Chính sách h? tr? cho ph?n m?m c?a Microsoft ch?y trên ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 897615
Bài vi?t này thay th? đ? xu?t b?n bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft 273508.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

Ph?n c?ng ?o hoá ph?n m?m cho phép b?n ch?y nhi?u phiên b?n hệ điều hành đ?ng th?i trên m?t máy tính. Microsoft có nhi?u ph?n m?m b?n ghi d?ch v? cung c?p ch?c năng này. Đ? có Danh sách S?n ph?m trong v?ng đ?i, xem website sau c?a Microsoft:
V?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft
M?t s? công ty bên th? ba c?ng có ph?n m?m cung c?p ch?c năng này. Bài vi?t này mô t? h? tr? Microsoft cung c?p cho ph?n m?m c?a m?nh khi b?n ch?y v?i ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft.

Ngo?i tr? như mô t? trong bài vi?t này, Microsoft không ki?m tra ho?c h? tr? ph?n m?m c?a Microsoft ch?y cùng v?i ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft.

Đ?i v?i khách hàng c?a Microsoft có Premier c?p h? tr? và đ? ch?y ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft t? nhà cung c?p mà Microsoft không có m?t m?i quan h? h? tr? l?p bao g?m các gi?i pháp ?o hóa: Microsoft s? đi?u tra v?n đ? ti?m năng v?i ph?n m?m c?a Microsoft ch?y cùng v?i ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft.

Là m?t ph?n c?a đi?u tra, Microsoft có th? yêu c?u các v?n đ? đư?c sao chép c?a khách hàng đ?c l?p t? ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n trên Windows Server 2012 R2 v?i Hyper-V cài đ?t chuyên bi?t, n?n t?ng th?c t? ph?n c?ng v?i hệ điều hành Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t tr?c ti?p vào nó ho?c c? hai. Khi v?n đ? đư?c xác nh?n là không liên quan đ?n ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft, Microsoft s? h? tr? ph?n m?m c?a m?nh m?t cách đó là phù h?p v?i h? tr? đư?c cung c?p trên máy ch? đ? vư?t qua c?a Microsoft "Đư?c thi?t k? cho" ho?c "Ch?ng nh?n" ki?m tra tiêu chu?n. Đ? bi?t thêm thông tin v? "Đư?c thi?t k? cho" ho?c "Đư?c ch?ng nh?n đ?" ph?n c?ng, xem website sau c?a Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/content.aspx?CTF=logo.htm
Ngoài ra, các nhà cung c?p mà Microsoft đ? thi?t l?p m?t m?i quan h? h? tr? có bao g?m các gi?i pháp ?o hóa ho?c cho các nhà cung c?p chương tr?nh xác th?c máy ch? ?o (SVVP) đ? xác nh?n gi?i pháp, Microsoft s? h? tr? hệ điều hành máy ch? tuân theo chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft cho các khách hàng có th?a thu?n h? tr? khi hệ điều hành ch?y HĐH trên ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft. H? tr? này s? bao g?m ph?i h?p v?i nhà cung c?p cùng đi?u tra v?n đ? h? tr?. Là m?t ph?n c?a đi?u tra, Microsoft v?n có th? yêu c?u các v?n đ? đư?c sao chép m?t cách đ?c l?p t? ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft. Khi v?n đ? đư?c xác nh?n là không liên quan đ?n ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft, Microsoft s? h? tr? ph?n m?m c?a m?nh m?t cách phù h?p v?i h? tr? đư?c cung c?p khi ph?n m?m không ho?t đ?ng cùng v?i ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft.

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? chính sách h? tr? đ? ch?y ph?n m?m máy ch? Microsoft trong môi trư?ng ?o đư?c h? tr?, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
957006 Ph?n m?m máy ch? Microsoft và môi trư?ng ?o đư?c h? tr?
Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này. Bên th? ba có trách nhi?m ki?m tra ph?n m?m ch?y cùng v?i ph?n m?m c?a Microsoft. Ph?n m?m c?a Microsoft có th? không ho?t đ?ng như trong môi trư?ng c?a bên th? ba đư?c ?o hoá ph?n c?ng.

Đ? bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p bên th? ba mà ph?n m?m ?o hoá đư?c liên k?t v?i SVVP, xem website sau c?a Microsoft:
http://www.windowsservercatalog.com/svvp/
Đ? bi?t thêm thông tin v? nhà cung c?p bên th? ba s? h? tr? ph?n m?m ?o hóa, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
944987 Đ?i tác h? tr? cho ph?n m?m ?o hóa ph?n c?ng không ph?i c?a Microsoft

Thu?c tính

ID c?a bài: 897615 - L?n xem xét sau cùng: 31 Tháng Bảy 2014 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbmsccsearch kbexpertisebeginner kbinfo kbmbsmigrate kbmt KB897615 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 897615

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com