V?n đ? đ? bi?t x?y ra v?i tin thư thoại t?c th? công c?ng và Lync Server ho?c Communications Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 897567 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? các v?n đ? x?y ra khi Live Communications Server 2005 v?i SP1, Office Communications Server 2007, Office Communications Server 2007 R2, Lync Server 2010, Lync Server 2013 đư?c c?u h?nh cho khu v?c thư thoại tin t?c th?i t?c th?i (IM) v?i b?t k? nh?ng ba có khu v?c Internet k?t n?i (PIC) IM b?n ghi d?ch v?.

Lưu ? Bài vi?t này c?ng li?t kê các đ?a ch? IP đư?c bi?t đ?n đư?c s? d?ng b?i m?i nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? công c?ng IM.

GI?I THI?U

Đi?u này Bài vi?t tóm t?t các v?n đ? có th? x?y ra khi k?t n?i PIC IM c?u h?nh b?ng cách s? d?ng m?t trong các sau ba khu v?c IM d?ch v?:
 • AOL
 • MSN (Windows Live), m?ng Microsoft
 • Yahoo!
Lưu ? Các v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này th?o lu?n v? các ch?c năng đư?c h? tr? im khu v?c b?n ghi d?ch v? c?a nhà cung c?p Trung tâm khách hàng và d? li?u. Có các v?n đ? Trung tâm đ? khu v?c trung tâm khách hàng và d? li?u c?a nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? IM không liên quan đ?n các b?n C?p Nh?t yêu c?u cho máy ch? truy?n thông Microsoft s?n ph?m đư?c mô t? trong áp d?ng đ? ph?n c?a tài li?u này.

Lưu ? Đ? bi?t chi ti?t v? liên đoàn PIC và Yahoo Messenger, h?y đ?c ti?t đo?n khu v?c k?t n?i thư thoại tin t?c th?i t?c th? c?a bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:

L?p k? ho?ch cho SIP, XMPP liên bang và tin thư thoại t?c th? công c?ng

V?n đ? chung và ch?c năng t?ng quan

B?n nên bi?t v? các v?n đ? sau đây áp d?ng cho t?t c? khách hàng:
 • Khu v?c IM k?t n?i h? tr? ch? là vi?c trao đ?i thông tin thư thoại tin t?c th?i và s? hi?n di?n. T?p tin b?n ghi d?ch v? đưa đón, âm thanh, video, ho?c các bu?i không đư?c h? tr?. Đi?u này áp d?ng cho T?t c? khu v?c nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? IM và t?t c? các khách hàng.

  Lưu ? Đ? bi?t chi ti?t trên căn ngang căn ngang nhau đ? A / V liên l?c gi?a Windows Live Messenger và Lync 2013 liên k?t khách hàng, h?y đ?c ti?t đo?n khu v?c k?t n?i thư thoại tin t?c th?i t?c th? c?a bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:

