Làm th? nào đ? t?m th?y m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau cho m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 895612 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?m th?y m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau cho các máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Microsoft Windows. Thông tin trong bài vi?t này có th? h?u ích n?u b?n không th? có đư?c m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đ? k? WHQL t? nhà s?n xu?t máy in ho?c t? Microsoft Web site Windows Update. Bài vi?t này c?ng cung c?p m?t phương pháp mà b?n có th? s? d?ng n?u b?n c?n m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in cho máy in không đư?c h? tr? trên máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows.

Lưu ? In t? máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows, b?n ph?i có m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in 64-bit. B?n không th? s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in 32-bit trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows.

Thông tin thêm

Làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau cho các máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows

Chúng tôi khuyên b?n l?n đ?u tiên ghé thăm Trung tâm kh? năng tương h?p v? sau Windows Vista trong đó t?m liên k?t đ?n các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đ?t 64-bit. b? máy cơ s? d? li?u c?a nó ch?a hàng ngàn c?a máy in ph? bi?n nh?t và b?n có th? d? dàng tra c?u theo tên s?n ph?m, s?, ho?c thương hi?u.

Truy c?p vào các Windows Vista tương h?p v? sau trung tâm.

N?u b?n không th? t?m th?y các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in, h?y làm theo nh?ng phương pháp sau đây theo.

Phương pháp 1: tra c?u cho m?t đi?u khi?n đư?c h? tr? có th? đư?c bao g?m trong hệ điều hành Windows 64-bit

tra c?u m?t tr?nh đi?u khi?n đư?c h? tr? đư?c bao g?m trong hệ điều hành Windows 64-bit. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Máy in và máy Fax.
 2. Nh?p đúp vào Thêm máy in.
 3. B?m chu?t Ti?p theo, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh.

Phương pháp 2: tra c?u cho m?t WHQL k? tr?nh đi?u khi?n vào Microsoft Web site Windows Update

tra c?u cho m?t ph?n c?ng Windows ch?t lư?ng ph?ng thí nghi?m (WHQL) k? tr?nh đi?u khi?n vào Microsoft Web site Windows Update. Đ? làm đi?u này, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m vào Windows Update, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên Windows C?p Nh?t web site.

Phương pháp 3: tra c?u cho m?t WHQL k? tr?nh đi?u khi?n trên web site c?a nhà s?n xu?t máy in

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? tra c?u m?t tr?nh đi?u khi?n đ? k? WHQL trên web site c?a nhà s?n xu?t máy in, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy in.

Phương pháp 4: tra c?u m?t tr?nh đi?u khi?n đ? k?-WHQL

Quan tr?ng Chúng tôi không khuyên b?n nên ki?m tra tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in mà không ph?i là WHQL k? b?i v? Microsoft đ? không có kh? năng tương h?p v? sau các k?t qu? v? ch?t lư?ng c?a các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in.

Tr?nh đi?u khi?n mà không ph?i là WHQL k? c?n là g?i là tr?nh đi?u khi?n chưa đư?c k?. Tr?nh đi?u khi?n là WHQL k? c?n là g?i là tr?nh đi?u khi?n đ? k?. tra c?u b?t k? m?t trong nh?ng đ?a đi?m sau đây cho-WHQL k? tr?nh đi?u khi?n cho máy in c?a b?n:
 • web site c?a nhà s?n xu?t máy in
 • phiên bản bê-ta tr?nh đi?u khi?n trên web site c?a nhà s?n xu?t máy in
 • Ph?n c?ng máy tính web site

Làm th? nào đ? ch?n m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau n?u b?n không th? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in cho máy in c?a b?n

Lo?i thi đua c?a máy in và các tính năng v?t l? c?a máy in là giá tr? tài s?n quan tr?ng máy in. Các tính năng v?t l? c?a máy in là đi?u ch?ng h?n như ch? đ? song và s? gi?y khay. Thi đua máy in là đi?u quan tr?ng nh?t c?a các giá tr? tài s?n hai máy in.

