Ra?unari koji rade pod operativnim sistemom Windows XP servisni paket 2 i koji imaju vi?e procesora koji podr?avaju funkcije upravljanja napajanjem procesora mogu da iskuse smanjene performanse

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 896256 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ra?unari koji imaju vi?e procesora koji podr?avaju funkcije upravljanja napajanjem procesora, poput stanja performansi procesora Advanced Configuration and Power Interface (ACPI), zahtevaju operativni sistem Microsoft Windows XP servisni paket 2 (SP2). Dodatne ispravke su dostupne za optimizovanje performansi i pona?anja na ra?unarima koji rade pod operativnim sistemom Windows XP SP2. Bez ovih ispravki ra?unari opremljeni ovim mobilnim procesorima koji imaju funkcije upravljanja napajanjem i koji imaju dvostruko jezgro mogu da iskuse umanjene performanse ili neo?ekivano pona?anje.

Napomena Ovaj problem se tako?e odnosi na 64-bitne verzije operativnog sistema Microsoft Windows Server 2003. Me?utim, ovaj ?lanak i povezana privatna hitna ispravka nisu namenjeni za re?avanje problema sa pode?avanjem vremena u igrama i drugim aplikacijama koje se pokre?u na ra?unarima sa AMD procesorima koji imaju dvostruko jezgro. Za vi?e informacija o problemima u vezi sa performansama na ra?unarima koji imaju procesor sa dvostrukim jezgrom kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
909944 Performanse igara mogu biti slabe na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP koji koristi procesor sa dvostrukim jezgrom

Re?enje

Informacije o a?uriranju

Slede?a datoteka je dostupna za preuzimanje na lokaciji Microsoft Download Center:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Preuzmite odmah paket WindowsXP-KB896256-v4-x86-ENU.exe.

Datum izdavanja: 19.12.2006.

Za vi?e informacija o na?inu preuzimanja Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Pribavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima visoke bezbednosti koji spre?avaju neovla??eno menjanje datoteke.

Preduslovi

Nisu potrebni nikakvi preduslovi.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Kada primenite ovu ispravku, morate ponovo pokrenuti ra?unar.

Informacije o zameni ispravke

Ova ispravka ne zamenjuje nijednu drugu.

Informacije o datoteci

Engleska verzija ove ispravke ima atribute datoteke (ili kasnije atribute datoteke) koji su navedeni u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka prikazani su u UTC vremenu. Kada prika?ete informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u okviru stavke ?Datum i vreme? na kontrolnoj tabli.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2

Status

Microsoft je potvrdio da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.

Dodatne informacije

Na ra?unarima koji imaju vi?e procesora koji podr?avaju ACPI stanja performansi procesora zahteva se operativni sistem Windows XP SP2. Ovaj zahtev uklju?uje i ra?unare koji podr?avaju slede?e stavke:
 • Vi?e fizi?kih priklju?aka
 • Dizajn sa vi?e jezgara
 • Vi?e logi?kih niti, poput Intel tehnologije hiperniti
Po?to operativni sistem Windows XP nije originalno dizajniran da podr?ava stanja performansi na konfiguracijama sa vi?e procesora, potrebno je izvr?iti izmene da biste ispravno ostvarili ovu podr?ku u sistemima sa vi?e procesora. Windows XP servisni paket 2 uklju?uje zahtevane promene u upravljanju napajanjem jezgara. Ove promene obezbe?uju da operativni sistem Windows XP ispravno funkcioni?e u sistemima sa vi?e procesora sa stanjima performansi procesora.

Ova hitna ispravka tako?e se odnosi na slede?e probleme na ra?unarima koji imaju vi?e procesora koji podr?avaju stanja performansi procesora:
 • Mogu?e smanjenje performansi na radnim optere?enjima sa jednom niti kada stanja performansi procesora koriste prebacivanje na zahtev.
 • Sinhronizovanje broja?a vremenskih oznaka (TSC) procesora registruje se na procesorima kada koristite tajmer ACPI upravljanja napajanjem na sistemima sa vi?e procesora.
 • Problemi napredovanja i nazadovanja ACPI C stanja u upravljanju napajanjem jezgara.

Detalji o ispravci

Mogu?e smanjenje performansi tokom prebacivanja na zahtev

Prebacivanje na zahtev (DBS) je upotreba ACPI stanja performansi procesora (pode?avanje razmere dinami?kog napona i frekvencije) kao odgovor na sistemska radna optere?enja. Upravljanje napajanjem procesora u operativnom sistemu Windows XP primenjuje DBS kori??enjem smernica regulisanja prilagodljivog procesora. Ove smernice dinami?ki i automatski prilago?avaju trenutno stanje performansi procesora kao odgovor na CPU sistema, bez intervencije korisnika.

