ID c?a bài: 893803 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Giới thiệu

Microsoft Windows Installer là c?u ph?n h? đi?u hành Windows cung c?p n?n t?ng tiêu chu?n cho cài đ?t và d? cài đ?t ph?n m?m. Nhà s?n xu?t ph?n m?m có th? t?o thi?t l?p s?n ph?m đ? s? d?ng Windows Installer nh?m giúp cho vi?c cài đ?t, b?o tr? và d? cài đ?t ph?n m?m tr? nên đơn gi?n và d? dàng.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8

Cách t?i Windows Installer 3.1 v2

Trư?c khi t?i xu?ng c?u ph?n có th? phân ph?i l?i, b?n ph?i xác đ?nh b?n đang ch?y phiên b?n 32 bit hay 64 bit c?a Windows Server 2003 hay c?a Windows XP.

K?t qu? phát hi?n phiên b?n t? đ?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 32s

B?n hi?n đang s? d?ng h? đi?u hành 32 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 32e


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 64s

B?n hi?n đang s? d?ng h? đi?u hành 64 bit.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets 64e
Chú ? N?u k?t qu? phát hi?n t? đ?ng không hi?n th? trên màn h?nh c?a b?n, vui l?ng b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
827218 Cách xác đ?nh xem máy tính hi?n đang ch?y phiên b?n 32 bit hay phiên b?n 64 bit c?a h? đi?u hành Windows

T?i xu?ng tr?nh cài đ?t cho t?t c? các phiên b?n Windows ngo?i tr? phiên b?n 64 bit c?a Windows Server 2003 hay phiên b?n 64 bit c?a Windows XP

Tệp sau đây hi?n có để t?i xu?ng t? Trung tâm T?i xu?ng c?a Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i xu?ng
T?i xu?ng gói Windows Installer 3.1 Có th? phân ph?i l?i (v2) ngay bây gi?.

Ngày Phát hành: Ngày 12 tháng 5 năm 2005

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? của Microsoft, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải các tệp h? trợ của Microsoft từ d?ch vụ trực tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng ph?n m?m phát hiện vi-rút m?i nh?t s?n có t?i th?i đi?m t?p đư?c đăng. Tệp lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đ?i với tệp.

Ghi chú Ch? ph?n nh? phân cho t?p Msi.dll đư?c c?p nh?t. S? phiên b?n là 3.1.4000.2435. T?t c? các ph?n nh? phân c?n l?i c?a gói Windows Installer 3.1 (v2) gi? nguyên không đ?i và là phiên b?n 3.1.4000.1823.

T?i xu?ng tr?nh cài đ?t cho phiên b?n 64 bit c?a Windows Server 2003 ho?c phiên b?n 64 bit c?a Windows XP

C?u ph?n có th? phân ph?i l?i này ch? dành cho h? đi?u hành 32 bit. B?n không th? cài đ?t c?u ph?n này trên máy tính đang ch?y phiên b?n 64 bit c?a Windows Server 2003 ho?c c?a Windows XP.

B?n có th? cài đ?t Windows Installer 3.0 có th? phân ph?i l?i trên Windows 2000 Gói D?ch v? 3 (SP3) và trên phiên b?n đ? phát hành c?a Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 đi kèm v?i Windows Server 2003 Gói D?ch v? 1 (SP1).