  L?p k? ho?ch cho SIP, XMPP liên bang và tin thư thoại t?c th? công c?ng
 • Khi m?t ngư?i s? d?ng Lync, ngư?i dùng Communicator ho?c m?t ngư?i s? d?ng Windows Messenger 5.1 cho bi?t thêm m?t s? liên l?c MSN (Windows Live), soá lieân laïc Yahoo!, ho?c m?t liên h? v?i AOL, không có xác nh?n đư?c th?c hi?n ch?ng l?i cái tên liên l?c. V? v?y, n?u ngư?i dùng nh?p m?t s? liên l?c không h?p l?, nó s? đư?c Thêm vào Danh sách Liên h? và xu?t hi?n v?i m?t t?nh tr?ng "Ngo?i tuy?n"
 • Khi m?t ngư?i dùng Lync hay ngư?i dùng Communicator là đang h?p, t?nh tr?ng c?a h? đư?c hi?n th? như là "Tr?c tuy?n" đ? liên l?c MSN (Windows Live), AOL đ?a ch? liên l?c, và đ?a ch? liên l?c c?a Yahoo!. Communicator ho?c ngư?i dùng Lync ph?i t? thi?t l?p t?nh tr?ng c?a h? đ? trạm đậu "B?n r?n" n?u h? không mu?n t?nh tr?ng c?a h? xu?t hi?n như là "Tr?c tuy?n".
 • Đa IM (MIM) không đư?c h? tr?. Ngư?i dùng Lync server ho?c môi trư?ng máy ch? truy?n thông có th? ch? có m?t giao ti?p v?i ngư?i s? d?ng c?a các nhà cung c?p khu v?c b?n ghi d?ch v? IM.
 • Giao thông gi?a máy ch? Lync ho?c thông tin liên h? máy ch? t? ch?c và các nhà cung c?p khu v?c b?n ghi d?ch v? IM đư?c m? hóa. Ngư?i qu?n tr? CNTT có th? thi?t l?p Transport Layer Security (TLS) đ? m? hóa d? li?u đi t? ngư?i dùng doanh nghi?p khách hàng đ?n máy ch? Lync ho?c máy ch? truy?n thông. Tuy nhiên, d? li?u đi t? khu v?c IM b?n ghi d?ch v? server đ? các khách hàng IM công c?ng (trên m?ng MSN (Windows Live), Yahoo! m?ng, ho?c m?ng AOL) không đư?c m? hóa.

  Lưu ? M?t Các ngo?i l? cho quy t?c này là m?t th?c t? r?ng d? li?u t? AOL Instant Messenger 6.0, Các phiên b?n sau này c?a AOL Instant Messenger, và AOL Instant Messenger chuyên môn Phiên b?n đư?c g?i thông qua m?t kênh đư?c m? hóa b?ng cách s? d?ng Tầng Khe Bảo mật (SSL).
 • N?u b?n đang s? d?ng nhi?u đi?m c?a s? hi?n di?n (MPOP) tính năng v?i Lync khách hàng ho?c khách hàng Communicator, s? hi?n di?n c?a b?n C?p Nh?t có th? không xu?t hi?n trong MSN (Windows Live), AOL, ho?c khách hàng Yahoo!, tùy thu?c vào s? ưu tiên c?a s? hi?n di?n ti?u bang trên là hai đi?m cu?i khác nhau.
 • Như v?i ngư?i dùng đ? liên k?t, b?n ch? có th? nh?n th?y s? hi?n di?n c?a thông tin v? khu v?c IM ngư?i dùng nh?ng ngư?i đang ? trong danh sách liên hệ c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngư?i dùng có th? th?y s? hi?n di?n thông tin trong chương tr?nh Microsoft Office.
 • tên thân thi?n c?a MSN (Windows Live), c?a AOL ho?c Yahoo! ngư?i dùng s? không xu?t hi?n trong c?a s? Messenger 5.1 SIP khách hàng, Communicator khách hàng ho?c khách hàng Lync

H? tr? khách hàng

Khu v?c IM k?t n?i ho?t đ?ng v?i các khách hàng sau đây:
 • AOL khách hàng phiên b?n: AOL Phiên b?n 5.9.3702 và sau đó Phiên b?n
 • MSN (Windows Live) khách hàng và các phiên b?n: MSN Messenger 6.2 và phiên b?n m?i hơn và Windows Live Messenger 8,0 và phiên b?n m?i hơn
 • Yahoo! khách hàng phiên b?n: Yahoo! Messenger 6.0.0.1750 và phiên b?n m?i hơn
 • Thông tin h? ph?c v? khách hàng: Windows Messenger 5.1, Communicator 2005, Communicator 2007 và Communicator 2007 R2
 • Lync Server khách hàng: Lync 2010 và Lync 2013