Thi đua máy in

Máy in thi đua mô t? lo?i m? hóa mà Windows s? d?ng đ? truy?n d? li?u trang t?i máy in. Máy in ki?m đôi khi đư?c g?i là in ngôn ng?. M?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows ph?i truy?n t?i d? li?u trang trong m?t ngôn ng? ho?c mô ph?ng máy in hi?u. N?u máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows không s? d?ng các mô ph?ng chính xác, in công vi?c không ph?i decipherable.

Có m?t s? ít các ngôn ng? máy in ho?c ki?m mà là ph? bi?n. Border|ph?i|200px Đây là danh sách các ngôn ng? ph? bi?n nh?t c?a máy in ho?c ki?m:
 • PostScript Phiên b?n: PostScript Level 1, PostScript Level 2, PostScript Level 3 .
 • PCL - PCL = trang đi?u khi?n ngôn ng?. PCL 5 - bi?n th? bao g?m PCL5c, trong trư?ng h?p c = màu, PCL5e, nơi e = nâng cao, và c?ng đư?c g?i là PCL XL, PCL 6 và PCL 4, mà ch? đư?c s? d?ng trong m?t s? thi?t b? máy in laser th?p.
 • KPDL-đư?c s? d?ng b?i máy in laser Kyocera, tương t? như PostScript 2.
 • RPDL-đư?c s? d?ng b?i Ricoh máy in.
 • HP/GL và HP/GL2-đư?c s? d?ng b?i m?t s? máy v?.
 • CaPSL-ngôn ng? l?n, đư?c s? d?ng trong m?t s? thi?t b? c? c?a Canon Laser.
 • Canon m? r?ng ch? đ?-đư?c s? d?ng trong máy in Canon bong bóng ph?n l?c l?n.
 • Epson EscP/2-s? d?ng trong m?t s? serial máy in và máy in phun l?n t? Epson.
 • Epson Esc/trang-đư?c s? d?ng trong nhi?u máy in laser Epson.
 • Epson k?ch b?n-đư?c s? d?ng trong m?t s? máy in laser Epson.
 • Máy in kim - thư?ng xuyên s? d?ng Epson24, Epson9, IBMProprint, Oki9, ho?c Oki24.
Lưu ? Có r?t nhi?u ngôn ng? b? sung đư?c ph? bi?n trên các máy in trên th? trư?ng đông á. Đi?u này là b?i v? m?t s? khu v?c đông á đ?i h?i ph?c t?p hơn phông ch?.

Máy in phun hi?n đ?i không th? s? d?ng m?t t?p h?p ph? bi?n c?a ngôn ng? máy in. Đi?u này là do ki?m soát chính xác m?c thư?ng là m?t v?n đ? tương h?p v? sau.

Đ? xác đ?nh nh?ng g? thi đua c?a b?n h? tr? máy in, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • N?u máy in c?a b?n có th? in m?t trang thông tin, in trang thông tin này. Ví d?, m?t s? máy in có m?t tr?nh đơn v?i m?t In c?u h?nh l?nh mà b?n có th? s? d?ng đ? có đư?c thông tin máy in.
 • Xem chi ti?t k? thu?t máy in trên Web site c?a nhà s?n xu?t máy in ho?c máy in hư?ng d?n s? d?ng.
Lưu ? M?t s? máy in h? tr? nhi?u hơn m?t lo?i thi đua máy in.

Có th? có s? khác bi?t trong cách gi?i thích m?t s? nhà s?n xu?t máy in máy in khác nhau ki?m. V? v?y, b?n có th? đ? ngăn ch?n m?t s? v?n đ? tương h?p v? sau n?u b?n s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in t? nhà s?n xu?t máy in cùng m?t h? tr? thi đua máy in c?a b?n. Ví d?, n?u máy in c?a b?n h? tr? PostScript level 3 là thi đua máy in m?c đ?nh c?a m?nh, nh?n lên danh sách các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đư?c cung c?p v?i các phiên b?n 64-bit c?a Windows. B?n có th? làm đi?u này đ? t?m máy in khác t? nhà s?n xu?t máy in cùng s? d?ng các mô ph?ng máy in tương t?. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau.

