Mô t? c?a Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói: 4 tháng 3 năm 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 895119 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft đ? phát hành Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói cho Microsoft Office Outlook 2003. Bài vi?t này mô t? các thông tin sau v? gói hotfix:
 • V?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a
 • Đi?u ki?n tiên quy?t đ? cài đ?t chuyên bi?t gói hotfix
 • Thông tin v? vi?c b?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t các gói hotfix
 • Thông tin v? vi?c li?u hotfix gói đư?c thay th? b?i b?t k? hotfix gói
 • Thông tin v? vi?c b?n ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i ki?m nh?p s? d?ng m?t ho?c nhi?u các hotfixes trong gói
 • Hotfix gói ch?a các t?p tin

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? Microsoft Office Outlook 2003 đư?c c? đ?nh trong Outlook 2003 post-Service Pack 1 hotfix gói là ngày 4 tháng 3 năm 2005.

V?n đ? mà các gói hotfix s?a ch?a

Các v?n đ? sau đây đư?c c? đ?nh trong gói hotfix này:
 • 839560 Ch?c năng MAPI m?i đ? truy c?p ngu?n g?c cơ th?

THÔNG TIN THÊM

b?n ghi d?ch v? gói thông tin

V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Office 2003 Service Pack 2.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
870924 Làm th? nào đ? có đư?c gói b?n ghi d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? này c? th?. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Danh sách sau đây có đi?u ki?n tiên quy?t cho các hotfix gói:
 • Phiên b?n t?i ưu hóa c?a hotfix này có m?t hotfix Office 2003 Service Pack 1 (SP1) post-Microsoft. Đ? cài đ?t chuyên bi?t các hotfix, b?n ph?i có Office 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Office 2003 SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  842532Mô t? c?a Office 2003 gói b?n ghi d?ch v? 1
 • Phiên b?n đ?y đ? t?p tin hotfix này c?ng là phiên b?n hành chính c?a hotfix này. B?n có th? cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n này c?a các hotfix trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i Office 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

  Tuy nhiên, chúng tôi đ? th? nghi?m hotfix này r?ng r?i hơn trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 v?i Office 2003 SP1 cài đ?t chuyên bi?t hơn chúng tôi có trên m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 đư?c cài đ?t chuyên bi?t. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t hotfix này vào m?t máy tính đang ch?y Office 2003 mà không có văn ph?ng 2003 SP1 cài đ?t chuyên bi?t, m?t s? cu?c xung đ?t t?p tin có th? x?y ra. Chúng tôi h? tr? c?u h?nh này, nhưng chúng tôi không khuyên b?n nên c?u h?nh này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?ng b?t k? hotfix sau này.

ki?m nh?p thông tin

B?n không có đ? t?o ra ho?c s?a đ?i b?t k? khóa registry đ? kích ho?t b?t k? hotfix này gói ch?a.

Thông tin t?p tin hotfix

Hotfix này ch?a ch? là nh?ng t?p tin đư?c yêu c?u đ? s?a ch?a các v?n đ? có danh sách các bài vi?t này. Hotfix này có th? ch?a t?t c? các file mà b?n ph?i có đ? hoàn toàn C?p Nh?t m?t s?n ph?m đ? xây d?ng m?i nh?t.

Các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian th? công c? ngày và th?i gian trong Panel điều khiển.

T?i thông tin
  Date     Time  Version     Size    File name
  --------------------------------------------------------------------------
  07-Mar-2005 18:19 5.0.2919.6304  6,940,192 Office2003-kb895119-enu.exe 

Microsoft Windows Installer .msp file thông tin
  Date     Time  Size    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  04-Mar-2005 18:46 3,926,528 Olkintlff.msp (full-file/administrative)
  04-Mar-2005 18:38 3,167,744 Olkintlop.msp (optimized)

Sau khi các hotfix đư?c cài đ?t chuyên bi?t, các phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau.
  Date     Time  Version    Size    File name
  -----------------------------------------------------------
  22-Apr-2004 18:29 6.5.6980.84    733,888 Cdo.dll
  24-Jun-2004 05:08 11.0.6361.0    116,424 Contab32.dll
  27-Aug-2004 00:47 11.0.6402.0    31,944 Dumpster.dll
  27-Aug-2004 00:48 11.0.6402.0    106,696 Emablt32.dll
  22-Jan-2005 03:04 11.0.6419.0    215,240 Emsabp32.dll
  03-Mar-2005 22:21 11.0.6425.0    704,712 Emsmdb32.dll
  12-Feb-2005 09:41 11.0.6422.0    131,784 Emsui32.dll
  19-May-2004 00:54 11.0.6355.0    778,944 Mapir.dll
  19-May-2004 00:53 11.0.6355.0    30,408 Mlshext.dll
  03-Mar-2005 22:22 11.0.6425.0   1,359,560 Msmapi32.dll
  24-Feb-2005 21:32 11.0.6424.0    717,512 Mspst32.dll
  03-Mar-2005 22:21 11.0.6425.0    653,504 Outex.dll
  11-Nov-2004 04:35 11.0.6411.0   3,057,864 Outllibr.dll
  11-Mar-2004 22:02 11.0.6254.0    279,240 Pstprx32.dll
  24-Feb-2005 21:32 11.0.6424.0    232,648 Scnpst32.dll
  24-Feb-2005 21:32 11.0.6424.0    241,352 Scnpst64.dll

Thêm ghi chú:

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? mà Microsoft s? d?ng cho ph?n m?m này s?a ch?a sau khi nó đư?c phát hành, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? s?n ph?m Microsoft thông tin C?p Nh?t, công c? và ti?n ích

Thu?c tính

ID c?a bài: 895119 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Năm 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Outlook 2003
T? khóa: 
kbautohotfix kboffice2003sp2fix kboffice2003presp2fix kbfix kbhotfixrollup kbhotfixserver kbqfe kbmt KB895119 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:895119

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com