B?n nh?n đư?c "L?i, m?t wkwinuni.dll t?p tin yêu c?u có th? không đư?c t?m th?y" l?i tin thư thoại n?u Microsoft Works đ? b? lo?i b? kh?i máy tính

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 888948 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:

2438651 How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n kh?i đ?ng máy tính c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i, m?t wkwinuni.dll yêu c?u t?p tin không th? đư?c t?m th?y.
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c m?t ho?c nhi?u c?a các thông báo l?i sau đây:
Công tr?nh MS gây ra m?t PageFault không h?p l? trong mô-đun Wkwinuni.dll.
MS Word đ? g?p ph?i m?t Errorand nhu c?u đ? đóng.
Wkssb gây ra m?t PageFault không h?p l? trong mô-đun Wkwinuni.dll.

Nguyên nhân

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Microsoft Works đ? b? lo?i b? kh?i máy tính, nhưng phím l?i tắt l?i nh?c c?a l?ch là v?n c?n trong kh?i đ?ng nhóm. V?n đ? này c?ng có th? x?y ra n?u ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Microsoft Works b? h?ng ho?c b? h?ng.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.
Lưu ? V? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? là khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u b?n chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Lo?i b? các phím l?i tắt l?i nh?c nh? l?ch

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n AllPrograms, đi?m đ? kh?i đ?ng, và sau đó B?m chu?t ph?i vàoMicrosoft công tr?nh l?ch nh?c nh?.
 2. Nh?p vào xóa.

Thay th? WkWinUni.dllfile

 1. Chèn các công tr?nh thi?t l?p đ?a compact vào ổ đĩa compact ho?c ổ đĩa DVD c?a b?n.
 2. M? m?t trong các m?c tin thư thoại sau đây trong Microsoft Windows Explorer:
  • Đ?i v?i Microsoft công tr?nh 8,0 và Microsoft Works Suite 2005:
   C:\Program Files\Microsoft Files\Common Shared\Works chia s?
  • Cho Microsoft công tr?nh 7.0 và Microsoft Works Suite 2004 và trư?c đó phiên b?n:
   C:\Program Files\MSWorks\Common\MSShared\WkShared
 3. Xóa các t?p tin WkWinUni.dll.
 4. M? m?c tin thư thoại sau trên đ?a compact công tr?nh:
  CD_Drive: \MSWorks\Common\MSShared\WkShared
 5. B?m chu?t ph?i vào t?p tin WkWinUni.dll , và thenclick đ?ng g?i.
 6. M? m?t trong các m?c tin thư thoại sau đây:
  • Đ?i v?i Microsoft công tr?nh 8,0 và Microsoft Works Suite 2005:
   C:\Program Files\Microsoft Files\Common Shared\Works chia s?
  • Cho Microsoft công tr?nh 7.0 và Microsoft Works Suite 2004 và trư?c đó phiên b?n:
   C:\Program Files\MSWorks\Common\MSShared\WkShared
 7. Trên các ch?nh s?atr?nh đơn, nh?p vào dán.

cài đ?t chuyên bi?t l?i tác ph?m

 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 2. Xác đ?nh v? trí các phiên b?n c?a công tr?nh đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n, b?m vào andthen m?c nh?p trong danh sách chương tr?nh .
 3. B?m h?y b?, và sau đó làm theo các hư?ng d?n xu?t hi?n trên màn h?nh.
 4. B?t đ?u Microsoft Windows trong ch? đ? an toàn. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
  2. Phím F8. Trên m?t máy tính đư?c c?u h?nh đ? B?t đ?u nhi?u hệ điều hành, nh?n F8 khi tr?nh đơn kh?i đ?ng xu?t hi?n.
  3. S? d?ng các phím m?i tên đ? ch?n m?t tùy ch?n ch? đ? Safe Mode, và sau đó nh?n ENTER.
 5. cài đ?t chuyên bi?t đ?ng g?i c?a tác ph?m t? các công tr?nh thi?t l?p đ?a compact.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 888948 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Works 6.0
 • Microsoft Works 7.0
 • Microsoft Works Suite 2002
 • Microsoft Works Suite 2003
 • Microsoft Works Suite 2004
 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2006
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbmsicuu2 kbtshoot kbprb kbmt KB888948 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 888948

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com