?Microsoft Windows? kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rankis padeda pa?alinti konkre?ias, pla?iai paplitusias kenk?ji?kas programas i? kompiuteri?, kuriuose veikia palaikomos ?Windows? versijos

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 890830 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Microsoft Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis padeda pa?alinti kenk?ji?kas programas i? kompiuteri?, kuriuose veikia Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008, arba Windows XP.

Microsoft i?leis nauj? Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio versij? kiekvien? m?nes?. Kai atsisiun?iate ?rank?, ?rankis veikia vien? kart?, nor?dami patikrinti, ar j?s? kompiuteris apkr?stas konkre?i? paplitusios kenk?ji?kos programin?s ?rangos (?skaitant "Blaster, Sasser ir Mydoom") ir padeda pa?alinti bet kuriuos aptinka.

?iame straipsnyje pateikiama informacija apie tai, kaip ?rankis skiriasi nuo antivirusinis produktas, kaip galite atsisi?sti ir vykdyti ?rank? ir kas atsitinka, kai ?rankis randa kenk?ji?k? program? savo kompiuteryje. Patyrusiems vartotojams skyriuje yra informacija IT administratoriai ir papildomos informacijos apie tai, kaip valdyti ir vykdyti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Remiantis Microsoft palaikymo trukm?s strategija, kad Windows kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo ?rank? (apie MSRT) bus daugiau si?lomi arba palaiko Windows 2000 sistemoms po 2010 m. liepos 13 d. ?i data sutampa su Windows 2000 i?pl?stinio palaikymo etapo pabaigos. Jei norite gauti daugiau informacijos apie palaikymo trukm?s strategija, eikite ? toliau "Microsoft" palaikymo trukm?s svetain?je.

Daugiau informacijos

Kaip Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis skiriasi nuo antivirusinis produktas

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis nepakei?ia antivirusinis produktas. Ji jau patekusias ? kompiuter? programas. Tod?l primygtinai rekomenduojame ?diegti ir naudoti naujausi? antivirusin? produkt?.

Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis skiriasi nuo anantivirus produkto kodo trimis b?dais:
 • ?rankis pa?alina kenk?ji?kas programas i? kompiuterio analready u?kr?stas. Antivirusiniai produktai u?blokuoti kenk?ji?kas programas fromrunning kompiuteryje. Rekomenduojama gerokai daugiau blokuoti malicioussoftware veikti kompiuteryje, nei ? afterinfection j? pa?alinti.
 • ?rankis pa?alina tik konkre?ius paplitusias malicioussoftware. Konkre?i? paplitusias kenk?ji?kas programas yra nedidelis vis? themalicious programin? ?rang?, kuri yra ?iandien.
 • ?rankis yra skirtas aptikti ir pa?alinti activemalicious programin?s ?rangos. Aktyvios kenk?ji?kos programos yra programin? ?ranga, kad iscurrently kompiuteryje. ?rankis negali pa?alinti nevykdom? kenk?ji?k? softwarethat. Ta?iau antivirusinis produktas gali atlikti thistask.
Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip apsaugoti savo kompiuter?, eikite ? toliau Microsoft saugos & saugos centras svetain?je.


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis d?mesys aptikti ir pa?alinti kenk?ji?kas programas, pvz., virusus, kirminus ir Trojos arklius tik. Ji negali pa?alinti ?nipin?jimo programas. Ta?iau galite naudoti Microsoft Security Essentials aptikti ir pa?alinti ?nipin?jimo program?.
spustel?kite ?ia Nor?dami atsisi?sti "Microsoft Security Essentials"
Jums nereikia i?jungti arba pa?alinti antivirusin? program?, diegiant Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?. Ta?iau, jei paplitusias kenk?ji?kas programas u?kr?t? kompiuter?, antivirusin? programa gali aptikti kenk?ji?k? program? ir gali neleisti ?alinimo ?rankiui jos pa?alinti, kai jos. Tokiu atveju galite naudoti antivirusin? program?, pa?alinti kenk?ji?k? programin? ?rang?.

D?l to, kad Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis n?ra virus? ar kirmin?, vienas ?alinimo ?rankis netur?t? paleisti antivirusin?s programos. Ta?iau, jei kenk?ji?ka programa u?kr?t? kompiuter? prie? ?diegiant naujausi? antivirusin? program?, antivirusin? programa gali neaptikti ?ios kenk?ji?kos programos tol, kol ?rankis nepabandys jos pa?alinti.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip atsisi?sti ir paleisti Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Galite atsisi?sti ir paleisti Microsoft kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis, jei j?s? kompiuteryje veikia Windows 7 "," Windows Vista "," Windows Server 2003 "arba" Windows XP.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Negalite atsisi?sti ir vykdyti ?rank?, jei naudojate MicrosoftWindows 98, Windows Millennium Edition arba Microsoft Windows NT4.

Lengviausias b?das atsisi?sti ir vykdyti ?rank? yra ?jungti onAutomatic naujinimus. ?jung? automatinius naujinimus u?tikrina, kad gausite thetool automati?kai kiekvien? m?nes?. Jei ?jung? automatinius naujinimus, j?s jau buvo gauti nauj? ?rankio versij? kas m?nes?. ?rankis veikia inquiet re?imu, i?skyrus atvejus, kai ji nustato u?kratas. Jei jums n?ra prane?imo apie aninfection, buvo nustatyta joki? kenk?ji?k? program?, reikia j?s? d?mesio.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Jei j?s? kompiuteryje veikia Windows XP 2 pakeitim? paket? (SP2), automatiniai naujinimai yra ?jungta pagal numatytuosius parametrus.

Ar esate tikri, ar ?jungti automatinius naujinimus? Atlikite ?iuos veiksmus ir nustatykite, ar ?jungtas automatini? naujinim?: ?jungti Windows automatin? naujinim?. ?jungti automatinius naujinimus, u? jus, pereikite prie toliau "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei j?s norite ?jungti automatinius naujinimus patys, pereikite prie toliau "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.

