G? r?i các v?n đ? chuy?n ti?p thư trong Exchange Server 2003 và Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 895853 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

M?t máy tính đang ch?y Microsoft Exchange Server 2003 ho?c Microsoft Exchange 2000 Server có th? đư?c c?u h?nh như là m?t chuy?n ti?p thư. V? v?y, thư đư?c g?i đ?n tên mi?n khác ho?c t? m?t tên mi?n có th? đư?c chuy?n ti?p đ?n đích b?ng cách trao đ?i máy tính c?a b?n. Tuy nhiên, m?t s? v?n đ? có th? x?y ra n?u máy tính Exchange c?a b?n ho?c m?t tài kho?n trên máy tính Exchange c?a b?n đư?c c?u h?nh như m?t chuy?n ti?p m? thư. Ngoài ra, m?t s? v?n đ? có th? x?y ra n?u chuy?n ti?p email đư?c đ?t c?u h?nh không chính xác.

M?t máy tính Exchange đư?c c?u h?nh như m?t chuy?n ti?p m? thư có th? đư?c s? d?ng đ? g?i email thương m?i không đư?c yêu c?u, c?n đư?c g?i là thư t?p. N?u các máy ch? thư khác xác đ?nh máy tính c?a b?n trao đ?i như m?t máy ch? email thương m?i không đư?c yêu c?u, trao đ?i máy tính c?a b?n có th? đư?c thêm vào đ? ngăn ch?n danh sách. V? v?y, b?n có th? có v?n đ? khi b?n g?i thư đ?n các tên mi?n khác. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?n ph?i c?u h?nh l?i trao đ?i máy tính c?a b?n v? v?y mà không ph?i là m?t chuy?n ti?p m? thư. Sau đó, b?n ph?i lo?i b? máy tính Exchange c?a b?n t? danh sách ch?n.

N?u máy tính Exchange c?a b?n không ph?i là m?t chuy?n ti?p m? thư, m?t tài kho?n trên máy tính Exchange c?a b?n có th? đư?c s? d?ng đ? g?i email thương m?i không đư?c yêu c?u. V? v?y, b?n ph?i ngăn ch?n m?t ngư?i nào đó t? vi?c s? d?ng tài kho?n b? xâm ph?m.

Bài vi?t này mô t? các tri?u ch?ng c?a thư chuy?n ti?p v?n đ? và bao g?m các bư?c sau đ? s?a ch?a c?u h?nh c?a máy tính Exchange c?a b?n.

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? nh?ng đi?u sau đây:
 • Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? thư chuy?n ti?p các v?n đ? trong Exchange Server 2003 trong Exchange 2000 Server
 • Làm th? nào đ? ngăn ch?n máy tính Exchange c?a b?n đư?c s? d?ng như m?t chuy?n ti?p m? thư
 • Làm th? nào đ? thi?t l?p tên mi?n SMTP cho thư e-mail và chuy?n ti?p đ?n trong trao đ?i
Exchange cung c?p đ?y đ? Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) thư b?n ghi d?ch v?. H? ph?c v? SMTP đ?i Ngo?i t? có th? đư?c s? d?ng đ? nh?n đư?c thư và chuy?n ti?p thư đ? trao đ?i các máy tính khác trên m?ng c?a b?n ho?c máy ch? SMTP khác trên Internet. Chuy?n ti?p thư cho phép trao đ?i khách hàng mail đ? g?i thư cho ngư?i dùng trong t? ch?c khác. N?u thư chuy?n ti?p không đư?c phép, máy đ?i Ngo?i t? có th? ch? nh?n đư?c và g?i thư cho ngư?i s? d?ng trong thư cùng m?t tên mi?n như máy tính đ?i Ngo?i t?.

Khi nó chuy?n ti?p thư, máy đ?i Ngo?i t? có th? chuy?n ti?p thư đư?c g?i đ?n thư tên mi?n khác hơn so v?i tên mi?n riêng c?a m?nh. Hành vi này cho phép trao đ?i chuy?n ti?p thư đ?n b?t k? máy ch? n?i b? hay bên ngoài m?ng SMTP.