H? tr? khu v?c IM tên mi?n

Border|ph?i|200px Đây là danh sách hi?n đang đư?c h? tr? khu v?c IM tên mi?n:
 • AOL
  • AOL.com
  • ICQ.com - ngày 10 tháng 6 năm 2011 ICQ b? ng?t k?t n?i theo quy đ?nh c?a AOLs bán ICQ đ? Digital Sky Technologies (DST).
  • Love.com
  • Mac.com
 • MSN (Windows Live)
  • br.Live.com
  • hotmail.co.Il
  • hotmail.co.jp
  • hotmail.co.th
  • hotmail.co.uk
  • hotmail.com
  • hotmail.com.AR
  • hotmail.com.tr
  • hotmail.es
  • hotmail.de
  • hotmail.fr
  • hotmail.it
  • hotmail.ch
  • Live.at
  • Live.be
  • Live.ca
  • Live.cl
  • Live.CN
  • Live.co.in
  • Live.co.kr
  • Live.co.uk
  • Live.co.za
  • Live.com
  • Live.com.AR
  • Live.com.au
  • Live.com.co
  • Live.com.MX
  • Live.com.My
  • Live.com.pe
  • Live.com.ph
  • Live.com.pk
  • Live.com.pt
  • Live.com.SG
  • Live.com.ve
  • Live.de
  • Live.dk
  • Live.fr
  • Live.hk
  • Live.IE
  • Live.in
  • Live.it
  • Live.jp
  • Live.nl
  • Live.No
  • Live.ph
  • Live.ru
  • Live.se
  • livemail.com.br
  • livemail.tw
  • messengeruser.com
  • MSN.com
  • Outlook.com
  • Passport.com
  • Sympatico.ca
  • tw.Live.com
  • WebTV.net
  • windowslive.com
  • windowslive.es
 • Yahoo
  • Yahoo.com

V?n đ? v?i khu v?c k?t n?i IM MSN (Windows Live)

Border|ph?i|200px Đây là danh sách các v?n đ? mà ngư?i dùng có th? g?p Khi m?t IM công c?ng đư?c k?t n?i v?i MSN (Windows Live):
 • Trong trư?ng h?p k?t n?i IM công c?ng tr? nên không có s?n, s? hi?n di?n thông tin có th? không h?p l? cho càng lâu càng b?n gi?. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, log off và sau đó kí nh?p l?i.
 • trạm đậu "quy?n l?i" b?n đ? đ?n t?nh tr?ng "Away" khi ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i s? d?ng giao ti?p và ngư?i s? d?ng MSN Messenger xem s? hi?n di?n c?a m?t trong nh?ng khác.
 • Khi m?t ngư?i s? d?ng MSN (Windows Live) t?nh tr?ng đư?c thi?t l?p đ? "Ra đ?n trưa", nó đư?c hi?n th? như là "Đi" trên Lync khách hàng ho?c khách hàng Communicator v? Lync khách hàng ho?c Communicator không h? tr? trạm đậu "Ra đ?n trưa".
 • Khi m?t ngư?i dùng Lync ho?c trạm đậu ngư?i dùng Communicator đư?c thi?t l?p đ? "Không phi?n", nó đư?c hi?n th? như là "Đi" trên khách hàng MSN (Windows Live) b?i v? khách hàng MSN (Windows Live) không h? tr? trạm đậu "Không phi?n".
 • Lync server ho?c thông tin liên h? máy ch? đ?a ch? Liên h? B? ch?n khi ngư?i s? d?ng MSN (Windows Live) lo?i b? m?nh kh?i danh sách liên hệ.
 • N?u b?n đ? có đ?a ch? e-mail liên l?c trong danh sách liên hệ c?a b?n trư?c khi b?n chuy?n danh sách liên h? c?a b?n t? .NET Messenger Service Lync server ho?c môi trư?ng máy ch? truy?n thông b?ng cách s? d?ng khu v?c IM k?t n?i, các đ?a ch? liên l?c liên t?c có th? xu?t hi?n v?i m?t t?nh tr?ng "Tr?c tuy?n". Các đ?a ch? liên l?c hi?n có v?n c?n liên k?t v?i .NET Messenger Service. B?n ph?i xóa và thêm vào đ?a ch? e-mail vào danh sách liên hệ c?a b?n đ? liên k?t s? liên l?c v?i Lync server ho?c thông tin liên h? máy ch? k?t thúc trư?c b?n ghi d?ch v?.
 • tên thân thi?n c?a di?n đàn MSN (Windows Live) đ?a ch? liên h? không xu?t hi?n.

