WD97: Làm th? nào có ngh?a là Windows s? d?ng t?p tin t?m th?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 89247 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này gi?i thích khi nào, ? đâu, và làm th? nào Microsoft Word cho Windows t?o t?p t?m th?i.

THÔNG TIN THÊM

Đ?nh ngh?a c?a m?t t?p tin t?m th?i

M?t chương tr?nh t?o ra m?t t?p tin t?m th?i đ? t?m th?i lưu tr? thông tin. Các chương tr?nh s? xác đ?nh nơi và khi nào đ? t?o t?p t?m th?i. T?m th?i t?p tin có s?n ch? cho phiên làm vi?c hi?n t?i c?a chương tr?nh.

T?i sao t? t?o t?p t?m th?i?

T?c đ?:

T? đôi khi nh?ng ph?n b?n sao c?a m?t t?p tin vào b? nh? đ? cho nó có th? truy c?p thông tin nhanh hơn khi b?n sao chép và dán ho?c di chuy?n thông qua m?t tài li?u. T? tài li?u tham kh?o v?i v? trí c?a các thông tin thay v? c?a th?c s? truy c?p thông tin, mà làm gi?m th?i gian T? dành th?c hi?n các ch?c năng này.

Toàn v?n d? li?u:

C?a t? s? d?ng t?p tin t?m th?i như m?t m?ng lư?i an toàn"" đ? b?o v? ch?ng l?i h? th?ng l?i trong t?p tin c?a nó lưu lư?c đ?. B?ng cách ti?t ki?m vào m?t t?p tin t?m th?i trư?c và sau đó đ?i tên t?p tin đ? tên thích h?p, Word, đ?m b?o tính toàn v?n d? li?u t?p c?a b?n ban đ?u ch?ng l?i v?n đ? (ví d? như m?t s? th?t b?i quy?n l?c ho?c b? m?t m?ng k?t n?i) mà có th? x?y ra trong khi t?p đang đư?c vi?t.

Lo?i t?p t?m th?i

MS-MS-DOS trên t?p:

Đây là nh?ng tiêu chu?n MS-DOS các t?p tin.

Tài li?u t?p tin d?a trên t?p tin:

S? khác bi?t gi?a các t?p tin này và m?t truy?n th?ng MS-DOS t?p tin là nhi?u chương tr?nh có th? đ?c và ghi vào các t?p tin mà không có b?n g?c ch? s? h?u bi?t v? nó. Ngoài ra, file tài li?u có v?n có b?t đ?ng s?n cho phép t? đ? t?o ra các t?p tin và thư m?c trong t?p tin. Lúc kh?i đ?ng, t? t?o ra m?t t?p tin t?m th?i (tr?c ti?p) tài li?u g?i là ~ wrfxxxx.tmp. B?n có th? xác đ?nh r?ng nó là m?t t?p tin tài li?u v? các Kích thư?c ban đ?u là 1536 byte. Tranh tài li?u t?m th?i đư?c s? d?ng đ? lưu tr? t?t c? các đ?i tư?ng OLE thu?c tài li?u không r? tên, lùi l?i, b?ng t?m, và đ? tài li?u đ?nh d?ng b?n x? mà không ph?i là đ?nh d?ng tài li?u (ví d?, txt, .rtf, và tài li?u Word 2.0). Word có th? m? file tài li?u b?ng cách s? d?ng hai ch? đ? khác nhau: transacted và tr?c ti?p. Các ch? đ? này đư?c th?o lu?n sau này bài vi?t này.

Transacted file tài li?u:

Transacted t?p tin cho phép t? đ? m? m?t t?p tin, vi?t thư cho nó và đ? khác các chương tr?nh--ch?ng h?n như Microsoft Excel--vi?t thư cho nó, nhưng v?n gi? l?i các bên ph?i đ? khôi ph?c l?i các t?p tin đ? nhà nư?c nó trong khi t? l?n đ?u tiên m? nó.

Đ? th?c hi?n vi?c này, các t?p tin tài li?u t?o ra ma h?nh ?nh (thư?ng ~ dftxxxx.tmp) t?t c? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các t?p tin sau khi nó đư?c m? ra; N?u Word gi? t?t c? các thay đ?i này, n?i dung c?a ~dftxxxx.tmp h?p nh?t v?i các t?p tin g?c, và sau đó lưu m?t phiên b?n đ?y đ? c?a nó. M?t khác, n?u t? lo?i b? t?t c? thay đ?i, sau đó ~dftxxxx.tmp s? b? xóa, và t?p tin g?c không thay đ?i. Word s? m? ra t?t c? các t?p tin b?n x? t? b?ng cách s? d?ng t?p tin transacted, mà t?o ra ma h?nh ?nh trong thư m?c Temp. Khi b?n b?t đ?u t?, Normal.dot thư?ng đư?c m? trong ch? đ? transacted, và m?t t?p tin linh là t?o cho nó đư?c g?i là dftxxxx.tmp. FastSave, ví d?, nh?p nh?ng hai các t?p tin khi x?y ra m?t lưu.