B?n không th? cài đ?t b?n có th? phân ph?i l?i này trên các phiên b?n 32 bit và 64 bit c?a Windows Server 2003 SP1. Đ? c?p nh?t các phiên b?n 32 bit và 64 bit c?a Windows Server 2003 SP1 ho?c đ? c?p nh?t phiên b?n 64 bit c?a Windows XP, h?y t?i xu?ng hotfix đư?c mô t? ? bài vi?t 898715 thay v? gói 893803 (v2) trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft. Để biết thêm thông tin về Windows Installer 3.1 (v2) GDR, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
898715 B?n c?p nh?t dành cho Windows Installer 3.1 hi?n có cho Windows Server 2003 Gói D?ch v? 1 và các phiên b?n 64 bit c?a Windows XP
L?ch s? phát hành:
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 phiên b?n 1.0 (ngày 11 tháng 4 năm 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3.1: KB893803 phiên b?n 2.0 (ngày 12 tháng 5 năm 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) gi?i quy?t s? c? đư?c mô t? ? bài vi?t sau đây trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
  898628Windows Installer t? đ?ng chuy?n sang tr?ng thái không thành công sau khi b?n nâng c?p lên Windows Installer 3.1
S? phiên b?n là 3.1.4000.2435. T?t c? các ph?n nh? phân c?n l?i c?a gói Windows Installer 3.1 (v2) v?n gi? nguyên không đ?i và là phiên b?n 3.1.4000.1823.

Thông tin thêm

Tính năng mới trong Windows Installer 3.1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Thu?c tính ph? UpdateTargetRTMProperty m?i: Các t?p b?n vá hi?n có th? nh?m m?c tiêu t?i c? tuy?n cơ s? phiên b?n g?c l?n tuy?n cơ s? m?c gói d?ch v? m?i nh?t trên h? th?ng.
 • API MsiSetExternalUIRecord M?i: Các gói s? d?ng giao di?n ngư?i dùng bên ngoài hi?n có th? nh?n thông báo dư?i d?ng b?n ghi thay v? nh?n thông báo dư?i d?ng chu?i.
 • Thu?c tính x64 và Msix64 m?i: Các gói hi?n có th? s? d?ng các thu?c tính x64Msix64 đ? bi?u th? h? tr? h? đi?u hành d?a trên b? x? l? x64.
 • API MsiNotifySidChange M?i: B?n có th? s? d?ng API này đ? nâng c?p c?u h?nh Windows Installer n?u k? hi?u nh?n d?ng b?o m?t (SID) c?a ngư?i dùng thay đ?i.
 • Ch?c năng vá nhanh hi?n là tr?ng thái tùy ch?n: Windows Installer 3.0 gi?i thi?u ch?c năng "vá nhanh" m?i. Theo m?c đ?nh, ch?c năng này đư?c b?t cho t?t c? các b?n vá. Windows Installer 3.1 hi?n t?t ch?c năng này tr? khi b?n b?t ch?c năng này b?ng cách thi?t đ?t thu?c tính OptimizedInstallMode trong b?ng MsiPatchMetaData.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Các sự cố được giải quyết trong Windows Installer 3.1