B?n ph?i c?n th?n khi ngư?i s? d?ng Internet có th? truy c?p vào máy tính Exchange c?a b?n. Đi?u này là b?i v? máy tính Exchange c?a b?n có th? đư?c s? d?ng như m?t chuy?n ti?p thư b?i ngư?i s? d?ng vô đ?o Đ?c. Nh?ng ngư?i s? d?ng có th? chuy?n ti?p thư t?i máy ch? trao đ?i SMTP c?a b?n đ? phân ph?i thư thương m?i không đư?c yêu c?u, c?ng đư?c g?i là thư t?p, cho nhi?u máy tính. Đi?u này có th? có m?t ?nh hư?ng x?u đ?n băng thông có s?n cho kết nối Internet c?a b?n. Ngoài ra, nó có th? d?n đ?n trao đ?i các máy tính c?a b?n đư?c thêm vào "l? đen" danh sách m? thư chuy?n ti?p. N?u máy tính Exchange c?a b?n đư?c thêm vào danh sách như v?y, các máy ch? thư khác có th? không ch?p nh?n thư t? mi?n c?a b?n.

Các tri?u ch?ng c?a v?n đ? chuy?n ti?p thư

M?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây có th? x?y ra khi b?n g?p v?n đ? chuy?n ti?p thư.

Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p danh sáchCác nguyên nhân có th? c?a NDRs có ch?a m? l?i 5.0.0, 5.7.1 ho?c 5.7.3


Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p danh sách


Có th? nguyên nhân c?a s? ki?n năm 1701, 1709, 1710, 4001 và 7004

Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p danh sáchN?u máy tính Exchange c?a b?n đư?c c?u h?nh như m?t chuy?n ti?p m? thư g?i email thương m?i không đư?c yêu c?u

N?u các máy ch? thư danh sách trao đ?i máy tính c?a b?n như m?t máy ch? thư thoại tin t?c th?i s? g?i email thương m?i không mong mu?n, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? g?i thư đ?n m?t s? lư?ng ngày càng tăng c?a tên mi?n.
 • Email thương m?i không mong mu?n xu?t hi?n trong hàng đ?i thư c?a b?n, và b?n phát hi?n r?ng máy tính Exchange c?a b?n g?i email thương m?i không đư?c yêu c?u.
 • M?t mi?n t? xa s? cho b?n bi?t r?ng nó đ? nh?n đư?c email thương m?i không đư?c yêu c?u t? máy tính Exchange c?a b?n.
 • B?n nh?n đư?c NDRs có ch?a m? l?i 5.0.0 ho?c 5.7.1.
 • S? ki?n 7004 và 4001 đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng.
V?n đ? này có th? x?y ra n?u máy tính Exchange c?a b?n đư?c c?u h?nh như m?t chuy?n ti?p m? thư. Ngoài ra, v?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t tài kho?n trên máy tính Exchange c?a b?n đ? b? xâm nh?p và đang đư?c s? d?ng như là m?t chuy?n ti?p thư.


Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, b?m vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c


N?u thư chuy?n ti?p x?y ra t? m?t tài kho?n trên m?t máy tính Exchange không đư?c c?u h?nh như là m?t chuy?n ti?p m? thư

Xác đ?nh cho dù m?t tài kho?n Exchange c?a b?n máy tính s? g?i xác th?c chuy?n ti?p thư.

Đ? làm đi?u này, b?m vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c

Prevent tài kho?n t? cá v?i máy tính Exchange g?i thư relayed.

Đ? làm đi?u này, b?m vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c


Làm th? nào đ? thi?t l?p tên mi?n SMTP cho thư đ?n và chuy?n ti?p thư

B?n có th? mu?n ch?p nh?n thư cho m?t ho?c nhi?u hơn các l?p h?c sau đây c?a Internet SMTP tên mi?n:
 • Tên mi?n là đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n
 • Tên mi?n mà không ph?i là đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n
 • Tên mi?n đư?c chia s? gi?a t? ch?c Exchange c?a b?n và máy ch? SMTP khác