V?n đ? dành riêng cho khách hàng

V?n đ? v?i k?t n?i IM công c?ng cho các khách hàng Office Communicator

 • Trong phiên b?n c?a MSN Messenger s?m hơn Windows Live Messenger 8.0, n?u m?t ngư?i s? d?ng MSN Messenger m? m?t c?a s? tr? chuy?n cùng v?i m?t ngư?i dùng Lync ho?c Communicator ngư?i s? d?ng cho b?t k? l? do, m?t bánh m? nư?ng ho?c c?a s? tr? chuy?n s? m? ra cho ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i dùng Communicator. V?n đ? này x?y ra b?t k? cho dù ngư?i s? d?ng MSN Messenger lo?i ho?c s? d?ng c?a s? h?i tho?i ho?c phiên.
 • 11 Tháng 10 năm 2005, t?t c? các mi?n EASI Windows Live™ ID đư?c h? tr? đ?y đ? cho các b?n ghi d?ch v? công c?ng IM k?t n?i (PIC). Đi?u này có ngh?a r?ng Communicator ho?c ngư?i dùng Lync có th? giao ti?p v?i ngư?i s? d?ng MSN (Windows Live) b?ng cách s? d?ng EASI Windows Live™ ID thông qua PIC.

  EASI ID cho phép ngư?i dùng MSN (Windows Live) s? d?ng tên mi?n c?a s? l?a ch?n c?a h? đ? t?o ra m?t đ?a ch? IM thông qua Windows Live™ ID. Ví d?, EASI Windows Live™ ID c?a ngư?i dùng có th? đ? là username@contoso.com <mailto:username@contoso.com>. Đây là m?t b?n ghi d?ch v? tuy?t v?i cho ngư?i s? d?ng MSN (Windows Live). Tuy nhiên, các b?n ghi d?ch v? gây ra v?n đ? khi PIC cho phép ngư?i dùng c? g?ng đ? giao ti?p v?i ngư?i s? d?ng MSN (Windows Live) b?ng cách s? d?ng Lync ho?c Communicator.


  V?i s? thay đ?i ngày 11 tháng 5 năm 2005, b?n có th? s? d?ng EASI Windows Live™ ID v?i PIC b?ng cách làm cho m?t s? thay đ?i đơn gi?n khi b?n thêm ngư?i dùng vào danh sách liên hệ Lync ho?c Communicator c?a b?n. M?t ngư?i dùng Lync hay ngư?i mu?n đ? thêm EASI Windows Live™ ID c?a username@contoso.com Communicator dùng s? thêm đ?a ch? sau vào trư?ng t?m ki?m:</mailto:username@contoso.com>
  tên người dùng (contoso.com) @msn.com
  Đi?u này tăng hi?u qu? c?a các b?n ghi d?ch v? PIC v? s? liên l?c có tên mi?n EASI Windows Live™ ID không đư?c h? tr? không c?n có th? thay đ?i tên mi?n c?a h? đ? s? d?ng b?n ghi d?ch v? PIC.

V?n đ? v?i khu v?c k?t n?i IM MSN Messenger

 • N?u m?t khách hàng MSN (Windows Live) B?t đ?u truy?n t?p, bu?i khác, ch?ng h?n như Âm thanh và Webcam, s? không b? h?y b? như mong đ?i b?ng cách thư thoại tin t?c th?i công c?ng dịch vụ đã kết nối. Ngư?i s? d?ng MSN (Windows Live) ph?i h?y b? th? công các yêu c?u.
 • Trong MSN Messenger 6.x và MSN Messenger 7.0 Beta khách hàng, khách hàng Lync 2010 ho?c Communicator khách hàng s? nh?n đư?c thông báo sau t? MSN Messenger khách hàng n?u có b?t k? tính năng không được hỗ trợ đư?c b?t đ?u: <User>m?i b?n xem webcam c?a m?nh. Đi?u này đ?i h?i phiên b?n m?i nh?t c?a MSN Messenger. B?n có th? t?i phiên b?n m?i nh?t t?i http://g.msn.com/5meen_us/122. Ví d? v? các tính năng không được hỗ trợ truy?n t?p, m?t âm thanh và video phiên, ho?c m?t A/V. b? qua thông báo này khi b?n nh?n đư?c nó. </User>
Lưu ? Đ? bi?t chi ti?t trên căn ngang căn ngang nhau đ? A / V liên l?c gi?a Windows Live Messenger và Lync 2013 liên k?t khách hàng, h?y đ?c ti?t đo?n khu v?c k?t n?i thư thoại tin t?c th?i t?c th? c?a bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:

