Ph?n m?m h? th?ng máy ch? Windows không đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng Microsoft Virtual Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 897614 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
Ph?n m?m h? th?ng máy ch? Windows sau đây không đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng Microsoft Virtual Server:
 • H? ph?c v? Microsoft Speech
  Bài phát bi?u máy ch? yêu c?u ph?n c?ng đi?n tho?i không có s?n trong m?t môi trư?ng di?n ph?n c?ng. Do đó, bài phát bi?u h? ph?c v? không đư?c h? tr? khi ch?y trong máy ch? ?o.
 • Microsoft ISA Server 2000
  ISA Server 2000 hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
 • Microsoft ISA Server 2004
  ISA Server 2004 hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
 • Máy ch? Microsoft SharePoint Portal
  SharePoint Portal Server hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o. H? tr? cho SharePoint c?ng máy ch? trong máy ch? ?o d? ki?n trong m?t b?n phát hành trong tương lai.

  Lưu ?: Microsoft Office Sharepoint Server 2007 và Windows Sharepoint Services 3.0 đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng Microsoft Virtual Server 2005 R2.
 • Microsoft Identity Lifecycle Manager 2007
  Identity Lifecycle Manager 2007 hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
 • Microsoft Identity Integration Server 2003
  Identity Integration Server 2003 hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
 • Gói tính năng Microsoft Identity Integration
  Gói tính năng tích h?p nh?n d?ng hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
 • Microsoft Forefront khách hàng b?o m?t
  Hàng đ?u khách hàng b?o m?t hi?n nay không đư?c h? tr? trong máy ch? ?o đ? s?n xu?t s? d?ng.
 • Microsoft Dynamics AX Dynamics
  AX 4.0 và trư?c đó verions hi?n nay không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o. H? tr? cho Dynamics AX trong máy ch? ?o d? ki?n trong m?t b?n phát hành trong tương lai.
 • Microsoft Exchange Server 2007
  Phiên b?n phát hành c?a Exchange Server 2007 và Exchange Server 2007 Service Pack 1 đư?c hi?n không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
 • Microsoft Office Communications Server 2007
  ?o hóa không đư?c h? tr? cho b?t k? vai tr? máy ch? văn ph?ng truy?n thông Server 2007 trong m?t môi trư?ng s?n xu?t.Đi?u này bao g?m các phiên b?n sau đây:
  • Microsoft Office Communications Server 2007 Enterprise Edition
  • Microsoft Office Communications Server 2007 Standard Edition
 • Máy ch? doanh nghi?p nh? Microsoft Windows 2003
  Các phiên b?n sau c?a Windows nh? kinh doanh máy ch? 2003 đư?c hi?n không h? tr? ho?t đ?ng trong máy ch? ?o.
  • Microsoft Windows doanh nghi?p nh? máy ch? 2003 Premium Edition
  • Doanh nghi?p nh? Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Doanh nghi?p nh? Microsoft Windows Server 2003 Gói b?n ghi d?ch v? 1
  • Microsoft Windows doanh nghi?p nh? Server 2003 R2 Premium Edition
  • Doanh nghi?p nh? Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Lưu ?: Microsoft ISA Server 2006 đư?c h? tr? trong m?t môi trư?ng Microsoft Virtual Server 2005 R2.

Thu?c tính

ID c?a bài: 897614 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Virtual Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft Virtual Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft Virtual Server 2005 R2 Enterprise Edition
 • Microsoft Virtual Server 2005 R2 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 1
 • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbinfo fep2010swept kbmt KB897614 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 897614

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com