เอกสารการหยุดการตอบสนองเมื่อเปิด ใน Word สำหรับ Mac ใน Excel สำหรับ Mac และ ใน PowerPoint สำหรับ Mac

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 892961 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ในบางครั้งคุณอาจพบลักษณะการทำงานที่ไม่คาดคิดเมื่อคุณเปิดแฟ้มใน Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรม ในบทความนี้ เราจะกล่าวถึงวิธีการที่คุณสามารถแก้ไขวิธีการเปิดเอกสารของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว บทความนี้อธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งเอกสารการหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามจะเปิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าแฟ้มทันทีไม่ตอบสนอง คุณต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหา บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่คุณอาจพบว่าแฟ้มได้หยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามจะเปิดใน Office ที่สำหรับโปรแกรม Mac ทันที บาง และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อพยายามแก้ไขนั้น ทำตามวิธีที่แต่ละตามลำดับปรากฏจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

หมายเหตุ:ก่อนที่คุณเริ่มต้นแฟ้มใด ๆ ในการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบสำเนาของแฟ้ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเพื่อเลือกแฟ้ม และจากนั้น คลิกทำสำเนาในการแฟ้ม:เมนู ขอแนะนำให้วางแฟ้มที่ซ้ำกันนี้ในโฟลเดอร์ที่แตกต่างกันดังนั้นคุณจะไม่ได้โดยไม่ตั้งใจอยู่นอกกระบวนการแฟ้มเก็บ หรือเริ่มการทำงานกับแฟ้มนั้น partway ผ่านขั้นตอนได้

ถ้าคุณกำลังค้นหาว่า จำนวนมากในแฟ้มของคุณหยุดตอบสนองโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มเหล่านั้น สิ่งแรกที่คุณควรทำได้เพื่อ ให้แน่ใจว่า คุณกำลังทำงานกับระบบปฏิบัติการของคุณและ Office ของคุณสำหรับ Mac โปรแกรมรุ่นล่าสุด โปรแกรมปรับปรุงหลายครั้งจะแก้ปัญหานี้ คุณสามารถค้นหาโปรแกรมปรับปรุงเหล่านี้ได้ โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:

AppleCare เว็บไซต์สนับสนุน:
http://www.apple.com/support

Microsoft Mactopia ดาวน์โหลดเว็บไซต์:
http://www.microsoft.com/mac/downloads.aspx

คุณไม่สามารถเปิดแฟ้มได้ โดยการคลิกสองครั้งไอคอนเอกสาร

ถ้าคุณมีการพยายามเปิดแฟ้มของคุณ โดยการคลิกสองครั้งเอกสารไอคอน คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • โปรแกรมอื่นพยายามที่จะเปิด Office สำหรับ Mac แฟ้ม
 • Office สำหรับ Mac โปรแกรมไม่เริ่มทำงานเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม และจากนั้น จะหยุดตอบสนอง

โปรแกรมอื่นพยายามที่จะเปิด Office สำหรับ Mac แฟ้ม

หากโปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่กับ Office สำหรับ Mac โปรแกรมพยายามที่จะเปิดแฟ้ม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเพื่อเลือก Office สำหรับ Mac แฟ้ม และจากนั้น คลิกรับข้อมูลในการแฟ้ม:เมนู
 2. คลิกการเปิดด้วยแท็บ
 3. คลิกอื่น ๆจากรายการของโปรแกรม
 4. การค้นหาตำแหน่งของ Office สำหรับ Mac โปรแกรมที่เป็นเจ้าของชนิดเอกสาร และจากนั้น คลิกadd.
 5. คลิกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดแล้ว คลิกดำเนินการต่อ.

Office สำหรับ Mac โปรแกรมไม่ได้เริ่มการทำงานเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม และจากนั้น จะหยุดตอบสนอง

ถ้า Office สำหรับ Mac โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน และจากนั้น จะหยุดตอบสนอง คุณต้องตรวจสอบว่าปัญหา เกี่ยวกับแฟ้ม หรือ ในระบบปฏิบัติการ Mac OS X เมื่อต้องการทำเช่นนี้ พยายามเปิด Office สำหรับ Mac แฟ้มจากภายในโปรแกรมที่เป็นเจ้าของชนิดแฟ้ม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่ม Office สำหรับ Mac โปรแกรม
 2. คลิกOPENในการแฟ้ม:เมนู แล้ว ค้นหาแฟ้ม
 3. เลือกแฟ้มของคุณ และจากนั้น คลิกOPEN.
หากคุณสามารถเปิดแฟ้มในลักษณะนี้ ปัญหาอาจเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของคุณ คุณควรติดตั้ง X ระบบปฏิบัติการ Mac รุ่นใหม่ทั้งหมดเมื่อการอื่น ๆ ตอนการแก้ไขปัญหาไม่สามารถแก้ปัญหานี้เท่านั้น

