กำหนดเก็บฐานข้อมูล Exchange อาจไม่ใช้ใน Exchange Server และเหตุการณ์ 9175 รหัส 486, 455, 413 และ 5 อาจถูกบันทึกไว้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 896143 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
บทความนี้ถูกรวมบัญชีของบทความพร้อมใช้งานก่อนหน้านี้: 294367, 810332, 819553, 895856 และ 284205
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะกำหนดใช้ฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เกิดข้อผิดพลาดภายในการประมวลผล ลองเริ่มใหม่ Exchange System Manager หรือเก็บข้อมูล Exchange Microsoft บริการ หรือทั้งสอง
ID ไม่: c1041724
Exchange System Manager
นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในโปรแกรมประยุกต์ที่ล็อก:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeSA
ประเภทเหตุการณ์: (14)
รหัสเหตุการณ์: 9175
คำอธิบาย: ตัว MAPI โทร 'OpenMsgStore' ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาดต่อไปนี้: คอมพิวเตอร์ The Microsoft Exchange Server ไม่พร้อมใช้งาน อาจมีปัญหาเครือข่าย หรือคอมพิวเตอร์ Microsoft Exchange Server ไม่ทำสำหรับการบำรุงรักษา MAPI ผู้ให้บริการที่ล้มเหลว ID การเก็บข้อมูล Microsoft Exchange Server ไม่: 8004011d 0526 00000000

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 486
จัดกลุ่มของคำอธิบาย: ที่เก็บข้อมูล (3932) ที่เก็บแรก: มีความพยายามในการย้ายแฟ้ม "E:\Program Files\Exchsrvr\mdbdata\E00.log" ไป "E:\Program Files\Exchsrvr\mdbdata\E000080A.log" ล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 2 (0x00000002) ของระบบ: "ระบบจะไม่พบแฟ้มที่ระบุได้" การดำเนินการย้ายแฟ้มจะล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด-1811 (0xfffff8ed)

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เหตุการณ์ ESE
ประเภท: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 455
คำอธิบาย: eseutil ข้อผิดพลาด (4724) -1811 (0xfffff8ed) ที่เกิดขึ้นขณะเปิด logfiledrive_letter:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA\E00.log

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เหตุการณ์ ESE
ประเภท: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 455
คำอธิบาย: eseutil (2352) การ-1811 ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังเปิด logfiledrive_letter:\Program Files\Exchsrvr\MDBDATA\E000080A.log

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: MSExchangeIS
ประเภทเหตุการณ์: ทั่วไป
รหัสเหตุการณ์: 9518
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาดปัจจุบันแฟ้มบันทึกไม่พบการเริ่มการทำงานที่เก็บกลุ่ม /DC = COM/DC = บริษัท/CN =การตั้งค่าคอน ฟิก/CN = SERVICES/CN =อัตราแลกเปลี่ยน MICROSOFT/CN = MICROSOFT/CN =จัดการ กลุ่ม/CN =แรกในการจัดการ GROUP/CN = เซิร์ฟเวอร์/CN = SERVER1/CN = INFORMATIONSTORE/CN = GROUP เก็บแรกในการเก็บข้อมูล Exchange ของ Microsoft

ชนิดของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ESE
ประเภทเหตุการณ์: การบันทึกข้อมูล/กู้คืน
รหัสเหตุการณ์: 413
คำอธิบาย: ที่เก็บข้อมูล (3932) ที่เก็บแรกจัดกลุ่ม: ไม่สามารถสร้าง logfile แบบใหม่ได้เนื่องจากฐานข้อมูลไม่สามารถเขียนไปยังไดรฟ์บันทึก ไดรฟ์อาจเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เกินจำนวนเนื้อที่ดิสก์ misconfigured หรือเสียหาย เกิดข้อผิดพลาด-1811

ชนิดของเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์::Antivirus_Program_Name
ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 5
คำอธิบาย: การอธิบายสำหรับรหัสเหตุการณ์ (5) ในแหล่งข้อมูล(Antivirus_Program_Name) ไม่สามารถพบได้ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่มีข้อมูลรีจิสทรีที่จำเป็นหรือแฟ้ม DLL ของข้อความแสดงข้อความจากคอมพิวเตอร์ระยะไกล คุณอาจไม่สามารถใช้การ /AUXSOURCE =ค่าสถานะการดึงข้อมูลคำอธิบายนี้ ดูวิธีใช้และการบริการสำหรับรายละเอียดได้ ข้อมูลต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์: พบไวรัส Virus name: W32.Netsky.P@mm in File: E:\Program Files\Exchsrvr\mdbdata\E00.log by: Realtime Protection scan. Action: Quarantine succeeded : Access denied.

