Ενδέχεται να εμφανιστούν μηνύματα λάθους, όταν εκτελείτε αναζήτηση ή εντοπισμό σφαλμάτων σε μια εφαρμογή του ASP.NET μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας 887219 (MS05-004)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 894670 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-004 και κατά την περιήγηση ή την προσπάθεια εντοπισμού σφαλμάτων σε ορισμένες εφαρμογές ASP.NET, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ορισμένα σφάλματα. Αυτό το άρθρο περιγράφει τα διαφορετικά μηνύματα σφάλματος που μπορεί να λάβετε. Επίσης παρέχει τις λύσεις για αυτά τα προβλήματα.

Συμπτώματα

Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας MS05-004 και κατά την περιήγηση ή την προσπάθεια εντοπισμού σφαλμάτων σε μια εφαρμογή Microsoft ASP.NET, όπου η διεύθυνση URL περιέχει μια τελική ανάστροφη κάθετο (\), ενδέχεται να λάβετε ένα από τα παρακάτω μηνύματα σφάλματος:
Δεν είναι δυνατή η εύρεση του πόρου.
Περιγραφή: HTTP 404. Ο πόρος που αναζητάτε (ή μία από τις εξαρτήσεις του) μπορεί να έχει καταργηθεί, να έχει αλλάξει το όνομά του ή να μην είναι διαθέσιμος προσωρινά. Διαβάστε την παρακάτω διεύθυνση URL και βεβαιωθείτε ότι την έχετε γράψει σωστά.

Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. (Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτέλεσης του έργου: Δεν είναι δυνατή η έναρξη εντοπισμού σφαλμάτων στο διακομιστή Web.) Δεν ήταν δυνατή η έναρξη του εντοπισμού σφαλμάτων ASP.NET ή ATL Server. Βεβαιωθείτε ότι ο διακομιστής ASP.NET ή ATL είναι εγκατεστημένος αυτήν τη στιγμή στο διακομιστή.

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα θα εμφανιστεί, εάν η διεύθυνση URL που καθορίζεται στη μετα-βάση Microsoft Internet Information Services (IIS) περιέχει μια τελική ανάστροφη κάθετο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καταργήστε την τελική ανάστροφη κάθετο στη μετα-βάση IIS για τη διεύθυνση URL που καθορίζεται για την εφαρμογή Web που επηρεάζεται. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση της Διαχείρισης IIS (IIS Manager)

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε τον κατάλογο %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε inetmgr για να ανοίξετε τη Διαχείριση IIS (IIS Manager).
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην τοποθεσία Web για τη διεύθυνση URL που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες (Properties).
 5. Εάν η εφαρμογή που επηρεάζεται είναι ένας εικονικός κατάλογος που βρίσκεται στην τοποθεσία Web, κάντε κλικ στην καρτέλα Κατάλογος (Directory) και, στη συνέχεια, καταργήστε την τελική ανάστροφη κάθετο από τη διαδρομή που καθορίζεται στο πλαίσιο κειμένου Τοπική διαδρομή (Local path).

  Εάν η εφαρμογή που επηρεάζεται βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο στην τοποθεσία Web, κάντε κλικ στην καρτέλα Κεντρικός κατάλογος (Home Directory) και, στη συνέχεια, καταργήστε την τελική ανάστροφη κάθετο από τη διαδρομή που καθορίζεται στο πλαίσιο κειμένου Τοπική διαδρομή (Local path).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μέθοδος 2: Χρήση δέσμης ενεργειών .vbs

 1. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω παράδειγμα κώδικα για να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών .vbs:
  
  Option Explicit
  
  Dim objWebService, objWebSite
  Dim objSite, objArgs, strServer
  Dim WshNetwork
  
  Set objArgs = WScript.Arguments
  
  If objArgs.Length = 1 Then
  	strServer = objArgs(0)
  ElseIf objArgs.Length = 0 Then
  	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")
  	strServer = WshNetwork.ComputerName
  Else
  	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servername]"
  	WScript.Quit
  End If
  WScript.Echo "Connecting to " & strServer
  
  Set objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")
  
  For Each objWebSite in objWebService
  	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)
  	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then
  		WScript.Echo objSite.AdsPath
  		EnumVDir objSite, 1
  	End If
  Next
  
  WScript.Echo "Done processing."
  
  Sub EnumVDir(objVDir, i)
  	Dim objSubVDir, objDir
  	Dim strNewPath
  	
  	For Each objSubVDir in objVDir
  		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then
  			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)
  			
  			If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then
  				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath
  				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path
  
  				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)
  				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath
  					
  				objDir.Put "Path", strNewPath
  				objDir.SetInfo
  			End If
  			
  			EnumVDir objDir, i + 1
  		End If
  	Next
  End Sub
  
  
 2. Εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών από τη γραμμή εντολών .vbs. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cscript [file_name.vbs].

   Σημείωση Το στοιχείο file_name είναι ένα σύμβολο κράτησης θέσης για το όνομα της δέσμης ενεργειών .vbs που χρησιμοποιείτε.
  3. Για να κλείσετε τη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε exit.

Περισσότερες πληροφορίες

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, το ASP.NET εκτελεί πιο αυστηρούς ελέγχους για την εγκυρότητα τόσο των φυσικών διαδρομών όσο και των εικονικών διαδρομών που ζητήθηκαν.

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας MS05-004, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
887219 MS05-004: Ένα θέμα ευπάθειας επικύρωσης διαδρομής του ASP.NET θα μπορούσε να επιτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 894670 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 10 Απριλίου 2009 - Αναθεώρηση: 2.7
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2
 • Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com