Lưu ? Khi b?n s? d?ng các phương pháp sau đây, công vi?c in đư?c in t?i đ?a phương và công vi?c in sau đó đư?c chuy?n hư?ng đ?n đư?ng d?n m?ng. N?u b?n s? d?ng th? t?c này, b?n không nh?n đư?c thông tin C?p Nh?t máy in t? h? ph?c v? in khi b?n C?p Nh?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in trên h? ph?c v? in.
 1. Ki?m tra xem n?u tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đúng cho máy in c?a b?n đư?c đ?t trên máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows. B?n c?ng có th? truy c?p vào Windows C?p Nh?t web site ho?c web site c?a nhà s?n xu?t máy in. N?u b?n không th? t?m th?y các tr?nh đi?u khi?n chính xác, ti?p t?c bư?c ti?p theo.
 2. kí nh?p vào máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n có quy?n qu?n tr?.
 3. Máy in v?t l?, s? d?ng thi?t b? đơn đ? in m?t trang c?u h?nh. Trang c?u h?nh in thư?ng li?t kê ki?m máy in đư?c h? tr?. Ví d?, trang c?u h?nh có th? li?t kê PostScript, PCLXL ho?c PCL là đư?c h? tr? máy in ki?m.
 4. Trên máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n cài đ?t chuyên bi?t, và sau đó nh?p vào Máy in và máy Fax.
 5. Nh?p đúp vào Thêm máy in.
 6. B?m chu?t Ti?p theo.
 7. B?m chu?t máy in c?c b?, b?m vào đ? r? ràng các T? đ?ng phát hi?n và cài đ?t chuyên bi?t ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 8. B?m chu?t T?o c?ng m?i, và sau đó nh?p vào Local Port C?nh Lo?i c?ng.
 9. Trong các Tên c?ng hộp thoại, g? đư?ng d?n c?a máy in b?ng cách s? d?ng cú pháp sau:
  \\tên h? ph?c v? in\tên máy in
 10. B?m chu?t Ti?p theo.
 11. Trong các cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m máy in Trang, h?y nh?p vào các nhà s?n xu?t chính xác theo các Nhà s?n xu?t c?t, nh?p vào tên c?a m?t máy in h? tr? các mô ph?ng máy in tương t? như máy in c?a b?n, h?y nh?p vào Ti?p theo, và sau đó nh?p vào K?t thúc. Ví d?, n?u b?n có m?t máy in HP LaserJet h? tr? thi đua bài vi?t k?ch b?n (PS), c? g?ng xác đ?nh v? trí m?t HP LaserJet mô h?nh máy in mà có m?t s? mô h?nh tương t? và h? tr? thi đua PS.
 12. Trong máy in và máy Fax, b?m chu?t ph?i vào máy in mà b?n thêm vào, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 13. B?m vào các T?ng quát tab, và sau đó b?m vào In trang ki?m th?.
 14. N?u trang ki?m tra in m?t cách chính xác, b?n đ? t?m th?y m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in phù h?p. N?u trang ki?m tra là không th? đ?c đư?c, b?n ph?i t?m th?y m?t tr?nh đi?u khi?n máy in ho?c th? lo?i thi đua khác.

