Lsass.exe tai n?n ngay sau khi b?n dùng th? thông minh đ? kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows XP SP2, Windows Server 2003 SP1 ho?c Windows Server 2003 SP2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 895325 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Ví d? công ty, t? ch?c, s?n ph?m, tên mi?n, đ?a ch? e-mail, bi?u trưng, ngư?i, đ?a đi?m, và s? ki?n đư?c mô t? ? đây là hư c?u. Không có liên k?t v?i b?t k? công ty th?c s?, t? ch?c, s?n ph?m, tên mi?n, đ?a ch? e-mail, bi?u trưng, ngư?i, đ?a đi?m ho?c s? ki?n nh?m t?i ho?c suy.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

Khi b?n s? d?ng xác th?c th? thông minh đ? kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2), ti?n tr?nh kí nh?p là thành công. Tuy nhiên, sau khi m?t s? nh?ng kho?nh kh?c nh?t, quá tr?nh Lsass.exe g?p m?t s? vi ph?m truy nh?p và k?t thúc.

B?n không c?n kinh nghi?m v?n đ? này trên máy tính đang ch?y Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c các phiên b?n phát hành c?a Windows Server 2003.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra v? hư hỏng đống mà có th? x?y ra trong quá tr?nh Lsass.exe khi b?n kí nh?p vào b?ng cách s? d?ng th? thông minh.

V?n đ? này x?y ra n?u trư?ng ch? đ? c?a ch?ng ch? trên th? thông minh là theo m?t th? t? c? th?. Trong trư?ng h?p này, n?u các thành ph?n mi?n c?a trư?ng ch? đ? không ph?i là trong vài thu?c tính, Lsass.exe kinh nghi?m hư hỏng đống. Sau đó, quá tr?nh này treo. Các l?nh v?c ch? đ? ví d? sau đây minh h?a cho v?n đ? này.

Ví d? 1:
DC = WIDGET
DC = MSN
CN = dalexander
CN = ngư?i dùng
Trong ví d? này, mi?n ph?n thành ph?n c?a l?nh v?c ch? đ? là không trong m?t s? các thu?c tính c?a các l?nh v?c ch? đ?. Trong ví d? này, Lsass.exe kinh nghi?m hư hỏng đống.

Ví d? 2:
CN = David Alexander
CN = ngư?i dùng
DC = corp
DC = tailspin
DC = đ? chơi
DC = com
Trong ví d? này, mi?n ph?n thành ph?n c?a l?nh v?c ch? đ? là trong m?t s? các thu?c tính c?a các l?nh v?c ch? đ?. Trong ví d? này, Lsass.exe không kinh nghi?m hư hỏng đống.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix cho Windows XP

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i ch?y Windows XP SP2 đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Kerberos.dll5.1.2600.2626294,91208 Tháng 3 năm 200508:40x 86

Thông tin hotfix cho Windows Server 2003

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p nh?t ph?n m?m ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" Hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i ch?y Windows Server 2003 SP1 ho?c Windows Server 2003 SP2 đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Chi tieát taäp tin

Các phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó b? chuy?n thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các múi thời gian tab trong ngaøy giôø m?c trong Panel điều khiển.
Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 1, các phiên b?n d?a trên x 86
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Kerberos.dll5.2.3790.3109351,74424-Mar-200813:55x 86
Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 1, các phiên b?n d?a trên x 64
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Kerberos.dll5.2.3790.3109722,43224-Mar-200812:55x 64SP1không áp d?ng
Wkerberos.dll5.2.3790.3109351,74424-Mar-200812:55x 86SP1WOW
Windows Server 2003 v?i gói b?n ghi d?ch v? 1, các phiên b?n d?a vào Itanium
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Kerberos.dll5.2.3790.3109966,14424-Mar-200812:58IA-64SP1không áp d?ng
Wkerberos.dll5.2.3790.3109351,74424-Mar-200812:58x 86SP1WOW
Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, x 86 d?a trên phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ng
Kerberos.dll5.2.3790.4259351,23224-Mar-200813:37x 86
Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, x 64 d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Kerberos.dll5.2.3790.4259723,96824-Mar-200813:02x 64SP2không áp d?ng
Wkerberos.dll5.2.3790.4259351,23224-Mar-200813:02x 86SP2WOW
Windows Server 2003 v?i Service Pack 2, Itanium d?a trên các phiên b?n
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gianN?n t?ngSP yêu c?uChi nhánh b?n ghi d?ch v?
Kerberos.dll5.2.3790.4259968,19224-Mar-200813:00IA-64SP2không áp d?ng
Wkerberos.dll5.2.3790.4259351,23224-Mar-200813:00x 86SP2WOW

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 895325 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
  • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
T? khóa: 
kbautohotfix kbwinxppresp3fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe kbmt KB895325 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 895325

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com