Tên mi?n là đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n

Đ? ch?p nh?n thư t? các tên mi?n là đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n, t?o ra m?t chính sách ngư?i nh?n bao g?m m?t đ?a ch? đó là tương t? như sau đây:
SMTP: @Tên mi?n.Domain_Root
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t chính sách ngư?i nh?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
249299Làm th? nào đ? đ?t c?u h?nh chính sách ngư?i nh?n trong trao đ?i

Tên mi?n mà không ph?i là đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n

Đ? ch?p nh?n thư t? các tên mi?n mà không ph?i là đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n, t?o ra m?t tr?nh k?t n?i SMTP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh m?t k?t n?i SMTP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265293Làm th? nào đ? c?u h?nh k?t n?i SMTP trong trao đ?i 200 x

Tên mi?n đư?c chia s? gi?a t? ch?c Exchange c?a b?n và máy ch? SMTP khác

Đ? ch?p nh?n thư t? các tên mi?n đư?c chia s? gi?a t? ch?c Exchange c?a b?n và m?t máy ch? SMTP, thi?t l?p m?t k?t n?i SMTP. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n "Tên mi?n mà không ph?i đ?a phương t? ch?c Exchange c?a b?n". Tuy nhiên, khi b?n thêm tên mi?n vào chính sách ngư?i nh?n c?a b?n v? v?y mà ngư?i dùng c?a b?n có th? nh?n đư?c thư t? đ?a ch?, r? ràng các T? ch?c Exchange này ch?u trách nhi?m cho t?t c? thư g?i đ?n đ?a ch? này hộp kiểm. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? chia s? tên mi?n SMTP cùng v?i m?t h? th?ng thư, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
321721Làm th? nào đ? chia s? đ?a ch? SMTP t?i toàn trong Exchange 2000 Server ho?c trong Exchange Server 2003

Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1 ho?c 5.7.3

L?i m? s? 5.7.1 và 5.7.3 và s? ki?n kí nh?p ?ng d?ng 1709, 1710 ho?c 1701 x?y ra đi?u ki?n khác nhau. Các k?ch b?n sau đây mô t? các đi?u ki?n và gi?i thích làm th? nào đ? gi?i quy?t các tương ?ng NDRs và ?ng d?ng đăng s? ki?n.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1 có th? ch?a nh?ng thông báo sau:

"Nh?ng ngư?i kh?i không có quy?n đ? g?i tin thư thoại."

Thư này có th? gây hi?u nh?m b?i v? nó ng? ? r?ng ngư?i g?i có m?t v?n đ? quy?n. Tuy nhiên, l? do th?c t? NDR này là mi?n t? xa đ? c?m các tên mi?n đang g?i thư t? chuy?n ti?p thư.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262354Gây hi?u nh?m NDR khi g?i đ?n mi?n t? xa cho phép chuy?n ti?p

K?ch b?n 1: Xác th?c máy tính không đư?c phép đ? chuy?n ti?p thư

N?u các Cho phép t?t c? các máy tính xác th?c thành công đ? chuy?n ti?p b?t k? danh sách ? trên h?p không đư?c ch?n trên h? ph?c v? SMTP ?o, b?n có th? nh?n đư?c NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1. Đ? ch?n các Cho phép t?t c? các máy tính xác th?c thành công đ? chuy?n ti?p b?t k? danh sách ? trênki?m tra h?p, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c


K?ch b?n 2: Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p vào máy ch? ?o SMTP b? vô hi?u hóa

N?u các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p không ch?n hộp kiểm, b?n có th? nh?n đư?c NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1. Đ? ch?n các Chưa xác đ?nh ngư?i truy c?pki?m tra h?p, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Click vào đây đ? m? r?ng ho?c thu h?p các bư?c


Trư?ng h?p 3: Các tính năng DNS đư?c c?u h?nh không chính xác

N?u tính năng DNS đư?c c?u h?nh không chính xác, b?n có th? nh?n đư?c NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1 ho?c 5.7.3. Ngoài ra, s? ki?n 1701, 1709 ho?c 1710 có th? đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng. Đ? kh?c ph?c s? c? c?u h?nh DNS, đ?m b?o r?ng tr?nh trao đ?i thư (MX) ghi đi?m đ?n máy ch? ?o SMTP chính xác. N?u tính năng DNS đư?c c?u h?nh không chính xác, n? l?c k?t n?i đ?n SMTP ng?u nhiên có th? k?t n?i t?i h? ph?c v? SMTP ?o sai.