Pataisyti u? mane

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite sait? spr?sti ?i? problem? . Tada spustel?kite vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite ?io vedlio veiksmus.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?jungti automatinius atnaujinimusI?jungti automatinius naujinimus
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50362
Taisyti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50363


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. ?is vedlys gali b?ti pateikiamas tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Jei dirbate kitu kompiuteriu, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti "flash" atmintin?je arba CD diske, ir tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami ?jungti automatinius naujinimus savaranki?kai, atlikite veiksmus ?ioje lentel?je, j?s? kompiuteryje, kuriame veikia operacin? sistema:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Jei j?s? kompiuteryje veikiaAtlikite ?iuos veiksmus:
?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Startbutton
  , perkelkite pel?s ?ymikl? ant Visos programos, ir tada spustel?kite "Windows" naujinimas.
 2. Kairiojoje srityje spustel?kite Changesettings.
 3. Spustel?kite nor?dami pasirinkti updatesautomatically (rekomenduojama).
 4. Dalyje Rekomenduojami naujinimai, clickto Atsi?skite man rekomenduojamus naujinimus tokiu pat b?du, a? svarbi? naujinim? ?ym?s langel? ir tada spustel?kitegerai. Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar forconfirmation, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?. Pereikite prie 3 veiksmas.
Windows Vista
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Startbutton
  , perkelkite pel?s ?ymikl? ant Visos programos, ir tada spustel?kite "Windows" naujinimas.
 2. Kairiojoje srityje spustel?kite Changesettings.
 3. Spustel?kite nor?dami pasirinkti updatesautomatically (rekomenduojama).
 4. Dalyje Rekomenduojami naujinimai, clickto pa?ym?kite ?ym?s langel? ?traukti rekomenduojamus naujinimus atsisiun?iant, diegiant arba prane?ant man apie naujinimus ir spustel?kitegerai. Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar forconfirmation, ?veskite slapta?od? arba pateikite patvirtinim?. Pereikite prie 3 veiksmas.
Windows XP arba Windows Server 2003
 1. Spustel?kite prad?ti,Valdymoskydas ir spustel?kite efektyvumo andMaintenance.
 2. Spustel?kite sistema. SystemProperties langas.
 3. Automatiniai naujinimai, pa?ym?kite automati?kai (rekomenduojama) ?ym?s langel? isselected, ir spustel?kite gerai.

Vaizdo ?ra?as: Kaip ?jungti automatini? naujinim? sistemoje "Windows 7"


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video1
UUID =beba3f86-dff1-4b23-baaa-d94f400b2d1f
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets video2


Atsisi?sti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?. J?s mustaccept Microsoft programin?s ?rangos licencijos s?lygos. Licencijos s?lygos yra onlydisplayed pirm? kart?, kad galite pasiekti automatinius naujinimus.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2683283
Pastaba. Kai sutiksite su vienkartine licencijos s?lygomis, gali gauti ateityje kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio versijas ne?eidami ? kompiuter? kaip administratorius.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kai kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis aptinka kenk?ji?k? program?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis veikia tyliuoju re?imu. Aptikus kenk?ji?k? program? savo kompiuteryje, kai kit? kart?, kai ?einate ? kompiuter? kaip kompiuterio administratorius, rodomas debes?lis, kuriame bus informacini? prane?im? srityje, kad ?inote apie aptikim?.

Atlikti visi?k? ?valgym?

Jei ?rankis randa kenk?ji?k? program?, galite b?ti paraginti atlikti visi?k? ?valgym?. Rekomenduojame atlikti ?? ?valgym?. A visi?ko ?valgymo funkcija atlieka greit?j? ?valgym? ir kompiuterio, neatsi?velgiant ? tai, ar greitojo ?valgymo metu buvo aptikta kenk?ji?k? program? ?valgym?. ?is ?valgymas gali trukti kelias valandas, nes bus ?valgomi visi standieji ir kei?iamieji diskai. Ta?iau negali nuskaityti susieti tinklo diskai.

Pa?alinti kenk?ji?k? fail?.

Jei kenk?ji?kos programos pakeit? (u?kr?st?) yourcomputer failus, ?rankis paragins jus pa?alinti kenk?ji?kas programas i? thosefiles. Jei kenk?ji?kos programos pakeit? j?s? nar?ykl?s parametrus, j?s? homepagemay bus automati?kai pakeistas ? puslap?, kuriame nurodyta, kaip torestore ?iuos parametrus.

Galima valyti tam tikrus failus arba visus theinfected failus, ?rankis randa. Atminkite, kad prarasti duomenys yra possibleduring ?? proces?. Be to, ?inokite, kad ?rankis gali nepavykti atkurti somefiles pradin?s (iki u?kr?timo) b?senos.

Paleidus kompiuter?, kad b?t? visi?kai pa?alintos somemalicious programin? ?rang?, ar ji ?alinimo ?rankis mayrequest gali paraginti atlikti neautomatinius veiksmus ir completethe pa?alinti kenk?ji?kas programas. Nor?dami visi?kai pa?alinti, turite usean naujausi? antivirusin? produkt?.

Ataskaitos apie u?kr?tim? pateikimas Microsoft

Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis nusi?s pagrindin? informacij? Microsoft jei ?rankis aptinka kenk?ji?k? program? arba klaid?. ?i informacija bus naudojama viruso paplitimas. Su ?i ataskaita nesiun?iama jokia identifikuojama asmenin? informacija, susijusi su jumis ar su j?s? kompiuteriu.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip pa?alinti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis nenaudoja diegimo priemon?s. Paprastai, kai galite vykdyti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?, jis sukuria laikin?j? katalog? atsitiktiniu pavadinimu ?akniniame disko kompiuterio. ?iame kataloge yra keli failai, ir ji Mrtstub.exe failas. Daugeliu atvej?, ?is aplankas automati?kai panaikinamas po to, kai ?rankis baigia darb?, arba po to, kai kit? kart? paleisite kompiuter?. Ta?iau ?is aplankas visada automati?kai nepanaikinamas. Tokiu atveju galite neautomatiniu b?du panaikinti ?? aplank? ir tai nepakenks kompiuteryje.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kaip gauti palaikym?

Pad?ti apsaugoti kompiuter?, kuriame veikia Windows, nuo virus? ir kenk?ji?k? program?: Apsaugos nuo virus? sprendim? ir saugos centras
Saugos sprendimai IT profesionalams: TechNet saugos trik?i? ?alinimas ir palaikymas
Pagalba diegiant naujinimus: Microsoft Update palaikymas
Vietos palaikymas pagal j?s? ?alyje: Tarptautinis palaikymas.

