Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office 2003 cho l?n đ?u tiên, b?n nh?n đư?c các "cài đ?t l?i: File không t?m th?y" l?i tin thư thoại

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 896866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này th?o lu?n làm th? nào đ? gi?i quy?t l?i mà b?n nh?n đư?c khi b?n B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office 2003 cho l?n đ?u tiên.

Bài vi?t này không th?o lu?n v? v?n đ? mà b?n có th? có khi b?n đư?c cài đ?t chuyên bi?t ho?c c?p nh?t Microsoft Office. N?u b?n có v?n đ? cài đ?t chuyên bi?t ho?c c?p nh?t các văn ph?ng, các bài vi?t sau đây có th? giúp b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
896301 B?n nh?n đư?c m?t "l?i cài đ?t: File không t?m th?y" l?i tin thư thoại khi b?n c? g?ng đ? chuy?n đ?i chương tr?nh th? nghi?m c?a Office 2003 phiên b?n s?n ph?m đ?y đ? c?a Office 2003
875556 B?n nh?n đư?c m?t "cài đ?t l?i: không t?m th?y t?p" ho?c "L?i 0x51F" thông báo l?i khi b?n c? g?ng C?p Nh?t chương tr?nh Office 2003 t? văn ph?ng C?p Nh?t Web site ho?c trung tâm t?i v? văn ph?ng

Đi?u ki?n tiên quy?t

Làm theo các bư?c gi?i quy?t trong bài vi?t này, b?n ph?i có đ?a compact mà b?n dùng đ? cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh văn ph?ng, ho?c b?n ph?i bi?t v? trí m?ng mà t? đó b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh Office. Ví d?, b?n ph?i có ho?c bi?t m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • cài đ?t chuyên bi?t đ?a compact đư?c đính kèm v?i các gói ph?n m?m.
 • đ?a compact s?a ch?a đư?c bao g?m trong máy tính c?a b?n.

  Lưu ? Đi?u này áp d?ng ch? đ? cài đ?t chuyên bi?t OEM. Máy tính đư?c cài đ?t chuyên bi?t s?n v?i ph?n m?m có s?a ch?a đ?a compact.
 • V? trí m?ng t?i nơi làm vi?c c?a b?n t? đó b?n cài đ?t chuyên bi?t ph?n m?m. N?u b?n không ch?c ch?n v? trí đó ? đâu ho?c làm th? nào đ? truy c?p vào nó, b?n ph?i liên h? v?i người quản tr? mạng ho?c b? ph?n tr? giúp c?a b?n đ? đư?c giúp đ?.

Tri?u ch?ng

Khi b?n c? g?ng đ? B?t đ?u m?t chương tr?nh Microsoft Office 2003 ch?ng h?n như Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office Excel 2003, ho?c Microsoft Office PowerPoint 2003 cho l?n đ?u tiên, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i cài đ?t: Không t?m th?y t?p
M?t t?p tin cài đ?t chuyên bi?t c?n thi?t file_name.CAB không có th? đư?c t?m th?y.

Ngu?n cài đ?t chuyên bi?t ban đ?u c?n thi?t:

N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t tên chương tr?nh t? đ?a compact, h?y đưa đ?a compact c?a b?n. N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t tên chương tr?nh trên m?ng máy tính c?a b?n, xác đ?nh v? trí các ngu?n cài đ?t chuyên bi?t trên m?ng. Sau khi b?n đ? đ?t m? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t c?a b?n, b?m vào OK.
Lưu ?t?p đ? đ?t tên tin thư?ng gi?ng như m? s?n ph?mXXX.cab, nơi XXX tương ?ng v?i th? hai, th? ba và th? tư nhân v?t c?a m? s?n ph?m.H?y xem ph?n "Thông tin thêm" cho m?t danh sách m? s?n ph?m khác nhauXXXt?p đ? đ?t tên tin .cab.

Cách gi?i quy?t khác

Đ? m?t kh?c ph?c t?m th?i cho v?n đ?, h?y ch?n m?t trong các bư?c sau đây, tùy thu?c vào cách b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh Office 2003:
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh Office 2003 t? đ?a compact

  Chèn đ?a compact Office 2003 chương tr?nh ban đ?u mà b?n dùng đ? cài đ?t chuyên bi?t Office 2003, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh.
 • N?u b?n cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh Office 2003 t? m?t m?c tin thư thoại trên m?ng

  Nh?p vào tr?nh duy?t, xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh Office 2003 trên m?ng, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh.
Ngh? quy?t này nên làm vi?c cho đ?n khi b?n c?p nh?t m?t chương tr?nh Office 2003 t? văn ph?ng C?p Nh?t Web site. Khi b?n cài đ?t chuyên bi?t m?t C?p Nh?t cho b?t k? c?a các chương tr?nh Office 2003, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này m?t l?n n?a. Đ? gi?i quy?t l?i v?nh vi?n, h?y xem ph?n "Gi?i pháp".

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t l?i này v?nh vi?n, b?n ph?i s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Office 2003. Ngh? quy?t này đư?c thi?t k? đ? ngư?i s? d?ng máy tính tiên ti?n. N?u b?n không tho?i mái v?i kh?c ph?c s? c? nâng cao, b?n có th? mu?n yêu c?u m?t ngư?i nào đó tr? giúp ho?c liên h? v?i h? tr?. Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/

S?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Office 2003

Đ? s?a ch?a cài đ?t chuyên bi?t Office 2003, h?y s? d?ng công c? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương. B?n có th? t?i v? công c? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương t? Microsoft Office 2003 tài nguyên Kit Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=10FA7AA3-695B-42C3-9045-B812BA0FED3E&displaylang=en
Sau khi b?n đ? t?i v? công c?, nh?p đúp vào t?p tin chương tr?nh LISTool.exe trên đ?a c?ng c?a b?n đ? B?t đ?u chương tr?nh thi?t l?p. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t quá tr?nh.