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
Event Source:Antivirus_Program_Name
Event Category: None
รหัสเหตุการณ์: 5
Description: The description for Event ID ( 5 ) in Source (Antivirus_Program_Name) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Virus Found! Virus name: W32.Netsky.P@mm!enc in File: E:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\vsi 1\Queue\NTFS_216f566e01c43c76000002af.EML by: Realtime Protection scan. Action: Clean failed : Quarantine failed : Access denied.

สาเหตุ

 • สาเหตุที่ 1
  Error 1811 corresponds to JET_errFileNotFound. This issue may occur in an Exchange log file that has a mismatching signature and LGeneration. Typically, the Exchange log file is the E00.log file. If the E00.log file has a mismatching signature, the information store might not mount even if the database is consistent. To resolve this issue, see the"Resolution 1"ส่วน
 • สาเหตุ 2
  This issue may occur if an antivirus program quarantines or deletes the current Exchange log file. To resolve this issue, see the"Resolution 2"ส่วน
 • สาเหตุที่ 3
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากการeseutil /pcommand was run on the affected databases and if the log files were not removed. To resolve this issue, see the"Resolution 3"ส่วน
 • Cause 4
  This issue may occur if you run the following command with an incorrect logfile base name, as in the following example:
  eseutil /rthree-character logfile base name
  To resolve this issue, see the"Resolution 4"ส่วน

การแก้ไข

ความละเอียด 1

Contact Microsoft Product Support Services (PSS). For information about how to contact Microsoft PSS, visit the following Microsoft Web site:
http://support.microsoft.com

Resolution 2

 1. Examine the configuration of the antivirus program.
  1. Make sure that the antivirus program is not configured to scan the Exchange Server directories.
  2. By default, some antivirus programs are set to scan drives and directories weekly in a manual mode or in an automatic mode. This setting may be easily overlooked. Make sure that you add the Exchange Server directories to the excluded locations for the antivirus program.For more information about how to configure antivirus programs to work together with Exchange, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
   823166ภาพรวมของ Exchange Server 2003 และซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
 2. Review the log files of the antivirus program to verify whether the Exchange log file was quarantined or deleted.
 3. Use one of the following methods to recover the Exchange log file.

  Method 1: If the Exchange log file was quarantined

  If the Exchange log file was quarantined, follow these steps:
  1. Recover the Exchange log to the folder that contains your production log files.
  2. Start the Microsoft Exchange Information Store service. If no other log files are missing, the database mounts. If other log files are missing, see if the missing log files are located in the quarantine folder of the antivirus program. If the log files are not located in the quarantine folder, follow the steps that are described in the "Method 2: If the Exchange log file was deleted" section.

  Method 2: If the Exchange log file was deleted

  If the Exchange log file was deleted, you must restore the Storage Group database from a backup. Then, you must play through the log files. If you cannot restore the database from a backup, see the "Method 3: If you cannot restore the database from a backup" section. To restore an available database, follow these steps:
  1. Move all inconsistent databases to a backup folder.
  2. If a new E00.log file was created, move the new E00.log file to the backup folder. Additionally, move the E00.chk file to the backup folder.
  3. Copy all existing log files to the backup folder.

   หมายเหตุ:You must copy the log files. Do not move the log files.
  4. Rename the last E00*.log file to E00.log.
  5. Restore the database from a backup. Then, replay the log files. This brings the database to a consistent state. However, the database does not include the E00.log file that was copied to the backup folder. Although there is some data loss, you now have a database that can be mounted.
  6. เริ่มการทำงานเก็บข้อมูล Exchange Microsoft บริการ

  วิธีที่ 3: ถ้าคุณไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรอง

  ถ้าคุณไม่สามารถคืนค่าฐานข้อมูลจากสำเนาสำรอง คุณต้องการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์กับฐานข้อมูลที่จะนำฐานข้อมูลสอดคล้องกันกลับสู่สถานะการซ่อมแซม จากนั้น ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ใน "วิธีที่ 2: ถ้ามีการแลกเปลี่ยนล็อกไฟล์ถูกลบ" ส่วน