Daugiau informacijos patyrusiems vartotojams

Spustel?kite ?ia, jei norite rodyti / sl?pti sprendim?
Microsoft DownloadCenter
Diegimas theMalicious programin?s ?rangos ?alinimo ?rank?, kad enterpriseenvironment
B?tini komponentai kenk?ji?kos programin?s ?rangos RemovalTool
Palaikymo forcommand eilut?s jungikliai
Usageand leidimo informacija
Ataskaitos komponentas
Galimi nuskaitymo rezultatai
Da?nai u?duodami klausimai apie kenk?ji?k? SoftwareRemoval ?rankis

?is skyrius skirtas patyrusiems kompiuterio vartotojams. Jei nesate pasiruo?? vykdyti i?pl?stin? trik?i? diagnostik?, galite papra?yti kieno nors pagalbos arba kreiptis ? palaikymo tarnyb?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip susisiekti su Microsoft palaikymo tarnyba, pereikite prie toliau "Microsoft" palaikymo svetain?je.

Microsoft Atsisiuntimo centras

Rankiniu b?du galite atsisi?sti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank? i? Microsoft Download Center. ?iuos failus galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntimo centro:

32 bit? x 86 pagrindo sistemoms:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
X 86 Downloadthe apie MSRT paket? dabar.


64 bit? x 64 pagrindo sistemoms:


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite x 64 apie MSRT paket? dabar.

I?leidimo data: rugpj??io 12, 2014

Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? palaikymo failus, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip ?sigyti ?Microsoft? palaikymo failus internetu
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo paskelbimo dien?. Failas laikomas padidintos saugos serveriuose, siekiant u?kirsti keli? neleistinam failo modifikavimui.

Visuotinis diegimas ?mon?je kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

Jei esate IT administratorius, kurie nori daugiau informacijos abouthow ?rankio diegim? ?mon?je, spustel?kite followingarticle numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
891716 Microsoft Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis ?mon?s diegimas
?iame straipsnyje pateikiama informacija aboutMicrosoft Systems Management Server (SMS) "," Microsoft programin?s ?rangos naujinimo Services(SUS) "ir" Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA).

B?tini komponentai kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

I?skyrus nurodytus atvejus, ?io skyriaus informacija galioja allthe b?d?, kad galite atsisi?sti ir vykdyti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?:
 • Microsoft Update
 • Windows naujinimas
 • Automatiniai naujinimai
 • "Microsoft" atsisiuntimo centro
 • Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio svetain? "Microsoft.com"
Nor?dami vykdyti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank?, b?tini toliau followingconditions:
 • Kompiuteryje turi veikti Windows 7 "," Windows Vista "," Windows Server 2003 "arba" Windows XP.
 • Turite ?eiti ? kompiuter? naudodami abonement?, kad isa administratori? grup?s narys. Jei j?s? ??jimo abonementas neturi therequired teisi?, ?rankis i?sijungia. Jei ?rankis vykdomas ne quietmode, rodomas dialogo langas, kuriame apra?yta klaida.
 • Jei ?rankis pasen?s daugiau kaip 60 dien?, tooldisplays dialogo langelis, rekomenduojama atsisi?sti naujausi? ?rankio versij?.

Palaikymo komand? eilut?s jungikliai

Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis palaiko keturis komand? lineswitches:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
JungiklisTikslui
/ Qarba/quietNaudoja tyliuoju re?imu. ?i parinktis i?jungia ?rankio userinterface.
/?Rodomas dialogo langas, kuriame i?vardyti komand? lineswitches.
/NVykdoma tik aptikimo re?imu. ?iuo re?imu, vartotojui bus prane?ta malicioussoftware, bet ji nebus pa?alinta.
/FPriverstinai i?pl?stinis kompiuterio ?valgymas.
YPriverstinai extended nuskaityti kompiuter? ir automaticallycleans kompiuter?, kad b?t? rasti.

Naudojimas ir leidimo informacija

Kai atsisiun?iate ?rank? i? "Microsoft Update" arba AutomaticUpdates, ir joki? kenk?ji?k? program? kompiuteryje, ?rankis willrun tyliuoju re?imu kit? kart? aptiktos. Aptikus kenk?ji?k? program? kompiuteryje, kit? kart?, kad administratorius ??jus ? kompiuter?, debes?liai willappear informacini? prane?im? srityje prane?ama apie aptikim?. Jei norite gauti moreinformation apie aptikim?, spustel?kite debes?l?.

Kai atsisiun?iate thetool i? Microsoft Download Center, rodomas vartotojo interfacewhen, ji veikia. Ta?iau jei pateikiate /Q komand? eilut?s rakt?, ji veikia tyliuoju re?imu.

Leidimo informacija

Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis bus i?leistas secondTuesday kiekvien? m?nes?. Kiekvienas leidimas ?rankis padeda aptikti ir removecurrent, paplitusias kenk?ji?kas programas. ?ios kenk?ji?kos programin?s ?rangos includesviruses, kirminus ir Trojos arklius. "Microsoft" naudoja kelias metrikas ? determinethe yra kenk?ji?k? program? ?eimos paplitim? ir ?al?, kuri gali beassociated su juo.

Toliau pateiktoje lentel?je i?vardytos kenk?ji?kos softwarethat gali pa?alinti ?rankis. ?rankis taip pat galite pa?alinti visus ?inoma variantus ? thetime leidimo. Toliau lentel?je taip pat nurodyti ?rankio versij?, firstincluded aptikti ir pa?alinti kenk?ji?k? programin? ?rang? ?eimos.

Eachrelease ?rankis yra kaupiamasis. T. y. Kiekvienas leidimas ne tik padeda pa?alinti naujas kenk?ji?k? program? ?eimas detectand, ji taip pat padeda aptikti ir pa?alinti allthe kenk?ji?kas programas, ?trauktas ? ankstesnes versijas. Nauji variantai malicioussoftware, kuriuos aptinka ir pa?alina ankstesni leidimai, taip pat apima ineach m?nesio leidimus.

