Dobijate poruku o gre?ci ?Proces ne mo?e da pristupi datoteci jer je koristi drugi proces? kada poku?ate da pokrenete Web lokaciju u Internet Information Services MMC pro?irenju konzole

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 890015 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o menjanju registratora. Pre nego ?to izmenite registrator, obavezno napravite rezervnu kopiju i uverite se da razumete kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za informacije o tome kako da napravite rezervnu kopiju, vratite u prethodno stanje i uredite registrator kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Kada kliknete desnim tasterom mi?a na Web lokaciju u Microsoft Internet Information Services (IIS) Microsoft Management Console (MMC) pro?irenju konzole, a zatim kliknete na dugme Pokreni, Web lokacija se ne pokre?e i dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Proces ne mo?e da pristupi datoteci zato ?to je koristi drugi proces.
Do ovog problema dolazi na ra?unaru na kojem je pokrenut Microsoft IIS 6.0. Do ovog problema tako?e dolazi na ra?unaru na kojem je pokrenut Microsoft IIS 7.0 i operativni sistem Windows Vista.

Pored toga, slede?a dva doga?aja mogu biti zavedena u evidenciji sistemskih doga?aja na ra?unaru sa sistemom Microsoft Windows Server 2003 na kojem je pokrenut IIS:

Izvor doga?aja: W3SVC
ID doga?aja: 1004
Opis: Nije mogu?e registrovati prefiks URL adrese ?http://*:80/? za lokaciju ?1?. Lokacija je deaktivirana. Polje sa podacima sadr?i broj gre?ke.

Izvor doga?aja: HTTP
ID doga?aja: 15005
Opis: Nije mogu?e povezati se sa osnovnim prenosom za IP adresu:80. Lista IP adresa samo za slu?anje mo?e sadr?ati referencu za interfejs koji mo?da ne postoji na ovoj ma?ini. Polje sa podacima sadr?i broj gre?ke.

Napomena IP adresa je IP adresa ra?unara na kojem je pokrenut IIS.

UZROK

Do ovog problema obi?no dolazi kada su ispunjeni neki od slede?ih uslova:
 • Drugi proces koristi port 80 ili port 443 na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS. Po podrazumevanoj vrednosti, IIS koristi port 80 kao podrazumevani TCP port i port 443 za Secure Sockets Layer (SSL).
 • Potklju? registratora
  ListenOnlyList
  nije ispravno konfigurisan na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS.

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, morate koristiti uslu?ni program Netstat.exe na komandnoj liniji da biste videli da li drugi proces koristi 80 ili port 443.

Ako se 80 ne koristi, morate ispitati potklju? registratora
ListenOnlyList
na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Upozorenje Ako nepravilno koristite alatku ?Ure?iva? registratora?, mo?ete izazvati ozbiljne probleme zbog kojih ?ete mo?da morati da ponovo instalirate operativni sistem. Microsoft ne mo?e da garantuje da ?ete mo?i da re?ite probleme koji nastaju usled nepravilnog kori??enja alatke ?Ure?iva? registratora?. ?Ure?iva? registratora? koristite na sopstvenu odgovornost.
 1. Prijavite se na ra?unar na kojem je pokrenut IIS koriste?i nalog koji ima administrativne dozvole.
 2. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu:
  netstat -ano
  Napomena Za vi?e informacija o uslu?nom programu Netstat.exe na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu:
  netstat /?
 4. Ako se portovi ne koriste, morate ispitati potklju? registratora
  ListenOnlyList
  na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. U alatki ?Ure?iva? registratora? prona?ite slede?i potklju? registratora:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters\ListenOnlyList
 5. Uverite se da potklju?
  ListenOnlyList
  sadr?i va?e?e IP adrese. Ako potklju?
  ListenOnlyList
  sadr?i IP adresu koja nije va?e?a, morate ukloniti IP adresu ili promeniti stavke potklju?a
  ListenOnlyList
  tako da odra?avaju va?e?u IP adresu.

  Napomena Po podrazumevanoj vrednosti, ako potklju?
  ListenOnlyList
  nije prisutan, koristi se IP adresa 0.0.0.0. Me?utim, ako potklju?
  ListenOnlyList
  postoji, a IP adresa 0.0.0.0 je navedena, ne bi trebalo da bude navedena nijedna druga IP adresa. Ako su navedene i druge IP adrese, druge IP adrese se moraju izbrisati.
 6. Pre nego ?to promenite potklju?
  ListenOnlyList
  , morate zaustaviti HTTP uslugu na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu, a zatim pritisnite taster ENTER:
   net stop http
   Pojavi?e se slede?a poruka:
   Slede?e usluge zavise od HTTP usluge
   Zaustavljanje HTTP usluge ?e zaustaviti i te usluge.

   World Wide Web Publishing Service
   HTTP SSL

   ?elite li da nastavite sa ovom operacijom? (D/N) [N]:
   Pritisnite taster D, a zatim pritisnite taster ENTER.

   Napomena U operativnom sistemu Vista lista usluga u ovoj poruci obuhvata i slede?e usluge:
   • UPnP Device Host
   • SSDP Discovery
   • ?tampanje na ?ekanju
   • Function Discovery Resource Publication
 7. Da biste u alatki ?Ure?iva? registratora? uklonili IP adresu koja nije va?e?a, kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost niske koja sadr?i IP adresu, a zatim izaberite stavku Izbri?i. Da biste izmenili vrednost IP adrese, kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost niske koja sadr?i IP adresu, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 8. U dijalogu Ure?ivanje niske, u polju Podaci o vrednosti otkucajte ispravnu IP adresu, a zatim kliknite na dugme U redu.
 9. Zatvorite alatku ?Ure?iva? registratora?.
 10. Sada morate ponovo pokrenuti HTTP uslugu na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
  2. Na komandnoj liniji otkucajte slede?u komandu:
   net start http
 11. Tako?e morate ponovo pokrenuti HTTP SSL uslugu, kao i uslugu World Wide Web Publishing Service na ra?unaru na kojem je pokrenut IIS. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Administrativne alatke, a zatim izaberite stavku Usluge.
  2. U MMC pro?irenju konzole ?Usluge? kliknite desnim tasterom mi?a na slede?e usluge, a zatim kliknite na dugme Pokreni:
   • World Wide Web Publishing Service
   • HTTP SSL
  3. Zatvorite MMC pro?irenje konzole ?Usluge?.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 890015 - Poslednji pregled: 29. decembar 2007. - Revizija: 3.1
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Klju?ne re?i: 
kbtshoot kbprb KB890015

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com