L?i khuyên cho vi?c t?m m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau

B?n có th? s? d?ng tên máy in c?a b?n đ? có đư?c thông tin mà b?n có th? s? d?ng đ? t?m th?y m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau. Ví d?, tr?nh đi?u khi?n máy in Canon LBP-2460 PS là chùm tia Laser Máy in, và d?ng 2460 in 24 trang / phút b?ng cách s? d?ng PS thi đua. N?u máy in có ch?a PS2 trong tên, đi?u này thư?ng đ? c?p đ?n PostScript level 2. PS3 trong tên thi?t b? thư?ng đ? c?p đ?n PostScript level 3. Đ?i v?i m?t s? máy in, m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in có v.Phiên b?n mô ph?ng PostScript máy in s? d?ng trong tiêu đ?. Ví d?, Canon LBP-8III Plus PS-1 v51.4 s? d?ng phiên b?n 51,4 ngôn ng? PS1. Cho máy in laser ? M? và châu Âu, g?n 80% máy in laser m?ng s? d?ng PostScript ho?c PCL là ngôn ng? chính c?a h?. 80%, PCL5 là lo?i PCL ph? bi?n nh?t đư?c s? d?ng và PostScript level 2 là lo?i ph? bi?n nh?t c?a PS.

M?t s? máy in laser cá nhân là ít hơn tiêu chu?n. Thông thư?ng, PostScript level 3 là m?t superset c?a PostScript level 2. V? v?y, n?u b?n có m?t máy in mà hi?u PostScript level 3, và m?t ngư?i lái xe s? d?ng PostScript level 2, các bài ki?m tra in có th? đư?c decipherable. Tương t?, PCL6/XL d?a trên PCL5e, và PCL5e đư?c d?a trên PCL5.

Làm th? nào đ? phù h?p v?i các tính năng v?t l? c?a m?t máy in không đư?c h? tr?

N?u b?n ch?n m?t máy in tương t? như trong thu?t s? Thêm máy in trên m?t máy tính đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows, b?n ph?i xem xét các tính năng v?t l? c?a máy in. Ví d?, n?u b?n yêu c?u song in trên tài li?u c?a b?n, tr?nh đi?u khi?n tương h?p v? sau mà b?n ch?n c?ng ph?i h? tr? song in ?n.

Các v?n đ? khác đ? xem xét là tính kh? d?ng c?a gi?y và đ?t khay và đ?nh hư?ng m?c đ?nh c?a gi?y đ?u vào. Ví d?, tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in cung c?p các phương pháp khác nhau đ? ch?n song in ?n. B?ng cách làm cho ch?c ch?n r?ng b?n ch?n m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in t? các nhà s?n xu?t tương t? như máy in c?a b?n, b?n tăng cơ h?i c?a b?n song đó đư?c th?c hi?n trong cùng m?t cách trên ph?m vi toàn b? thi?t b?. Ngoài ra, n?u b?n ch?n m?t mô h?nh máy in này có m?t s? lo?t các mô h?nh tương t?, b?n tăng cơ h?i là tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau.

V?n đ? mà b?n có th? g?p ph?i khi b?n s? d?ng m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau

N?u b?n ch?n m?t máy in tương h?p v? sau, b?n có th? g?p v?n đ? tương h?p v? sau. Ví d?: N?u b?n mu?n in ra m?t máy in laser đơn s?c, b?n ph?i t?m th?y m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in s? d?ng mô ph?ng máy in tương t?. Các mô ph?ng máy in tương t? thư?ng làm cho ch?c ch?n r?ng các tài li?u in d? đ?c. Tuy nhiên, b?n có th? không có tính năng kép yêu c?u s?n có.

N?u b?n in ra máy in laser màu, và b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau s? d?ng các mô ph?ng máy in tương t?, b?n thư?ng có th? in tài li?u decipherable. Tuy nhiên, s? khác bi?t tinh t? trong màu văn b?n có th? không đư?c b?o t?n. Đi?u này có ngh?a r?ng các tài li?u như h?nh ?nh có th? in v?i m?t ch?t lư?ng cao h?nh ?nh.