Các công c? ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương là m?t thu?t s? giúp qu?n l? c?a b?n ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương (LIS) trên máy tính đang ch?y Microsoft Office 2003. LIS là nhóm c?a các t?p tin cài đ?t chuyên bi?t thi?t l?p sao vào m?t m?c tin thư thoại ?n trên máy tính c?a b?n khi b?n cài đ?t chuyên bi?t Office 2003 t? đ?a compact ho?c t? m?t ?nh đ?a compact nén trên m?ng. LIS công c? cho phép b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa LIS, và đ? di chuy?n m?c tin thư thoại MSOCache đ?n m?t kh?i lư?ng m?i.

Lưu ? N?u nh?ng phương pháp này không làm vi?c, các t?p tin trong m?c tin thư thoại m? \MSOCache\All Users\download có th? không phù h?p v?i các t?p tin trên đ?a compact mà b?n cung c?p. H?y ch?c ch?n r?ng đ?a compact mà b?n chèn vào phù h?p v?i s?n ph?m đang đư?c yêu c?u. Ví d?, s?n ph?m đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính có Microsoft Office Professional Edition 2003. Tuy nhiên, đ?a compact có th? ch?a các t?p tin cho Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. N?u trư?ng h?p này x?y ra, lo?i b? s?n ph?m Microsoft Office, và sau đó cài đ?t chuyên bi?t s?n ph?m m?t l?n n?a t? đ?a compact có s?n.

N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, h?y xem ph?n "Bư?c ti?p theo".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các đ?a phương cài đ?t chuyên bi?t ngu?n (Msocache), nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
825933 Ngu?n cài đ?t chuyên bi?t đ?a phương (Msocache)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? s?n ph?m m? s? trong Office 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
832672 Mô t? v? đánh s? các đ? án cho s?n ph?m m? GUID trong Office 2003
B?ng sau li?t kê các phiên b?n c?a m? s?n ph?mXXXtệp .cab tên có liên quan đ?n s?n ph?m Office 2003.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S?n ph?mT?p tin
Truy c?p 2003SKU015.CAB
Văn ph?ng cơ b?n năm 2003SKU113.CAB
FrontPage 2003 (bán l?)SKU017.CAB
FrontPage 2003 (th? nghi?m)SKU117.CAB
OneNote 2003 (bán l?)SKU0A1.CAB
OneNote 2003 (th? nghi?m)SKU1A1.CAB
Outlook 2003SKU01A.CAB
Outlook 2003 tiêu chu?nSKU0E0.CAB
OWC10SKU026.CAB
OWC11SKU0A4.CAB
PowerPoint 2003SKU018.CAB
Phiên b?n doanh nghi?p chuyên nghi?p văn ph?ng 2003SKU011.CAB
Văn ph?ng chuyên nghi?p năm 2003 (bán l?)SKU111.CAB
Văn ph?ng chuyên nghi?p năm 2003 w / InfoPath (bán l?)SKU1E3.CAB
Nhà xu?t b?n năm 2003 (bán l?)SKU019.CAB
Nhà xu?t b?n năm 2003 (th? nghi?m)SKU119.CAB
Phiên b?n doanh nghi?p tiêu chu?n văn ph?ng 2003SKU012.CAB
Văn ph?ng tiêu chu?n 2003 (bán l?)SKU112.CAB
Văn ph?ng doanh nghi?p nh? doanh nghi?p ?n b?n năm 2003SKU0CA.CAB
Phiên b?n doanh nghi?p nh? văn ph?ng 2003 (bán l?)SKU1CA.CAB
Word 2003SKU01B.CAB
InfoPath 2003 (bán l?)SKU044.CAB
InfoPath 2003 (th? nghi?m)SKU144.CAB
Excel 2003SKU016.CAB

BƯ?C TI?P THEO

N?u nh?ng phương pháp này không gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n, b?n có th? mu?n h?i ai đó đ? đư?c giúp đ?, ho?c b?n có th? mu?n liên h? v?i qu?n tr? ISP b?n ghi d?ch v? ho?c m?ng c?a b?n đ? đư?c giúp đ?. B?n c?ng có th? s? d?ng web site b?n ghi d?ch v? h? tr? khách hàng Microsoft đ? t?m các gi?i pháp cho v?n đ? c?a b?n. M?t s? b?n ghi d?ch v? web site b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng cung c?p bao g?m:
 • Có th? tra c?u cơ s? ki?n th?c: tra c?u h? tr? k? thu?t thông tin và các công c? t? giúp cho s?n ph?m c?a Microsoft.
 • Trung tâm gi?i pháp: Xem câu h?i thư?ng g?p dành riêng cho s?n ph?m và h? tr? đi?m n?i b?t.
 • Tùy ch?n h? tr? khác: S? d?ng Web đ? đ?t m?t câu h?i, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? h? tr? Microsoft khách hàng ho?c cung c?p thông tin ph?n h?i.
N?u b?n ti?p t?c có nh?ng v?n đ? sau khi b?n s? d?ng các web site Microsoft ho?c n?u b?n không th? t?m th?y m?t gi?i pháp cho v?n đ? trên web site Microsoft h? tr? b?n ghi Dịch vụ Web, nh?p vào liên k?t sau đây đ? liên h? v?i h? tr?.
http://support.Microsoft.com/contactus

Thu?c tính

ID c?a bài: 896866 - L?n xem xét sau cùng: 09 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
T? khóa: 
kbresolve kbsetup kberrmsg kbtshoot kbprb kbmt KB896866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 896866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com