Thanh ti?n tr?nh treo t?i 0 ph?n trăm trong Windows 98 khi b?n nh?p vào "T?i v? và cài đ?t" trên Windows C?p nh?t web site ho?c trên Microsoft Update web site

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 896227 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Xem xét b?n đang s? d?ng Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition. B?n đ? truy c?p vào web site C?p nh?t Windows ho?c Microsoft Update Web site, quét đ? C?p Nh?t có s?n, và ch?n C?p Nh?t đ? cài đ?t chuyên bi?t. Tuy nhiên, khi b?n nh?p vào t?i v? và cài đ?t chuyên bi?t, thanh ti?n tr?nh ti?n tri?n không bao gi? và d?ng đáp ?ng lúc 0%.
N?u b?n đang usng hệ điều hành khác nhau, h?y th? nh?ng phương pháp trong"Bi?t thêm thông tin"Ph?n.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này trong Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. K?t n?i t?i Internet như đư?c ch? ra b?i b?n ghi d?ch v? nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) c? th? c?a b?n.
 2. B?t đ?u Microsoft Internet Explorer.
 3. Trong Internet Explorer, b?m công c?, và sau đó b?m Windows Update.
 4. Xóa các t?p Internet t?m th?i và cookie. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i inetcpl.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
  2. Thu?c tính Internet, nh?p vào General tab.
  3. Trong Temporary Internet files, nh?p vào Xóa Cookies, và sau đó nh?p vào OK.
  4. Trong Temporary Internet files, nh?p vào Delete Files, và sau đó nh?p vào OK.
 5. Xóa t?p tin Windows cài đ?t chuyên bi?t t?m th?i. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy tính c?a tôi.
  2. Trong My Computer, b?m công c?, và sau đó nh?p vào Folder Options.
  3. Trong Folder Options, h?y nh?p vào tab xem .
  4. Nh?p vào Xóa hộp kiểm ?n b?o v? t?p tin hệ điều hành (khuy?n cáo) , b?m vào đ? ch?n hộp kiểm Hi?n th? t?p và c?p ?n , và sau đó nh?p vào OK.
  5. Trong My Computer, nh?p đúp vào Đ?a phương đ?a (C:), và sau đó nh?p đúp vào m?c tin thư thoại WUTemp .
  6. Trong WUTemp, nh?p vào ch?nh s?a, và sau đó nh?p vào Chọn Tất cả.
  7. Nh?n BACKSPACE.

   N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n vi?c xóa t?p, b?m vào .
 6. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD, và sau đó nh?p vào OK.
 7. T?i d?u ki?m nh?c l?nh, g? các l?nh sau đây. Nh?n ENTER sau m?i l?nh.
  • regsvr32 msscript.ocx
  • regsvr32 dispex.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 scrrun.dll
 8. Xác minh r?ng JScript đư?c liên k?t m?t cách chính xác. Đ? th?c hi?n đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Máy tính c?a tôi.
  2. Trong My Computer, b?m công c?, và sau đó nh?p vào Folder Options.
  3. Trong Folder Options, h?y nh?p vào tab Lo?i t?p tin .
  4. Trong danh sách loại tệp đ? ki?m nh?p , b?m vào ph?n m? r?ng JS , và sau đó b?m chuyên sâu.
  5. Trong Ch?nh s?a loại tệp, b?m vào ch?nh s?a.
  6. Trong ?ng d?ng s? d?ng đ? th?c hi?n hành đ?ng h?p, g? l?nh sau, và sau đó b?m OK hai l?n:

   C:\WINDOWS\System\WScript.exe "%1" % *
 9. cài đ?t chuyên bi?t C?p Nh?t đ?ng cơ đ?t k?ch b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm web site sau c?a Microsoft:

Thông tin thêm

Đ?i v?i nh?ng ngư?i s? d?ng hệ điều hành khác, b?n c?ng có th? g?p ph?i các v?n đ? sau đây khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này:
 • cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t không thành công.
 • H? th?ng gi? nh?c nh? b?n cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này m?c dù b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t nó.
 • Bàn làm vi?c không t?i.
N?u b?n g?p ph?i m?t n?u các v?n đ? đ? c?p ? trên, b?n có th? th? nh?ng phương pháp sau.

B?m vào đây đ? xem ho?c ?n thông tin chi ti?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 896227 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
T? khóa: 
kbwindowsupdatev4 kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbcip kbmt KB896227 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 896227

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com