่มกล่องข้อความลงใน Form1 คลิกขวากล่องข้อความ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการทั้งหมดแท็บ คลิกชื่อ:จากนั้น พิมพ์Text1.
 6. คลิกขวาที่ตัวควบคุมป้ายชื่อที่เกี่ยวข้องกับText1กล่องข้อความ คลิกคุณสมบัติแล้ว คลิกการทั้งหมดแท็บ
 7. คลิกคำอธิบายเฉพาะจากนั้น พิมพ์Text1.
 8. เพิ่มปุ่มคำสั่งform1คลิกขวาปุ่มคำสั่ง คลิกคุณสมบัติคลิกชื่อ:ประเภท:Command1คลิกคำอธิบายเฉพาะจากนั้น พิมพ์Command1.
 9. คลิกการเหตุการณ์แท็บ คลิก[กระบวนงานเหตุการณ์]ในการเมื่อคลิรายการ และจากนั้น คลิก(ปุ่มการจุดไข่ปลา...) เพื่อเริ่มตัวแก้ไข Microsoft Visual Basic
 10. แก้ไขรหัสในกระบวนการ Command1_Click ไปมีลักษณะอย่างรหัสต่อไปนี้
  Private Sub Command1_Click()
    Me!Text1 = LaunchCD(Me)
  End Sub
 11. ในการแทรกเมนู คลิกโมดูลแล้ว ใส่รหัสที่มีลักษณะอย่างรหัสต่อไปนี้ลงใน Module1
  Private Declare Function GetOpenFileName Lib "comdlg32.dll" Alias _
  "GetOpenFileNameA" (pOpenfilename As OPENFILENAME) As Long
  
  Private Type OPENFILENAME
    lStructSize As Long
    hwndOwner As Long
    hInstance As Long
    lpstrFilter As String
    lpstrCustomFilter As String
    nMaxCustFilter As Long
    nFilterIndex As Long
    lpstrFile As String
    nMaxFile As Long
    lpstrFileTitle As String
    nMaxFileTitle As Long
    lpstrInitialDir As String
    lpstrTitle As String
    flags As Long
    nFileOffset As Integer
    nFileExtension As Integer
    lpstrDefExt As String
    lCustData As Long
    lpfnHook As Long
    lpTemplateName As String
  End Type
  
  Function LaunchCD(strform As Form) As String
    Dim OpenFile As OPENFILENAME
    Dim lReturn As Long
    Dim sFilter As String
    OpenFile.lStructSize = Len(OpenFile)
    OpenFile.hwndOwner = strform.hwnd
    sFilter = "All Files (*.*)" & Chr(0) & "*.*" & Chr(0) & _
     "JPEG Files (*.JPG)" & Chr(0) & "*.JPG" & Chr(0)
    OpenFile.lpstrFilter = sFilter
    OpenFile.nFilterIndex = 1
    OpenFile.lpstrFile = String(257, 0)
    OpenFile.nMaxFile = Len(OpenFile.lpstrFile) - 1
    OpenFile.lpstrFileTitle = OpenFile.lpstrFile
    OpenFile.nMaxFileTitle = OpenFile.nMaxFile
    OpenFile.lpstrInitialDir = "C:\"
    OpenFile.lpstrTitle = "Select a file using the Common Dialog DLL"
    OpenFile.flags = 0
    lReturn = GetOpenFileName(OpenFile)
      If lReturn = 0 Then
        MsgBox "A file was not selected!", vbInformation, _ 
         "Select a file using the Common Dialog DLL"
       Else
        LaunchCD = Trim(Left(OpenFile.lpstrFile, InStr(1, OpenFile.lpstrFile, vbNullChar) - 1)) 
       End If
  End Function
  
 12. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกการคอมไพล์ Northwindแล้ว ปิดตัวแก้ไข Visual Basic
 13. ในการรูปแบบ:แท็บ คลิกที่ลูกศรลงที่ด้านล่างมุมมองแล้ว คลิกมุมมองฟอร์ม.
 14. คลิกCommand1แล้ว คลิกแฟ้มในหน้าต่างที่เปิดอยู่

  เส้นทางของแฟ้มปรากฏขึ้นในการText1กล่อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 888695 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbsampledatabase kbprogramming kbautomation kbexpertiseinter kbhowto kbmt KB888695 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:888695

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com