K?ch b?n 4: Có là không có chính sách ngư?i nh?n phù h?p cho các đ?a ch? proxy

N?u ngư?i dùng trong m?t t? ch?c có địa chỉ email không phù h?p v?i b?t k? chính sách ngư?i nh?n hi?n t?i trong t? ch?c, ngư?i g?i đ? g?i thư cho nh?ng ngư?i dùng có th? nh?n đư?c NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1 ho?c 5.7.3. Ngoài ra, s? ki?n năm 1707, 1709 ho?c 1710 có th? đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng. Thông thư?ng, các đ?a ch? proxy c?a ngư?i dùng trong t? ch?c ph?i phù h?p v?i ít nh?t m?t chính sách ngư?i nh?n trong t? ch?c.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? Thu?t ng? "đ?a ch? proxy" đ? c?p đ?n tên mi?n SMTP đư?c đ?a phương cho các t? ch?c.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o m?i chính sách ngư?i nh?n ho?c làm th? nào đ? c?p nh?t chính sách ngư?i nh?n hi?n t?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
319065Làm th? nào đ? làm vi?c v?i các b?n ghi d?ch v? C?p Nh?t ngư?i nh?n Exchange

Trư?ng h?p 5: Máy ch? đích yêu c?u b? sung xác th?c

N?u vô danh xác th?c không đư?c cho phép b?i các máy ch? đích, b?n có th? nh?n đư?c NDRs có l?i m? 5.7.3. H?y ch?c ch?n r?ng khách hàng g?i ho?c các máy ch? g?i có th? xác th?c t?i máy ch? đích.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2683283
Lưu ? m? l?i 5.7.3 c?ng có th? x?y ra khi máy ch? đích không th? t?m th?y ngư?i nh?n d? ki?n.

K?ch b?n 6: Các quy t?c xu?t b?n ISA Server 2000 SMTP không đư?c C?p Nh?t

N?u b?n s? d?ng ISA Server 2000, và quy đ?nh xu?t b?n SMTP không đư?c C?p Nh?t, b?n có th? nh?n đư?c NDRs có ch?a m? l?i 5.7.1 ho?c 5.7.3. Ngoài ra s? ki?n 1701, 1709 ho?c 1710 có th? đư?c ghi vào Nh?t k? ?ng d?ng. V?n đ? này x?y ra n?u b?n s? d?ng ISA Server 2000 và m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • đ?a ch? IP bên ngoài c?a ISA server đư?c thay đ?i.
 • đ?a ch? IP c?a SMTP xu?t b?n quy t?c không đư?c C?p Nh?t đ? ph?n ánh đ?a ch? IP bên ngoài m?i c?a ISA server.
 • Các b?n ghi d?ch v? Isactrl không kh?i đ?ng l?i sau khi đ?a ch? IP c?a SMTP xu?t b?n quy t?c đư?c C?p Nh?t.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? trao đ?i thư chuy?n ti?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
304897SMTP chuy?n ti?p hành vi trong Windows 2000, Windows XP, và Exchange Server
313395 Làm th? nào đ? ki?m tra nh?ng h?n ch? chuy?n ti?p cho vô danh SMTP k?t n?i và l?c b?c e-mail không đư?c yêu c?u trong Exchange 2000 Server
319356 Làm th? nào đ? ngăn ch?n email thương m?i không đư?c yêu c?u trong Exchange 2000 Server
324958 Làm th? nào đ? ngăn ch?n SMTP m? relaying và s?ch s? lên trao đ?i máy ch? SMTP hàng đ?i trong c?a s? máy ch? doanh nghi?p nh?
310356 Làm th? nào đ? ngăn ch?n thư chuy?n ti?p trong IIS 5.0 SMTP server trong Windows 2000
257538 Làm th? nào đ? có đư?c thông tin b? sung t? Internet thư ho?c e-mail thương m?i không đư?c yêu c?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 895853 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Bảy 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
T? khóa: 
kbtshoot kbhowtomaster kbmt KB895853 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 895853

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com