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Windows Installer hi?n ghi nh?t k? chính xác các k? t? r?ng ("[~]") khi các k? t? này đư?c s? d?ng trong d?u giá tr? đăng k? ho?c trong t?p ph? thu?c c?a d?ch v?.
 • Hàm MsiGetFileHash hi?n ho?t đ?ng chính xác cho các t?p r?t l?n không tính đ?n phiên b?n. Nh?ng t?p này có th? kho?ng 2 GB.
 • Thu?c tính MediaSrcProp c?a b?n vá hi?n đư?c đ?t thành v? trí kh?i ch?y ban đ?u khi b?n vá đư?c cài đ?t. Thu?c tính MediaSrcProp đư?c đ?t thành v? trí b?n vá lưu trong b? đ?m ?n cho các giao tác ti?p theo.
 • Thanh ti?n tr?nh hi?n ho?t đ?ng chính xác ngay c? n?u gói cài đ?t hơn 2GB t?p.
 • Ch?c năng vá các c?u ph?n cô l?p hi?n ho?t đ?ng.
 • Thông tin đích c?a hành đ?ng tùy ch?nh không c?n đư?c ghi nh?t k? khi hành đ?ng tùy ch?nh không thành công n?u hành đ?ng tùy ch?nh đư?c đánh d?u ?n đích.
 • Tr? v? l?i 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) ngay c? trong trư?ng h?p ch? có m?t b?n vá không th? áp d?ng cho ki?u Windows Installer 2.0 hi?n đư?c áp d?ng.
 • Vi?c áp d?ng b?n vá ki?u Windows Installer 2.0 t?p đ?y đ? ch?a các t?p đi kèm không c?n yêu c?u truy c?p phương ti?n ngu?n n?a.
 • Windows Installer 3.1 hi?n x? l? chính xác t?nh hu?ng trong đó gói c?p nh?t ph? đư?c cài đ?t khi b?n vá l?i th?i ho?c b? thay th? v?n t?n t?i.
 • Windows Installer 3.1 hi?n h? tr? áp d?ng các b?n vá dành cho nh?ng gói có s? lư?ng l?n các t?p. (C?t ti?p theo c?a b?ng T?p bao g?m các giá tr? l?n hơn 32767.)
 • Windows Installer 3.1 hi?n g?i thông báo INSTALLSTART_ACTIONSTART cho t?t c? các hành đ?ng.
 • Trong Windows Installer 3.0 và các phiên b?n c? hơn, n?u b?n áp d?ng m?t s? b?n vá nâng c?p chính, các cài đ?t ti?p theo đôi khi không thành công. S? c? này hi?n đ? đư?c kh?c ph?c.
 • B? x?p th? t? b?n vá không c?n t? ch?i m?t cách không chính xác b?n vá h?p l? trong quá tr?nh vá h?nh ?nh qu?n tr?.
 • Windows Installer 3.1 không c?n b? qua hành đ?ng tùy ch?nh t?p l?nh đư?c đánh d?u là không đ?ng b?.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Sự cố được giải quyết trong Windows Installer 3.1 (v2)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 • Windows Installer không c?n t? đ?ng chuy?n sang tr?ng thái không thành công sau khi tr?nh cài đ?t c? c?p nh?t t?p đư?c b?o v? b?i tính năng B?o v? T?p c?a Windows.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Kh?c ph?c s? c?

Để đư?c tr? giúp kh?c ph?c các s? c? c?a tr?nh cài đ?t Windows, h?y b?m vào các s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
907749 Các bư?c kh?c ph?c s? c? cơ b?n dành cho Windows Installer
886630 B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n c? g?ng cài đ?t m?t chương tr?nh s? d?ng Windows Installer trong Windows XP
823116 B?n nh?n đư?c L?i 1913 khi b?n cài đ?t m?t chương tr?nh trên Windows XP
314852 Cách kích hoạt tính năng ghi nhật ký của Windows Installer trong Windows XP
N?u b?n g?p s? c? khi cài đ?t m?t ?ng d?ng c? th?, cho dù đó là ?ng d?ng c?a Microsoft hay ?ng d?ng c?a bên th? ba, h?y m? t?p readme c?a ?ng d?ng đ? xem các s? c? cài đ?t đ? bi?t. B?n c?ng có th? t?m ki?m các bài vi?t dành riêng cho ?ng d?ng c?a b?n trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft.

Tham kh?o

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau đây để xem các bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
897026 Hành đ?ng AppSearch c?t b?t không chính xác giá tr? REG_MULTI_SZ ch?a giá tr? r?ng trong Windows Installer
897027 Thông báo có th? đư?c ghi nh?t k? trong nh?t k? s? ki?n khi b?n c? cài đ?t gói Windows Installer 3.0 có th? phân ph?i l?i trên máy tính ch?y phiên b?n Windows Installer m?i hơn
894439 Mô t? ch?c năng vá nhanh trong Microsoft Windows Installer 3.0
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Mạng lưới Nhà phát triển Microsoft (MSDN) sau:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/Aa372866.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 893803 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Mười 2013 - Xem xét l?i: 28.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Installer 3.1
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbresolve kbinfo KB893803

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com