?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje bus beupdated su kiekvieno m?nesio leidim? informacija, kad atitinkami straipsnio numeris nepasikeis. Failo vardas bus pakeistas toreflect ?rankio versij?. Pvz., sausio 2005version failo vardas yra Windows-KB890830-ENU.exe ir vasario 2005version failo vardas yra Windows-KB890830-V1.1-ENU.exe.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Kenk?ji?k? program? ?eimaToolversionEsamas svarbos ?vertinimas
Win32/BerbewJanuary2005 (V 1.0)Ma?ai
Win32/Doomjuice2005 m. sausis (V 1.0)Ma?ai
Win32/Gaobot2005 m. sausis (V 1.0)Vidutinis
Win32/MSBlast2005 m. sausis (V 1.0)Ma?ai
Win32/MydoomJanuary2005 (V 1.0)Ma?ai
Win32/Tomas2005 m. sausis (V 1.0)Ma?ai
Win32/SasserJanuary2005 (V 1.0)Ma?ai
Win32/ZindosJanuary2005 (V 1.0)Ma?ai
Win32/KorgoFebruary2005 (V 1.1)Ma?ai
Win32/Netsky2005 m. vasaris (V 1.1)Vidutinis
Win32/RandexFebruary2005 (V 1.1)Ma?ai
Win32/ZafiFebruary2005 (V 1.1)Ma?ai
Win32/BagleMarch2005 (V 1.2)Vidutinis
Win32/BropiaMarch2005 (V 1.2)Ma?ai
Win32/GowehMarch2005 (V 1.2)Ma?ai
Win32/blaivusMarch2005 (V 1.2)Vidutinis
Win32/SobigMarch2005 (V 1.2)Ma?ai
Win32 / Hackdef **April2005 (V 1.3)Vidutinis
Win32/MimailApril2005 (V 1.3)Ma?ai
Win32/RbotApril2005 (V 1.3)Vidutinis
Win32/SdbotMay2005 (V 1.4) Vidutinis
WinNT/IsproMay2005 (V 1.4)Ma?ai
WinNT/FURootkitMay2005 (V 1.4)Vidutinis
Win32/KelvirJune2005 (V 1.5)Ma?ai
Win32/Lovgate variantusJune2005 (V 1.5)Ma?ai
Win32/MytobJune2005 (V 1.5)Ma?ai
Win32/SpybotJune2005 (V 1.5)Vidutinis
Win32/HactyJuly2005 (V 1.6)Ma?ai
Win32/OptixJuly2005 (V 1.6)Ma?ai
Win32/OptixproJuly2005 (V 1.6)Ma?ai
Win32/Purstiu2005 m. liepa (V 1.6)Ma?ai
Win32/Wootbot 2005 m. liepa (V 1.6)Ma?ai
Win32/Bagz2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Dumaru2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Spyboter2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Zotob.A2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Zotob.B2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Zotob.C2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Zotob.D2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Zotob.E2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Bobax.OAugust2005 (V 1.7)Vidutinis
Win32/Esbot.A2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Rbot.ma2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Rbot.MB2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Rbot.MC2005 m. rugpj?tis (V 1.7)Ma?ai
Win32/Bobax2005 m. rugs?jis (V 1.8) Vidutinis
Win32/Esbot2005 m. rugs?jis (V 1.8) Ma?ai
Win32/Gael2005 m. rugs?jis (V 1.8) Vidutinis
Win32/Yaha2005 m. rugs?jis (V 1.8) Ma?ai
Win32/Zotob2005 m. rugs?jis (V 1.8) Ma?ai
Win32/Antinny2005 m. spalis (V 1.9) Vidutinis
Win32/Gibe2005 m. spalis (V 1.9) Ma?ai
Win32/Mywife2005 m. spalis (V 1.9) Ma?ai
Win32/Wukill2005 m. spalis (V 1.9) Vidutinis
Win32/Baidykl?2005 m. lapkritis (V 1.10) Ma?ai
Win32/Codbot2005 m. lapkritis (V 1.10) Ma?ai
Win32/Mabutu2005 m. lapkritis (V 1.10) Ma?ai
Win32/Opaserv2005 m. lapkritis (V 1.10) Ma?ai
Win32/Swen2005 m. lapkritis (V 1.10) Ma?ai
Win32/IRCBotDecember2005 (V 1.11)Vidutinis
Win32/RyknosDecember2005 (V 1.11)Ma?ai
WinNT/F4IRootkitDecember2005 (V 1.11)Vidutinis
Win32/BofraJanuary2006 (V 1.12)Ma?ai
Win32/MaslanJanuary2006 (V 1.12)Ma?ai
Win32/PariteJanuary2006 (V 1.12)Vidutinis
Win32/AlcanFebruary2006 (V 1.13)Vidutinis
Win32/BadtransFebruary2006 (V 1.13)Ma?ai
Win32/EyevegFebruary2006 (V 1.13)Ma?ai
Win32/MagistrFebruary2006 (V 1.13)Ma?ai
Win32/AtakMarch2006 (V 1.14)Ma?ai
Win32/TorvilMarch2006 (V 1.14)Ma?ai
Win32/ZlobMarch2006 (V 1.14)Vidutinis
Win32/LockskyApril2006 (V 1.15)Vidutinis
Win32/ReatleApril2006 (V 1.15)Ma?ai
Win32/VallaApril2006 (V 1.15)Ma?ai
Win32/EvamanMay2006 (V 1.16)Ma?ai
Win32/GandaMay2006 (V 1.16)Ma?ai
Win32/rezginioMay2006 (V 1.16)Ma?ai
Win32/CissiJune2006 (V 1.17)Ma?ai
Win32/FizzerJune2006 (V 1.17)Ma?ai
Win32/AlemodJuly2006 (V 1.18)Vidutinis
Win32/LaimaJuly2006 (V 1.18)Vidutinis
Win32/HupigonJuly2006 (V 1.18)Vidutinis
Win32/NsagJuly2006 (V 1.18)Ma?ai
Win32/bankoAugust2006 (V 1.19)Vidutinis
Win32/JeefoAugust2006 (V 1.19)Vidutinis
Win32/BancosSeptember2006 (V 1.20)Vidutinis
Win32/SinowalSeptember2006 (V 1.20) Vidutinis
Win32/HarnigOctober2006 (V 1.21) Ma?ai
Win32/PassalertOctober2006 (V 1.21) Ma?ai
Win32/TibsOctober2006 (V 1.21) Vidutinis
Win32/BrontokNovember2006 (V 1.22) Vidutinis
Win32/Beenut2006 m. gruodis (V 1.23) Ma?ai
Win32/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) Vidutinis
WinNT/HaxdoorJanuary2007 (V 1.24) Vidutinis
Win32/stotiesFebruary2007 (V 1.25)Vidutinis
Win32/MitgliederFebruary2007 (V 1.25)Ma?ai
Win32/AlureonMarch2007 (V 1.27)Vidutinis
Win32/FunnerApril2007 (V 1.28)Ma?ai
Win32/Renos2007 m. gegu?? (V 1.29)Vidutinis
Win32/Allaple2007 m. bir?elis (V 1.30)Vidutinis
Win32/BuskyJuly2007 (V 1.31)Vidutinis
Win32/Virut.AAugust2007 (V 1.32)Vidutinis
Win32/Virut.BAugust2007 (V 1.32)Vidutinis
Win32/ZonebacAugust2007 (V 1.32)Vidutinis
Win32/NuwarSeptember2007 (V 1.33)Vidutinis
Win32/RJumpOctober2007 (V 1.34)Vidutinis
Win32/ConHookNovember2007 (V 1.35) Vidutinis
Win32/FotomotoDecember2007 (V 1.36)Vidutinis
Win32/CutwailJanuary2008 (V 1.37)Vidutinis
Win32/LdpinchFebruary2008 (V 1.38)Vidutinis
Win32/VirtumondeMarch2008 (V 1.39) Vidutinis
Win32/VundoMarch2008 (V 1.39) Vidutinis
Win32/NewaccMarch2008 (V 1.39) Vidutinis
Win32/Oderoor2008 m. gegu??s (V 1,41)Vidutinis
Win32/CaptiyaMay2008 (V 1,41)Vidutinis
Win32/CorripioJune2008 (V 1.42)Vidutinis
Win32/FrethogJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/TaterfJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/StorarkJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/TilcunJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/ZutenJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/CeekatJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/LolydaJune2008 (V 1.42) Vidutinis
Win32/Horst2008 m. liepos (V 2.0)Vidutinis