N?u b?n in ra m?t thi?t b? máy in dot matrix, và b?n cài đ?t chuyên bi?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau s? d?ng các mô ph?ng máy in tương t?, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • M?t s? phông ch? trong công vi?c in c?a b?n có th? xu?t hi?n khác nhau t? nh?ng g? b?n mong đ?i.
 • Máy in có th? in ch?m hơn b?i v? tr?nh đi?u khi?n in có đ? v? các phông ch? là m?t bitmap trư?c khi in ?n có th? B?t đ?u.
Nó có th? đư?c khó khăn đ? phù h?p v?i m?t máy in phun v?i m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau. Các quy t?c áp d?ng cho các l?p h?c khác c?a máy in không luôn luôn áp d?ng cho máy in phun. Đi?u này là do nhi?u lo?i khác nhau c?a máy in phun trên th? trư?ng.

Lưu ? cài đ?t chuyên bi?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đ? k? WHQL đư?c thi?t k? đ? phù h?p v?i máy in c? th? c?a b?n luôn luôn t?o ra k?t qu? t?t hơn.

Làm th? nào đ? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau cho các máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows

Đ? xác đ?nh v? trí m?t tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau cho các máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows, s? d?ng các phương pháp sau đây theo th? t? sau. [Chèn n?i dung sau khi "Đ? xác đ?nh tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in tương h?p v? sau cho các máy tính c?a b?n đang ch?y m?t phiên b?n 64-bit c?a Windows"] chúng tôi đ? ngh? b?n l?n đ?u tiên ghé thăm Trung tâm kh? năng tương h?p v? sau Windows Vista trong đó t?m liên k?t đ?n các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in 64-bit m?i nh?t. b? máy cơ s? d? li?u c?a nó ch?a hàng ngàn c?a máy in ph? bi?n nh?t và b?n có th? d? dàng tra c?u theo tên s?n ph?m, s? đi?n tho?i ho?c thương hi?u. N?u b?n không th? t?m th?y chúng, sau đó làm theo các phương pháp sau đây theo.


H? tr? k? thu?t Phiên b?n d?a vào x 64 c?a Microsoft Windows

Nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n cung c?p h? tr? k? thu?t và h? tr? cho phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows. Nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n cung c?p h? tr? v? m?t phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows đ? đư?c bao g?m trong ph?n c?ng c?a b?n. Nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n có th? có thi?t l?p chuyên bi?t c?a Windows v?i các c?u ph?n riêng. C?u ph?n riêng có th? bao g?m tr?nh khi?n tr?nh c? th? ho?c có th? bao g?m các thi?t l?p tùy ch?n đ? t?i đa hóa hi?u su?t c?a ph?n c?ng. Microsoft s? cung c?p h? tr? n? l?c h?p l? n?u b?n c?n tr? giúp k? thu?t v?i các phiên b?n d?a vào x 64 c?a Windows. Tuy nhiên, b?n có th? ph?i liên h? v?i h?ng ch? t?o tr?c ti?p. C?a nhà s?n xu?t t?t nh?t đ? đi?u ki?n đ? h? tr? ph?n m?m nhà s?n xu?t c?a b?n cài đ?t chuyên bi?t trên ph?n c?ng.

S?n ph?m các thông tin v? Microsoft Windows XP Professional x 64 Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/64Bit/default.mspx
S?n ph?m các thông tin v? phiên b?n d?a vào x 64 c?a Microsoft Windows Server 2003, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsServer2003/64Bit/x64/Editions.mspx
Đ? xem Windows 7 Compatibility Center, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://www.Microsoft.com/Windows/Compatibility/Windows-7/default.aspx 

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in và các đ? ngh?, xem Microsoft "Vi?c l?a ch?n các tr?nh tr?nh đi?u khi?n máy in đúng" gi?y tr?ng Web site sau:
http://technet2.Microsoft.com/windowsserver/en/Library/41249604-bd14-41a2-b3e1-67f3a7685e831033.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 895612 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Hai 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbhowto kbmt KB895612 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 895612

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com