Tr?c ti?p:

Word s? d?ng lưu tr? tr?c ti?p khi m? t?p tài li?u t?m th?i và khi th?c hi?n m?t Save As hay m?t đ?y đ? lưu (non-FastSave lưu). Lo?i này c?a t?p là m?t ngư?i tiêu dùng th?p (n?u có) c?a b? nh? và không t?o ra m?t con ma h?nh ?nh khi t?o ho?c m? ra.

T?p c? th? t? t?o ra

B?ng dư?i đây li?t kê m?t s? các t?p tin t?m th?i c? th? t? đó t?o ra.
  Files typically created when Word is started        File name
  ------------------------------------------------------------------------
  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp
  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp
  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp
  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp
          (unnamed non-Word/OLE files)


  Word recovery files                    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp
  AutoRecovery                  AutoRecovery save of 
                          <docname>.asd


  Other Word temporary files                 File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp
  Word document                       ~wrdxxxx.tmp
  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp
  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp
  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp
  Macro                           ~wrmxxxx.tmp
  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp
  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp
  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp
				

M?t l?n xem đơn gi?n c?a đ? án đư?c s? d?ng đ? lưu t?p tin Edited


Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmp
Write temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmp
Delete original file         Delete EXAMPLE.DOC
Rename temp to target name      Rename ~wrdxxxx.tmp to Example.doc
				
T? đ?t t?c đ? đáng k? hi?u su?t b?ng cách đ?t các t?p tin t?m th?i trong các thư m?c tương t? như t?p tin đ? lưu. N?u Word đ?t t?p t?m th?i ? nh?ng nơi khác, nó s? có th? s? d?ng l?nh MS-DOS COPY đ? di chuy?n các t?m th?i t?p tin t? thư m?c khác đ?n v? trí đ? lưu. B?ng cách đ? l?i các t?p tin t?m th?i trong cùng m?t thư m?c t?p tin đ? lưu tài li?u, t? có th? s? d?ng l?nh MS-DOS di chuy?n đ?n m?t cách nhanh chóng ch? đ?nh các t?p tin t?m th?i như các tài li?u đ? lưu.

Khi nào và nơi Word t?o t?p t?m th?i

V? trí nơi t? t?o ra các t?p tin t?m th?i là khó m? hoá thông tin và không th? đư?c ch?nh s?a. Nói chung, t? t?o ra t?m th?i t?p cho các lo?i sau đây c?a d? li?u.

Nhúng t? đ?i tư?ng (Temp thư m?c):
Khi t? ho?t đ?ng như m?t chương tr?nh h? ph?c v? OLE, Word embedded objects đang lưu t?p t?m th?i trong thư m?c Temp.

OLE 2.0 đ?i h?i thêm ? đ?a lưu tr?. Khi b?n b?t đ?u chương tr?nh OLE, T? nhu c?u đ? cung c?p các b?n sao c?a d? li?u t?i h? ph?c v?. Nó không ph?i là không b?nh thư?ng cho r?ng l?n OLE 2.0 s? d?ng trong m?t phiên duy nh?t c?a m?t chương tr?nh đ? tích l?y m?t s? lư?ng l?n c?a lưu tr? t?m th?i trên ? đ?a c?ng.

Cào File (Temp thư m?c):

Khi t? h?t b? nh? n?i b? truy c?p ng?u nhiên (RAM), nó luôn luôn t?o ra m?t t?p tin t?m th?i đ?u duy nh?t trong thư m?c Temp đ? gi? thông tin. T?p đ?u này ch?a thông tin đư?c đ?i ch? ra t? b? nh? cache t? t?p tin n?i b?, mà đư?c c?p phát t? h? th?ng toàn c?u b? nh?. T?p đ?u thay đ?i kích thư?c t? 64 kilobyte (KB) đ?n 3,5 megabyte (MB). B?n có th? ngăn Word ph?i vi?t thư cho đ?u t?p tin b?ng phân b? thêm RAM cho Word đ? s? d?ng trong n?i b?.

Cachesize m?c đ?nh trong Word là 64 KB.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c tăng cachesize trong Word, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
157464 WD97: Nơi thi?t đ?t đư?c lưu trong s? đăng k?
Ghi Macro (Temp thư m?c):

Khi b?n ghi l?i m?t v? mô, Word s? t?o m?t t?p tin t?m th?i trong Temp thư m?c.

Chuy?n đ?i t?p tin (Temp thư m?c):

Chuy?n đ?i tr?nh x? l? đư?c cung c?p v?i Word t?o t?p t?m th?i trong giàu văn b?n đ?nh d?ng (RTF), t? đó s? d?ng đ? truy c?p c? th? chuy?n đ?i.