Win32/MatcashAugust2008 (V 2.1) Vidutinis
Win32/SlenfbotSeptember2008 (V 2.2)Vidutinis
Win32/RustockOctober2008 (V 2.3)Vidutinis
Win32/FakeSecSenNovember2008 (V 2.4)Vidutinis
Win32/GimmivNovember2008 (V 2.4)Vidutinis
Win32/FakeXPADecember2008 (V 2.5)Vidutinis
Win32/YektelDecember2008 (V 2.5)Vidutinis
Win32/BanloadJanuary2009 (V 2.6)Vidutinis
Win32/ConfickerJanuary2009 (V 2.6)Didelis
Win32/Srizbi2009 m. vasario m?nesio (V 2.7)Vidutinis
Win32/KoobfaceMarch2009 (V 2.8)Vidutinis
Win32/Waledac2009 m. baland?io (V 2.9)Vidutinis
Win32/Winwebsec2009 m. gegu??s (V 2.10) Vidutinis
Win32/InternetAntivirusJune2009 (V 2.11)Vidutinis
Win32/FakeSpyproJuly2009 (V 2.12)Vidutinis
Win32/FakeRean2009 m. rugpj??io (V 2.13)Vidutinis
Win32/Bredolab2009 m. rugs?jis (V 2.14)Vidutinis
Win32/Daurso2009 m. rugs?jis (V 2.14)Vidutinis
Win32/FakeScanti2009 m. spalio (V 3.0)Vidutinis
Win32/FakeVimes2009 m. lapkri?io (V 3.1)Vidutinis
Win32/PrivacyCenter2009 m. lapkri?io (V 3.1) Vidutinis
Win32/Hamweq2009 m. gruod?io (V 3.2) Vidutinis
Win32/Rimecud2010 m. sausio (V 3.3) Vidutinis
Win32/Pushbot2010 m. vasario (3,4 V) Vidutinis
Win32/Helpud2010 m. kovo (V 3.5) Vidutinis
Win32/Magania2010 m. baland?io (3,6 V) Vidutinis
Win32/Oficla2010 m. gegu??s (V 3,7)Vidutinis
Win32/FakeInit2010 m. bir?elio (V 3.8)Vidutinis
Win32/Bubnix2010 m. liepos (V 3.9) Vidutinis
Win32/k? Stuxnet2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Win32/CplLnk2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Worm:Win32/Vobfus.Gen!A2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Worm:Win32/Vobfus.Gen!B2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Worm:Win32/Vobfus.Gen!C2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Kirminas: Win32 / Vobfus! dll2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Worm:Win32/Sality.au2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Virus:Win32/Sality.au2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Trojos arklys: WinNT / Sality2010 m. rugpj?tis (V 3.10)Vidutinis
Win32/FakeCog2010 m. rugs?jo (V 3.11)Vidutinis
Win32/Vobfus2010 m. rugs?jo (V 3.11) Vidutinis
Win32/Zbot2010 m. spalio (V 3.12) Vidutinis
Win32/FakePAV2010 m. lapkri?io (V 3.13)Vidutinis
Worm:Win32/Sality.at2010 m. lapkri?io (V 3.13)Vidutinis
Virus:Win32/Sality.at2010 m. lapkri?io (V 3.13)Vidutinis
Win32/Qakbot2010 m. gruod?io (V 3.14)Vidutinis
Win32/Lethic2011 m. sausio (V 3,15)Vidutinis
Win32/Cycbot2011 m. vasario (V 3.16)Vidutinis
Win32/Renocide2011 m. kovo (V 3.17)Vidutinis
Win32/Afcore2011 m. baland?io (V 3.18) Vidutinis
Win32/Ramnit2011 m. gegu??s (V 3.19) Vidutinis
Win32/Rorpian2011 m. bir?elio (V 3.20) Vidutinis
Win32/Yimfoca2011 m. bir?elio (V 3.20) Vidutinis
Win32/Nuqel2011 m. bir?elio (V 3.20) Vidutinis
Win32/Tracur2011 m. liepos (V 3.21) Vidutinis
Win32/Dursg2011 m. liepos (V 3.21) Vidutinis
Win32/FakeSysdef2011 m. rugpj??io (V 3,22) Vidutinis
Win32/Hiloti2011 m. rugpj??io (V 3,22) Vidutinis
Win32/Bamital2011 m. rugs?jo (V 4.0)Vidutinis
Win32/Kelihos2011 m. rugs?jo (V 4.0) Vidutinis
Win32/EyeStye2011 m. spalio (V 4.1) Vidutinis
Win32/kenksming?2011 m. spalio (V 4.1) Vidutinis
Win32/Dofoil2011 m. lapkri?io (V 4.2) Vidutinis
Win32/Carberp2011 m. lapkri?io (V 4.2) Vidutinis
Win32/Cridex2011 m. lapkri?io (V 4.2) Vidutinis
Win32/Helompy2011 m. gruod?io (V 4,3) Vidutinis
Win32/Sefnit2012 m. sausio (V 4.4) Vidutinis
Win32/Pramro2012 m. vasario (V 4.5) Vidutinis
Win32/Fareit2012 m. vasario (V 4.5) Vidutinis
Win32/Dorkbot2012 m. kovo (V 4.6) Vidutinis
Win32/Hioles2012 m. kovo (V 4.6) Vidutinis
Win32/Yeltminky2012 m. kovo (V 4.6) Vidutinis
Win32/Pluzoks.A2012 m. kovo (V 4.6) Vidutinis
Win32/Claretore2012 m. baland?io (V 4,7) Vidutinis
Win32/Bocinex2012 m. baland?io (V 4,7) Vidutinis
Win32/Gamarue2012 m. baland?io (V 4,7) Vidutinis
Win32/Unruy2012 m. gegu??s (4,8 V) Vidutinis
Win32/Dishigy2012 m. gegu??s (4,8 V) Vidutinis
Win32/Cleaman2012 m. bir?elio (V 4.9) Vidutinis
Win32/Kuluoz2012 m. bir?elio (V 4.9) Vidutinis
Win32/Bafruz2012 m. rugpj??io (V 4.11)Sunkus
Win32/Matsnu2012 m. rugpj??io (V 4.11)Sunkus
Win32/Medfos2012 m. rugs?jo m?n (V 4.12) Sunkus
Win32/Nitol2012 m. spalio (V 4.13)Sunkus
Win32/OneScan2012 m. spalio (V 4.13)Sunkus
Win32/FolstartLapkri?io m?n (V 4.14) Sunkus
Win32/WeelsofLapkri?io m?n (V 4.14) Sunkus
Win32/PhorpiexLapkri?io m?n (V 4.14) Sunkus
Win32/Phdet2012 m. gruodis (V 4.15) Sunkus
Win32/Ganelp2013 m. sausio (V 4.16) Sunkus
Win32/Lefgroo2013 m. sausio (V 4.16) Sunkus
Win32/Sirefef2013 m. vasario (V 4.17)Sunkus
Win32/Wecykler2013 kovo (V 4.18) Sunkus
Win32/Babonock2013 m. baland?io (V 4.19) Sunkus
Win32/Redyms2013 m. baland?io (V 4.19) Sunkus
Win32/Vesenlosow2013 m. baland?io (V 4.19) Sunkus
Win32/fakedef2013 m. gegu??s (V 4.20) Sunkus
Win32/Vicenor2013 m. gegu??s (V 4.20) Sunkus
Win32/Kexqoud2013 m. gegu??s (V 4.20) Sunkus
Win32/Tupym2013 m. bir?elio (V 4.21) Sunkus
Win32/Simda2013 m. rugs?jo (V 5.4) Sunkus
Win32/Shiotob2013 m. spalio (V 5.5)Sunkus
Win32/Foidan2013 m. spalio (V 5.5)Sunkus
Win32/DeminnixLapkri?io 2013 (V 5.6)Sunkus
Win32/NapolarLapkri?io 2013 (V 5.6)Sunkus
Win32/Rotbrow2013 m. gruod?io (V 5.7)Sunkus
MSIL/Bladabindi2014 m. sausio (V 5.8)Sunkus
VBS/JenxcusVasario 2014 (V 5,9)Sunkus
Win32/Wysotot2014 m. kovo (V 5.10)Sunkus
MSIL/Spacekito2014 m. kovo (V 5.10)Sunkus
Win32/Ramdo2014 m. baland?io (V 5.11)Sunkus
Win32/Kilim2014 m. baland?io (V 5.11)Sunkus
Win32/Miuref2014 m. gegu??s (V 5.12)Sunkus
Win32/Filcout2014 m. gegu??s (V 5.12)Sunkus
Win32/Necurs2014 m. bir?elio (V 5.13)Sunkus
Win32/CaphawLiepos 2014 (V 5.14)Sunkus
Win32/BepushLiepos 2014 (V 5.14)Sunkus
Win32/LecpetexRugpj??io 2014 (V 5.15)Sunkus
* Svarbos ?vertinimas remiasi virus? ?sp?jimo svarbos ?vertinimais, rodomus ?ioje "Microsoft" svetain?je:
http://www.Microsoft.com/TechNet/Security/Bulletin/Rating.mspx
Tur?kite omenyje, kad gr?smi? svarbos ?vertinimas gali b?ti updatedoccasionally ? pakeitimus ? paplitimo ir otherfactors.