L?p k? ho?ch cho SIP, XMPP liên bang và tin thư thoại t?c th? công c?ng

V?n đ? v?i khu v?c k?t n?i IM AOL

 • Khi m?t ngư?i s? d?ng AOL g?i m?t URL cho m?t ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i dùng Communicator, các URL đư?c nh?n b?i ngư?i dùng Lync ho?c Communicator đư?c thay đ?i. Ví d?, n?u m?t ngư?i s? d?ng AOL g?i URL http://www.contoso.com, Lync ngư?i dùng ho?c ngư?i dùng Communicator nh?n URL sau: _http://www.contoso.com_ (http:// www.contoso.com)

V?n đ? v?i khu v?c k?t n?i IM Yahoo!

Đ? bi?t chi ti?t v? liên đoàn PIC và Yahoo Messenger, h?y đ?c ti?t đo?n khu v?c k?t n?i thư thoại tin t?c th?i t?c th? c?a bài vi?t c?a Microsoft TechNet sau đây:

L?p k? ho?ch cho SIP, XMPP liên bang và tin thư thoại t?c th? công c?ng
 • N?u m?t ngư?i dùng Lync hay ngư?i dùng Communicator c? g?ng thi?t l?p m?t phiên h?p video v?i ngư?i dùng Yahoo! và sau đó h?y b? các phiên h?p, ngư?i dùng Communicator ng?t k?t n?i kh?i phiên IM.
 • Khi m?t ngư?i dùng c?a Yahoo ch? đ?nh r?ng s? hi?n di?n c?a m?nh nên luôn luôn Xu?t hi?n ?n ho?c không có s?n đ? m?t Lync khách hàng ho?c khách hàng Communicator, Lync khách hàng ho?c khách hàng Communicator ti?p t?c đ? xem s? hi?n di?n th?c s? c?a ngư?i dùng c?a Yahoo
 • Khi m?t ngư?i dùng Lync hay ngư?i dùng Communicator cho bi?t thêm m?t ngư?i dùng c?a Yahoo vào danh sách liên hệ c?a m?nh, ngư?i dùng Yahoo nh?p cho phép đ? thêm ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i dùng Communicator vào danh sách liên hệ c?a ngư?i dùng Yahoo. Khi ngư?i dùng Lync ho?c Communicator ngư?i dùng đư?c thêm vào, t?nh tr?ng c?a ngư?i dùng đư?c hi?n th? như di?n đàn cho đ?n khi ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i dùng Communicator thay đ?i trạm đậu c?a m?nh.
 • Trong m?t phiên h?p IM gi?a ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i dùng Communicator và ngư?i dùng c?a Yahoo, Lync ngư?i dùng ho?c ngư?i dùng Communicator không đư?c thông báo. Ngư?i dùng Lync ho?c Communicator ngư?i dùng có th? ti?p t?c g?i tin thư thoại sau khi ngư?i dùng c?a Yahoo đóng c?a s? phiên.
 • Các Yahoo! khách hàng không h? tr? MPOP. N?u b?n k?t n?i v?i nhi?u thi?t b?, T?t c? các thi?t b? khác hi?n th? trạm đậu "Không s?n sàng" ho?c "Offline" cho Yahoo! khách hàng.
 • Khách hàng Yahoo! ch? h? tr? thư thoại l?i m?i. Tuy nhiên, n?u m?t Lync khách hàng ho?c khách hàng Communicator s? g?i m?t truy?n t?p, m?t A / V m?i, ho?c m?t l?i m?i mà không đư?c h? tr? cho khu v?c IM k?t n?i, khách hàng Yahoo! tr? v? m?t ph?n ?ng 200 OK cho bi?t ch?p nh?n. Ph?n ?ng này s? đư?c hi?n th? cho ngư?i dùng Lync ho?c ngư?i dùng Communicator ngư?i đang ch? đ?i s? ch?p nh?n t? ngư?i dùng c?a Yahoo. Ngư?i dùng c?a Yahoo không đư?c thông báo v? yêu c?u này.
 • M?t khách hàng Yahoo! không chính xác duy tr? s? hi?n di?n.