ความละเอียดที่ 3

การตรวจสอบว่าการeseutil /pคำสั่งถูกเรียกใช้ การทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  /mh files\exchsrvr\bin\eseutil c:\program "files\exchsrvr\mdbdata\name c:\program ของ Exchange database.edb"
  หมายเหตุ:ตัวอย่างนี้อนุมานต่อไปนี้:
  • แฟ้มโปรแกรมของ Exchange Server ได้ถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ files\exchsrvr c:\program
  • ฐานข้อมูลของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ c:\program files\exchsrvr\mdbdata
 3. อ่านแอตทริบิวต์การนับซ่อมแซม ถ้าแอตทริบิวต์ของจำนวนการซ่อมเป็น 0 (ศูนย์), การeseutil /pไม่มีรันคำสั่ง ถ้าแอตทริบิวต์ของจำนวนการซ่อมเป็นตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ 0,eseutil /pคำสั่งถูกรันในฐานข้อมูล
ถ้าฐานข้อมูลสาธารณะ และส่วนตัวอยู่ในสถานะปิดระบบที่สอดคล้องกัน หรือใหม่ทั้งหมด คุณสามารถย้ายแฟ้มล็อกธุรกรรมไปยังโฟลเดอร์อื่น การตรวจสอบว่า ฐานข้อมูลอยู่ในสถานะปิดระบบที่สอดคล้องกัน หรือใหม่ทั้งหมด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
 2. เมื่อต้องการตรวจสอบเก็บข้อมูลส่วนตัว พิมพ์ต่อไปนี้:
  c:\program files\exchsrvr\bin > eseutil /mh "ไดรฟ์: \program files\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb"
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบเก็บข้อมูลสาธารณะ พิมพ์ต่อไปนี้:
  c:\program files\exchsrvr\bin > eseutil /mh "ไดรฟ์: \program files\exchsrvr\mdbdata\pub1.edb"
  หมายเหตุ:ตัวอย่างเหล่านี้สมมติต่อไปนี้:
  • แฟ้มโปรแกรมของ Exchange Server ได้ถูกติดตั้งในโฟลเดอร์ files\exchsrvr c:\program
  • ฐานข้อมูลของคุณอยู่ในโฟลเดอร์ที่ใช้ c:\program files\exchsrvr\mdbdata
 4. ตรวจดูผลลัพธ์ของการตรวจสอบความสอดคล้องกัน ถ้าฐานข้อมูลที่สอดคล้องกันเป็น (สถานะ =ปิดใหม่ทั้งหมด), ไฟล์บันทึกทั้งหมดที่ได้ถูกส่งไปยังเก็บข้อมูล ถ้าฐานข้อมูลไม่สอดคล้อง (สถานะ =ปิดสกปรก), ฐานข้อมูลไม่อาจจะเสียหายได้ แฟ้มบันทึกอาจไม่ได้ถูกกำหนดให้กับฐานข้อมูลได้ด้วย
 5. ถ้าสถานะการรายงานการปิดการทำงานใหม่ทั้งหมด ย้ายแฟ้มบันทึกทั้งหมดจากไดเรกทอรี mdbdata ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์สำรอง
 6. การกำหนดใช้ฐานข้อมูล

ความละเอียดที่ 4

ใช้สวิตช์ที่ถูกต้องเพื่อเรียกใช้คำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ชื่อฐาน logfile ทั่วไปจะ e00, e01, e02 และ e03 ตัวอย่างเช่น คำสั่งต่อไปนี้ประกอบด้วยชื่อหลัก logfile ที่ถูกต้อง:
eseutil /r e00
หมายเหตุ:ถ้าไม่มีวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ทำงาน ผลิตภัณฑ์ Microsoft ติดต่อบริการสนับสนุน (PSS) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อ Microsoft PSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลใน Exchange Server 2003 และใน Exchange 2000 Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/f9a66c19-b1e0-46c4-a6a1-276a569a08bf.aspx
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำสั่ง Eseutil คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
170091ตำแหน่งที่ตั้งของโปรแกรมอรรถประโยชน์ Eseutil
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
245822คำแนะนำสำหรับคอมพิวเตอร์ Exchange Server มีการแก้ไขปัญหาด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส
244525วิธีการเรียกใช้ Eseutil บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่มี Exchange Server
317014การสลับบรรทัดคำสั่ง Eseutil Server 2000 แลกเปลี่ยน
261947วิธีการตรวจสอบว่า การซ่อมแซม (Eseutil /p) มีการเรียกใช้บนฐานข้อมูล
255224คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาดในการใช้งาน: อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง" ถ้าชื่อโฟลเดอร์กลุ่มการจัดเก็บในเส้นทางประกอบด้วยช่องว่างเมื่อคุณเรียกใช้ Eseutil ใน Exchange 2000 Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 896143 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbmt KB896143 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:896143

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com