Khóa t?p tin (Temp thư m?c):

Khi b?n m? m?t t?p tin b? khóa, ho?c là v? nó đang m? trong m?t c?a s? khác c?a Word ho?c v? ngư?i dùng khác trên m?ng có nó m?, b?n có th? làm vi?c v?i m?t b?n sao c?a t?p tin. T? đ?t b?n sao trong thư m?c Windows Temp. Tương t?, n?u m?t m?u g?n li?n v?i m?t tài li?u b? khóa, Word t? đ?ng làm cho m?t b?n sao c?a m?u trong thư m?c Temp. B?n sao c?a m?t t?p tin b? khóa nào không t? đ?ng C?p nh?t các t?p tin c?a ch? s? h?u b?n g?c.

Lưu t?p tin (cùng m?t thư m?c t?p tin đ? lưu):

Khi b?n nh?p vào lưu trên menu T?p, sau đây x?y ra:
– T? xây d?ng m?t t?p tin t?m th?i m?i b?ng cách s? d?ng phiên b?n edited c?a các tài li?u.

-M?t khi t? thành công t?o ra các t?p tin t?m th?i, t? xóa các Phiên b?n trư?c c?a tài li?u.

-T? đ?i tên các t?p tin t?m th?i đ? cùng tên như trư?c đó Phiên b?n c?a tài li?u.
Văn b?n dán gi?a t?p tin (cùng m?t thư m?c t?p tin ngu?n):

Khi t? b?n sao và b?t nh?o gi?a các tài li?u, nó có th? t?o ra m?t t?p tin t?m th?i trong cùng m?t thư m?c ngu?n t?p tin--đ?c bi?t là n?u t?p ngu?n đ? lưu ho?c đóng c?a. Các t?p tin t?m th?i đ?i di?n cho các thông tin đư?c tham chi?u b?i Clipboard trư?c đ? ti?t ki?m các t?p tin. T? t?o ra t?p tin t?m th?i này b?ng cách đ?i tên b?n sao c? c?a các t?p tin đ? m?t tên t?p tin t?m th?i.

Ch? s? h?u t?p tin (cùng m?t thư m?c t?p tin ngu?n):

Khi t?p đ? lưu trư?c đây đư?c m? ra đ? ch?nh s?a, in ?n ho?c xem xét, t? t?o ra m?t t?p tin t?m th?i v?i m?t m? r?ng tên file .doc mà b?t đ?u v?i m?t d?u ng? "~" theo sau là m?t k? hi?u đô la "$" theo sau b?i th?i gian c?n l?i tên t?p g?c. S?a t?p tin t?m th?i gi? tên đăng nh?p c?a ngư?i m? t?p và đư?c g?i là "ch? s? h?u t?p." Khi b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin có s?n trên m?ng và là đ? m? b?i ngư?i khác, t?p tin này cung c?p <user name=""> cho thông báo l?i sau: </user>

"Này đ? m? t?p b?ng <user name="">. B?n mu?n t?o m?t b?n sao c?a t?p này đ? s? d?ng?" </user>


N?u ch? s? h?u t?p tin b? h?ng ho?c thi?u các thông báo l?i đ? thay đ?i:


"Này đ? m? t?p b?i ngư?i dùng khác. B?n mu?n t?o m?t b?n sao c?a t?p này đ? s? d?ng?"


Word t? đ?ng xoá t?m th?i này t?p tin khi b?n g?c t?p tin đư?c đóng l?i t? b? nh?.

T? đ?ng lưu:

Word 97 Auto Recover lưu thư m?c:

T?p t?m th?i đư?c t?o ra khi th?c hi?n t? m?t t? đ?ng lưu là đư?c lưu tr? trong thư m?c Temp, tr? khi không ph?i là m?t thư m?c Temp h?p l?; T? sau đó lưu các t?p tin t?m th?i trong cùng m?t thư m?c nơi nó Lưu tài li?u.

V? trí t?p t?m th?i khi đóng m?t t?p tin

T? th?nh tho?ng có th? duy tr? m?t liên k?t đ?n m?t t?p tin sau khi nó là đóng c?a. Đi?u này x?y ra khi văn b?n đ? đư?c sao chép vào Clipboard t? các t?p tin. Khi b?n đóng m?t t?p tin, t? c? g?ng hành đ?ng sau đây:
 • N?u l?a ch?n đư?c sao vào b?ng t?m không ch?a nhi?u ph?n ho?c m?t h?nh ?nh, ho?c là không l?n, t? sao các m?nh tài li?u cho các t?p tin đ?u.
 • N?u l?a ch?n m?o ch?a h?nh ?nh ho?c nhi?u ph?n, ho?c N?u t?p tin vào đ?a m?m, t? sao chép các t?p tin toàn b? đ? các Thư m?c t?m, và di chuy?n con tr? có.

Thu?c tính

ID c?a bài: 89247 - L?n xem xét sau cùng: 17 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB89247 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:89247
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com