Kada se radna optere?enja sa jednom niti pokrenu na sistemima sa vi?e procesora koji uklju?uju konfiguracije sa dvostrukom jezgrom, radna optere?enja mogu da se preme?taju me?u dostupnim jezgrima procesora. Ovo pona?anje je prirodan rezultat na?ina na koji operativni sistem Windows raspore?uje rad na dostupnim CPU resursima. Me?utim, u sistemima koji imaju stanja performansi procesora koji radi sa smernicama regulisanja prilagodljivog procesora, ovo preme?tanje niti mo?e dovesti do toga da upravljanje napajanjem jezgara u operativnom sistemu Windows neta?no izra?una optimalno odredi?no stanje performansi za procesor. Do ovog pona?anja dolazi zato ?to pojedina?no jezgro procesora, logi?ko ili fizi?ko, mo?e biti manje zauzeto od ?itavog procesorskog paketa. Na referentnim ta?kama performansi koje koriste radna optere?enja sa jednom niti mo?ete videti da smanjenje performansi dovodi do visokog stepena razlike izme?u uzastopnih pokretanja identi?nih testova performansi sistema.

Ova hitna ispravka uklju?uje promene u upravljanju napajanjem jezgara kako bi se pratila upotreba CPU u procesorskom paketu. Ove promene omogu?avaju sticanje uvida u pravi nivo aktivnosti CPU sklopa i zato poma?u pri pravilnom izra?unavanju pove?anog ciljnog stanja performansi.

Napomena Ovo re?enje daje prednost pove?anju performansi u odnosu na u?tedu energije. Iako rezultati u?inka referentnih ta?aka mogu da se poprave, to mo?e imati negativan uticaj na trajanje baterije. U skladu sa tim, ova promena smernica jezgara mo?e se onemogu?iti pomo?u klju?a registratora da bi se dozvolila maksimalna fleksibilnost.

Kako se onemogu?ava novo pona?anje smernica stanja performansi

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Kada instalirate hitnu ispravku opisanu u ovom ?lanku, mo?ete da koristite postavke registratora kako biste onemogu?ili novo pona?anje smernica stanja performansi.

Da bismo umesto vas onemogu?ili novo pona?anje smernica stanja performansi, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto meneDa biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Fix it (Popravi). U dijalogu File Download (Preuzimanje datoteke) kliknite na dugme Run (Pokreni) i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.


Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50608

Napomene
 • Instalirajte hitnu ispravku koja je opisana u ovom ?lanku pre nego ?to pokrenete ovaj paket.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste koristili postavke registratora u cilju onemogu?avanja novog pona?anja smernica stanja performansi, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, postavite pokaziva? na stavku Novo, a zatim izaberite stavku Klju?.
 3. Otkucajte Regulator za novo ime klju?a.
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Regulator, postavite pokaziva? na stavku Novo i izaberite stavku DWORD vrednost.
 5. Otkucajte PerfEnablePackageIdle za ime vrednosti.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku PerfEnablePackageIdle i zatim izaberite stavku Izmeni.
 7. U okviru Podaci o vrednosti, otkucajte 0. Uverite se da je u dijalogu Ure?ivanje DWORD vrednosti izabrana opcija Heksadecimalno i zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Mo?ete otkucati 1 u okviru Podaci o vrednosti da biste omogu?ili novo pona?anje smernica stanja performansi.
 8. Napustite alatku ?Ure?iva? registratora?.

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste obezbedili povratne informacije ili da biste prijavili probleme sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

Ispravite TSC sinhronizovanje

U nekim operativnim sistemima, TSC procesora mo?e da promeni brzinu u?estalosti brojanja. Osim toga, TSC procesora mo?e da prestane sa brojanjem kada se koriste odre?ene funkcije upravljanja napajanjem procesora. Na ra?unarima sa vi?e procesora TSC je obi?no tajmer hardvera operativnog sistema koji podr?ava pozive funkciji jezgra KeQueryPerformanceCounter. Kada se TSC ne uve?ava jednotonski, komponente sistema koje koriste funkciju jezgra KeQueryPerformanceCounter mo?da ne?e raditi ispravno. Da bi re?ila ovaj problem, korporacija Microsoft omogu?ava da se ACPI tajmer upravljanja napajanjem koristi kao tajmer operativnog sistema koji podr?ava funkciju jezgra KeQueryPerformanceCounter. Me?utim, neki programi mogu direktno da pristupe TSC-u zaobilaze?i API Windows tajmera. Nivo hardverske apstrakcije (HAL) za vi?e procesora osigurava da TSC registratori na svim procesorima na ra?unaru sa vi?e procesora budu dosledno sinhronizovani. Zato pristup od strane sistemskog softvera koji mo?e biti usmeren na razli?ite procesore ne vra?a razli?ite rezultate. Ova promena obezbe?uje da HAL vi?e procesora nastavi da ispravno sinhronizuje TSC na svim procesorima na ra?unaru, ?ak i ako se ACPI tajmer upravljanja napajanjem koristi kao tajmer hardvera operativnog sistema.

Ispravite napredovanja i nazadovanja C stanja

Ova promena ispravlja probleme u upravljanju napajanjem jezgara da bi se ispravno upravljalo napredovanjem i nazadovanjem ACPI C stanja u sistemima sa vi?e procesora.

Dodatne informacije

Za vi?e informacija o srodnoj temi kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
835730 Zvuk se reprodukuje sporo ili se muzika ne reprodukuje kontinuirano u operativnom sistemu Windows XP ili Windows 2000
Za vi?e informacija o standardnoj terminologiji koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvodi nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvedeni su od strane preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 896256 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Klju?ne re?i: 
atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfixme kbmsifixme KB896256

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com