นี่คือตัวอย่างเดียวของสถานการณ์ที่อาจจำเป็นต้องมีการติดตั้งซ้ำของระบบปฏิบัติการ คุณอาจพบเมื่อคุณเปิดใน Office สำหรับ Mac โปรแกรม คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดว่า ถึงแฟ้มหรือแฟ้มกรอบการทำงานไม่จำเป็น และที่ขาดหายไปได้ นอกจากนี้ คุณอาจสังเกตเห็นว่า โปรแกรมอื่นกำลังประสบปัญหา

ก่อนที่คุณติดตั้งสำเนาใหม่ทั้งหมดของ Mac OS X ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ Office ที่เอาออกเมื่อต้องการเอา Office สำหรับ Mac จากคอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้ เอาการกำหนดลักษณะต่าง ๆ จากโฟลเดอร์ไลบรารี/การกำหนดลักษณะในหน้าแรกของโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Office สำหรับ Mac. ซึ่งรวมถึงโฟลเดอร์ Microsoft Office และโฟลเดอร์การกำหนดลักษณะของ Microsoft

ถ้าคุณต้องการช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดตั้งสำเนา Mac OS X ใหม่ทั้งหมด ผู้ติดต่อของ Apple คุณสามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple ที่ 1-800-275-2273 หรือคุณสามารถเยี่ยมชมภายใต้การดูแลของ Apple สนับสนุนเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:
http://www.apple.com/support

แทรกเอกสารลงในเอกสารอื่น

ถ้าคุณไม่สามารถเปิดแฟ้มของคุณ โดยการคลิกสองครั้งเอกสารไอคอน หรือ โดยการเปิดจากภายในโปรแกรมที่เป็นเจ้าของแฟ้ม พยายามที่จะแทรกแฟ้มลงในเอกสารอื่น เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เป็นเจ้าของแฟ้มที่คุณพยายามเปิด:
 • Microsoft Word สำหรับ Mac:
  1. สร้างเอกสารใหม่ใน Word สำหรับ Mac.
  2. ในการแทรกเมนู คลิกแฟ้ม:.
  3. ค้นหาเอกสารที่คุณมีการพยายามที่จะเปิด
  4. คลิกแทรก.
 • Microsoft PowerPoint สำหรับ Mac:
  1. สร้างแบบ PowerPoint ใหม่สำหรับงานนำเสนอ Mac
  2. ในการแทรกเมนู คลิกภาพนิ่งจากแฟ้ม.
  3. ค้นหาการแสดงภาพนิ่งที่คุณมีการพยายามที่จะเปิด
  4. ทำการเลือกของคุณเมื่อต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งแทรกภาพนิ่งทั้งหมดหรือเลือกภาพนิ่งเมื่อต้องการแทรก.
  5. คลิกแทรก.
 • Microsoft Excel ที่ใช้สำหรับ Mac:
  1. สร้างสมุดงาน Excel ใหม่
  2. ในการแทรกเมนู คลิกวัตถุ.
  3. คลิกจากแฟ้ม.
  4. ค้นหาสมุดงานที่คุณมีการพยายามเริ่มการทำงาน
  5. คลิกตกลง.

การกู้คืนข้อความจากแฟ้มใด ๆ

เมื่อคุณกำลังทำงานกับ Word ปัญหาสำหรับแฟ้ม Mac ถ้า และขั้นตอนต่อไปนี้ไม่มีแก้ไขปัญหาของคุณ คุณสามารถลองเปิดแฟ้ม โดยการกู้คืนข้อความจากแฟ้มใด ๆ แฟ้มนี้ไม่มีการให้ Word เป็นแฟ้ม Mac

2362088การแก้ไขปัญหาเอกสารเสียหายใน Word สำหรับ Mac

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 892961 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Excel 2004 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac
 • Microsoft Office Word 2004 for Mac
 • Microsoft PowerPoint X for Mac
 • Microsoft Office Excel 2008 for Mac
 • Microsoft Office Word 2008 for Mac
 • Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
Keywords: 
dftsdahomeportal kbperformance kbopenfile kbhowto kbmt KB892961 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:892961

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com