Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft giúp lo?i b? ph?n m?m gây h?i ph? bi?n c? th? t? máy tính đang ch?y các phiên b?n đư?c h? tr? c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 890830 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Các Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool giúp lo?i b? ph?n m?m gây h?i t? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ho?c Windows XP.

Microsoft phát hành m?t phiên b?n m?i c?a Microsoft Malicious Software Removal Tool m?i tháng. Sau khi b?n t?i v? công c?, công c? ch?y m?t th?i gian đ? ki?m tra máy tính c?a b?n cho các nhi?m trùng b?ng cách c? th? các ph?n m?m gây h?i ph? bi?n (bao g?m c? Blaster, Sasser và Mydoom) và giúp lo?i b? b?t k? lây nhi?m nó t?m th?y.

Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào các công c? khác v?i m?t s?n ph?m ch?ng vi-rút, làm th? nào b?n có th? t?i v? b?t lên và ch?y công c?, và nh?ng g? s? x?y ra khi công c? t?m th?y ph?n m?m gây h?i trên máy tính c?a b?n. Ph?n ngư?i dùng chuyên sâu bao g?m các thông tin cho qu?n tr? viên CNTT và các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? qu?n l? b?t lên và ch?y công c? g? b? ph?n m?m gây h?i.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Tuân th? chính sách V?ng đ?i H? tr? c?a Microsoft, Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Windows (MSRT) s? không c?n đư?c cung c?p cho ho?c đư?c h? tr? trên h? th?ng d?a trên Windows 2000 sau 13 tháng 7 năm 2010. Ngày này trùng h?p v?i s? k?t thúc c?a giai đo?n h? tr? m? r?ng cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các chính sách v?ng đ?i h? tr?, h?y truy c?p các V?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft .

Công c? Lo?i b? ph?n m?m gây h?i c?a Microsoft khác v?i s?n ph?m ch?ng vi-rút như th? nào

Click here to show/hide solution

Làm th? nào đ? t?i v? b?t lên và ch?y Microsoft Malicious Software Removal Tool

Click here to show/hide solution

Khi công c? lo?i b? ph?n m?m gây h?i phát hi?n ph?n m?m gây h?i

Click here to show/hide solution

Làm th? nào đ? lo?i b? ph?n m?m gây h?i lo?i b? công c?

Click here to show/hide solution

Làm th? nào đ? nh?n đư?c h? tr?

Giúp b?o v? máy tính c?a b?n đang ch?y Windows t? virus và ph?n m?m đ?c h?i: Virus gi?i pháp và Trung tâm b?o m?t
Gi?i pháp b?o m?t cho các chuyên gia CNTT: TechNet kh?c ph?c s? c? b?o m?t và h? tr?
Tr? giúp cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t: H? tr? cho Microsoft Update
H? tr? đ?a phương theo qu?c gia c?a b?n: H? tr? qu?c t?.

Thêm thông tin cho ngư?i dùng c?p cao

Click here to show/hide solution

Thu?c tính

ID c?a bài: 890830 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2014 - Xem xét l?i: 30.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
T? khóa: 
kbmsnpartnerportal kbhowto kbacwsurvey kbsecurity kbinfo kbfixme kbmsifixme kbvideocontent kbmt KB890830 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 890830

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com