Straipsnio ID: 895456 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

?Microsoft Office XP?, ?Microsoft Office 2003? arba ?2007 Microsoft Office? sistemos produkto kodo negalite keisti pirma nepa?alin? ir i? naujo ne?dieg? ?Microsoft Office?.

Sprendimas

Jei norite i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iame skyriuje pateiktus veiksmus.

Svarbu ?iame skyriuje, metode ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, spustel?kite ?io straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Pastaba Atlikus nurodytus veiksmus ir bandant atidaryti kuri? nors ?Office? program? parodomas klaidos prane?imas, kuriame raginama ?vesti galiojant? produkto kod?. Pasir?pinkite, kad galiojant? produkto kod? tur?tum?te prie? prad?dami vykdyti ?iuos veiksmus.

Jei pageidaujate, kad problem? i?spr?stume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei norite ?i? problem? spr?sti patys, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

Pataisyti u? maneJei norite, kad problema b?t? i?spr?sta automati?kai, spustel?kite mygtuk? arba sait? Fix it. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite vedlyje Fix it nurodomus veiksmus.


Fix this problem
Microsoft Fix it 50755Pastabos
 • Naudojant sprendim? ?Fix it? sukuriama atsargin? registro kopija, o atsargin?s kopijos fail? rasite aplanke C:\bak. Failo vardas sukuriamas pagal ?? ?ablon?: Backup_For_KB895456_OfficeVersionNumber.reg. Jei neveikia naujas produkto kodas ir norite atkurti ankstesnius registro parametrus, dukart spustel?kite fail? .reg.
 • ?is vedlys gali b?ti pateiktas tik angl? k. Ta?iau automatinio taisymo sprendimas veikia ir kit? kalb? ?Windows? versijose.
 • Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame kilo ?i problema, sprendim? ?Fix it? ?ra?ykite ?flash? atmintin?je arba kompaktiniame diske ir paleiskite j? reikiamame kompiuteryje.

Tada pereikite prie skyriaus Ar pavyko i?spr?sti problem??Leiskite taisyti pa?iam

 1. U?darykite visas ?Office? programas.
 2. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 3. Atsi?velgdami ? naudojam? ?Windows? ir ?Office? versij? suraskite ir spustel?kite toliau pateikiam? dalin? rakt?:

  32 bit?
  ?2007 Office? sistemos versijos
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\12.0\Registration


  ?Office 2003?
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\11.0\Registration


  ?Office XP?
  HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\Microsoft\Office\10.0\Registration
  64 bit?
  ?2007 Office? sistemos versijos
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\12.0\Registration


  ?Office 2003?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\11.0\Registration


  ?Office XP?
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\10.0\Registration
 4. Eksportuokite
  Registration
  dalin? rakt?.

  Galite sukurti atsargin?
  Registration
  dalinio rakto reik?mi? kopij? tam atvejui, jei naujasis raktas neveikt?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite
   Registration
   dalin? rakt?, tada spustel?kite Eksportuoti.
  2. S?ra?e ?ra?yti ? pasirinkite viet?, kurioje norite ?ra?yti registravimo ?ra?us.
  3. Lauke Failo pavadinimas ?veskite norimo eksportuoti .reg failo pavadinim?, tada spustel?kite ?ra?yti.

  Pastaba 4a?4c veiksmuose suk?r?te atsargin?
  Registration
  dalinio rakto kopij?. Dukart spustel?dami .reg fail?, kur? ?ra??te atlikdami 4c veiksm?, galite atkurti
  Registration
  dalinio rakto registro parametrus. .reg failo turinys automati?kai eksportuojamas ? registr?.
 5. Prie
  Registration
  dalinio rakto gali b?ti keli universal?s unikalieji identifikatoriai (GUID), kurie sudaryti i? ?vairi? raid?i? ir skaitmen?. Kiekviena j?s? kompiuteryje ?diegta programa turi konkret? GUID.

  Spustel?kite GUID. Tada
  Productname
  registro ?ra?o de?iniojoje srityje per?i?r?kite nurodyt? ?Office? versij?. Surad? GUID, kuriame yra nurodyta j?s? turimos ?Office? programos versija, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite
   DigitalProductID
   registro ?ra??, spustel?kite Panaikinti, tada spustel?kite Taip.
  2. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite
   ProductID
   registro ?ra??, spustel?kite Panaikinti, tada spustel?kite Taip.

   Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip rasti reikiam? j?s? kompiuteryje ?diegto ?Office? program? paketo ar programos versijos GUID, spustel?kite toliau pateikiamus straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
   928516 ?2007 Office? program? paketo ar program? produkto kod? GUID numeravimo schemos apra?as (gali b?ti angl? k.)
   832672 ?Office 2003? produkto kod? GUID numeravimo schemos apra?as (gali b?ti angl? k.)
   302663 ?Office XP? program? produkto kod? GUID numeravimo schemos apra?as (gali b?ti angl? k.)
 6. U?darykite registro rengykl?.
 7. Atidarykite kuri? nors ?Office program?, pavyzd?iui, ?Microsoft Word?. Pasirod?ius prane?imui, kuriame raginama ?vesti produkto kod?, ?veskite teising? produkto kod?, tada spustel?kite Gerai.

Ar pavyko i?spr?sti problem??

 • Patikrinkite, ar problema i?spr?sta. Jei problema i?spr?sta, toliau skaityti ?io skyriaus nebereikia. Jei problema nei?spr?sta, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?.
 • Laukiame j?s? atsiliepim?. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti, koki? problem? kilo taikant ?? sprendim?, palikite komentar? interneto dienora?tyje Pataisyti u? mane arba atsi?skite mums el. lai?k?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 895456 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. lapkri?io 30 d. - Per?i?ra: 7.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office InfoPath 2007
 • Microsoft Office OneNote 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbtshoot kbregistry kbfixme kbmsifixme KB895456

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com