Thông tin ch?ng ch? g?c Windows

Các thông tin chi ti?t trên Windows g?c gi?y ch?ng nh?n và c?p nh?t Windows g?c gi?y ch?ng nh?n xem l?i bài vi?t sau đây c?a Microsoft KB

931125 C?a s? g?c gi?y ch?ng nh?n thành viên chương tr?nh

C?u h?nh tư?ng l?a đư?c đ? ngh?

Như di?n t? trong tài li?u hư?ng d?n tri?n khai cho t?t c? các phiên b?n c?a Lync server ho?c Communications server, c?u h?nh tư?ng l?a đư?c khuy?n cáo khi federating v?i khu v?c IM nhà cung c?p là đ? cho phép b?t k? đ?a ch? IP đ? k?t n?i v?i c?ng 5061 trên ?y quy?n truy c?p ho?c c?nh máy ch? t? xa truy c?p giao di?n.
Tuy nhiên, m?t s? các doanh nghi?p mu?n th?c thi nghiêm ng?t các quy t?c tư?ng l?a và h?n ch? các k?t n?i đ?n đ? đ?a ch? IP c? th?. Trong trư?ng h?p này, các đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i các m?ng IM công c?ng ph?i đư?c kích ho?t đ?c bi?t trên máy ch? truy?n thông vành đai m?ng bên ngoài tư?ng l?a ho?c máy ch? Lync.

Bài này li?t kê các IP đ?a ch? đư?c s? d?ng b?i m?i nhà cung c?p khu v?c b?n ghi d?ch v? IM. Lưu ? r?ng danh sách này có th? thay đ?i. N?u có m?t s? thay đ?i này li?t kê, m?t c?u h?nh l?i c?a các tư?ng l?a c?a doanh nghi?p s? đư?c yêu c?u. Danh sách sau đây ch?a IP đ?a ch? hi?n đang đư?c s? d?ng b?i m?i nhà nhà cung c?p b?n ghi d?ch v?.

đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i MSN (Windows Live)

 • 134.170.96.0/26
 • 157.56.187.192/26
 • 111.221.122.192/26

đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i AOL

 • 64.12.x.x
 • 205.188.x.x

đ?a ch? IP đư?c s? d?ng b?i Yahoo!

Tr? chơi sao lưu:
 • 76.13.22.8 (máy ch?)
 • 76.13.22.9 (máy ch?)
 • 76.13.22.10 (máy ch?)
 • 76.13.22.11 (máy ch?)
 • 76.13.22.12 (vip)

  Chính màu:
 • 98.136.47.8 (máy ch?)
 • 98.136.47.9 (máy ch?)
 • 98.136.47.10 (máy ch?)
 • 98.136.47.11 (máy ch?)
 • 98.136.47.17 (vip)
Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đó là đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay N?u không, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 897567 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Năm 2013 - Xem xét l?i: 1.1
Áp d?ng
 • Microsoft Lync 2013
 • Microsoft Lync 2010
 • Microsoft Office Communicator 2007 R2
 • Microsoft Office Communicator 2007
 • Microsoft Office Communicator 2005
 • Microsoft Windows Messenger 5.1
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Microsoft Office Live Communications Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft Office Live Communications Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Standard Edition
 • Microsoft Lync Server 2010 Enterprise Edition
 • Microsoft Lync Server 2013
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB897567 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 897567

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com