** W32/Hackdef paprastai paslepia kit? potencialiai unwantedsoftware kompiuteryje. Jei valymo ?rankis prane?a, kad W32/Hackdef wasdetected kompiuteryje, rekomenduojame paleisti nuskaitymo withup iki ?ios dienos antivirusinius ir apsaugos nuo ?nipin?jimo program? (?r.http://www.Microsoft.com/Security/PC-security/spyware-Prevent.aspx).Jei norite per?i?r?ti programin? ?ranga, kuri sl?p? W32/Hackdef, pirmiausia atidarykite valymo ?rankis (% Windir%\Debug\Mrt.log) thelog fail?. Be to, skyriuje "Possiblescanning rezultat?" raskite eilut? arba eilutes, nurodan?ias aplank?, whichWin32/Hackdef buvo aptiktas. Tame pa?iame aplanke, tur?tum?te rasti Win32/Hackdefconfiguration fail?, kuris turi vardo pl?tin? .ini. Per?i?r?kite ?? fail? todetermine programin? ?rang?, kuri Win32/HackDef sl?p? j?s? kompiuteryje.

?ioje lentel?je n?ra piktybin?s programin?s ?rangos neaptinka ir nepa?alina ?rank?. Nor?dami aptikti ir pa?alinti kitas kenk?ji?kas programas, naudokite naujausi? antivirusin? produkt?. Jei norite gauti daugiau informacijos, eikite ? svetain? Microsoft Protect Your PC:
http://www.Microsoft.com/Security/Scanner/en-us/default.aspx

