Tas aiz?em vair?k laika nek? paredz?ts, lai palaistu VBA makro, kur? atrod un aizst?j tekstu programm? Word 2010 Word 2007 un Word 2003

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 892784 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Palai?ot Visual Basic for Applications (VBA) makro, kur? atrod un aizvieto tekstu, makro aiz?em ilg?ku laiku, nek? paredz?ts pabeigt Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Word 2007 vai Microsoft Office Word 2003. Makro nepiecie?ams ilg?ks laiks, nek? paredz?ts pabeigt Word 2010, Word 2007 un Word 2003, sal?dzinot ar laiku, kas nepiecie?ams, lai pabeigtu Microsoft Word vec?k?s versij?s makro.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja dokuments satur inform?ciju galven? vai k?jen?.

PAPILDINDORM?CIJA

Word 2007 un Word 2003, Word 2010 zvan??ana daudz vair?k funkciju atra?ana un aizst??ana nek? vec?k?s Word versij?s. T?d?? tas var aiz?emt ilg?ku laiku l?dz programmas darb?bas beig?m atra?anas un aizst??anas oper?ciju programm? Word 2003, Word 2007 un Word 2010 atkar?b? no satura dokumenta.

Rekviz?ti

Raksta ID: 892784 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 19. janv?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
  • Microsoft Office Word 2007
  • Microsoft Word 2010
  • Microsoft Office Word 2003
Atsl?gv?rdi: 
kbprogramming kbautomation kbtshoot kbprb kbmt KB892784 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 892784

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com