Ataskaitos komponentas

Kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis siun?ia informacij? ? Microsoftif aptinka kenk?ji?k? program? arba klaid?. Konkre?i? ry?iais susietiems siun?iama Microsoft susideda i? ?i? element?:
 • Kenk?ji?kos programos pavadinim?, isdetected
 • Kenk?ji?kos programos pa?alinimo rezultatas
 • Operacin?s sistemos versija
 • Operacin?s sistemos lokal?
 • Procesoriaus architekt?ra
 • ?rankio versijos numeris
 • Indikatorius, ar ?rankis buvo vykdomas i? Microsoft Update, Windows naujinimo, automatini? naujinim?, atsisiuntimo centro arba i? svetain?s
 • Anonimi?kas GUID
 • Kriptografin? vienkrypt? mai?a (MD5) keli? ir failo vard?, pa?alinto kenk?ji?kos programos failo i? thecomputer
Jei kompiuteryje yra akivaizd?iai kenk?ji?kos programin?s ?rangos, thetool paragina si?sti informacij? Microsoft daugiau nei ?ia i?vardyta.J?s raginami visais atvejais, ir ?i informacija siun?iama onlywith j?s? sutikimo. Papildoma informacija apima:
 • Failai, kurie gali b?ti kenk?ji?kos programin?s ?rangos. Thetool jums nurodys failus.
 • Kriptografin? vienkrypt? mai?a (MD5), bet ?tartin? filesthat aptinkama.
Galite i?jungti prane?im? apie klaidas funkcija. Informacijos apie tai, kaip i?jungti ataskaitos komponent? ir neleisti jam si?sti informacij? Microsoft ie?kokite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?
891716 Microsoft Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis ?mon?s diegimas

Galimi nuskaitymo rezultatai

Kai ?rankis vykdomas, yra keturis pagrindinius rezultatus, kad removaltool gali pateikti vartotojui:
 • U?krato nerasta.
 • Ma?iausiai vienas U?kratas rastas ir wasremoved.
 • U?kratas rastas, ta?iau nepa?alintas. ?is resultwill rodomas, jei kompiuteryje rasta ?tartin? fail?. Nor?dami helpremove ?iuos failus, turite naudoti naujausi? antivirusin? produkt?.
 • U?kratas rastas ir i? dalies pa?alintas. Taip tobul÷ti pa?alinti, turite naudoti su naujausia antivirusin?s programos.

Da?nai u?duodami klausimai apie kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis

 • 1 kl.: Yra ?is ?rankis yra pasira?ytas skaitmeniniu Microsoft?
  A1: Taip.
 • 2 kl.: Kokio tipo informacija yra ?urnalo faile?
  A2: Informacijos apie ?urnalo failo, ie?kokite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?
  891716 Visuotinio diegimo MicrosoftWindows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio ?mon?s
 • 3 kl.: Ar galima platinti ?? ?rank??
  A3: Taip. Vienam i? ?io ?rankio licencijos s?lygos, ?rankis gali beredistributed. Ta?iau ?sitikinkite, kad galima platinti latestversion ?rankio.
 • 4 kl.: Kaip su?inoti, ar naudoju naujausi? ?rankio versij??
  A4: Jei dirbate su Windows 7, Windows Vista, Windows XP arba Windows Server 2003 vartotojas, naudokite Microsoft Update "arba" Microsoft naujinimo automatini? naujinim? funkcij? nor?dami patikrinti, ar naudojate naujausi? ?rankio versij?. Jei pasirinkote nenaudoti Microsoft Update, ta?iau naudojate Windows 7, Windows Vista, Windows XP arba Windows Server 2003 1 pakeitim? paket? (SP1), naudokite Windows naujinim?. Arba naudoti Windows naujinimo automatini? naujinim? funkcij?, kad su?inotum?te, ar naudojate naujausi? ?rankio versij?. Be to, galite apsilankyti Microsoft Download Center. Be to, jei ?rankis pasen?s daugiau kaip 60 dien?, ?rankis primins jums ie?koti naujos ?rankio versijos.
 • 5 kl.: Pakeis Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numeris ?rankio su kiekviena nauja versija?
  A5: Ne. Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numeris ?rankis willremain vienodas visoms b?simoms ?rankio versijoms. Failo vardas bus atsi?stas i? Microsoft Download Center toolwhen pasikeis eachrelease atsi?velgdama ? m?nes? ir metus kai ?rankis laida versijos.
 • 6: Ar kokiu nors b?du a? galite ?alint? naujas kenk?ji?kas programas ?rank??
  A6: ?iuo metu n?ra. Kenk?ji?k? program?, skirta ?rankis isbased metrikas, j? paplitimo ir malicioussoftware ?al?.
 • 7: Galite nustatyti, ar ?rankis buvo vykdomas kompiuteryje?
  A7: Taip. Patikrin? registro rakt?, gal?site nustatyti, ar thetool buvo vykdomas kompiuteryje ir kokia naujausia versija thatwas naudojamas. Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir viewthe ? "Microsoft" ?ini? baz?s straipsn?:
  891716Visuotinio diegimo MicrosoftWindows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio ?mon?s
 • 8 k.: Kod?l a? nematau ?rankio "Microsoft Update", "Windows Update" arba "automatinius naujinimus?
  A8: Keli gali nesimatyti, ?rankis onMicrosoft naujinim?, Windows Update arba automatinius naujinimus:
  • "Windows" naujinime arba AutomaticUpdates ?rankis si?lomas tik Windows 7 "," Windows Vista "," Windows XP "ir" Windows Server 2003SP1 vartotojams.
  • Jei jau vykd?te esam? versij? toolfrom Windows Update, Microsoft Update, automatiniai naujinimai, arba i? kurio nors i? reng?ja dviej? leidimo mechanizm?, ji bus ne dar kart? si?lomas Windows Update orAutomatic naujinimus.
  • Automatini? naujinim?, pirm? kart? paleid?iate thetool, j?s turite b?ti ??j? acceptthe licencijos s?lygomis administratori? grup?s narys.
 • 9: Kaip padaryti Microsoft Update, "Windows" naujinimas ir automatiniai naujinimai nustato, kam si?lyti ?rank??
  A9: Visi Windows 7 "," Windows Vista "," Windows XP "ir" Windows Server 2003 vartotojai ?rankis si?lomas esant ?ioms s?lygoms:
  • Vartotojai naudoja naujausi? MicrosoftUpdate arba Microsoft naujinimo automatini? naujinim? funkcij?.
  • Vartotojai negali jau vykd?te esam? ?rankio versij?.
  Visi Windows 7, Windows Vista, Windows XP ir Windows Server 2003 SP1users ?rankis si?lomas esant ?ioms s?lygoms:
  • Vartotojai nenaudoja "Microsoft Update."
  • Vartotojai naudoja naujausi? WindowsUpdate "arba" Windows naujinimo automatini? naujinim?.
  • Vartotojai negali jau vykd?te esam? ?rankio versij?.
 • 10: Man atrodo ?urnalo faile, para?yta, kad ?valgymo metu rasta klaid?. Kaip jas pa?alinti?
  A10:Informacija apie klaidas, ie?kokite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?
  891717 Kaip ?alinti triktis klaida, kai paleid?iate Microsoft Windows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis
 • 11: Ar i?leisite ?rank? net jei n?ra tam tikr? m?nes? nebuvo nauj? saugos biuleteni??
  A11: Taip. Net jei nebuvo nauj? saugos biuleteni?, a particularmonth, kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis bus i?leista su naujausi? paplitusi? kenk?ji?k? program? ?alinimo palaikymo detectionand.
 • 12 k.: Kaip galiu u?drausti ?rankiui si?lyti man naudojant Microsoft Update "," Windows Update arba automatinius naujinimus?
  A12: Kai pasi?lomas pirm? kart? kenk?ji?kos programin?s ?rangos ?alinimo Toolfrom Microsoft Update, Windows naujinim? arba automatinius naujinimus, galite declinedownloading ir vykdyti ?rank? nesutik? su licencijos s?lygomis. ?i declinecan taikoma tik esam? ?rankio versij? arba abiem toliau currentversion ?rankio ir b?simoms versijoms, priklausomai nuo to, parinktys, youchoose. Jei jau sutikote su licencijos s?lygomis ir nor?t? toinstall ?rank? naudodami "Windows" naujinim?, spustel?dami i?valykite ?ym?s langel? thatcorresponds ? ?rank? programoje "Windows" naujinimo UI.
 • 13: Kai baigiu vykdyti ?rank? i? Microsoft Update "," Windows Update arba automatinius naujinimus, kai ?rankis saugomi failai? Gali pakartotinai vykdyti ?rank??
  A13:Kai jis atsisi?sti i? "Microsoft Update" arba "Windows" naujinimo, ?rankis veikia tik vien? kart? kiekvien? m?nes?. Nor?dami rankiniu b?du paleisti ?rank? kelis kartus per m?nes?, Atsisi?skite ?rank? i? atsisiuntimo centro arba apsilank? toliau Microsoft saugos & saugos centras svetain?je.

 • Nor?dami atlikti savo sistem? naudodami Windows Live OneCare saugos ?valgytuvas, eikite ? toliau Microsoft saugos ?valgytuvas svetain?je.
  http://Safety.Live.com
 • Q14: Ar galiu vykdyti ?? ?rank? Windows Embedded kompiuteryje?
  A14: ?iuo metu, kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis n?ra supportedon Windows Embedded kompiuteryje.
 • 15: Ar vykdyti ?rank? reikia kompiuteryje ?diegti kokius nors saugos naujinimus?
  A15: Ne. Skirtingai nuo daugelio valymo ?rankiams, buvo pagaminta byMicrosoft, kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rank? reikia ne saugos updateprerequisites. Ta?iau primygtinai rekomenduojame ?diegti visus criticalupdates prie? naudojant ?rank?, kad kenk?ji?komis malicioussoftware, kurios naudojasi saugos pa?eid?iamumu.
 • Q16: Ar galiu diegti ?? ?rank? naudodamas SUS arba SMS? Ar jis suderinamas su MBSA?
  A16: Jei norite gauti informacijos apie tai, kaip diegti ?? ?rank?, skaitykite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?
  891716 Visuotinio diegimo MicrosoftWindows kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankio ?mon?s
 • 17: Reikia anks?iau ?diegti ir vykdyti kenk?ji?k? program? ?alinimo ?rankis valymo ?rankiai?
  A17: Ne.
 • Q18: Yra skirta naujien? grup? ?iam ?rankiui?
  A18: Taip. Galite naudoti ir microsoft.public.security.virusnewsgroup.
 • Q19: Kod?l "Windows fail? apsaugos" langas rodomas kai vykdau ?rank??
  A19: Kai kuriais atvejais, kai sistemoje randami specifiniai virusai thecleaner ?rankis bando taisyti u?kr?stus Windows sistemos failus. Nors thisaction pa?alina kenk?ji?kas programas i? ?i? fail?, jis taip pat gali sukelti theWindows fail? apsaugos funkcij?. Jei Windows fail? apsaugos langas, rekomenduojame vadovautis nurodymais ir j?s? MicrosoftWindows skaitom?j? CD ?d?kite. Tokiu b?du bus atkurta i?valyt? fail? j? pradin?, iki u?kr?timo b?sen?.
 • Q20: Ar yra lokalizuot? ?rankio versij??
  A20: Taip, ?is ?rankis yra prieinamas 24 kalbomis. Prie? February2006 leidim? kiekvien? lokalizuot? ?rankio versij? buvo galima su separatedownload. Nuo 2006 m. vasario, ?rankis dabar si?lomas kaip su multilingualdownload. Galima tik viena ?rankio versij?, tod?l theappropriate kalba rodoma pagal dabartin? operatingsystem kalb?.
 • Q21: Radau fail? Mrtstub.exe katalog? atsitiktiniu pavadinimu mano kompiuteryje. Ar failas Mrtstub.exe yra leistinas ?rankio komponentas?
  A21:?rankis naudoja fail?, pavadint? Mrtstub.exe, tam tikras operacijas. Jei ?sitikinate, kad failas yra pasira?ytas Microsoft, jis yra leistinas ?rankio komponentas.
 • Q22: Ir apie MSRT paleisti saugiuoju re?imu?
  A22:Taip. Jei paleid? apie MSRT prie? galite paleisti kompiuter? saugiuoju re?imu, galite pasiekti apie MSRT ne % windir%\system32\mrt.exe. Dukart spustel?kite fail? mrt.exe apie MSRT, ir tada atlikite ? ekrane pateikiamus nurodymus.

Savyb?s

Straipsnio ID: 890830 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. rugpj??io 15 d. - Per?i?ra: 53.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Rakta?od?iai: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 890830

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com